Bugun...


Meb Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünden Sorulara Cevaplar
OKUL VE KURUM İHTİYAÇLARI İLE İLGİLİ SORULAR

+ -
Taşınır taleplerimizi hangi tarihlerde yapmalıyız?
 
Taşınır talepleri ; 2008/54 nolu Genelge gereğince, okul/kurum müdürlüklerince Şubat-Mart ve Ağustos-Eylül dönemleri olmak üzere yılda iki kez e-taşınır modülü üzerinden yapılabilecektir. Ayrıca taleplerin yazılı olarak gönderilmesine gerek yoktur. 2012 Ocak tarihinden itibaren ise, 2011/24 nolu Genelge doğrultusunda taşınır talepleri yapılacaktır.

Genel Müdürlüğünüzce alımı  yapılan taşınırları görmemiz mümkün mü?

Alımı yapılan taşınırlara ait resimler ve teknik özellikleri Başkanlığımızın web sayfasında yayınlanan Sanal Katalog bölümünde görülebilmektedir.

Yeni açılacak okul/kurum/pansiyonlar için taşınır talebi yapılması  gerekir mi?

Yeni açılacak okul/kurum/pansiyonların donatımları açılış onaylarına göre yapılmaktadır. Ayrıca; Başkanlığımızca hazırlanan yeni okul/kurum bilgi formlarının düzenlenerek Dairemize gönderilmesi gerekmektedir. Yeni binalarda açılacak okul/kurum/pansiyonların ise Bina Geçici Kabul Tutanağının da bilgi formu ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

Taşınır talebinde bulunan bütün okul/kurumların talepleri karşılanabilir mi?

Taşınır taleplerinin karşılanması; yeni açılan okul/kurum/pansiyonlar, yeni açılan alan/dallar, acil ihtiyaçlar (sel baskını, deprem, yangın vb.) , Detay Uygulama Programı  kapsamında olan okul/kurumlar ve planlama dışı olan okul/kurumlar sıralamasına göre yapılmaktadır. Bu çerçevede, taşınır tahsisleri ilgili birimin depo stokları ile sınırlı olduğundan, gelen tüm taleplerin karşılanması mümkün değildir.

İlköğretim okullarına taşınır isteyebilir miyiz?

İlköğretim okullarının taşınır ihtiyaçları 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince ilgili Valiliklerce, İl Özel İdareleri tarafından karşılanmaktadır.

Firma tarafından yerinde teslim edilen taşınırlarla ilgili, okul/kurumların yapması  gereken işler nelerdir?

Firma tarafından yerinde teslim edilecek taşınırlar ve bu taşınırlarla ilgili yapılacak iş ve işlemler okul/kurumlara Valilikler kanalıyla duyurulmaktadır. Okul/kurum teslim alacağı taşınır için muayene komisyonu kuracak ve taşınıra ait gönderilen şartnameye göre muayenesi yapılarak teslim alınacaktır. Bu aşamada okul/kurum teslim alma tutanağını hazırlayarak firmaya verecektir. Başkanlığımızca, taşınırlara ait tahsis işlemleri yapıldıktan sonra, okul/kurumlar taşınır tiflerini düzenleyeceklerdir.

Mahalline ödenek hangi durumlarda gönderilir?

Merkezden alımı yapılmayan taşınırlar için ihtiyaç sahibi okul/kurumlara mahalline ödenek gönderilir. İhtiyaç sahibi okul/kurum taşınır alımını gerçekleştirdikten sonra, taşınırlara ait tifleri en kısa sürede düzenleyerek Başkanlığımıza göndermesi gerekmektedir.

Okul/kurumlara gelen taşınırların garantisi ne zaman başlar?
 
Başkanlığımızca alımı yapılan taşınırların garantisi alım tarihinden itibaren 2 yıldır. Bu süre içerisindeki arızalar ilgili firma tarafından giderilecektir, 2 yıldan sonra oluşacak arızaların tamiri okul/kurumlara aittir. 

Okul/kurumlardaki ihtiyaç  fazlası taşınırları nasıl devredebiliriz?

Okul/kurumlardaki ihtiyaç fazlası  taşınırlar, e-taşınır modülü üzerinde ihtiyaç fazlası  taşınırlar bölümüne işlenerek, 2011/24 nolu Genelge doğrultusunda, ihtiyacı bulunan diğer okul/kurumlara devredilecektir

SATIN ALMA İLE İLGİLİ SORULAR

Arızalı  malzemelerin durumu ne olacak?
 
Malzemeler teslim alındıktan sonra gerekiyorsa yetkili servisler tarafından çalıştırılması  sağlanmalıdır. Arızalar garanti süresi içerisinde oluşmuşsa garanti kapsamı içerisinde yetkili servise başvurularak çözülmelidir. Ancak firma ile gerekli yazışmalar yapılmasına rağmen firmanın ilgisiz kalması halinde konu Başkanlığımıza iletilecektir.

Geçici teminatın iadesi nasıl yapılır?
 
İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne teslim edilir. Diğer isteklilere ait geçici teminatlar ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı ise, gerekli kesin teminatı verip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, ihale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanmasından hemen sonra iade edilir.  

Kesin teminatın iadesi nasıl yapılır?
 
İhale üzerinde kalan istekli; malın tamamını teslim ettikten sonra kesin teminatının % 50 si oranında 24 aylık Garanti Teminatı ile değiştirebilir. 24 aylık garanti süresi dolduktan sonra da garanti teminatı istekliye iade edilir.  

Satın alınan malzemelerin garanti işlemleri nasıl yapılır?

İdari şartname ve sözleşmede, satın alınan malzemeler için yasa gereğince 24 aylık garanti şartı konulmaktadır. Bu nedenle, malzeme üzerinde gelen garanti belgeleri ve malzeme kullanma talimatları saklanarak yetkili servisler veya yüklenici ile irtibat kurulmalıdır.

SİPARİŞ VE İMALAT İLE İLGİLİ SORULAR

Daha önceden sipariş açılan okul/kurumlara hangi hallerde sipariş  açılmaz?
 
Daha önceki yıllarda sipariş  açılan okul/kurumlar tarafından sipariş açılan donatım eşyasını;

Zamanında yapıp teslim etmeyenlere,
İşi teknik şartname/imalat resimlerine uygun yapmayanlara,
Ara denetim raporlarında işi kaliteli ve düzgün yapmadığı tespit edilenlere,
Kendi okul/kurum atölyelerinde imal etmeyenlere,
Teslimat sonrasında gönderilmesi gereken evrakı zamanında göndermeyip sipariş dosyaları açık kalanlara, bir daha sipariş açılmaz.

Döner Sermaye İşletmesi bulunan okul/kurumlarımıza nasıl sipariş  açılır?
 
Derslik donatım takımları, mahallinde ihtiyaç sahibi okul/kuruma en yakın bu işi yapabilen döner sermaye işletmesi bulunan okul/kuruma sipariş açılır. Derslik donatım takımı siparişinin açılabilmesi için döner sermaye işletmesi bulunan okul/kurumda ahşap teknoloji ve metal teknoloji alanının bulunması gereklidir. 

Okul/kurumlara ne zaman sipariş  açılır?
 
Ödeneklerin serbest bırakılma oranlarına göre en geç Kasım ayı sonuna kadar okul/kurumlara sipariş açılabilir. 

Okul/kurumlarımızca yeni bir eğitim veya donatım eşyası  geliştirilmesi halinde bu yeni ürünün
okul/kurumlarımıza sipariş  açılması mümkün mü? 
 
Döner sermaye işletmesi bulunan okul/kurumlarca yapılan eğitim ve donatım taşınırları ile ilgili doküman, imalat resmi veya numune örneği yapılarak, Başkanlığımıza gönderilir. Başkanlığımızda kurulacak proje değerlendirme komisyonunca incelenerek, sipariş açılıp açılmaması yönünde karar verilir. 

Sipariş  açılan eşyaların sipariş  bedeli nasıl belirlenir?
 
Sipariş bedelleri, Başkanlığımızca gerek piyasa, gerekse döner sermayeli okul/kurumlardan yazılı  olarak alınan fiyatlar ile geçmiş yıllarda açılan fiyatlar dikkate alınarak yaklaşık maliyet komisyonu tarafından belirlenir. 

Sipariş  bedeli nasıl ödenir?
 
a-)Hazıra Sipariş; ileride doğabilecek muhtemel ihtiyaçları karşılamak amacıyla üretici okul/kurumlara açılan siparişlerdir. Siparişe ilişkin düzenlenen protokolün üretici okul/kurum tarafından imzalanarak Bakanlığımıza gönderilmesinden sonra, siparişin bedeli üretici okul/kurumun bağlı bulunduğu mal/muhasebe müdürlüğüne gönderilir. Ancak; üretici okul/kurumlar tarafından üretimin gerçekleştirilmesi, muayene ve kabulünün yapılması ve gerekli belgelerin tamamlanarak, mal/muhasebe müdürlüğüne verilmesinden sonra ödeme gerçekleşir. 

b-)Kuruma Sipariş; ihtiyaç sahibi okul/kurumlar adına açılan sipariştir. İhtiyaç sahibi okul/kurum ve üretici okul adına düzenlenen protokolün, her iki kurum tarafından imzalanarak Bakanlığımıza gönderilmesinden sonra siparişin bedeli, ihtiyaç sahibi okul/kurumun bağlı bulunduğu mal/muhasebe müdürlüğüne gönderilir. Üretici okul/kurum işletmesince tamamlanan siparişler, ihtiyaç sahibi okul/kurum tarafından muayene ve kabulünün yapılarak teslim alınmasından ve Muayene ve Kabul Tutanağı ile Taşınır İşlem Fişnin üretici okul/kurum müdürlüğüne verilmesi, üretici okul kurum müdürlüğünce de sayılan belgelere ilave olarak, fatura ile birlikte ihtiyaç sahibi okul/kurumun bağlı olduğu mal/muhasebe müdürlüğüne teslim edilmesinden sonra gerçekleşir.

Sipariş  açılan okul/kurum, sipariş  dosyasını kapatabilmek için hangi evrakı  düzenleyip Eğitim Araçları  ve Donatım Dairesi Başkanlığına göndermesi gerekir?
 
Gerek hazıra açılan sipariş  gerekse kuruma açılan sipariş dosyalarının kapatılabilmesi için: 

a-) Kuruma siparişler için; üretici okul/kurum tarafından taşınıra ait bilgilerin, e-taşınır modülüne aktarılması, ihtiyaç sahibi okul/kurum müdürlüğü tarafından da e-taşınır modülü üzerinde taşınırı teslim aldığını onaylaması ve düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin imzalı bir örneğini 7 gün içerisinde üretici okul/kurum müdürlüğüne göndermesi, üretici okul/kurum müdürlüğünce de kendisine gönderilen imzalı Taşınır İşlem Fişini imzalayarak 15 gün içerisinde Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığına göndermesi gerekmektedir.  

b-) Hazıra açılan siparişler için; süresi içerisinde üretimi tamamlanan taşınırların, muayene ve kabulünün yapılarak, Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığından tahsisi yapılıncaya kadar üretici okul/kurumların depolarında muhafaza edilecek ve tahsis emri geldikten sonra taşınır, üretici kurum tarafından ihtiyaç sahibi okul/kuruma teslim edilecektir. İhtiyaç sahibi okul/kurum; e-taşınır modülü üzerinde taşınırı teslim aldığını onaylaması ve düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin imzalı bir örneğini 7 gün içerisinde üretici okul/kurum müdürlüğüne göndermesi, üretici okul/kurum müdürlüğünün de kendisine gönderilen imzalı Taşınır İşlem Fişini imzalayarak 15 gün içerisinde Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığına göndermesi gerekmektedir.

DÖNER SERMAYE İLE İLGİLİ SORULAR

Genel yönetim gideri adı  altında yapılacak harcama limiti nasıl belirlenmelidir?
 
Döner sermaye işletmeleri; satış gelirleri toplamı (600 Yurt İçi Satışlar Hesabı tutarı) ile bu satışlara esas giderlerin (620, 621, 622, 631 numaralı hesaplar) toplamları arasındaki farkın %60'ından fazla GENEL YÖNETİM GİDERİ YAPAMAZLAR.

Dayanak ( 19/03/1997 tarih ve 1997/935 sayılı genelge eki 1997/910 sayılı onay)


Döner sermaye banka hesabından kasaya para çekilebilir mi?
 
Döner sermaye banka hesabından kasaya para çekilemez.

Dayanak 23/01/2002 tarih ve 2002/311 sayılı genelgemiz.  


Muhasebe programının otomatik işlem seçeneğinin kullanımı  zorunlumudur?
 
Döner sermaye işletmelerimizde muhasebe programının otomatik işlem seçeneğinin kullanımı zorunludur.

Dayanak (23/01/2001 tarih ve 2001/410 sayılı yazımız)  

Tekdüzen Muhasebe Sisteminde, maliyet ile ilgili muhasebe kayıtları  ne zaman yapılır?
 
Mal üretimi ile ilgili maliyetlerde; üretim bir ayı geçmiyorsa, üretimin bittiği anda (doğrudan) mamûl maliyeti ile ilgili muhasebe kaydı yapılır. Üretim bir aydan fazla sürüyor ve bir atölyeyi ilgilendiriyor ise, ay sonlarında yarı mamul maliyeti ile ilgili muhasebe kaydı yapılır. Üretimin tamamlandığı ayda ise, o ay içerisinde oluşan giderlere ( ilk madde ve malzeme, işçilik vb.) ilave olarak daha önce muhasebe kaydı yapılan yarı mamûllerin değeri de eklenerek o ayda mamûl maliyeti ile ilgili muhasebe kaydı yapılır. Birden fazla atölyeyi ilgilendiren üretimlerde ise, her atölyeye ait yarı mamûllere ilişkin muhasebe kayıtları yapılır. Son olarak, üretimin sonuçlandığı atölyeye ait o ay içerisinde oluşan giderlere ( ilk madde ve malzeme, işçilik vb.) ilave olarak daha önce muhasebe kaydı yapılan diğer atölyelerin yarı mamûllerinin değeri de eklenerek mamûl maliyeti ile ilgili muhasebe kaydı yapılır. *Hizmet üretimi (her türlü kurs,fason üretim, anaokulu, otelcilik ve turizm hizmetleri vb.) ile ilgili maliyetlerde; hizmetin süresi bir aydan az ise, hizmet tamamlandığında, hizmet üretimine ilişkin muhasebe kaydı yapılır. Hizmetin süresi bir ayı aşıyorsa, hizmet tamamlanıncaya kadar her ay sonunda hizmet üretim maliyetine ilişkin muhasebe kaydı yapılır. *Ticari mal satışı maliyetlerinde; üretim olmaması ve doğrudan bir satış işlemi olması nedeniyle, her ay sonunda ticari malların sayımı yapılır ve satılan ticari malların maliyet fiyatları toplamı üzerinden satılan ticari mal maliyetine ilişkin muhasebe kaydı yapılır. Bu satışa bağlı olarak yapılan giderler ( ambalaj ve temizlik malzemeleri vb. giderler ile işçilikler) ise, Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri olarak muhasebe kayıtlarında gösterilir. (Tüm maliyet işlemlerinde; OTOMATİK VERSİYONUN ilgili seçeneğinin kullanılması zorunludur.)

Personele yapılacak (fazla çalışma, ÜTP, yolluk, harcırah v.b) ödemeleri kasadan yapabilir miyiz?
 
Bu tür ödemeler kesinlikle kasadan yapılamaz. Personele yapılacak ödemelerin kişiler adına bankada mevcut veya açtırılacak ATM hesabından yapılması zorunludur.

Dayanak: (12/11/2001 tarih ve 24581 sayılı RG de yayınlanan 587 Sıra Numaralı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinin 2 inci maddesi)  

Öğrenci işçiliklerinin (hakkı) ödemeleri ne şekilde yapılacaktır?
 
Öğrenci ve kursiyerlere yapılacak ödemeler de öncelikle, öğrenci ve kursiyer adına

bankada mevcut veya açtırılacak ATM hesabından yapılacaktır. Öğrenciler, ATM hesabı açtırmaya teşvik edilecek ve özendirilecektir. Şayet, öğrenci veya velisi ATM hesabı açtırmayı kabul etmezse, bu taktirde; öğrenciler için ödeme yapılacak kişi veya velilerinden mutemet dilekçesi alınmak suretiyle mutemet adına düzenlenecek çek veya ödeme emrine bağlı olarak mutemet tarafından ödeme yapılacak. Bu uygulamada; söz konusu ödemeler için mutemet tarafından bankadan çekilen paralar ise, kesinlikle " 100 Kasa Hesabı"na kayıt yapılmadan doğrudan ilgililere ödenir.  

103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı’nın mahsubu nasıl yapılacak?
 
Her ay sonunda bankadan alınan hesap özetinde (ekstresinde) o ay içerisinde tahsil edilmiş çek ve ödeme emirlerinin değeri otomatik işlem seçeneğinde mahsup edilir.  

DÖSE işletmelerine bağlı  uygulama sınıfı ücretlerinde öğretmen indirimi yapılacak mı? 
 
DÖSE işletmelerimizin ürettiği ve sattığı her türlü mal ve hizmet bedellerinden; işletmecilik gereği yapılması gereken ticari indirimler hariç, herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanmayacaktır.  

Bakanlık il özel idareleri ve benzeri kuruluşların DÖSE işletmelerimize açtığı  siparişlerde alınan avansların muhasebe kayıtları  nasıl yapılacak?
 
Bakanlık, il özel idareleri ve benzeri kurumlardan alınan siparişlere ait bedellerin bir kısmının veya TAMAMININ alınması halinde; söz konusu tahsilat, alınan sipariş avansı olarak kaydedilecektir. (otomatik versiyonda 05/02/06/01/06) Ancak, yasal bir belgeye dayalı sipariş avansı alınması halinde doğan vergiler (KDV, peşin gelir vb) mutlaka ayrıştırılmış olacak ve yasal süresi içinde ödenecektir.

Dayanak: (95/190 sayılı Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Esaslarına ilişkin onay ek:2/340 nolu hesap)  

İnternet kullanımında; servis sağlayıcı ve telefon ücreti için yapılacak ödemeler hangi hesaba gider kaydedilecek ve nasıl muhasebeleştirilecek?
 
İnternet bağlantısı; hizmet üretimi (bilgisayar kursu, internet cafe vb..) için kullanılacaksa hizmet maliyeti olarak, sadece, saymanlık hizmetlerinde kullanılacaksa genel yönetim gideri olarak kaydedilir. Muhasebe kaydı ise; hizmet maliyeti olarak yapılan giderler, ödeme peşin yapıldığında 05/02/03/03/ (74030), tahakkuka bağlı yapıldığında 05/02/01/04/F1(74030), genel yönetim gideri olarak yapılanlar 05/02/01/04/F1(77030) den otomatik versiyon kullanılarak muhasebeleştirilir.  

Nakliye, hamaliye, sigorta vb.. giderler hangi hesaba kaydedilir?
 
İlk madde malzeme, ticari mal ve duran varlık alımı ile ilgili söz konusu giderler; bir 
maliyet belirleme işlemi olduğundan, doğrudan alınan malzeme veya duran varlığa ait ilgili stok ve duran varlık hesaplarına kaydedilir. Bunların dışındakiler ise, 770 nolu hesapta takip edilir. 

DÖSE işletmesinde yeterli naktin bulunmaması veya kişinin geçici yada sürekli kurumdan ayrılması ve benzeri sebeplerle; zamanında ödenemeyen ÜTP, öğrenci hakkı ve fazla çalışma ücretlerinin muhasebe kaydında ve ödenmesinde izlenecek yol?
 
Ödeme zamanı geldiği hâlde (fazla çalışma ve öğrenci ücretlerinde takip eden ayın 10'u, ÜTP ise Şubat ayı sonuna kadar), ödenemeyen ücretlere ilişkin tutarlar; ilgili hesaplardan (381,385) vergi kesintileri yapılarak, ödeme yapılıncaya kadar 335 Personele Borçlar Hesabı'na aktarılır, daha sonra gerekli ödeme bu hesaptan yapılır.  

Satıcılara sipariş  avansı verilebilir mi?

Satıcılara sipariş avansı  verilebilir. Ancak; ihale onay belgesinde, idari şartnamede ve sözleşmede avansın verileceğinin açıkça belirtilmesi ve karşılığında avans teminat mektubu alınması zorunludur. 

Üretim için ihtiyaç duyulan ve acil olarak karşılanması gereken küçük alımlar için personele avans verilebilir mi?
 
Personele, üretim aşamasında acilen ihtiyaç duyulan günlük alınması gereken malzemelerin karşılanması için mutemet eliyle alım limitine kadar iş avansı verilebilir. Ancak; avansların amacı dışında kullanılmaması ve zamanında (alım sonuçlandığında) kapatılması gerekmektedir. İş avansları hiçbir şekilde ertesi yıla devredilemez. Söz konusu işlemin muhasebe kaydı ise, otomatik versiyonun 05/02/06/01/02 mönülerinden yapılacaktır. 

DÖSE işletmeleri idari personelinin imza sirküleri Başkanlığımıza gönderilecek mi?
 
İmza sirküleri Başkanlığımıza gönderilmeyecektir.

Dayanak (27/06/1997 tarih ve 97/2556 sayılı genelge)  

Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği yürürlükten kalktı  mı? 
 
Sadece alımlar ile ilgili hükümler için Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği yürürlükten kalkmıştır. Alımlar; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre yapılacaktır.  

Bir İşçi Emekli Olmak Üzere Müracaat Ettiğinde Hangi Yol İzlenmesi Gerekir?
 
Kadrolu veya geçici bir işçi emekli olmak üzere bir dilekçe ile müracaat ettiğinde aşağıda belirtilen evrak hazırlanarak gereği yapılmak üzere İşletmeler Dairesi Başkanlığına gönderilir.

SSK Bölge Müdürlüğünden emeklilik talebinde bulunan işçinin, yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazandığına dair yazı.
İşçinin, okul yada kurumda işe başladığına dair ilk işe giriş bildirgesi.
İşçinin en son almış olduğu ücret bordrosu örneği
Erkek işçinin, varsa, askerlik borçlanması ile ilgili ödeme belgeleri.
Kadrolu İşçilerin işyerinde çalıştığı süre içerisinde çalışmasına ara verip vermediği, verdiyse süresi.
Kadrolu İşçilerin bir başka kurumda geçen sigortalı hizmetinin olup olmadığı, söz konusu kurumdan ayrılırken kıdem tazminatı alıp almadığı belirtilecek.
Geçici işçilerin okul yada kurumda ilk işe başladığı tarihten, ayrıldığı tarihe kadar geçen sürelere ait aylar itibarıyla çalıştığı süreleri gösteren tasdikli hizmet döküm cetveli.
Toplu İş Sözleşmesi kapsamında olan işçilerin, varsa grev uygulamasına katılıp katılmadığı, katılmış ise süresi.
Görevden ayrılış tarihi.

Öğrencilere ödenecek ücretler ne kadardır?
 
- 3423 sayılı kanun kapsamında çalışan öğrenciler için;

a) Her dereceli Mesleki ve Teknik Öğretim okul ve kurumlarında öğrenim gören öğrencilere öğrenci hakkı  olarak saat başına azami, günlük asgari ücretin 1/8'i kadar ücret ödenir.

b) Her dereceli Mesleki ve Teknik Öğretim Okul ve Kurumlarında üretim işlerinde çalışan öğrencilerle, kursiyer, stajyer öğrencilerin işçilikleri atölye şefleri tarafından takdir edilir.

- 3308 sayılı kanun kapsamında çalışan öğrenciler için ; yaşına uygun asgari ücretin %30'undan aşağı olmamak üzere ücret ödenir. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun belirlediği yaşına uygun asgari ücrete göre saat ücreti belirlenir.  

Döner Sermaye gelirleri iktisadi işletme sayılır mı? 
 
Döner Sermaye işletmelerimiz 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun geçici 2 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendi uyarınca iktisadi işletme sayılmaz. Bu kanun gereği 2008-2015 yılları arasında DÖSE işletmelerimiz bu hüküm doğrultusunda Kurumlar Vergisine tabi değildirler. Ayrıca 20.11.2008 Tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 3 Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nin 36.5 inci maddesinde ayrıntılı düzenleme yer almaktadır.
YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZFACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
FOTO GALERİ
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
 YUKARI