Okullara Yönetici Atama Usulleri Yeniden Belirlendi

Okullara yönetici atama usulleri yeniden belirlendi

Okullara Yönetici Atama Usulleri Yeniden Belirlendi
05 Temmuz 2014 Cumartesi 11:38

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle, yöneticilik görevi, ders yılı  bitimi tarihi olan 13 Haziran Cuma günü sona eren müdür, müdür başyardımcısı ve  müdür yardımcıları, yerlerine görevlendirilen yöneticiler göreve başlayana kadar  görevlerine devam edecekler. 
 
Yönetmelikte, dershanelerin özel okula dönüşümünü öngören Milli eğitim  Temel Kanunu'nda değişiklik öngören yasa değişikliği sonrasında Bakanlığın eğitim  kurumu yöneticilerinin görevlendirmeleri, görevlendirme sürelerinin uzatılması ve  görevlendirmelerin sonlandırılmasının hangi kriterler çerçevesinde yapılacağı  tanımlandı. Buna göre, yöneticiler dört yıllığına görevlendirilecek. Aynı unvanla  aynı eğitim kurumunda sekiz yıldan fazla süreyle yönetici olarak görev  yapılamayacak. Bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanla dört yıldan fazla sekiz  yıldan az görev yapanlardan aynı eğitim kurumuna yönetici olarak  görevlendirilenlerin görevleri, sekiz yılın dolduğu tarih itibariyle  sonlandırılacak. 
 
Yeni düzenlemeyle birlikte, MEB'e bağlı eğitim kurumlarında müdür,  müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin, son  başvuru tarihi itibariyle Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor  olmaları gerekecek. Ayrıca, okul yöneticilerinin görevlendirileceği tarih  itibariyle, son dört yıl içinde adli veya idari soruşturma sonucu yöneticilik  görevi üzerinden alınmamış olmaları gerekecek. 
 
Görev süresi dolanlar, son yaptıkları eğitim kurumlarında  görevlendirilemeyecek 
 
Yöneticilik görev süresi uzatılmayanlardan yeniden görevlendirilmek  isteyenler, aynı görevlendirme dönemiyle sınırlı olmak üzere, en son görev  yaptıkları eğitim kurumlarında görevlendirilemeyecek. 
 
İmam hatip ortaokulu müdür yardımcılarından en az biri din kültürü ve  ahlak bilgisi veya meslek dersleri alan öğretmenleri arasından; imam hatip  liseleri ile mesleki ve teknik eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az  biri meslek dersleri alan öğretmenleri arasından; sosyal bilimler liseleri müdür  yardımcılarından en az biri Türk digli ve edebiyati, tarih, coğrafya, felsefe  veya psikoloji alan öğretmenleri arasından; güzel sanatlar liseleri müdür  yardımcılarından en az biri görsel sanatlar, resim veya müzik alan öğretmenleri  arasından; spor liseleri müdür yardımcılarından en az biri beden eğitimi alan  öğretmenleri arasından; özel eğitim kurumları müdür yardımcılarından en az biri  ise rehberlik veya özel eğitim alan öğretmenleri arasından görevlendirilecek. 
 
Kadın yöneticilere pozitif ayrımcılık 
Öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlarının müdürleri ile bu  kurumlar ve yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumlarının müdür  yardımcılarından en az biri kadın adaylar arasından görevlendirilecek. Karma  eğitim yapılan ve müdür yardımcısı sayısı üç ve daha fazla olan eğitim  kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri, kadın adaylar arasından  görevlendirilecek. 
 
Yöneticilikte dört yıllık görev süresini dolduranlardan görev  yaptıkları eğitim kurumu bakımından "Görevlendirileceği eğitim kurumuna,  görevlendirileceği tarihte alanı itibarıyla öğretmen olarak atanabilme şartını  taşıyor olmak" koşulunu taşımayanların görev süreleri, görev yaptıkları eğitim  kurumunda uzatılamayacak. Bunların görev süreleri, istemeleri halinde mevzuata  göre durumlarına uygun diğer eğitim kurumlarında uzatılabilecek. 
 
Sözlü sınava alınacakları değerlendirme komisyonları belirleyecek 
Değerlendirme komisyonu, eğitim kurumu müdürlüğünde ilk defa veya  yeniden görevlendirilmek üzere başvuran adaylardan sözlü sınava alınacakları  belirlemekle görevli olacak. Değerlendirme komisyonu, il milli eğitim müdürünün  veya görevlendireceği bir il milli eğitim müdür yardımcısının başkanlığında, il  milli eğitim müdürünce belirlenecek iki ilçe milli eğitim müdürü ile il ve ilçe  milli eğitim müdürlüklerinde görev yapan iki şube müdüründen oluşacak. 
 
Değerlendirme komisyonu başkan ve üyeleri, boşanmış olsalar bile  eşlerinin, ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımlarının ve evlatlıklarının  değerlendirmelerinde görev alamayacak. 
 
Sözlü sınav komisyonu da sözlü sınav sorularını hazırlamak veya  hazırlatmak, sözlü sınavları yapmak ve değerlendirmek, sözlü sınava katılan  adayların sınav sonuçlarını duyurmak, sözlü sınava ilişkin itirazları  sonuçlandırmak, sözlü sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmekle sorumlu  olacak. 
 
75 puan ve üstü alanların görev süresi uzatılabilecek 
Görev sürelerinin uzatılmasını isteyen müdürler, elektronik ortamda  başvuruda bulunacak. Müdürlükte dört yıllık görev süresini dolduranlarla görev  yaptıkları eğitim kurumunda sekiz yıllık görev süresini dolduran müdürler, form  üzerinden değerlendirilecek. Dört yıllık görev süresi sona eren müdürlerden halen  görev yapmakta oldukları eğitim kurumundaki görevlerinin uzatılması için  başvuruda bulunanların görev süreleri, yapılan değerlendirme sonucunda 100  üzerinden 75 ve daha üstü puan almaları halinde, il milli eğitim müdürünün  teklifi üzerine valinin onayıyla uzatılacak. 
 
Müdürlükte dört yıllık veya aynı eğitim kurumunda sekiz yıllık  müdürlük süresini tamamlayıp  yapılan değerlendirme sonucunda 100 üzerinden 75 ve  daha üstü puan alanlardan görev süresinin başka eğitim kurumunda uzatılmasını  isteyenlerin başvuruları alınacak. Görev süresinin diğer eğitim kurumlarında  uzatılması için başvuruda bulunan müdürlerin görev süreleri, tercihleri de  dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine  valinin onayıyla uzatılacak. Görev süresinin uzatılmasını isteyen adayların  puanlarının eşitliği halinde sırasıyla, hizmet puanı, yöneticilikteki hizmet  süresi, öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olan adayın görevlendirmesi  yapılacak. Eşitliğin devamı halinde görevlendirilecek aday kurayla belirlenecek. 
 
İlk defa müdür olacakların yapacakları 
Müdürlük görev süresinin uzatılması işlemlerinin tamamlanmasından  sonra müdürlük norm kadrosu boş kalan eğitim kurumları, il milli eğitim  müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulacak. Müdürlük görev süresi  uzatılmayanlar ve daha önce müdürlük görevinde bulunmuş olanlarla duyurunun  yapıldığı tarihten önce müdürlük görevinde bulunmayanlar, duyurunun son günü  itibariyle gerekli şartları taşıyanlardan müdür olarak görevlendirilmek  isteyenlerin başvuruları elektronik ortamda alınacak. 
 
İlk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda  bulunanlar, değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilecek. Değerlendirme  sonucunda oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere,  boş eğitim kurumu müdürlüğü sayısının üç katı aday sözlü sınava alınacak. Son  sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava alınacak. 
 
Sözlü sınavda adaylar, analitik düşünme ve analiz yapabilme  kabiliyeti, temsil kabiliyeti ve liyakat düzeyi, muhakeme gücü ve kavrayış  düzeyi, iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti, genel kültür,  yönlerinden değerlendirilecek. Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı  sayılacak. 
 
Sözlü sınavda başarılı olan adayların görevlendirmeye esas puanları,  aldıkları puanın yüzde ellisi ile sözlü sınavdan aldıkları puanının yüzde  ellisinin toplamı üzerinden belirlenecek. Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan  alanlar, hesaplanan puan üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak il milli  eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür olarak  görevlendirilecek. 
 
Müdür norm kadrosu bulunmayan eğitim kurumlarında görev yapmak üzere,  o eğitim kurumunda görevli öğretmenler arasından, öğretmenlik görevi yanında  yönetim hizmetlerini de yürütmek üzere, il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine  vali tarafından müdür yetkili öğretmen görevlendirilecek. 
 
Görev süresi sona erenler öğretmen olarak atanacaklar 
Müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı norm kadrolarının  bazıları veya tamamı kaldırılan eğitim kurumlarında norm kadro fazlası olanlar,  ders yılı sonuna kadar bu eğitim kurumlarındaki yöneticilik görevlerine devam  edecekler. Bu kişiler, yöneticilik görevlerinin ders yılıyla birlikte sona  ermesinin ardından, bulundukları eğitim kurumunda alanlarında açık norm kadro  olması ve istemeleri halinde bu eğitim kurumuna, aksi durumda ise istekleri de  dikkate alınarak kadrolarının bulunduğu ilçe veya il sınırları içinde durumlarına  uygun bir eğitim kurumuna öğretmen olarak atanacaklar. 
 
Müdürler, yeni müdür gelene kadar görevlerine devam edecekler 
Yönetmeliğe mevcut yöneticilerle ilgili geçici bir madde eklendi. Buna  göre, aynı unvanda olmak üzere, 14 Mart 2014 tarihi itibariyle görev süreleri  dört yıl ve daha fazla olan yöneticilerin görevi, 2013-2014 ders yılının bitim  tarihi olan 13 Haziran 2014'de başka bir işleme gerek kalmadan sona erecek. Görev  süreleri 14 Mart 2014 tarihi itibarıyla dört yıldan daha az olan yöneticilerin  görevi ise dört yıllık sürenin tamamlanmasını takip eden ilk ders yılının bitimi  itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erecek. 
 
Yöneticilik görevi 2013-2014 ders yılının bitiminde sona eren müdür,  müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları, yerlerine görevlendirilen yöneticiler  göreve başlayana kadar görevlerine devam edecekler. 
 
2011 sınavında başarılı olanlara görevlendirme müjdesi 
Yönetmeliğe 2011 yılı eğitim kurumları müdür başyardımcılığı ve müdür  yardımcılığı ile müdürlük seçme sınavında başarılı olanlara ilişkin geçici bir  madde eklendi. Buna göre, 2011 yılı ekim ayında yapılan eğitim kurumu müdürlüğü  ile müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı seçme sınavında başarılı  olanlardan sınav sonucuna göre yöneticiliğe görevlendirilmesi yapılmamış olanlar,  ilk görevlendirmeyle sınırlı olmak üzere, başka bir şart aranmadan müdür  başyardımcılığı veya müdür yardımcılığında görevlendirilebilecek. 
 
Dönüştürülen eğitim kurumlarının dönüştürülmeden önceki yöneticileri,  kalan görev sürelerini dönüştürülen eğitim kurumunda tamamlayacaklar. 
 
Yönetmeliğin yayımı tarihinde müdürlükte dört yıllık görev süresini  dolduran eğitim kurumu müdürleri, değerlendirme işlemleri, Bakanlıkça  belirlenecek yönetici görevlendirmeleri takviminde belirtilecek tarihler arasında  yapılacak. 
 

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.