Bugun...


Anadolu Öğretmen Liselerine Yatılı Öğrenci Alımı Ve Sayıları
Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

+ -
 T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

 

Sayı  : B.08.0.ÖEG.0.06.01.00.245.02/2045                                                06/07/2011

Konu : Yatılı öğrenci alımı

 

İlgi :    a) 2011-Orta Öğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu,

   b) İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği,

            c) 20/05/2011 tarihli ve B.08.0.OYD.0.06.00.00.772.99.03/979 sayılı yazı,

            d) Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliği,

            e) 27/10/2009 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09.01.05.010.99–9476 sayılı yazı.

 

2011–2012 öğretim yılında, Anadolu öğretmen liselerinde öğrenim görecek öğrenciler için tespit edilen kontenjan ile kayıt-kabul işlemlerine ilişkin esaslar, ilgi (a) Kılavuzda belirtilmiştir.

Anadolu öğretmen liselerine kesin kayıt yaptıran öğrencilerden, yatılı (paralı veya parasız) olarak öğrenim görmek isteyenlere ait kontenjan ise, okullar itibariyle tespit edilerek ekli listede belirtilmiştir.

10 Temmuz 2008 tarihli ve 26932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ilgi (b) Yönetmeliğin, Ortaöğretim kurumlarında parasız yatılılığa yerleştirme başlıklı 18’inci maddesinde;

“(1) Ortaöğretim yerleştirme puanı veya özel yetenek sınavı ile öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrenciler, istemeleri ve parasız yatılılık şartlarını taşımaları kaydıyla parasız yatılılık ve bursluluk sınavına girip girmediklerine bakılmaksızın kontenjan durumu ve okula giriş puanları esas alınarak okul müdürlüklerince yapılacak sıralamaya göre kayıtlı bulundukları okula ait pansiyonlara parasız yatılı olarak yerleştirilir. Boş kontenjan kalması hâlinde, ortaöğretim yerleştirme puanı veya özel yetenek sınavı ile öğrenci alan diğer okullarda öğrenim gören öğrenciler, aynı esaslar çerçevesinde il veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonunca parasız yatılı olarak yerleştirilir.

(2) Parasız yatılılık ve bursluluk sınavı sonucu veya sınavsız olarak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenci kayıtlarının bittiği tarihten sonra, açık kalan kontenjanlara mahalli sınav esaslarına göre il veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonunca parasız yatılı olarak öğrenci yerleştirilir.

……………………………………………………………………………………………….”

hükmüne yer verilmiştir.

Bu işlemler yürütülürken, geri dönüşü imkânsız hatalara düşülmemesi bakımından, aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

1. İlgi (a) Kılavuzda belirtilen esaslar doğrultusunda öğrencilerin kesin kayıt işlemleri yürütülürken, aynı zamanda öğrenci ve velileri uyarılarak, yatılı okumak isteyenlerin başvuruları ile değerlendirme sırasında gerekli olacak belgeleri tamamlamaları sağlanacaktır.

Yatılılıkla ilgili tüm başvurular; asıl ve yedek listelere ilişkin kayıt işlemlerinin sona ermesinden sonra, kayıt dönemleri arasında ayrım yapılmaksızın bir arada değerlendirilecektir.

2. Ekli listede, 2011–2012 öğretim yılı itibariyle okullarımızın toplam yatılı öğrenci kontenjanı belirtilmiş olup, bunun % 80' i okula yeni kayıt yaptıran öğrencilere, % 20' si de ara sınıflarda öğrenim görmekte olanlara ayrılacaktır. Ara sınıfı bulunmayan okullarda kontenjanın tamamı yeni kayıt yaptıran öğrenciler için kullanılacaktır.

Yeni kayıt yaptıracak öğrencilere ayrılan kontenjanın ise;

* % 20' si paralı yatılı olarak öğrenim göreceklere,

* % 70' i Ortaöğretime Yerleştirme Puanına (OYP) göre sıralama yapılarak yerleştirilecek öğrencilere,

* %10'u ilgi (b) Yönetmeliğin 17' nci maddesi kapsamına giren öğrencilere

ayrılacaktır.

3.Paralı yatılı olarak öğrenim görmek üzere başvuran öğrenci sayısının, bunun için verilen kontenjandan fazla olması durumunda öğrenciler; velilerinin ikamet ettikleri yerleşim birimlerinin, okulun bulunduğu yerleşim birimine uzaklığı göz önünde bulundurularak, en uzakta bulunanlardan başlamak suretiyle sıralamaya tâbi tutulacak ve bu şekilde oluşturulacak liste üzerinden, verilen kontenjan kadar öğrencinin paralı yatılı olarak kayıtları yapılacaktır.

4. “OYP’ ye Göre Yerleştirilecek Parasız Yatılı Öğrenci Kontenjanı”na, başvuruda bulunan ve parasız yatılı okuma şartlarını taşıyanlar arasından, Ortaöğretime Yerleştirme Puanına (OYP) göre sıralama yapılarak öğrenci yerleştirilecektir.

5. Başta öğretmen çocuğu kontenjanından yararlanacaklar olmak üzere, ilgi (b) Yönetmeliğin 17 nci maddesi kapsamına giren öğrencilerin okullarımıza ait pansiyonlara parasız yatılı olarak yerleştirilme işlemleri, öğrencinin kayıtlı bulunduğu okul müdürlüklerince gerçekleştirilecektir. Belirtilen kontenjandan yararlanmak isteyen öğrenci ve velilerine kesin kayıtlar sırasında duyuru yapılacak, ilgi (b) Yönetmeliğin 20’nci maddesinde belirtilen belgeleri en kısa zamanda tamamlamaları ve okul müdürlüğüne teslim etmeleri hususu hatırlatılacaktır.

Okul müdürlüklerince teslim alınan bu belgeler, ilgi (b) Yönetmeliğin 17’ nci maddesi çerçevesinde değerlendirilerek, değerlendirme sonucu öğrenci ve velilerine duyurulacak ve gerekli belgeleri alınmak suretiyle hak sahibi öğrencilerin parasız yatılı olarak yerleştirilmeleri sağlanacaktır.

6. Öğretmen çocuğu kontenjanından yararlanarak parasız yatılı okumak isteyen öğrencilerle ilgili olarak;

a) İlgi (e) yazıda da belirtildiği üzere, ilgi (b) Yönetmeliğin 17 nci maddesinin 1 inci fıkrası (f) bendinde yer alan “düzey” ifadesinin; görev yaptığı yerde ortaöğrenim düzeyinde okul bulunmasına rağmen, çocuğunun devam edeceği program türünde okul bulunmayan öğretmen çocukları ile çocuğunun devam edeceği program türünde okul bulunmasına rağmen, özel yönetmeliklerinde belirtilen şartları yerine getirememesi sebebiyle nakli yapılamayan öğretmen çocuklarını da kapsayacak şekilde değerlendirilmesi,

b) İlgi (b) Yönetmeliğin 20 nci maddesi 2 nci fıkrasına göre, öğretmen çocuğu kontenjanından parasız yatılı olarak yerleştirilecek öğrencilerden, aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi birinci fıkrası (c) bendinde belirtilen “Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname/EK–1” belgesinin istenmemesi

gerekmektedir.

7. Ara sınıflarda paralı yatılı veya gündüzlü olarak öğrenim gören ve maddî imkânlardan yoksun bulunan öğrenciler için ayrılan kontenjana ise, okula kayıt yaptırdıkları sırada esas alınan puanlara göre sıralama yapılarak parasız yatılı öğrenci yerleştirilecektir.

Ara sınıf öğrencileri için belirlenen kontenjanın sınıflara göre dağılımı; sınıflara göre başvuran öğrenci sayısının, başvuruda bulunan toplam öğrenci sayısına oranı ile ara sınıf öğrencileri için ayrılan kontenjanın çarpımından çıkan sayıya göre belirlenecektir.

Örnek: Herhangi bir okula ara sınıf öğrencileri için verilen kontenjan 30 olsun. Bunun için 10’ uncu sınıflardan 4, 11’ inci sınıflardan 17, 12’ inci sınıf öğrencilerinden 19 olmak üzere; toplam 40 öğrencinin başvurduğunu düşünelim. 30 öğrencilik kontenjanın sınıflara göre dağılımı şöyle yapılacaktır.

 

Sınıfa göre başvuran

 

 

 

 

öğrenci sayısı

 

 

 

 

----------------

X

Ara sınıf öğrencileri için ayrılan toplam kontenjan

=

Sınıfa göre öğrenci sayısı

Toplam başvuran

 

 

 

 

öğrenci sayısı

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

----

x

30

=

3

40

 

 

 

 

 

30 öğrencilik kontenjandan 3' ü 10’uncu sınıf öğrencilerine ayrılacaktır.

            Aynı işlem diğer sınıflar için de yapılacaktır.

8. Paralı ve parasız yatılı öğrenciler için, ekli listede tespit edilen kontenjanlardan herhangi birine yeteri kadar başvurunun olmaması durumunda, açık kalan kontenjanın, başvurunun fazla olduğu diğer kontenjanlara aktarılmasında okul müdürlükleri yetkili olacak, ancak toplam yatılı öğrenci kontenjanı kesinlikle aşılmayacaktır.

9. Parasız yatılı olarak kaydı yapılacak öğrencilerden; ilgi (b) Yönetmeliğin 19' uncu maddesindeki belgeler istenecek ve titizlikle incelenecektir. Bu belgeler, kesinlikle Bakanlığa gönderilmeyerek, okullarda saklanacaktır.

10. Konu ile ilgili iş ve işlemler, Anadolu Öğretmen Lisesi Müdürlüklerince en geç 30 Eylül 2011 Cuma akşamına kadar tamamlanmış olacaktır.

Bu tarihten sonra pansiyonda açık kalacak kontenjana, ilgi (b) Yönetmeliğin 18’inci maddesinin 1 ve 2’nci fıkralarında belirtildiği üzere;

a) Öncelikle, ortaöğretim yerleştirme puanı veya özel yetenek sınavı ile öğrenci alan diğer okullarda öğrenim gören öğrenciler, aynı esaslar çerçevesinde il veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonunca parasız yatılı olarak yerleştirilecek,

b) Bu işlemden sonra, açık kalan kontenjanlara ise, mahalli sınav esaslarına göre il veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonunca parasız yatılı olarak öğrenci yerleştirilecektir.

Bu çerçevede yürütülecek tüm işlemler de, aynı Yönetmeliğin, “Mahalli Sınav” başlıklı 13’üncü maddesinin 1 ve 5’inci fıkraları çerçevesinde, en geç Aralık–2011 ayının son iş gününe kadar tamamlanacaktır.

Bu tarihten sonra pansiyonlara hiçbir surette parasız yatılı öğrenci yerleştirilmesi yoluna gidilmeyecektir.

11.Yeni kapasitenin ortaya çıkması veya ihtiyaç duyulması hâlinde, kontenjan listesinde verilen toplam kontenjan valiliklerin onayıyla artırılabilecektir. Pansiyon ödeneklerinin bu artış doğrultusunda belirlenmesi ve zamanında gönderilmesi bakımından valilik onaylarının bir örneği en seri şekilde Bakanlığa gönderilecektir.

12. Bursluluktan parasız yatılılığa, parasız yatılılıktan bursluluğa geçişi istenen öğrencilerle ilgili iş ve işlemler, ilgi (b) Yönetmeliğin 21 inci maddesi ile ilgi (c) yazıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülecektir.

13.Anadolu öğretmen liselerinde öğrenim gören tüm öğrencilerin nakil işlemleri, ilgi (d) Yönetmeliğin 14’üncü maddesi çerçevesinde yürütülmektedir. Bu bakımdan, parasız yatılı veya burslu olarak öğrenim gören öğrencilerin nakil taleplerinin de, ayrım gözetilmeksizin aynı hükümler çerçevesinde değerlendirilmesi, ilgi (b) Yönetmeliğin 22 nci maddesi ile ilgili olarak, bu okullarda herhangi bir tasarrufta bulunulmaması gerekmektedir.

14.İlgi (b) Yönetmeliğin, “Parasız yatılılık veya bursluluğun sona ermesi” başlıklı 24’üncü maddesinin 3’üncü fıkrası gereğince, parasız yatılılığı sona eren öğrencilerin durumları, bir hafta içerisinde il veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonuna bildirilecek, bundan böyle, konu ile ilgili olarak Bakanlığa bilgi verilmesi yoluna gidilmeyecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

 

 

 

Ömer BALIBEY

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

EK: Liste (5 sayfa)

Anadolu Öğretmen Liseleri 2011–2012 Öğretim Yılı Yatılı Öğrenci Kontejanı için tıklayınız.

YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZFACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
FOTO GALERİ
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
 YUKARI