Vakıf Üniversitelerinden Yatay Geçiş İsyanı..

Milli Eğitim Bakanlığı’nın özel okullardan devlet okullarına geçişi kolaylaştırmasının ardından ilginç bir adım da YÖK’ten geldi.

Vakıf Üniversitelerinden Yatay Geçiş İsyanı..
05 Mayıs 2016 Perşembe 10:57

Vakıf üniversitelerinde okuyan öğrenciye devlet üniversitesine sınavsız yatay geçiş hakkı tanındı. Vakıf üniversiteleri ise düzenlemeye “Vakıf üniversitelerinin içini boşaltmaya yönelik bir adım” tepkisini gösterdi.

Dershanelerin kapatılması yasa tasarısının ardından eğitim ve öğretim hayatını derinden sarsacak bir dizi yönetmelik daha Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere hazır bekliyor. YÖK bünyesinde hazırlanan yeni yönetmeliğe göre vakıf üniversitesinde okuyan öğrencilere devlet üniversitelerine geçiş hakkı getiriliyor. Belli bir puan türünde üniversiteye başlayan bir öğrenci farklı puan türündeki başka bir üniversitenin ilgili bölümüne yatay geçiş yapabilecek. Düzenleme hem gelecek yıl üniversiteye başlayacak olan öğrencileri hem de eğitimini devam ettirenleri kapsıyor.

KİMLER GEÇİŞ YAPABİLECEK?

Bu yıl ilk kez bir üniversiteye gidecek öğrencinin eğitim dönemi başladıktan bir ay sonra yatay geçişle başka bir üniversiteye geçmesinin önü açılıyor. Yatay geçişe ilişkin başvuru takvimi ve  öğrenci kontenjanlarına ilişkin esaslar Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenecek. 2014 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavları ile üniversiteye yerleşen adaylar, taban puan şartını sağlamaları durumunda, en baştan (hazırlık sınıfı dahil) devlet üniversitelerinin aynı bölümüne yatay geçiş yapabilecek.

İŞLETMEDEN MÜHENDİSLİĞE GEÇİŞ

Eğitimi sürdürürken farklı bir bölüme geçmek isteyen öğrencinin ise kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şartı getirildi. Lisans eğitimi alan her öğrenci üçüncü eğitim yılının ikinci dönemine (5’inci dönem) kadar puanının tutması durumda devlet üniversitelerinin istediği bölümüne geçebilecek. Örneğin işletme bölümünün ikinci sınıfında okuyan bir öğrenci sınava girdiği yıla ait ilgili LYS puanının tutması halinde inşaat mühendisliğine geçebilecek. Bu öğrenci ortak görmüş olduğu derslerden muaf olurken gittiği bölümün ilk eğitim yılına ait branş derslerini telafi olarak alacak. Eğer öğrenci aynı bölümde yatay geçiş yapmak isterse her dönem geçebilecek. Örneğin bir vakıf üniversitesinin Tıp fakültesi 5’inci sınıfında okuyan öğrenci de puanının tutması halinde dönem sınırlaması olmadan istediği devlet üniversitesine geçiş yapabilecek.

Milyonlarca liralık yatırım

YÖ­K’­ün ka­ra­rı­na va­kıf üni­ver­si­te­le­rin­den tep­ki gel­di. Dü­zen­le­me­nin si­ya­si ol­du­ğu­nu be­lir­ten va­kıf üni­ver­si­te­si yet­ki­li­le­ri, yö­net­me­li­ğin Res­mi Ga­ze­te­de ya­yım­lan­ma­sı ile bir­lik­te cid­di sa­yı­da öğ­ren­ci kay­bı ya­şa­ya­cak­la­rı­nı be­lirt­ti.  Zir­ve Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Ad­nan Kı­sa böy­le bir im­kan ta­nı­ma­nın ka­la­ba­lı­ğı da­ha da ar­tı­ra­ca­ğı­nı vur­gu­la­dı. Prof. Kı­sa iti­ra­zı­nı şöy­le di­le ge­tir­di: “Ge­nel­de va­kıf üni­ver­si­te­le­rin­den öğ­ren­ci­ler dev­let üni­ver­si­te­le­ri­ne ge­çiş ya­pa­cak. Böy­le­ce va­kıf üni­ver­si­te­le­ri öğ­ren­ci kay­bı ya­şa­ya­cak. Ya­ni be­nim 5 yıl­lık eme­ğim bo­şa git­miş ola­cak.”

Tüm vakıfları etkileyecek

Fa­tih Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Şe­rif Ali Te­ka­lan, “An­cak böy­le bir uy­gu­la­ma sa­de­ce bel­li bir gru­bu de­ğil tüm özel üni­ver­si­te­le­ri olum­suz et­ki­le­ye­cek. Mev­cut du­rum­da öğ­ren­ci sı­kın­tı­sı çe­ken çok sa­yı­da va­kıf üni­ver­si­te­le­ri var. Ya­tay ge­çi­şin ko­lay­laş­ma­sıy­la bu üni­ver­si­te­ler da­ha çok öğ­ren­ci kay­be­de­ce­k”

TED Üni­ver­si­te­si Mü­te­vel­li He­ye­ti Baş­ka­nı Sel­çuk Peh­li­va­noğ­lu: “Bel­li bir ka­li­te­yi mu­ha­fa­za eden va­kıf üni­ver­si­te­le­ri için çok faz­la öğ­ren­ci kay­bı­nın ya­şan­maz. An­cak biz te­mel pren­sip ola­rak an­lık ka­rar­la­rın de­tay­lı­ca tar­tış­ma­dan alın­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­nü­yo­ruz. Bu­gün va­kıf üni­ver­si­te­le­ri­nin cid­di bir kıs­mı za­ten zor­la­na­rak mev­cu­di­ye­ti­ni sür­dü­rü­yor. On­lar mağ­dur edil­me­me­li.”

“Birilerini imha çabası var”

Ak­tif Eği­tim Sen­di­ka­sı Ge­nel Baş­ka­nı Os­man Bah­çe: “Ü­çün­cü sı­nıf­ta in­şa­at mü­hen­dis­li­ği bö­lü­mü­ne ge­çiş ya­pan iş­let­me bö­lü­mü öğ­ren­ci­si son iki yıl ala­ca­ğı in­şa­at mü­hen­dis­li­ği eği­ti­miy­le ül­ke­miz­de bi­na­lar di­ke­cek, şe­hir­ler ku­ra­cak. Bu du­rum in­şa­at mü­hen­dis­li­ğin­de 4 yıl bo­yun­ca dir­sek çü­rü­ten öğ­ren­ci­le­re ya­pı­lan bü­yük bir hak­sız­lık­tır.“

Devletten bize de geçiş olur

Va­kıf Üni­ver­si­te­le­ri Bir­li­ği Baş­ka­nı Rı­fat Sa­rı­ca­oğ­lu: “Bel­li bir çı­ta­yı ya­ka­la­yan va­kıf üni­ver­si­te­le­ri çok faz­la öğ­ren­ci kay­bı ya­şa­ma­ya­cak­tır. Çün­kü di­ğer ya­rı­sı ken­di rüş­tü­nü is­pat et­ti. Do­la­yı­sıy­la ba­zı üni­ver­si­te­ler­de öğ­ren­ci­le­rin ter­ci­hi va­kıf üni­ver­si­te­le­rin­den ya­na ola­bi­lir. An­cak dü­zen­le­me tam ter­si bir du­ru­ma da ne­den ola­bi­lir. Dev­let­te oku­yan­lar öze­le ge­çe­bi­lir.”

Amaç yeniden sınava girmeyi engellemek

YÖ­K’­ten ko­nuy­la il­gi­li açık­la­ma gel­di. Üst dü­zey bir yet­ki­li “A­maç, ye­ni­den sı­na­va gir­me ge­rek­si­ni­mi­ni or­ta­dan kal­dır­mak. Her­han­gi bir üni­ver­si­te­ye yer­le­şip bö­lü­mün­den mem­nun ol­ma­yan ve bu ne­den­le ye­ni­den üni­ver­si­te sı­na­vı­na gir­mek zo­run­da ka­lan öğ­ren­ci sa­yı­sı­nı azalt­mak” dedi.

NESRULLAH SONAY - BUGÜN GAZETESİ

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.