Mevzuat:
31 NUMARALI REKLAM ALANI
SBS Genelgesi Yayımlandı

En Güncel KPSS Haberleri için TIKLAYINIZ

İşte o genelge;      

 T.C.

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Müsteşarlığı

 

Sayı     :B,08.0.MÜB.0.03.00.00.TilO-06/ 373                                                   29/04/2011

Konu : 2011 Seviye Belirleme Sınavları

  

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

GENELGE

2011/ 26

 

 

Bilindiği gibi Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen Merkezi Sistem Sınavları, 17.12.2010 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Smav Yönergesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

 

Özellikle son yıllarda sınav sayısında meydana gelen artış ile birlikte sınavlara katılan öğrenci ve adayların sayısındaki artış, merkezî sistem sınavların önemini artırmış, sınav sonuçlarına dayalı olarak elde edilecek kazanımlarm önemi sınavlarla ilgili iş ve işlemlerin daha hassas ve titizlikle yerine getirilmesini kaçınılmaz hale getirmiştir.

 

Özellikle, 8'inci sınıflar için 04 Haziran 2011 Cumartesi, 7!nci sınıflar için 05 Haziran 2011 Pazar günü yurt İçi ve yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saati ile saat 10.00'da aynı anda yapılacak olan Seviye Belirleme Sınavları (SBS), öğrencilerimizin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Olumsuzluklara mahal vermemek İçin sınav öncesi hazırlıklarda ve sınav uygulamalarında daha hassas ve daha titizlikle her türlü tedbirin alınması gerektiği açıktır.

 

Öte yandan merkezî sistem sınavlarıyla ilgili olarak yol, çevre ve bina güvenliğinin sağlanmasına ilişkin olarak, Bakanlığımız Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında İşbirliği protokolü İmzalanmıştır. Söz konusu protokol ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde, illerde ve ilçelerde sınav güvenliği komisyonları oluşturulmuştur.

 

Bu kapsamda; Smav sorularının hazırlanmasından, sonuçların ilan edilmesine kadar geçen baskı, sevk, smav uygulamaları ve değerlendirme aşamaları da dâhil bütün iş ve işlemlerde aksaklık ve mağduriyete meydan verilmemesi için her kademede görev yapan personel mevzuat çerçevesinde görevlerini en üst seviyede güvenlik tedbirlerine uygun, zamanında, doğru ve eksiksiz olarak gerçekleştirecektir

 

. Bu sebeple; A-   Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından:

 

1.Emniyet Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili bütün kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde her türlü güvenlik önlemleri alınacaktır.

2.Sınav sorularının hazırlanmasında; sınav tarihi itibariyle yıllık planlarda işlenen konu ve kazanımlar dikkate alınarak, kapsam geçerliliği, bilimsel doğruluk ve seviyeye uygunluğunun sağlanmasında bilim kurulu çalışmaları ve akademik değerlendirmeler kesintisiz sürdürülecek soruların herhangi bir tereddüde meydan vermeyecek biçimde hazırlanmasına dikkat edilecektir.

3.Sınav evrakının baskı kalitesi, smav yapılacak merkezlere gönderilmesi ve sınav bitiminde bu evrakın toplanarak Sınav Hizmetleri Dairesi Başkanlığına geri getirilmesine kadar geçen her aşamada görev yapacak personel titizlikle çalışacak, basım merkezinin elektronik koruma sistemleri ile fiziki güvenliği en üst seviyede tutulacak, evrak sevk işlemi ve saklama esnasında taşıma araçları ve evrak kutuları tek kullanımlı ve seri numaralı kilitlerle mühürlenecektir. Güvenliğin sağlanmasında ileri teknoloji imkânlarından yararlanılarak her hangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir.

4.Cevap kâğıtlarının değerlendirme birimine kabulü tutanakla tesbit edilecek, kutular ve güvenlik poşetleri komisyon huzurunda açılacak ve görüntü kaydı yapılacaktır.

5.Güvenlik poşetlerinden çıkan tutanakların incelenmesinde gerekli hassasiyet gösterilecek, tereddüt edilen konularda Merkez Sınav Kuruluna başvurulacaktır.

6.Optik okumaların her cevap kâğıdı için farklı hassaslıkta iki kez yapılması, her iki okuma sonucunda farklı durum meydana gelmesi halinde söz konusu cevap kâğıdının komisyon nezaretinde gözle değerlendirilmesi esas olacaktır.

 

B-   İl ve İlçe Eğitim Müdürlükleri tarafından:

 

1.İl ve ilçelerde Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından sınavlarda kullanılacak binaların ve salonların belirlenmesinde; ulaşım kolaylığı, güvenlik durumu, gürültü ve benzeri olumsuzlukların yaşanmayacağı okullara öncelik tanınarak bina güncellemeleri zamanında gerçekleştirilecektir.

2.İl ve ilçelerde smav evrakmın saklanacağı saklama odalarının güvenliğinin sağlanmasında emniyet müdürlükleri ile işbirliği yapılarak evrakın bulunduğu süre boyunca emniyet görevlilerince nöbet uygulaması yapılması, saklama odasının bulunduğu binanın çevresi, girişleri ve odanın kapısının güvenlik kameraları ile kontrol altında tutulması sağlanacaktır.

3.Sınav evrakının saklama merkezlerinden smav yapılacak okullara sevkiyatı ve geri dönüşü esnasında kuryelerle birlikte emniyet görevlilerinin de bulunması sağlanacaktır.

4.İl ve ilçelerde Millî Eğitim Müdürlükleri sınav öncesi, smav uygulaması ve sınav sonrası her türlü güvenlik önlemlerinin alınmasında il/İlçe emniyet müdürlükleri ile işbirliği içerisinde çalışılacak, herhangi bir güvenlik zafiyetine meydan verilmeyecektir.

5.Sınavlar ile ilgili olarak, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ve İl Eğitim Müfettişlerinden yeterli sayıda "İl Temsilcisi" Merkezi Sistem Sınav Yönergesi hükümlerine uygun olarak sınav yapılacak okullarda görevlendirilecektir. İl temsilcileri görevli oldukları binalarda sınavın usulüne uygun ve huzur içerisinde geçmesi için gerekli tedbirleri alacaklardır.

6.Sınavlarda salon başkanı ve gözetmen olarak görevlendirilecek öğretmenlerin asli olarak görev yaptıkları okulların dışındaki okullarda görevlendirilmelerine özen gösterilecektir.

7.Sınav Öncesinde il/ilçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde bina sınav görevlileri ve Okul Müdürlüklerinde yapılacak toplantılara gerekli Önem verilecek bütün ilgililerin toplantılara katılmaları sağlanacaktır.

8. Sınav başvurusundan sonra başka il ve ilçelerdeki okullara nakil olan veya ailesi tarım işçisi olarak çalışan öğrencilerin durumları Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından değerlendirilerek, bulundukları il ve ilçelerdeki sınav merkezlerinin yedek salonlarında sınava alınmaları sağlanacaktır.

 

C- Sınavların Yapılacağı Okul Müdürlükleri tarafından:

 

1.Adaylara, sınavla ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

2.Öğrenciler cep telefonu veya benzer iletişim araçları ile sınav salonuna kesinlikle alınmayacaktır.

3.Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.30'da, fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen sınav yapılacak salonlara alınacaktır.

4.Öğrenci velilerinin hiçbir şekilde sınav salonlarının bulunduğu binalara girişlerine izin verilmeyecektir.

5.Sınav başladıktan sonra İlk 20 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak, ilk 30 dakika içinde ise sınav salonu terk edilmeyecektir. Sınav bitimine 15 dakika kala salonda engelli öğrenciler hariç en az 2 (iki) öğrenci sınıfta tutulacaktır.

6.Salon görevlileri öğrencilere soru kitapçıklarını ve cevap kâğıtlarını kontrol ederek dağıtacaktır. Öğrenciler de kontrol ederek; eksik sayfa veya baskı hatası varsa kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir.

7.Soru kitapçıkları A ve B olmak üzere iki ayrı türde olup, salon görevlileri Öğrencilerin kitapçık türünü cevap kâğıdına doğru olarak işaretleyip işaretlemediklerini kontrol edeceklerdir. Sınıfta unutulan, Öğrenci tarafından götürülen ya da sınav güvenlik torbalarından çıkmayan sınav evrakından öncelikle salon görevlileri sorumlu olacaktır.

8.Öğrenciler, yabancı dil testinde e-Okul sistemine kayıtlı olan ve Sınava Giriş Belgesi'nde belirtilen yabancı dile ait sorulan cevaplandıracaklardır.

9.Sınavda cevap kâğıdının başkaları tarafından görülmesi ya da herhangi bir dokümandan kopya çekilmesi halinde salon görevlileri tutanakla durumu tespit edecektir. Ayrıca; değerlendirme işlemleri sırasında, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından toplu ve İkili kopya analizi yapılacağından toplu veya ikili kopya tespit edilmesi durumunda ilgili öğrencilerin kopya tesbiti yapılan testleri geçersiz sayılacaktır. Görevli olduğu salonda toplu ya da ikili kopya çekildiği tesbit edilen görevliler hakkında da gerekli işlem yapılacak ayrıca, bu öğretmenlere ilgili yönerge hükümleri gereğince bir yıl süreyle sınav görevi verilmeyeceği hatırlatılacaktır.

10.Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce sınav merkezlerine e-posta yoluyla gönderilecek olan "Sınavda Uyulacak Hususlar" dokümanında yer alan hususlara titizlikle uyulacaktır.

11.Salon görevlileri sınav esnasında öğrencilerin dikkatlerini dağıtacak her türlü davranıştan kaçınacak, öğrencilerle ve kendi aralarında konuşmamaya özen göstereceklerdir.

12. Sınav sonunda salon görevlileri cevap kâğıtlarının tamamının toplandığından emin olmadan salonu terk etmeyeceklerdir. Her ne sebeple olursa olsun, güvenlik poşeti ve güvenlik kutusu içerisinde gelmeyen cevap kâğıtları hiçbir surette değerlendirmeye alınmayacağından, böyle bir durumda hukuksal açıdan doğrudan salon görevlileri sorumlu olacaklardır.

13.SBS soru kitapçıkları Bakanlığa geri gönderilmeyecektir. Sınav bittikten 1 (bir) saat sonra isteyen öğrenciler soru kitapçıklarını sınava girdikleri okullardan alabileceklerdir. Alınmayan soru kitapçıkları Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından değerlendirilecektir.

 

D- Engelli öğrenciler ile ilgili olarak dikkat edilecek hususlar;

 

1. Sınavlarda engelli öğrencilerimizin sorun yaşamaması İçin geçmiş yıllarda olduğu gibi merkezde Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, illerde ve ilçelerde Millî Eğitim Müdürlükleri Rehberlik Araştırma Merkezleri (RAM) Müdürlükleri ile birlikte her türlü tedbiri alacaklar,   sınav   salonlarının   giriş   çıkış   açısından   uygunluğuna   dikkat   edilecek,   sınav

uygulamalarında engelli öğrencilerimizin mağduriyet yaşamasına fırsat verilmeyecektir.

2.Millî Eğitim Müdürlükleri; engelli öğrencilerimiz için görevlendirilecek kodlayıcı ve okutman öğretmenlerin telaffuzu düzgün, öğrencinin yabancı diline ve engel grubuna göre seçilmiş öğretmenlerden olmasına özen gösterecektir.

3.Ortopedik özürlü öğrencilerimizin sınav salonlarının giriş katlarında bulunması ve özürlü rampasının olmasına, bu öğrencilerimizin hiçbir şekilde motivasyonunu olumsuz etkileyecek durumların yaşanmamasına dikkat edilecektir.

4.Engel durumlarına göre öğrencilerimiz için verilecek destek ve hizmetler için http://oges.meb.gov.tr/ internet adresinde yer alan talimatlara göre hareket edilecektir,

 

Sınavlarla ilgili tüm bilgiler ve duyurutar http://oges.meb.gov.tr internet sayfasında sürekli olarak yayınlanacaktır. Adayların, velilerin ve okul yöneticilerinin sözü edilen internet sayfasını takip etmeleri ve anlaşılmayan durumlarda Alo Eğitim Hattına (444 83 83 numaralı telefon) başvurulması gerekmektedir.

 

Bilgilerinizi, öğrencilerimizi ve ailelerini yakından ilgilendiren bu sınavlarla ilgili iş ve işlemlerin herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden yapılması hususunda gereğini önemle rica ederim.

 

Nimet ÇUBUKÇU

Milli Eğitim Bakanı

En Güncel Sağlık Haberleri için TIKLAYINIZ

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
MEB'DEKİ 4/C'Lİ EK ÖDEME DAVASINI KAZANDI
MEB'DEKİ 4/C'Lİ EK ÖDEME DAVASINI KAZANDI

Haberi Oku