Bugun...Shçek Öğretmen Ve Memur Alım İlanı
SHÇEK Tarafından Bakılan Çoçuklardan MEB Taşra Teşkilatı Personel Alımına İlişkin Başvuru Ve Atama Kılavuzu

+ -

Kılavuz İçin TIKLAYINIZ

Valilik Yazısı İçin TIKLAYINIZ

----------------------------------

İLGİLİ MEVZUAT

(a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

(b) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa ek 3413 sayılı Kanun,

(c) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik,

(d) Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik,

(e) Talim ve Terbiye Kurulunun 07. 07. 2009 tarihli ve 80 sayılı kararı.

2. GENEL AÇIKLAMALAR

1. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından bakılan ve korunan çocuklardan korumaları sona erenlerin, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmeleri hakkındaki mevzuat gereği Bakanlığımız taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere…851 (sekiz yüz elli bir) adet kadro ayrılmıştır.

1.2 Yasal zorunluluk olarak 2011 yılı için ayrılan bu kadrolar, SHÇEK tarafından gönderilecek listesindeki bakılan ve korunan çocukların, öğrenim durumları itibariyle atanabilecekleri unvanlar ve bu unvanlardaki personel ihtiyacı dikkate alınarak öğretmen ve hizmetli istihdamında kullanılacaktır.

1.3 Atanma talebinde bulunacak adayların sayısı; ildeki kontenjan olarak ayrılan kadro sayısından fazla olan illerde adayların atama sırasını belirlemek için yazılı sınav yapılacak ve başarı sırasına göre işe yerleştirilecektir. Başvuruların tamamını karşılayacak sayıda kontenjanı bulunan illerde yazılı sınava gerek kalmayacağından adaylar sınava girecekleri ilde görevlerine başlatılacaktır. Bu şekilde göreve başlatılacak adayların atamaları da diğerleriyle eş zamanlı olarak 08/08/2011 tarihinden itibaren yapılacaktır.

1.4 Öğretmen adaylarının tamamının (14 kişi) atanabilmesi için yeterli sayıda kadro kontenjanı bulunduğundan, öğretmen adayları sınava tabi tutulmayacaktır. Bunların, başvuru ve değerlendirme işlemleri İl Milli Eğitim Müdürlüklerince, atama işlemleri ise Bakanlık Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığınca kılavuzda belirtilen faaliyet takvimindeki sürece göre yürütülecektir.

1.5 Bu planlamaya göre öğrenim durumu itibariyle öğretmenliğe kaynak olarak gösterilen yükseköğretim programlarından mezun olanlar, 9’ncu derece aday öğretmen kadrolarına, lise/dengi okul mezunu olanlar 10’ncu derecedeki hizmetli kadrolarına, ilköğretim/ortaokul mezunu olanlar ise 12’nci derece hizmetli kadrolarına atanmak üzere başvuruda bulunabileceklerdir.

1.6 SHÇEK tarafından Bakanlığımıza yönlendirilen kişilerden, ilköğretim/ortaokul ve lise/dengi okul mezunu olanların iş başvurusuna yönelik duyuru, sınav ve atama işlemleri, il milli eğitim müdürlüklerince Faaliyet Takviminde belirtilen tarih aralığında yürütülecektir.

1.7 Milli Eğitim Müdürlükleri basın ve yayın organları kanalıyla duyuru yapacaklardır. Ayrıca duyuru metni herkesin görebileceği yerlere asılacaktır. Duyuruda, unvana göre atama yapılacak kadro sayısı ve derecesi, aranılan özel - genel şartlar, başvuru yeri ve tarihi, sınavın yapılacağı yer, tarih ve süresine ilişkin bilgilere yer verilecektir.

3. BAŞVURU ŞARTLARI

Hizmetli ve öğretmenlik için başvuruda bulunacak adaylarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranacaktır.

3.1 Genel şartlar:

3.1.1 Türk vatandaşı olmak,

3.1.2 Başvuru tarihi itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 40’ncı maddesinde belirtilen yaş şartı gereği, başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak,

3.1.3 Aynı kanunun değişik 41’inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

3.1.4 Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3.1.5 Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (İptal ibare: Anayasa Mah.nin 25/02/2010 tarihli ve E. 2008/17, K. 2010/44 sayılı Kararı ile.) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

3.1.6 Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

3.1.7 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

3.2 Özel Şartlar:

3.2.1 Hizmetli için

a) Başvuru tarihi itibariyle Öğrenim bakımından, İlköğretim/ortaokul veya lise/lise dengi okul mezunu olmak,

b) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce gönderilen listede ismi bulunmak,

3.2.2 Öğretmenlik için

a) TTK Başkanlığının 80 sayılı kararı eki çizelgeye göre atanacağı alana kaynak olarak gösterilen yüksek öğrenim programlarından mezun olmak,

b) Eğitim fakültesi dışındaki öğretmenliğe kaynak olan yükseköğretim programlarından mezun olanlarda, Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programını bitirmiş olmak ya da pedagojik formasyon belgesine sahip olmak,

c) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce gönderilen listede ismi bulunmak,

4. İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLER

4.1 Duyuru:

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından illere gönderilen listede ismi bulunanlardan Korunmaya Muhtaç Çocuk Statüsünde sınava katılacak adaylara; İlinizce yapılacak tebligatta, aranılan özel ve genel şartlar ile atama yapılacak kadro unvanı, derece ve sayısı, başvuru yeri ve tarihi, sınav yeri, tarihi ve saati duyurulacaktır.

4.2 Başvuru Bürosu ve Başvuru Kabulü :

Milli Eğitim Müdürlüklerinde özlük ya da atamadan sorumlu bir şube müdürü ve yeteri kadar personelin görevlendirileceği Başvuru bürosu oluşturulacaktır. Adayların başvuru işlemleri bu bürodan yürütülecektir. Adaylar, aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte şahsen başvuruda bulunacaklardır. Burada yapılacak incelemeden sonra belgelerin uygunluğu görüldüğü takdirde

Sınav Giriş Belgesi düzenlenecektir.

İstenecek Belgeler

a) Mezuniyet belgesi (aslı veya noter tasdikli örneği)

b)T.C.Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi.

c) 3 adet vesikalık fotoğraf (son 6 aylık)

Sınava girecek adaylardan kesinlikle yukarıdaki üç belge haricinde belge istenmeyecektir.

4.3 Sınav Kurulu Oluşturulması:

Sınav kurulu, il milli eğitim müdürünün görevlendireceği milli eğitim müdür yardımcısının başkanlığında sınav sorusu hazırlanması konusunda tecrübe sahibi üç üye ile atamadan sorumlu şube müdüründen oluşturulacaktır.

4.4 Sınav Kurulunun Görevleri:

Soruları hazırlamak, sınav sonuçlarını değerlendirmek, buna göre başarı listesi düzenlemek ve varsa itirazları inceleyip sonuca bağlamak. Başarı listeleri adayların öğrenim seviyelerine ve atanmak istedikleri unvana göre hizmetli için ilköğretim/ortaokul ve lise/lise dengi okul mezunları şeklinde iki ayrı başarı listesi oluşturulacaktır.

4.5 Sınav Şekli:

Çoktan seçmeli test şeklinde yazılı sınav yapılacaktır.

4.6 Sınav Konuları:

a) Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılap Tarihi,

b) Temel yurttaşlık bilgisi,

c) Türkiye coğrafyası,

d) Türk kültür ve medeniyetleri,

e) Türkçe,

f) Matematik,

İlköğretim/Ortaokul ve lise/dengi okul mezunlarına (a-f) fıkralarında belirtilen konularda bu okulların müfredat programları seviyesinde, ayrı ayrı soru hazırlanacaktır. Her soru eşit ağırlığa sahip olacaktır. Soru adedi, zorluk dereceleri, alt konuları, sınav kuralları ve sınav süresi sınav kurulu tarafından belirlenecektir.

4.7 Sınav Uygulaması :

Adaylar, fotoğraflı sınav giriş belgesi ve kimlik belgesi (TC Nüfus Hüviyet Cüzdanı, Ehliyet vs) kontrolü yapılarak duyurulan saatte sınava alınacaktır. Sınav sorularının bulunduğu zarf, sınav başlama saatinde adayların önünde açılıp soru kitapçıkları dağıtılacaktır.

Sınav sona erince, sınav başlama saatini, bitiş saatini, sınava giren aday sayısını ve sınav akışını gösteren tutanak hazırlanıp sınav kurulu üyelerince imzalanacaktır.

4.8 Değerlendirme

Sınav, 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Farklı seviyede öğrenime sahip adaylar sınava katılmış ise ayrı ayrı başarı listesi oluşturulacaktır. Başarı listeleri, en yüksek puandan başlanılmak üzere sıraya konularak hazırlanacaktır. Puanların eşit olması halinde diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir. Duyuruda yer alan boş kadro sayısı kadar aday asıl, diğerleri de yedek olarak sınavı kazanmış sayılacaktır.

Hazırlanacak liste kurul üyeleri ve başkan tarafından imzalanıp milli eğitim müdürüne teslim edilecektir.

4.9 Sınav Sonuçlarının Açıklanması:

Sınav sonuçları, faaliyet takviminde belirtilen tarihte il milli eğitim müdürlüklerinin internet sayfalarında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Sınav sonuçlarına itiraz varsa sınav kurulu tarafından en geç 10 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

4.10 İş Başvurusu ve Atama

Başarı listesine göre asıl olarak sınavı kazananların adreslerine, sınavda başarılı olduğu ve aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte en geç 15 gün içinde Milli Eğitim Müdürlüğüne iş başvurusunda bulunulması gerektiği yazılı olarak bildirilecektir. .

Göreve Başlarken İstenecek Belgeler:

a) Öğrenim belgesi aslı veya noter onaylı örneği, ( öğretmenlik için başvuruda bulunan adaylardan lisans diploması/çıkış belgesi ve eğitim fakültesi dışında mezun olanlardan formasyon belgesi de istenecektir)

b) T.C.Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi,

c) Devlet memuriyetine atanmasında adli yönden sakınca bulunmadığı, (aday beyanı)

d) Askerlikle ilişiği bulunmadığı,(aday beyanı)

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığı, (aday beyanı)

f) Mal Bildirim Beyannamesi,

g) İkametgah belgesi

Yukarıda belirtilen belgeler ile il milli eğitim müdürlüklerine başvuran adayların durumu incelenecek, atanmaya engel hali bulunmaması halinde başarı sırasına göre; 12 derece hizmetli kadrolarına ilköğretim/ortaokul mezunları, 10 derece hizmetli kadrolarına lise/lise dengi okul mezunlarının atamaları Valilikçe yapılacaktır.

İlköğretim mezunlarına ayrılan 12 derece hizmetli kadrolarına yeterli başvuru olmaması halinde lise ve dengi okul mezunlarından atama yapılmayacaktır. Yine aynı şekilde lise ve dengi okul mezunları için ayrılan 10. Derece hizmetli kadrosuna ilköğretim/ortaokul mezunlarından atama yapılmayacak ve artan kadrolar Bakanlığımıza iade edilecektir.

Bakanlığımıza iade edilen bu kadrolar daha sonra illerin ihtiyacı da göz önünde bulundurularak (İllerin talebi olması halinde) yedek kontenjandan dağılımı yapılacaktır.

4.11 Tebligat ve Göreve Başlama:

Ataması yapılanların tebligat adreslerine, 7201 sayılı Kanun uyarınca tebligatta bulunulacaktır.

Tebliğ tarihinden itibaren 657 Sayılı 62’nci maddesinde belirtilen süre içinde görevine başlamayanların atama onayları/kararnameleri, aynı kanunun 63’üncü maddesi gereğince iptal edilecektir.

İhtiyaç durumuna göre göreve başlamayanların yerine yedek olarak kazanmış olanlardan başarı sırasına göre atama yapılabilecektir. Göreve başlatma işlemleri, MEBBİS –ÖZLÜK kayıtlarına zaman geçirilmeden işlenecek ve (EK- 1) listenin onaylı bir örneği, Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü Kadro Dairesi Başkanlığına 26/08/2011 çalışma saati bitimine kadar gönderilecektir.

Ayrıca; Valiliğiniz kararname.meb.gov.tr adresine gönderilecek olan EK-1 form, formatı değiştirilmeden doldurularak Excel (.xls) dosyası olarak pgm_kadro_ik2@meb.gov.tr e-posta adresine de gönderilecektir.

4.12 Sınav Belgelerin Saklanması:

Ataması yapılanların sınav belgeleri özlük dosyalarına konulacaktır. Sınavla ilgili diğer belgeler milli eğitim müdürlüklerinde müteakip sınav tarihine kadar saklanacaktır.

4.13 Hak İddia Edilemeyecek Durumlar

Atanacağı unvan için gerekli olan şartları taşımayanlar ile yanıltıcı, yalan veya yanlış beyanda bulunduğu tespit edilenler hangi bir hak iddia edemezler. Atanmış olsalar bile şartları taşımadığı sonradan tespit edileceklerin atamaları iptal edilecektir.


YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZFACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
FOTO GALERİ
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
 YUKARI