Görevde Yükselme Yöntmeliğinin Yürütmesinin Durdurulmasının Değerlendirilmesi.

Danıştay’ın Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin Durdurulması ile ilgili kararı ne anlama geliyor İlk önce iptali istenen maddelere bakalım. Madde 2 –...

Görevde Yükselme Yöntmeliğinin Yürütmesinin Durdurulmasının Değerlendirilmesi.
11 Mayıs 2016 Çarşamba 22:16

Danıştay’ın Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin Durdurulması ile ilgili kararı ne anlama geliyor
 İlk önce iptali istenen maddelere bakalım.
Madde 2 – (g bendi)
g) Başmüdür, işletme, müessese, fabrika, kombina ve meydan müdürlüklerine, taşra teşkilatı bölge ve il müdürü ile doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşlarının müdür kadrolarına ve bunların yardımcılıklarına, ilçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere,
Sınav şartı
Madde 8– (Değişik: 6/5/2013-2013/4957 K.)
Şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda; diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir.
Duyuru ve başvuru
Madde 9– (Değişik: 6/5/2013-2013/4957 K.) (Değişik: 6/5/2013-2013/4957 K.)
Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadro veya pozisyonlar yazılı sınavlardan önce duyurulur. İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadro veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.
Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.
Kurumların personel işlerinden sorumlu birimlerine yapılan başvurular incelenerek, aranan şartları taşıyanlar kurumlarca resmi internet sitelerinde ilan edilir.
Madde 11 – (Mülga: 6/5/2013-2013/4957 K.)(yürürlükten kaldırılan madde)
Sözlü sınav
Madde 12/A- (Ek : 6/5/2013-2013/4957 K.)
Şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.
İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
e) Genel kültürü ve genel yeteneği,
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması
alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.
Başarı sıralaması
Madde 12/B- (Ek : 6/5/2013-2013/4957 K.)
Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolara atanacaklar için sözlü sınav; diğer kadro veya pozisyonlara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve kurumların resmi internet sitesinde ilan edilir.
Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, kurumlarca ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.
Görevde yükselme suretiyle atanma
Madde 12/C- (Ek : 6/5/2013-2013/4957 K.)
Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip başarı puanlarına göre atanır.Kurumlarca tercih alınması durumunda ise başarı puanları esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.
Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi,atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,
b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak
üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 12/B maddesine göre kurumlarca belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.
Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler,aynı unvanlı kadro veya pozisyonlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir
Madde 14 – (Mülga: 6/5/2013-2013/4957 K.)(yürürlükten kaldırılan madde)
 
Danıştay 5.dairesi iptali istenen Maddeler şunlerdır.Madde 2 – (g bendi), Madde 8– (Sınav Şartı.), Madde 9– (Duyuru ve Başvuru), Madde 11 – (Mülga: 6/5/2013-2013/4957 K.)(yürürlükten kaldırılan madde), Madde 12/A(sözlü sınav),Madde 12/B(Başarı sıralaması),Madde 12 /C( Görevde yükselme suretiyle atanma), Madde 14 – (yürürlükten kaldırılan) maddeler
Danıştay 5.dairesi yukarıda iptali istenen maddelerden 2.maddenin g bendine eklenen ‘’ ilçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere,’’ ile ilgili ibaresi ile Madde 12/B  başarı sıralaması ile başlayan  şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolara atanacaklar için sözlü sınav kısımda sözlü sınav kısmının yürütmesini durdurmuş diğer madde ve bentlerin yürütmesinin durdurulması istemini reddetmiştir.
 
Madde 2 – (Değişik: 21/9/2004-2004/8246 K.)
g) Başmüdür, işletme, müessese, fabrika, kombina ve meydan müdürlüklerine, taşra teşkilatı bölge ve il müdürü ile doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşlarının müdür kadrolarına ve bunların yardımcılıklarına, ilçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere,
 Madde 12/B Başarı sıralaması
Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas Alınır. Başarı puanı, şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolara atanacaklar için sözlü sınav; diğer kadro veya pozisyonlara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve kurumların resmi internet sitesinde İlan edilir.
Danıştay 5.diresi sözlü sınava vize verirken sözlü sınavın tek başına bir ölçü olmayacağını bundan dolayı  “sözlü sınav” ibaresi, yazılı sınavı tamamlayıcı nitelikte olması gereken sözlü sınavın, seçimin tek belirleyicisi olarak düzenlenmesi, bu haliyle somut olarak değerlendirilebilecek ve adaylar arasında objektifliği sağlayabilecek nesnel bir değerlendirme ölçütü olan yazılı sınavdaki başarı puanının değerlendirme dışı bırakılarak, başarı sıralamasının yalnızca başarı kriterleri daha muğlak sözlü sınav sonuçlarına göre oluşturulması, Anayasa’nın 2. maddesinde belirtilen Hukuk Devleti ilkesiyle bağdaşmayacak şekilde etkin yargısal denetiminin yapılmasının engellenmesi nedeniyle hukuka aykırıdır. Denmektedir.
Danıştay yönetmeliğin 8.maddeine yapılan itirazı reddetmesi sözlünün yazılı ile birlikte değerlendirildiği taktirde hukuka uygun olduğunu göstermiştir.
Sınav şartı (3)
Madde 8– (Değişik: 6/5/2013-2013/4957 K.)
Şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda; diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir.
Bu karar MEB Şube Müdürlüğü sözlü sınavı sonucu yapılan atamaları etkileyecek mi?
MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğinin 3.maddesinde dayanak olarak yürütmesi durdurulan bu yönetmeliği göstermektedir. MEB görevde yükselme yönetmeliğinin 21.maddesinin yürütmesi durdurulan bu maddeyle aynı olması ister istemez MEB Şube müdürlüğü sözlü sınavına göre yapılan atamaları da etkileyeceği açıktır. MEB büyük ihtimalle karara itiraz edecektir.  Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun kararını bekleyip görelim.
MADDE 21 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere ilişkin boş kadrolara; şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürleri bakımından sözlü sınav
 
Selam ve Saygılarımla
Baki GENCER
Eğitim Yöneticisi
bakigencer@hotmail.com
kamutv.tr
 

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.