Muhalefetten 318 Bin Memuru İlgilendiren Yasa Değişikliğine Tepki

Muhalefet milletvekilleri önceki gün TBMM'de kabul edilen 318 bin kamu görevlisinin iş güvencesini elinden alan değişikliğe sert tepki gösterdi.

Muhalefetten 318 Bin Memuru İlgilendiren Yasa Değişikliğine TepkiMHP'li Halaçoğlu, Anayasa'nın hiçe sayıldığını belirtirken, HDP Milletvekili Zozani, düzenlemenin şantaj aracı olarak kullanılacağını ifade etti. CHP'li Keskin de "Hukuk devleti yok ediliyor" dedi.

Ka­mu­oyun­da tar­tış­ma­la­ra ne­den olan 318 bin ka­mu gö­rev­li­si­nin iş gü­ven­ce­si­ni elin­den alan tor­ba ka­nu­nun 100. mad­de­si TBMM Ge­nel Ku­ru­lu­’n­da ka­bul edil­di. Mad­de­ye gö­re hü­kü­met ka­mu­da dai­re baş­ka­nı ve üs­tü yö­ne­ti­ci­ler ile po­lis ve as­ke­ri gö­rev­den ala­bi­le­cek. Mah­ke­me­ler gö­re­ve ia­de ka­ra­rı ver­se bi­le ka­rar 2 yıl bo­yun­ca uy­gu­lan­ma­ya­cak.

AĞIR UYGULAMALAR

İda­re 2 yıl son­ra ka­ra­rı uy­gu­lar­ken es­ki gö­re­vi ye­ri­ne baş­ka bir gö­re­ve ata­ya­bi­le­cek. Gö­re­ve ia­de ile il­gi­li mah­ke­me ka­rar­la­rı­nı ye­ri­ne ge­tir­me­yen ka­mu gö­rev­li­le­ri hak­kın­da ce­za so­ruş­tur­ma­sı ve ko­vuş­tur­ma­sı ya­pı­la­ma­ya­cak. Gö­re­ve ia­de ile il­gi­li mah­ke­me ka­ra­rı­nı uy­gu­la­ma­mak suç oluş­tur­ma­ya­cak.

GENİŞ KAPSAMLI

Mad­de ara­la­rın­da va­li­ler, bü­yü­kel­çi­ler, MGK Ge­nel Sek­re­te­ri, müs­te­şar ve yar­dım­cı­la­rı, il em­ni­yet mü­dür­le­ri, kay­ma­kam­lar, ba­kan yar­dım­cı­la­rı, ge­nel mü­dür ve yar­dım­cı­la­rı gi­bi üst dü­zey yö­ne­ti­ci­le­ri de kap­sı­yor.

Yasal güvenceler yok edildi

HDP Hak­ka­ri Mil­let­ve­ki­li Adil Zo­za­ni dü­zen­le­me­nin şan­taj ara­cı ola­rak kul­la­nı­la­ca­ğı­nı ifa­de et­ti. “3 bin 200 ci­va­rın­da üst dü­zey bü­rok­ra­ta ‘Ya bi­zim gi­bi ola­cak­sı­nız, ya bi­zim de­dik­le­ri­mi­zi ya­pa­cak­sı­nız ya da iş­te ya­sa bu­ra­da du­ru­yor. Si­zi sü­re­riz, iki yıl da iti­raz ede­mez­si­ni­z’ di­ye­cek­si­niz. Ya­zık­tır, gü­nah­tı­r” de­di.

Tek gü­ven­ce­nin ya­sa­lar ol­du­ğu­nu an­la­tan Zo­za­ni, “Ya­sa­lar bu iş­te gü­ven­ce­dir, uy­gu­la­ma­nın gü­ven­ce­si­dir. Siz bu uy­gu­la­ma­nın gü­ven­ce­si­ni de ken­di­ni­ze gö­re dü­zen­ler­se­niz bü­yük bir hak­sız­lık yap­mış olur­su­nu­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
 
ANAYASA HİÇE SAYILIYOR

MHP Grup Baş­kan Ve­ki­li Yu­suf Ha­la­çoğ­lu, dü­zen­le­me­nin ana­ya­sa­yı hi­çe say­mak an­la­mı­na gel­di­ği­ni be­lirt­ti. Ana­ya­sa­nın 125. mad­de­si­nin ida­re­nin her tür­lü ey­lem ve iş­le­ri­ne kar­şı yar­gı yo­lu­nu aç­tı­ğı­nı ifa­de et­ti. Yar­gı ka­ra­rı­nın 2 yıl sü­rey­le bek­le­til­me­si­ni ve baş­ka gö­re­ve ata­ma ya­pı­la­bil­me­si­nin ka­bul edi­le­mez ol­du­ğu­nu kay­det­ti.  Ana­ya­sa­nın 138. mad­de­si­nin ise "Hiç­bir or­gan, ma­kam, mer­ci ve­ya ki­şi yar­gı yet­ki­si­nin kul­la­nıl­ma­sın­da mah­ke­me­le­re ve hâ­kim­le­re emir ve ta­li­mat ve­re­mez, ge­nel­ge gön­de­re­mez, tav­si­ye ve tel­kin­de bu­lu­na­ma­z” hük­mü­nü ha­tır­la­tan Ha­la­çoğ­lu, ya­sa­ma ve yü­rüt­me or­gan­la­rı ile ida­re­nin, mah­ke­me ka­rar­la­rı­na uy­mak zo­run­da ol­du­ğu­nu söy­le­di.

Hukuk devletine gölge

CHP De­niz­li Mil­let­ve­ki­li Ad­nan Kes­kin, hu­kuk dev­le­ti­nin en be­lir­gin özel­li­ği­nin dev­le­tin hu­ku­ka bağ­lı­lı­ğı­nın yar­gı ta­ra­fın­dan de­net­len­me­si ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. Ka­mu ya­ra­rı, pa­ra­lel dev­le­ti te­miz­le­mek gi­bi ba­ha­ne­ler­le yü­rüt­me­nin dur­du­rul­ma­sı ka­ra­rı ve­ril­me­si­nin önü­nün ke­sil­me­si­nin ada­le­tin, yar­gı­nın, hu­kuk dev­le­ti­nin say­gın­lı­ğı­na göl­ge dü­şü­re­ce­ği­ni di­le ge­tir­di.

Bi­re­yin yar­gı­dan şüp­he ve en­di­şe duy­ma­sı­na ne­den ola­cak böy­le bir dü­zen­le­me­nin top­lum­sal uz­laş­ma­nın bir­lik­te ya­şa­ma is­ten­ci­nin çö­zül­me­si­ne ka­pı ara­la­ya­ca­ğı­nı kay­det­ti.

Dü­zen­le­mey­le key­fi­lik, hu­kuk­suz­luk, ben­den ol­ma­ya­na ya­şa­ma hak­kı ta­nı­mam an­la­yı­şı­nın dev­re­ye so­kul­mak is­ten­di­ği­ni söy­le­di. Ana­ya­sa 125 ve 138. mad­de­le­ri ha­tır­lat­tı.

Bugün Gazetesi

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.