Güncel:
31 NUMARALI REKLAM ALANI
MEB, Şube Müdürlüğü görevde yükselme sınavı

En Güncel KPSS Haberleri için TIKLAYINIZ

2013  Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Yazılı Sınav Duyurusu Yayımlandı.

 

2013 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAV DUYURUSU

" Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda taşra teşkilatı il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri 1709 şube müdürü kadrosuna sınavla atama yapılacaktır.

 

Şube müdürlüğü için görevde yükselme sınavı, yazılı ve  sözlü sınav olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. Yazılı sınav Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olup, 29 Aralık 2013 tarihinde yapılacaktır. Sınav sürecine ilişkin açıklamalar  MilliEğitim Bakanlığı (www.meb.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir.

Taşra Teşkilatında İlan Edilecek Kadrolar:

SIRA NO UNVAN SINIFI KADRO ADEDİ DERECESİ
1 Şube Müdürü Genel İdare Hizmetleri 1709 1

A- YAZILI SINAV BAŞVURU  ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68'inci maddesinin (B) bendinde  belirtilen şartları taşımak.

2. En az  fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak (18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanlara tanınmış haklardan yararlanırlar.)

3. Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, raportör, sivil savunma uzmanı veya sayman kadrolarında iki; okul müdürü görevinde iki; müdür başyardımcısı veya müdür  yardımcısı görevlerinde ayrı ayrı veya  toplamda üç; şef kadrosunda dört veya öğretmen kadrosunda beş ya da bu kadrolarda  toplamdört yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olmak.

4. Yönetmelikte öngörülen görevde yükselme yazılı ve  sözlü sınavlarında başarılı olmaları şartıyla, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde Bakanlığımız merkez teşkilatında bulunan İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığı ile Bilgi İşlem Grup Başkanlığının işlerini yürüten şube müdürü kadrolarına; Bakanlığın mimar,  mühendis,branşı  Bilişim Teknolojileri ve Elektrik -Elektronik Teknolojisi olan öğretmen kadrolarında en az beş  yılhizmeti bulunanlar arasından atama yapılır.

Yazılı sınava  başvuru

1. Görevde yükselme yazılı sınavına,  başvuru tarihinin  son günü itibarıyla gerekli şartları taşıyanlar başvuruda bulunabilir.

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesine göre, lisans mezunlarının 10 hizmet yılını, iki yıllık veya üç yıllık yükseköğrenim mezunlarının 12 hizmet yılını

tamamlayanlar  başvuruda bulunabilir.

3. Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da  başvuruda bulunabilir.

4. Diğer  kurumların personeli, ilan edilen kadrolara sınavsız atanma hakkına sahip olanlar ile aday memur statüsünde bulunanlar yazılı sınava  başvuruda bulunamazlar.

Başvurunun Geçersiz Sayılacağı Durumlar

a) Gerekli şartları taşımadığı halde  başvuruda bulunan,

b) Elektronik  Başvuru Formu dışında bir belgeyle yapılan,

başvurular işleme alınmayacak, geçersiz  başvuruya dayanarak yapılan işlemler iptal edilecektir.

B- YAPILACAK İŞLEMLER 1- İl  Milli Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler

1.1. Duyuru, tüm taşra teşkilatı personeline duyurulacaktır.

1.2. Görevde yükselme yazılı sınavına yapılacak  başvurulara ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde herhangi bir  aksamaya meydan verilmemesi için gerekli önlemler alınacaktır.

1.3.  Başvuruda bulunanların durumları, özlük dosyalarının  tutulduğu il veya ilçe  milli eğitim müdürlüklerince incelenecektir.

1.4. Görevde yükselme yazılı sınavına başvuracak taşra teşkilatı personelinden Yönetmelikte aranan şartları taşıyanların  başvuruları sırasıyla okul, ilçe ve  son olarak il  milli eğitim müdürlüğünce elektronik ortamda onaylanacaktır.

1.5. MEBBİS e-Personel Modülündeki bilgilerin doğruluğundan ilgili İl  Milli Eğitim İnsan Kaynakları yönetimi  hizmetleri bölümü  sorumlu olacaktır. Bu nedenle  başvuruların incelenmesi ve onaylanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilecektir.

2- Merkez Teşkilatı Birimlerince Yapılacak İşlemler

2.1. Duyuru, Birimlerince personeline duyurulacaktır.

2.2. Görevde yükselme yazılı sınavına başvuracak merkez teşkilatı personelinden Yönetmelikte aranan şartları taşıyanların  başvuruları Birimlerince incelenerek onaylanacaktır.

3- Yazılı Sınav Kurulunca Yapılacak İşlemler

3.1. Görevde yükselme yazılı sınavına girecek personelin listesini http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde ilan edecektir.

3.2. Yazılı sınav  sonuçlarının ve başarılı olanların listesini http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde ilan edecektir.

3.3. Sınav sürecine ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütecektir.

3.4. Yazılı Sınav Kurulu sekreterya hizmetleri, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce yürütülecektir.

C-  BAŞVURU İŞLEMLERİ 1- Yazılı Sınava  Başvuru

1.1. Görevde yükselme yazılı sınavına  başvuruda bulunacakların MEBBİS e-Personel Modulü'ndeki öğrenim durumu, hizmet durumu ve benzeri bilgilerinde eksiklik ya da yanlışlık olması durumunda,düzeltmeye  esas belgeleri ile birlikte  başvuruları üzerine ilgili birimce gerekli  düzeltmeler MEBBİS ortamında yapılacaktır.

1.2. Görevde yükselme yazılı sınavına  başvuruda bulunmak isteyen adaylar EK-1 TAKVİM'de  belirtilensüreler içerisinde, http://mebbis.meb.gov.tr internet adresindeki elektronik  başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmak  suretiyle  başvurularını yapacaklardır.

1.3. Onaylanan  başvuruların çıktısı alınarak İl  Milli Eğitim İnsan Kaynakları  Yönetimi hizmetleri bölümünde muhafaza edilecektir.

1.4.  Başvuruda bulunanlar,  başvurularının onaylanıp onaylanmadığını  başvuru yaptıkları http://mebbis.meb.gov.tr internet adresinden  başvuru süresi içerisinde takip edeceklerdir.

1.5. Aday, Elektronik  Başvuru Formu ile yapmış olduğu  başvurusunda, duyuruda  belirtilen bütün şartları taşıdığını kabul etmiş sayılır ve bu konularda yapılan eksiklik ve yanlışlıklardan doğacak  sonuçlardan aday sorumlu olacaktır.

1.6. Yazılı sınava katılacak adayların Bakanlıkça ilanından sonra, yazılı sınava ilişkin iş ve işlemler (Sınav ücreti yatırma, hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini  gösteren Sınava Giriş Belgesi vb.) için ÖSYM tarafından yapılacak duyurular takip edilecektir.

D- GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAVINDA UYGULANACAK TESTLER

Sınavda,  Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi hükmüne göre, konu başlıkları ile ağırlıkları aşağıda  belirtilmiştir. Adaylara  toplam 60 adet (5)  şıklı çoktan seçmeli sorulardan  oluşan bir test uygulanacaktır.

SIRA NO KONU ADI SORUSAYILARI
1 Türkçe dil bilgisi, 5
2 Yönetimde insan ilişkileri ve iletişim, 2
3 Yönetim, liderlik ve organizasyon, 3
4 İnsan hakları ve demokrasi, 1
5 Yönetimde etik, 1
6 Türk idare sistemi, 2
7 Protokol kuralları 1
8 Atatürk  İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 2
9 Genel  kültür 5
10 T.C. Anayasası 5
11 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4
12 1739 sayılı  Milli Eğitim Temel Kanunu, 3
13 222 sayılı  İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 3
14 652 sayılı  Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında. KHK 5
15 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 2
16 5018 sayılı Kamu Mali  Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 3
17 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 2
18 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 2
19 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 1
20 4982 sayılı  Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 1
21 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 3
22 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 2
23 5580 sayılı Özel Öğretim  Kurumlan Kanunu ile bunlara bağlı mevzuat 2
  TOPLAM 60

E- SINAVDA ADAYLARIN UYMASI GEREKEN  BAŞVURU VE SINAVLARA İLİŞKİN KURALLAR

a) MEB tarafından TC Kimlik Numaraları ÖSYM'ye bildirilen adaylar, sınav ücretini yatırarak,  başvurularınıyapacaklardır. Sınav ücretini  belirtilen banka, merkez ve şubelerine yatırmayan, kendi kusuru ile olmasa dahi hatalı veya eksik yatırılan adayların  başvuruları ve/veya sınavları geçersiz sayılacak, bu konuda MEB veya ÖSYM'nin bir  sorumluluğu olmayacaktır. Sınava  başvurular, 13-19 Kasım 2013 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM  Başvuru Merkezleri (Tüm il/ilçe ÖSYM

Sınav Koordinatörlükleri) aracılığıyla alınacaktır. ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinin adresi ÖSYM'nin İnternet sayfasında yer almaktadır.

b) Sınav ücretini yatıran adaylar, ÖSYM'nin İnternet adresinden edinecekleri Aday  Başvuru Formunu doldurmuş olarak ÖSYM  Başvuru Merkezlerine şahsen başvuracaklardır. Adayların  başvurularınıyaparken, doldurulmuş Aday  Başvuru Formu ile birlikte nüfus cüzdanı veya / süresi geçerli pasaportlarını yanlarında bulundurmaları zorunludur.  Başvuru merkezi görevlisi tarafından adayın Aday  BaşvuruFormundaki bilgileri ile birlikte web kamerayla alınacak fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır. Fotoğraf, adayın fiziksel olarak tanınmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır.  Başvuru merkezi görevlisi adayın bilgilerini ve fotoğrafını elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Aday  Başvuru Kayıt Bilgileri formunu kontrol etmesi için adaya verecektir. Bu aşamadan sonra kişisel bilgilerin doğruluğundan aday  sorumlu olacaktır. Aday belgeyi kontrol edecek ve bilgiler doğru ise imzalayıp görevliye onaylaması için geri verecektir. Adaylar  başvuru merkezine  Başvuru Hizmeti Ücreti olarak 3,00 TL ödeyeceklerdir. Adaylar, sınava  başvuru işlemini tamamladıktan sonra,  başvuru bilgilerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.trİnternet adresinden kontrol etmelidirler.

c)  Başvurusunu yapmayan,  başvuru koşullarını taşımayan,  başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez.

d) Adayların Aday  Başvuru Formuna yazdıkları bilgilerin  sorumluluğu kendilerine aittir. Aday  BaşvuruFormuna yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak  sonuçlardan aday  sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

e) Adaylar sınava, 19 Aralık 2013 günü  saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.sov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ile birlikte nüfus cüzdanı veya / süresi geçerli pasaportu ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askeri  öğrenciler için askeri kimlik belgesi (Bu özel durum, muvazzaf askerler için geçerli değildir.), Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi  Kartlar kabul edilecektir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi,  meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler olarak kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı halde Sınav Merkezi Koordinatörlerinin, ÖSYM  Temsilcilerinin, bina veya salon görevlilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM  YönetimKurulunca geçersiz sayılacaktır.

f) ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine  erişim için şifresini unutan adaylar,  başvuru merkezlerine nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaportları ile şahsen başvurarak 2,00 TL ücreti karşılığında yeni şifrelerini edinebileceklerdir. Şifrenin edinilmesi ile ilgili ayrıntılı  bilgi ÖSYM'nin İnternet sayfasında bulunmaktadır.

g) Sınav için gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, peçete ve şeker her bir aday için ÖSYM tarafından temin edilecektir. Tüm adaylar ÖSYM'nin İnternet sayfasında yayımlanan "Sınav Uygulamalarına İlişkin Güvenlik Tedbirleri" duyurusu ile bu tedbirlere yönelik çıkarılan Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır. Sınav bina/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir.

F- SINAV  SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Adaylar testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kağıtlarına işaretleyecekler, cevap kağıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

b) Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle ÖSYM tarafından "geçersiz" sayıldığı takdirde bu soru, ilgili testte en az bir işareti bulunan tüm adaylar için doğru cevaplanmış kabul edilecektir.

c) Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır. 100 üzerinden 70 puan alanlar başarılı sayılacaktır.

G- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Sınav sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.sov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sonuç bilgisinde doğru/yanlış cevap sayıları ve adayın aldığı puan belirtilecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

H- SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ VE İNCELEME TALEPLERİ

a) Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 5 gün içinde, 5,00 TL yatırdıklarını gösteren dekont ile birlikte; sınav sorularının bilimsel açıdan doğru olup olmadığının incelenmesini talep eden itirazlarda ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde her bir dilekçeye özgü ve her bir soru başına 20,00 TL yatırdıklarını gösteren dekont ile birlikte ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi" konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneği kullanarak ÖSYM'ye başvurmalıdırlar. Adayların inceleme masraflarını, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesi 6028011-5013 numaralı hesabına (IBAN NO: TR 070001000830060280115013) yatırmalıdırlar. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06538 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. ÖSYM süresi içinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara ve gerektiğinde ilgili kuruma 10 gün içerisinde posta ile bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme alınmayacaktır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. ÖSYM aday dilekçelerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden alabilecek ve/veya adayların vermiş olduğu dilekçeleri https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden cevaplayabilecektir.

b) ÖSYM'de bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya sureti, yargı organlarının aksi kararları olmadıkça, aday dahil hiçbir kişi ya da kuruma verilmez.

I- SINAV ÜCRETİ VE TAHSİLİ

Sınava girecek adaylar 13 - 19 Kasım 2013 tarihleri arasında, Akbank, Denizbank, T. Halk Bankası, T. Vakıflar Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankası, T.C. Ziraat Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı aracılığıyla ve PTT İş Yerlerinden sınav ücreti olarak ÖSYM adına 95,00 TL yatıracaklardır. Sınav ücreti ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir. Adaylar ÖSYM'ye başvurularını yapmadan önce sınav ücretini yatırmış olmalıdır.

(EK-1)

GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAV TAKVİMİ

Sınav Duyurusu 31 Ekim 2013
Yazılı sınav internet başvurusu ve onay süreci 1-8 Kasım 2013
Görevde yükselme yazılı sınavına katılacaklar listesinin ilanı 11 Kasım 2013
ÖSYM tarafından başvuruların alınması 13-19 Kasım 2013
Görevde yükselme yazılı sınavının yapılması 29 Aralık 2013

En Güncel Sağlık Haberleri için TIKLAYINIZ

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Misafir Avatar
semeley 1 yıl önce

etraflıca düşünmek lazım..

Misafir Avatar
erdal kağan 1 yıl önce

1.dereceye düşen sınava girebilir 1. dereceye düşmek için 20 yıl gerekli

Misafir Avatar
sözleşmeli çalışan süreler 1 yıl önce

5 yıl öğretmenlik derken sözleşmeli öğretmen olarak çalışılan süreleri sayıyor mu bilindiği üzere kendi puanıyla kadroa geçenlere yapılan haksızlığı bir türlü akıl edip düzeltmediler. sözleşmeli çalışılan süre halen memuriyete tabi süreye dahil edilmedi. sadece emekliliğe esas süreye dahil edildi. sesimizi çıkarmıyoruz ya düzeltmediler bir türlü. al işte yine bir sınav ve karşımıza çıktı ne farkeder diyorlardı ya...bu konuda bir açıklama yapmadılar bile. müdür yardımcılığında saymışlardı sözleşmeli süreleri ama şimdi muaamma

Misafir Avatar
kpss başvurusu 1 yıl önce

atanamayan öğretmen parasız pulsuz adamdan 80 lira sınav ücreti al. tam ekders alan idarecilerden maaşları en az 3000 olan adamdan 3 lra sınav ücreti al adaletli kalkınma partisi budur işte akp

Misafir Avatar
durali 1 yıl önce

şube müdürlüğünün adı müdürdür. iki memur bir hizmetlinin sicil amiri olursun.ilçelerde sürünürsün. havası yoktur parası yoktur.aklı olan bulaşmaz. köy öğretmenleri için ilçelere kaçış fırsatı olabilir okadar....

Misafir Avatar
durali 1 yıl önce

şube müdürlüğünün adı müdürdür. iki memur bir hizmetlinin sicil amiri olursun.ilçelerde sürünürsün. havası yoktur parası yoktur.aklı olan bulaşmaz. köy öğretmenleri için ilçelere kaçış fırsatı olabilir okadar....

Misafir Avatar
durali 1 yıl önce

şube müdürlüğünün adı müdürdür. iki memur bir hizmetlinin sicil amiri olursun.ilçelerde sürünürsün. havası yoktur parası yoktur.aklı olan bulaşmaz. köy öğretmenleri için ilçelere kaçış fırsatı olabilir okadar....

Misafir Avatar
durali 1 yıl önce

şube müdürlüğünün adı müdürdür. iki memur bir hizmetlinin sicil amiri olursun.ilçelerde sürünürsün. havası yoktur parası yoktur.aklı olan bulaşmaz. köy öğretmenleri için ilçelere kaçış fırsatı olabilir okadar....

SBS operasyonundaki son kişi de serbest bırakıldı,...
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nün, yoksul çocukların dershaneye gönderilmesini amaçlayan SBS projesinin...

Haberi Oku