Bugun...Sözleşmeli Öğretmenlerin Yolluk Davaları...
Sözleşmeli Öğretmenlerin Yolluk davaları

+ -
Sözleşmeli Öğretmenlerin görev yerlerinin yer değiştirme kapsamında 5 yıl içinde yer değiştirmeleri nedeniyle alamadığı taşınma ve ulaşım giderlerine karşılık yolluğun yasal faizi ile birlikte tarafına ödenmesi talepleri ile açılan davalarda bazı idari mahkemelerinin zaman aşımından red kararı vermekte olduklarını ve bu kararların Danıştay kararlarına aykırı olduklarını “Sözleşmeli öğretmenlerin yolluk davaları Zaman aşımından reddedilebilir mi?” açıklamıştık.
 
Bu kararlara Bölge idare mahkemelerine yapılan itirazlar hakkında farklı kararlar ortaya çıktığını ise “Bölge İdare Mahkemeleri yolluklar konusunda farklı kararlar veriyor” haberimizde açıklamıştık.
 
Bölge idare mahkemeleri kararları kesinleşmiş kararlar olduğundan Danıştay nezdinde temyiz talebinde bulunulamamaktadır. Bu da yargıda çok başlılık anlamına gelmektedir.
 
Bunun en basit örneği “Danıştay, 4/B'linin nakline harcırah vermeyen mahkeme kararlarını bozdu” haberimizde yer alan davalarda yaşanmıştır.
 
Türkiye’nin hemen hemen her yerinde sözleşmeli öğretmenlerin yolluk davaları kazanılırken Adana İdare Mahkemelerinde red edilmiş Adana Bölge İdare Mahkemesi de bu davalara yapılan itirazları red etmiştir.
 
Bu davalara 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun "Kanun Yararına Bozma" başlıklı 51. Maddesindeki; "1. Bölge idare mahkemesi kararları ile idari ve vergi mahkemelerince ve Danıştay’ca ilk derece mahkemesi olarak verilip temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlardan niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade edenler, ilgili bakanlıkların göstereceği lüzum üzerine veya kendiliğinden başsavcı tarafından kanun yararına temyiz olunabilir.
 
2. Temyiz isteği yerinde görüldüğü takdirde karar, kanun yararına bozulur. Bu bozma kararı, daha önce kesinleşmiş olan mahkeme veya Danıştay kararının hukuki sonuçlarını kaldırmaz.
 
3. Bozma kararının bir örneği ilgili Bakanlığa gönderilir ve Resmi Gazete'de yayımlanır." hükümleri üzerine kanun yararına temyiz edilmiş 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 51. maddesi uyarınca hükmün sonuçlarına etkili olmamak üzere kanun yararına bozulmasına kararın birer suretinin Danıştay Başsavcılığına ve kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasına karar verilmiştir.
 
“Danıştay, 4/B'linin nakline harcırah vermeyen mahkeme kararlarını bozdu” haberimizde yer alan kararlardan kimse etkilenmeyecektir. Temyiz edenler bile yolluklarını alamayacaklardır. Bu kararlar sembolik kararlardır kısacası Danıştay; Adana Bölge İdare Mahkemesine yanlış karar verdiniz demektedir.
 
Bu Danıştay kararları Bölge İdare Mahkemelerinin temyiz, itiraz vb durumları titizlikle incelemediklerini ortaya koymaktadır.
 
Örneğin Sözleşmeli Öğretmenlerin görev yerlerinin yer değiştirme kapsamında 5 yıl içinde yer değiştirmeleri nedeniyle alamadığı taşınma ve ulaşım giderlerine karşılık yolluğun yasal faizi ile birlikte tarafına ödenmesi talepleri ile açılan davalarda bazı idari mahkemeleri, 6245 sayılı harcırah kanunun 59/3 maddesindeki; daimi memuriyetle bir yere gönderilenlerin gidecekleri mahalle varış tarihinden ve muvakkat vazife ile gönderilenlerin de memuriyetleri mahalline dönüş tarihinden itibaren bir ay zarfında harcırah beyannamelerini, evrakı müspiteleri ile birlikte dairesi amirine tevdi edecekleri hükmünden hareketle zaman aşımından red kararı vermekte fakat Danıştay’ın internet sitesinde de yer alan Danıştay 5. Dairesinin 1997/2699 Karar, 1996/520 Esas Sayılı ve 20.11.1997 Tarihli Kararında 6245 sayılı Harcırah Kanununun 59. maddesindeki hükümlerinin zaman aşımı kapsamında kullanılamayacağına karar verdiğini Danıştay internet sitesinde Harcırah Kanununun 59. maddesi ile ilgili Danıştay kararı olup olmadığını araştırmadan hem de bu Danıştay kararının dava dosyasında olup olmadığını bile kontrol etmeden hem idare mahkemesinin hâkimi hem de Bölge İdare Mahkemelerin hâkimleri yolluk davalarında red kararı vermişlerdir.
 
Bu duruma örnek karar “Bölge İdare Mahkemeleri yolluklar konusunda farklı kararlar veriyor” haberimizde Adana Bölge idare mahkemesinin kararında yer almaktadır.
 
Bu haberimizde yer alan Adana 1. İdare Mahkemesinin 06.05.2011 tarih ve 2011/442 Esas, 2011/725 Karar nolu red kararına yapılan itiraz üzerine Adana Bölge İdare Mahkemesi de 23.09.2011 tarih ve 2011/3669 Esas, 2011/3951 Karar nolu kararı ile red kararı vermiştir.
 
Her iki red kararında da Danıştay internet sitesinde Harcırah Kanununun 59. maddesi ile ilgili Danıştay kararı olup olmadığını araştırılmamış hem de bu Danıştay kararının dava dosyasında olması değerlendirilmeden red kararları verilmiştir.
 
Yani Adana İdare Mahkemelerinin görev alanında yer alan sözleşmeli öğretmenler yolluklarını alamaz iken Türkiye’nin diğer bölgelerinde yer alan sözleşmeli öğretmenler açtıkları davaları kazanarak yolluklarını almışlardır.
 
Konut Edindirme Yardımı Davaları;
 
Birinci örnek dava;
 
Konut edindirme yardımı hakkında açılan bir davada Adana 2. İdare Mahkemesi 25.04.2012 tarihli, 2011/880 E. ve 2012/91 K. sayılı kararı ile “Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline, yoksun kaldığı tutarın işleyecek yasal faiziyle birlikte mükerrer ödemeye neden olmayacak bicinde davalı idarece davalıya ödenmesine” şeklinde kararı vermiştir. Milli Eğitim Bakanlığı bu karara Adana Bölge İdare Mahkemesinde itiraz etmiştir.
 
Milli Eğitim Bakanlığı İtiraz dilekçesinde; “02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan 662 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair KHK’nin 73. maddesi ile 22.5.2007 tarihli ve 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanuna eklenen Ek 3. maddesi, 2. fıkrasındaki “(2) Birinci fıkra uyarınca ilan edilen listelerdeki veya 31.3.2011 tarihinden önce ilan edilen listelerdeki bilgilerinde hata veya eksiklik tespit edilenler, hatalı ve eksik bilgilerin düzeltilmesi ve tamamlanması için 31.12.2012 tarihine kadar ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak başvurmak zorundadır. Bu süre geçirildikten sonra yapılan talepler ilgili kurum ve kuruluşlarca dikkate alınmaz.” hükümlerindeki 31.12.2012 tarihine kadar ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak başvurmak zorunluluğu getirildiği gerekçesiyle davanın konusu kalmadığı için karar verilmesine yer olmadığı” açıklamalarında bulunmuştur.
 
Milli Eğitim Bakanlığının yapmış olduğu itiraz ve karar düzeltme ise Adana Bölge idare Mahkemesinin 11.09.2012 tarihli, 2012/2336 E. ve 2012/2269 K. sayılı kararı ile red edilmiştir. İlgili kararlar için tıklayınız.
 
Yukarıda yer verdiğimiz birinci davada davacı öğretmen davayı kazanmış ve KEY ödemelerini almış Milli Eğitim Bakanlığının yapmış olduğu itiraz ise Adana Bölge İdare Mahkemesinin 11.09.2012 tarihli kararı ile red edilmiştir.
 
İkinci örnek dava;
 
Konut edindirme yardımı hakkında açılan başka bir davada ise Adana 1. İdare Mahkemesi 30.05.2012 tarihli, 2011/896 E. ve 2012/920 K. sayılı kararı ile “02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan 662 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair KHK’nin 73. maddesi ile 22.5.2007 tarihli ve 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanuna eklenen Ek 3. maddesi, 2. fıkrasındaki “(2) Birinci fıkra uyarınca ilan edilen listelerdeki veya 31.3.2011 tarihinden önce ilan edilen listelerdeki bilgilerinde hata veya eksiklik tespit edilenler, hatalı ve eksik bilgilerin düzeltilmesi ve tamamlanması için 31.12.2012 tarihine kadar ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak başvurmak zorundadır. Bu süre geçirildikten sonra yapılan talepler ilgili kurum ve kuruluşlarca dikkate alınmaz.” hükümlerindeki 31.12.2012 tarihine kadar ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak başvurmak zorunluluğu getirilerek uyuşmazlığın öncelikle idari yönden çözümlenmesinin amaçlandığı anlaşıldığından bu aşamada bir karar verilmesine yer bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” şeklinde red kararı vermiştir. Davacı öğretmen bu karara Adana Bölge İdare Mahkemesinde itiraz etmiştir.
 
Davacı öğretmen itiraz dilekçesinde; “mağduriyetimin giderilmesi talebi ile açmış olduğumuz dava açıldıktan 6 ay sonra 02.11.2011 tarihinde yürürlüğe giren ve 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan 662 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair KHK’nin 73. maddesi ile 22.05.2007 tarihli ve 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanuna eklenen Ek 3. maddesi hükmünden dolayı açılan dava hakkında karar verilmemiştir.
 
Ayrıca 662 sayılı KHK’nın yayımlanma tarihi 11.10.2011’dir. Açılan davalar açıldıkları tarihte yürürlükte olan düzenlemelere göre değerlendirilmektedir. Davanın açıldığı tarih ise 662 sayılı KHK’nın yayımlanma tarihinden çok önceki bir tarihtir.
 
662 sayılı KHK’de yapılan değişiklikle 31.12.2012 tarihine kadar ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak başvurmak zorunluluğu getirilmesine karşılık açılan davalar hakkında 662 sayılı KHK’de bir açıklama bulunmamaktadır.
 
Görüşülmekte olan dosyanın içeriği hakkındaki yeni düzenlemeler uyarınca davanın konusuz bırakılması anlaşılabilecek bir durum değildir.
 
Çünkü Hukukun genel kurallarına göre; dava konusu işlemler tesis edildikleri zamana göre değerlendirildiğinden dava konusu işlemin meydana geldiği tarih göz önünde bulundurularak o tarihteki mevzuata göre değerlendirilerek karar verilmesi gerekmektedir.” açıklamalarında bulunmuştur.
 
Davacı öğretmenin yapmış olduğu itiraz ise Adana Bölge idare Mahkemesinin 06.09.2012 tarihli, 2012/2291 E. ve 2012/21899 K. sayılı kararı ile red edilmiştir. İlgili kararlar için tıklayınız.
 
Yukarıda yer verdiğimiz ikinci davada davacı öğretmen davayı kaybetmiş davacı öğretmenin yapmış olduğu itiraz ise Adana Bölge İdare Mahkemesinin 06.09.2012 tarihli kararı ile red edilmiştir.
 
Sonuç;
 
Birinci davada örneklediğimiz Adana Bölge idare Mahkemesinin 11.09.2012 tarihli, 2012/2336 E. ve 2012/2269 K. sayılı kararında davacı öğretmen haklı görünürken Milli Eğitim Bakanlığı davayı kaybetmiş aynı konuda açılmış ve aynı şartları taşıyan ve yukarıda yer verdiğimiz ikinci davada ise Adana Bölge idare Mahkemesinin 06.09.2012 tarihli, 2012/2291 E. ve 2012/21899 K. sayılı kararı ile davacı öğretmen haksız görülerek davayı kaybetmiş Milli Eğitim Bakanlığı ise davayı kazanmıştır.
 
Verilen kararların arasında 5 günlük bir fark vardır ve iki kararı da aynı bölge idare mahkemesi vermiştir.
 
Birinci davada öğretmen haklı bulunmuş ve Milli Eğitim Bakanlığı davayı kaybetmiş ve ilgili idare mahkemesinin kararı onanmış iken ikinci davada öğretmen haksız bulunmuş ve Milli Eğitim Bakanlığı davayı kazanmış ve ilgili idare mahkemesinin kararı onanmıştır.
 
Kimin haklı kimin haksız olduğuna karar vermesi gereken bölge idare mahkemeleridir. Ve haklının bir tane olması gerekirken Bölge İdare Mahkemesi bir kararında Milli Eğitim Bakanlığı haksız derken 5 gün sonraki diğer kararında öğretmeni haklı bulmuştur. Fakat bu kararlardan sadece bir tanesi doğrudur. Kararların hangisinin doğru olduğuna karar vermesi gereken Bölge İdare Mahkemesi olması gerekirken mahkeme iki karara da doğru demiştir.
 
Ahmet KANDEMİR 
YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZFACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
FOTO GALERİ
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
 YUKARI