Bugun...İlk Atama Ve Yer Değiştirmede Tercih Ettiğiniz Okulu Kim Belirliyor?
1- 06/05/2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine,

+ -
2–10/8/1999 tarih ve 23782 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğine,

3- Milli Eğitim Bakanlığının 14/10/2005 tarih ve 4344 sayılı, 2005/95 nolu genelgesine,

4- Milli Eğitim Bakanlığının “Okul ve Kurum Müdürlüklerinin Dikkatine, Norm Kadro Güncellemesi” duyurularına,

Göre; öğretmen norm kadrolarının İl Millî Eğitim Müdürlüklerince belirleneceği ve bir yerleşim merkezindeki her okulda en az 1 rehber öğretmen norm kadrosu doldurulmadan ikinci ve müteakip norm kadroların atamalarda kullanılamayacağı, öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarının tamamı il millî eğitim müdürlüklerince elektronik başvuru sayfasına yansıtıldığı, tüm yer değiştirmelerde kontenjanın nerelere kullanılacağı İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde kurulan İl Eğitim Personeli Planlama Kurulu tarafından belirlendiği ve atamalarda doğacak hatalardan okul/kurum müdürleri ile il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri sorumlu olacakları ilkesi gereği İlk Atama ve Yer Değiştirmede Tercih Ettiğiniz Okulu İl Mili Eğitim Müdürlüklerindeki yetkililer belirliyor.

Mevzuat Hükümlerini İncelediğimizde;

1- 06/05/2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Atama yapılacak eğitim kurumlarının duyurulması” başlıklı 45. maddesindeki; “(1) Özür durumuna bağlı yer değiştirmelerde, öğretmenlerin özür gereklerinin karşılanabilmesi bakımından öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarının tamamı il millî eğitim müdürlüklerince elektronik başvuru sayfasına yansıtılır.

(2) İller arasında isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı olarak yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalarda öğretmenlerin tercihlerine yansıtılacak eğitim kurumları; o yerleşim yerinde görev yapan mevcut öğretmenlerle ihtiyacın karşılanabilirliği dikkate alınarak öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumları arasından il millî eğitim müdürlüklerince belirlenir. İller arasında yer değiştirecek öğretmenlerin alanlar bazındaki kontenjanları ülke genelinde dengeli dağılımı sağlayacak şekilde hizmet bölgeleri ve illerin doluluk oranları dikkate alınarak belirlenir. Yer değiştirme suretiyle atamalar sonucu norm kadro açığı oluşan eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen öğretmen atama döneminde yapılacak atamalarla karşılanır.” hükümleri ile öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarının tamamı il millî eğitim müdürlüklerince elektronik başvuru sayfasına yansıtıldığı açık bir biçimde ortaya konmuştur.

Bu yönetmelikten de önce 2003 yılının ilk aylarından bu yana, Özlük Modülü ile web (internet) tabanlı çalışmaya başlayan İLSİS Modülleri ile Personel Genel Müdürlüğü tarafından 2004 yılı içerisindeki atama işlemleri elektronik ortamda yapılmaya başlanmıştır. Haziran 2008 tarihinde de modüller iki bölüme ayrılmış olup farklı linklere taşınmış ve isim değiştirerek MEBBİS adını almış ve 05 Ekim 2009 tarihinde tüm modüllere erişim 8 (sekiz) kategori altında http://mebbis.meb.gov.tr internet sitesinde toplanmıştır.

Kontenjanların İl Milli Eğitim Müdürlüklerince girilmesi içinde http://kontenjan.meb.gov.tr adresindeki kontenjan modülü oluşturulmuştur. Bu tarihten sonra yayınlanan tüm atama ve yer değiştirme ile ilgili yazı ve kılavuzlardaki; “2009 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu 7.1.2. Alanında norm kadro açığı bulunan ve atama yapılacak eğitim kurumları, Bakanlıkça verilen kontenjan ölçüsünde il millî eğitim müdürlüklerince İLSİS Kontenjan Modülü’ne yansıtılacaktır. 7.3.1. İLSİS Norm Kadro Modülü’ndeki kurumuna ait bilgi başlıkları kontrol edilerek, alanlar itibarıyla haftalık ders saati, şube, öğretmen, öğrenci sayısı ve benzeri veriler ile alanlar itibarıyla kadrolu öğretmen mevcudu, norm kadro durumu, ihtiyaç ve fazlalıkların sayısının atamaya esas olmak üzere ilgili Yönetmeliğinde belirtilen süre içinde sistem açıldığında güncellenmesi sağlanacaktır.” şeklinde benzer ifadeler yer almaktadır.

2010 Yılı Öğretmenlerin Yer Değiştirme Kılavuzunun “E. Başvuru Formu" bölümü, 2. Tercihler” başlıklı 2. maddesindeki; “Eğitim kurumlarının kontenjanları il millî eğitim müdürlüklerince elektronik ortamda belirlendikten sonra alan bazında il dışından gelecek öğretmen kontenjanı Bakanlıkça belirlenmektedir. …” açıklamasında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarının tamamı il millî eğitim müdürlüklerince elektronik başvuru sayfasına yansıtıldığı açık bir biçimde ortaya konmuştur.

Öğretmen ihtiyaçlarının il millî eğitim müdürlüklerince elektronik başvuru sayfasına yansıtılması için de örneğin atanacak öğretmenler ve 2010 Yılı İl içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri için öğretmen ihtiyaçları http://kontenjan.meb.gov.tr adresindeki kontenjan Modülünden girilmesi Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğünün 13/05/2010 tarih ve 2095 sayılı ve “Öğretmen İhtiyacı” konulu yazılarında belirtilmektedir. Bu durum tüm genel müdürlükler için geçerlidir. Bu yazının sonuç bölümündeki; “Valiliğinizce norm kadro esasları dikkate alınarak belirlenecek öğretmen ihtiyacının MEBBİS modülüne yansıtılması hususunda gereken titizliğin gösterilmesi” açıklamasından da anlaşılacağı üzere kontenjanlar İl Milli Eğitim Müdürlüklerince belirlenmektedir.

Aynı konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğünün 11/06/2010 tarih ve 20958 sayılı ve “Öğretmen İhtiyacı” konulu yazılarındaki; “ … Genel müdürlüğümüze Bağlı okul/kurumların öğretmen ihtiyacının başta Çince ve Rusça branşlarında olmak üzere karşılanabilmesi için norm kadro durumuna göre ihtiyaçların MEBBİS kontenjan modülüne eksiksiz ve Ağustos 2010 atama dönemine yetiştirilecek biçimde girilmesinin sağlanması…” açıklamasında da anlaşılacağı üzere kontenjanlar İl Milli Eğitim Müdürlüklerince belirlenmektedir.

Ayrıca; Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünün 05/02/2009 tarih ve 589 sayılı, 10/02/2009 tarih ve 653 sayılı ve 25/08/2009 tarih ve 3714 sayılı Müsteşar Muammer Yılmaz imzalı resmi yazılarından Personel Genel Müdürlüğünce aktif hale getirilecek olan Kontenjan Modülünde; bazı branşlardaki öğretmen normlarının tümünün açık gösterilmesi istendiğinden kontenjanların İl Milli Eğitim Müdürlüklerince belirlendiği açık bir biçimde ortaya konmuştur.

Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü 21/12/2009 tarih ve 4722 sayılı “Öğretmen İhtiyacının Karşılanması” konulu yazılarındaki; “Okul/Kurum norm bilgilerinin kontrol edilmesinde, eksik, yanlış veya fazla bilgilerin düzeltilmesi ve güncellenip/ güncellenmemesinde, ayrıca il düzeyinde öğretmen kontenjanlarının tam ve öğretmen ihtiyacının doğru olarak belirlenmesinde, atama dönemlerinden en sı iki hafta önce sistemin açılarak öğretmen kontenjanı ve ihtiyacının gösterilmesinde tüm sorumluluk, İl Millî Eğitim Müdürlüklerine ait olacaktır. İlinizde Genel Müdürlüğümüze bağlı herhangi bir okul/kurumda herhangi bir dersten öğretmen ihtiyacı olmasına rağmen hiç Öğretmen ihtiyacı bildirmeyen veya eksik bildiren, sistemi açmayan yöneticiler hakkında gerekli inceleme ve gerektiğinde soruşturma yaptırılacaktır,” açıklamalarında tüm sorumluluğun İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde olduğu açık bir biçimde ortaya konmuştur.

2- 06/05/2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “İl Eğitim Personeli Planlama Kurulu” başlıklı 8. maddesindeki; “(1) İllerde il millî eğitim müdürünün veya görevlendireceği millî eğitim müdür yardımcısının başkanlığında;

a) Atamadan sorumlu millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünün,

b) Özlük şubesinden sorumlu müdür yardımcısı veya şube müdürünün,

c) İl millî eğitim müdürünün uygun göreceği sayıda ilçe millî eğitim müdürünün,

ç) Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemi (MEBBİS)’nden sorumlu bilgisayar ve ağ sistemleri yöneticisinin,

d) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa göre o ilde eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyet gösteren sendikalardan en çok üyeye sahip sendikanın temsilcisinin yer aldığı il eğitim personeli planlama kurulu oluşturulur.” hükümleri ve aynı yönetmeliğin “İl Eğitim Personeli Planlama Kurulunun Görevleri” başlıklı 9. maddesindeki; “(1) İl eğitim personeli planlama kurulu; atama ve yer değiştirmelere ilişkin her türlü iş ve işlemlerin bu Yönetmelik hükümleri ve Eğitim Personeli Planlama ve Değerlendirme Kurulunun kararları çerçevesinde yerine getirilmesini sağlar.

(2) İl genelinde öğretmen ihtiyacı veya fazlalığı bulunan eğitim kurumlarını tespit eder. Öğretmen dağılımında alanlar itibarıyla denge kurulabilmesi amacıyla atama ve yer değiştirmelere açılacak eğitim kurumlarını belirleyerek Bakanlığa bildirilmesini sağlar.

(3) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ihtiyaç duyulması hâlinde gerekçelerine de yer verilmek suretiyle hizmet bölgeleri ile hizmet alanlarında yapılması istenilen değişiklik önerilerini Personel Genel Müdürlüğüne bildirir.

(4) İllerindeki eğitim kurumlarının norm kadro durumu, öğretmen ihtiyacı veya fazlalığı ile öğretmen atama ve yer değiştirmelerine ilişkin uygulamada karşılaşılan tereddütler ve zorlukların tespitini yaparak çözüm önerileriyle birlikte Personel Genel Müdürlüğüne bildirir.

(5) Kurul, atama ve yer değiştirme dönemleri ile gerekli görülen hâllerde başkanın çağrısı üzerine toplanır. Sekretarya hizmetleri başkanın uygun gördüğü hizmet birimlerince yürütülür.” hükümlerine göre tüm yer değiştirmelerde kontenjanların İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde kurulan İl Eğitim Personeli Planlama Kurulu tarafından belirlendiği açık bir biçimde ortaya konmuştur.

3- 06/05/2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile öğretmen atama ve yer değiştirmelerin yılda bir defa yaz döneminde yapılacak olması ve kontenjanların yönetmeliğin 8, 9 ve 45. maddesine göre İl Millî Eğitim Müdürlüklerince İl Eğitim Personeli Planlama Kurulu tarafından belirleniyor olması nedeniyle;

Milli Eğitim Bakanlığı 02/06/2010 tarihli “Okul ve Kurum Müdürlüklerinin Dikkatine, Norm Kadro Güncellemesi” duyurusu ile 2010–2011 eğitim öğretim yılına esas olmak üzere eğitim-öğretim başlamadan okul ve kurumların öğretmen ihtiyaçlarının başlanabilmesi için, işlem yapılmak üzere 01–18 Haziran 2010 tarihleri arasında http://mebbis.meb.gov.tr adresinde norm modülü açılmış, norm kadro modülünde güncelleme yapılması için 01 -08 Haziran 2010 tarihleri arasında okul ve kurum müdürlüklerine işlem yapma yetkisi, 09- 13 Haziran 2010 tarihleri arasında İlçe milli eğitim müdürlüklerine, 14–18 Haziran 2010 tarihleri arasında da İl milli eğitim müdürlüklerine girilen bilgilerin kontrolünün yapılabilmesi için Milli Eğitim Müdürlükleri Mebbis Yöneticilerine yetki verildiği açık bir biçimde ortaya konmuştur.

Ayrıca; Milli Eğitim Bakanlığı 02/06/2010 tarihli “Okul ve Kurum Müdürlüklerinin Dikkatine, Norm Kadro Güncellemesi” duyurusunda; “Norm kadro Yönetmeliğin 16. Maddesinde; “okul ve kurumların yönetici ve öğretmen norm kadroları il millî eğitim müdürlüklerince belirlenir.” hükmü mevcut olduğundan bu süre zarfında okul ve kurumlara ait bilgilerin sisteme tam ve doğru olarak girilmesi, girilecek veriler doğrultusunda belirlenen norm kadrolara göre yapılan atamalarda doğacak hatalardan okul/kurum müdürleri ile il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri sorumlu olacaklardır. Bakanlık kontrolü sırasında gerçeğe aykırı bilgilerin sisteme girildiğinin tespiti yapıldığında sorumlular hakkında gerekli işlem yapılacaktır.” açıklamasında bulunarak atamalarda doğacak hatalardan okul/kurum müdürleri ile il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri sorumlu olacaklarından açık bir biçimde ortaya konmuştur.

4- 10/8/1999 tarih ve 23782 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin “Rehber öğretmen norm kadrosu” başlıklı 13. maddesindeki; “Bir yerleşim merkezindeki her okulda en az 1 rehber öğretmen norm kadrosu doldurulmadan ikinci ve müteakip norm kadrolar atamalarda kullanılmaz.” hükümleri, aynı yönetmeliğin “Norm Kadro Belirlemeye Yetkili Birimler ve Kullanılacak Çizelgeler” başlıklı 16.maddesi, 1. fıkrasındaki; “Kapsama dahil okul ve kurumların yönetici ve öğretmen norm kadroları, il millî eğitim müdürlüklerince belirlenir.” Hükümleri ve Milli Eğitim Bakanlığı Norm Kadro Uygulama Kılavuzunun “Öğretmen Norm Kadrosu Belirlenmesi” bölümü, “Rehber Öğretmen” başlıklı 6. maddesindeki; “Bir eğitim bölgesinde her okulda en az bir rehber öğretmen norm kadrosu doldurulmadan 2 nci ve müteakip norm kadrolar atamada kullanılmayacaktır.” hükümleri ile öğretmen norm kadrolarının İl Millî Eğitim Müdürlüklerince belirleneceği ve bir yerleşim merkezindeki her okulda en az 1 rehber öğretmen norm kadrosu doldurulmadan ikinci ve müteakip norm kadroların atamalarda kullanılamayacağı açık bir biçimde ortaya konmuştur.

5- Milli Eğitim Bakanlığının 14/10/2005 tarih ve 4344 sayılı, 2005/95 nolu genelgesinin 4. maddesindeki; “ İl içi rehber öğretmen atamalarında Bakanlığımız norm kadro uygulamaları doğrultusunda öncelikle rehberlik ve araştırma merkezlerinin çalışma bölgesi nüfusuna göre personel ihtiyacı karşılanacak, hizmetlerin bütün öğrencilere etkili olarak ulaştırılması için rehber öğretmenlerin ilçelere/eğitim bölgelerine ve öğretim kademelerine göre her okula dengeli dağılımı sağlanacaktır.” hükümleri ile Rehber Öğretmen ataması işlemini Milli Eğitim Bakanlığı yapmakta okullara dağılımını ise Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik doğrultusunda İl Milli Eğitim Müdürlükleri atama dönemlerinde planlandığı açık bir biçimde ortaya konmuştur.

Bu planlamalar düzgün yapılmadığından öncelikle her okula bir rehber öğretmen ataması yapılmadan bazı okullarda birden fazla rehber öğretmen atandığı görülmektedir.

Tüm bu mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; Milli Eğitim Bakanlığının 2005/95 nolu genelgesindeki Rehber Öğretmen ataması işlemini Milli Eğitim Bakanlığı yapmakta, okullara dağılımını ise Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik doğrultusunda İl Milli Eğitim Müdürlükleri atama dönemlerinde planlamaktadır.

Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğindeki öğretmen norm kadroları İl Millî Eğitim Müdürlüklerince belirlenmektedir. Bir yerleşim merkezindeki her okulda en az 1 rehber öğretmen norm kadrosu doldurulmadan ikinci ve müteakip norm kadrolar atamalarda kullanılamayacaktır. Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğindeki öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarının tamamının il millî eğitim müdürlüklerince elektronik başvuru sayfasına yansıtılmaktadır. Tüm yer değiştirmelerde kontenjanlar İl Milli Eğitim Müdürlüklerince İl Eğitim Personeli Planlama Kurulu tarafından belirlenmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı atanacak ve yer değiştirecek öğretmen kontenjanını belirlemekte öğretmenlerin hangi okul ve kurumlara atanacağına ise Milli Eğitim Müdürlükleri Mebbis kontenjan modülünden okulları belirleyerek karar vermektedir.

Öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerinde il içi ve iller arası atama ve yer değiştirme işlemlerinde norm açma veya kapama yetkisi İl Milli Eğitim Müdürlüklerindendir.

Ahmet Kandemir
YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZFACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
FOTO GALERİ
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
 YUKARI