180 Puan Üzerine Lisans Tercihi

ÖSYM son sınavdan 6 gün sonra 1,5 milyon öğrencinin katıldığı LYS sonuçlarını açıkladı. 18 puan türünde sadece 1 öğrenci 500 tam puan aldı. Kızların daha başarılı olduğu 2014 LYS’de en başarılı okul fen liseleri oldu. Üniversitelerde kontenjan sayısı yüzde 10 artırılarak 1 milyona yükseltildi

180 Puan Üzerine Lisans Tercihi
01 Temmuz 2014 Salı 09:37

Ölç­me, Seç­me ve Yer­leş­tir­me Mer­ke­zi (ÖSYM), 14-15 ile 21-22 Ha­zi­ran 2014 ta­rih­le­rin­de ya­pı­lan 2014-LYS so­nuç­la­rı­nı açık­la­dı.
Sınav sonuçları, ÖSY­M’­nin in­ter­net sitesinden T.C. kim­lik nu­ma­ra­sı ve şif­re­le­r ile öğ­re­ne­bi­le­cek. Ter­cih­ler de 7-17 Tem­muz ta­rih­le­ri arasında ya­pı­la­cak.

Sı­nav So­nuç Bel­ge­si ba­sıl­ma­ya­cak ve aday­la­rın ad­res­le­ri­ne gön­de­ril­me­ye­cek. Top­lam 1 mil­yon 423 bin 127 ada­yın sı­na­va gir­di­ği açıklandı. LYS sa­yı­sal bil­gi­le­ri­ne gö­re, YGS son­ra­sı sı­nav­sız ge­çiş için baş­vu­ran aday sa­yı­sı 78 bin 427 ola­rak be­lir­len­di. LYS'ler­de sı­na­vı ge­çer­siz sa­yı­lan aday sa­yı­sı 161 ol­du. 18 pu­an tü­rün­de 500 tam pu­an alan sadece 1 öğ­ren­ci yer al­dı.

180 PUAN ÜZERİNE LİSANS TERCİHİ

100 ve üs­tü pu­an alan MF da­lın­da 590 bin 972, TM da­lın­da 866 bin 912, TS da­lın­da 725 bin 672 aday ol­du. LYS’­de 180 ve üze­ri pu­an alan­lar, li­sans prog­ram­la­rı ile bir­lik­te YGS pua­nı ile öğ­ren­ci alan li­sans ve ön li­sans prog­ram­la­rı­nı ter­cih ede­bi­le­cek.

Okul tür­le­ri­nin ba­şa­rı sı­ra­la­ma­sın­da MF, TM ve TS pu­an tür­le­rin­de or­ta­la­ma­ya gö­re en ba­şa­rı­lı, fen li­se­le­ri ol­du. MF pu­an tü­rün­de ba­şa­rı­lı li­se­ler ara­sın­da fen li­se­si, özel fen li­se­si, öğ­ret­men li­se­si, TM pu­an tü­rün­de fen li­se­si, özel fen li­se­si, sos­yal bi­lim­ler li­se­si, TS pu­an tü­rün­de ise sos­yal bi­lim­ler li­se­si, fen li­se­si ve özel fen li­se­si yer al­dı.

1 MİLYON KONTENJAN

Öğ­ren­ci­ler için üni­ver­si­te­ler­de ay­rı­lan kon­ten­jan sa­yı­sı yak­la­şık yüz­de 10 ar­tı­rıl­dı. Bu yıl üni­ver­si­te­ler­de öğ­ren­ci­ler için 1 mil­yon 6 bin 321 kon­ten­jan ay­rıl­dı. 2013 yı­lın­da bu sa­yı 908 bin 232'ydi. Bu­nun 500 bin 797’si­ni ön li­sans, 479 bin 850’si­ni li­sans, 25 bin 674’ü­nü ise özel ye­te­nek
bö­lüm­le­ri oluş­tur­du. Dev­let üni­ver­si­te­le­ri­nin 847 bin 225, va­kıf üni­ver­si­te­le­ri­nin 137 bin 978, KKTC üni­ver­si­te­le­ri­nin 19 bin 1, yurt dı­şın­da­ki ve di­ğer üni­ver­si­te­le­rin 2 bin 117 kon­ten­ja­nı bu­lu­nu­yor.

ANADOLU LİDER

Yük­se­köğ­re­tim­de, en çok kon­ten­ja­nı 161 bin 557 ile Ana­do­lu Üni­ver­si­te­si al­dı. Bu­nu sı­ra­sıy­la 35 bin 301 ile İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si, 28 bin 48 ile Ata­türk Üni­ver­si­te­si, 19 bin 127 ile Sel­çuk Üni­ver­si­te­si, 16 bin 865 ile Sü­ley­man De­mi­rel Üni­ver­si­te­si, 16 bin 570 ile Ko­ca­eli Üni­ver­si­te­si, 15 bin 707 ile Sa­kar­ya Üni­ver­si­te­si izledi.Sıralamayı 14 bin 786 ile Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si, 14 bin 247 ile Dum­lu­pı­nar Üni­ver­si­te­si, 13 bin 525 il Ce­lal Ba­yar Üni­ver­si­te­si ta­kip et­ti.

KIZLAR DAHA BAŞARILI

Tüm pu­an tür­le­rin­de 500 tam pu­an alan 1 adayın ismini ÖSYM açık­la­ma­dı. Sı­na­va 475 bin 187 er­kek, 471 bin 65 kız aday gir­di. Bu se­ne de kız aday­lar daha başarılı oldu. MF’­de 240,048 or­ta­la­ma ya­pan kız öğ­ren­ci sa­yı­sı 165 bin 250; 232,638 or­ta­la­ma ya­pan er­kek sa­yı­sı 197 bin 303 ol­du. Di­ğer pu­an tür­le­rin­de de kız­la­rın or­ta­la­ma­sı yüksek çıktı.

7 şampiyon çıkardı

Fem Dershaneleri LYS’de farklı puan türlerinde 7 Türkiye birincisi ve ilk 100’de 109 öğrenci ile büyük başarıya imza attı.
FEM Dershanesi öğrencisi Kerem Çıtak, İngilizce'de, Taha Niyazi Dutkuner TS-1 puan türünde, Mustafa Asım Kılıçarslan TS-2 puan türünde Türkiye birincisi oldu. Yerleştirme derecesinde de Bakırköy FEM şubesinden Büşra Topal Y-TM2, Y-TM3 puan türünde  Türkiye birincisi oldu. Şampiyon öğrencilerden Mustafa Asım Kılıçarslan, sosyal bilimci olmak istediğini hukuk ya da uluslararası ilişkiler okuyacağını söyledi.
Büşra Topal da mühendislik okumak istediğini söyledi. Diğer birinci Kerem Çıtak ise sürecin sabır gerektirdiğini ve birinciliğin sürpriz olduğunu söyledi.  Niyazi Dutkuner de hukuk fakültesinde okumak istediğini ve bir süre yurt dışında egitim almak istediğini kaydetti.

COŞKUN, FATİH VE AZİZİYE

Erzurum Aziziye Koleji'nden Muhammed Taha Temir, Türkiye ikincisi olurken kolej, Türkiye derecesinde ilk 10'a 12 öğrencisini sokmayı başardı.
İstanbul’un Anadolu yakasında bulunan Coşkun Koleji de Türkiye’de ilk 100’e 9 öğrenci 39 derece ve ilk bine de 25 öğrenci 155 derece kazanarak zirveye adını yazdırdı.

İstanbul Fatih Anadolu Lisesi öğrencisi Lütfü Sun Türkiye 2’ncisi, İstinye Fatih Fen Lisesi öğrencisi Mustafa Şenyurt ve İstanbul Fatih Anadolu Lisesi öğrencisi Muhammed Furkan Beşli Türkiye 7’incisi dereceleri ile LYS’nin Fatih’i oldu. Bursa Nilüfer Fen ve Anadolu Lisesi öğrencisi Ömer Faruk Köse TS puan türünde Bursa 1.’si ve Türkiye 6.’sı oldu.

Fethullah Gülen Türkiye 3.’sü

Tür­ki­ye ge­ne­li ilk 100’e 15 Ya­man­lar öğ­ren­ci­si gir­me­yi ba­şar­dı. Bu öğ­ren­ci­ler ilk yüz­de 58 de­re­ce el­de et­ti. 2014 LYS’­de de­re­ce­ye gi­ren öğ­ren­ci­ler ara­sın­da dik­kat çe­ken isim İz­mir Ya­man­lar Ko­le­ji öğ­ren­ci­si Fet­hul­lah Gü­len ol­du.

Ho­ca­efen­di­’nin kardeşinin torunu olan ba­şa­rı­lı öğ­ren­ci, TM-1 ve TM-2 alan­la­rı­nın ham ve yer­leş­tir­me pu­an tür­le­rin­de Tür­ki­ye 3.sü ol­du. Gü­len, “Ça­lış­tık, ça­ba­la­dık. Şe­ref­le ta­şı­dı­ğı­mız bu is­mi du­yur­mak bi­zim için çok önem­liy­di. Bu dö­nem­de ho­ca­mı­za kö­tü şey­ler söy­le­ni­yor. On­la­rın hep­si­nin ya­lan ol­du­ğu­nu söy­le­mek is­ti­yo­rum. Ba­şa­rı ka­za­na­rak on­lar bir ce­vap ver­mek is­ti­yor­du­m” de­di. Gü­len, ka­zan­dı­ğı ba­şa­rı­yı Twit­te­r’­dan da du­yur­du.

Umredeyken şampiyonluk müjdesi

LYS’­de TM-1, TM-2,TM-3 pu­an tür­le­rin­de Tür­ki­ye şam­pi­yo­nu olan Özel Sa­man­yo­lu Fen Li­se­si ve Mal­te­pe Ders­ha­ne­le­ri öğ­ren­ci­si Ömer Fur­kan Par­mak, müj­de­yi kut­sal top­rak­lar­da al­dı.

 Par­mak, ailesi ve dershane yetkilileriyle telekonferans yöntemiyle konuştu.  Parmak, de­re­ce­ye gir­me he­de­fiy­le ça­lış­tığını ve şükrettiğini söyledi. Sa­man­yo­lu Fen Li­se­si ilk 50'ye 10 öğ­ren­ci sok­ma­yı ba­şar­dı.

İlk 10’da 4 Körfez öğrencisi

LYS’de ilk 10’da dört Körfez öğrencisi, dokuz derece alarak önemli başarıya imza attı. TS-1 / TS-2 Ek Puan türlerinde Körfez Dershanesi öğrencisi Selim Ortak Türkiye 1.’si oldu. TM1/TM2/TM3 puan türlerinde Fethullah Gülen Türkiye 3.’sü olurken, MF-3 puan türünde Enis Çağatay da Türkiye 3.’sü oldu.

Körfez Dershaneleri Genel Müdürü Hakkı Erten, 2013 LYS’de 3 Türkiye birincisi çıkardıklarını hatırlatarak, “LYS sonuçları dershanemiz başarılarının tesadüf olmadığını kanıtlamıştır” dedi. MF-3 puan türünde Enis Çağatay Türkiye 3.’sü oldu. MF-3 / MF-4 puan türlerinde İzmir Fen Lisesi’nden Burak Bora Kapan Türkiye 4.’sü, TM-2 puan türünde  Abdullah Furkan Çetin Türkiye 6.’sı oldu.
BUGÜN GAZETESİ 

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.