2. İl İçi Yer Değiştirme Duyurusu Meb Yayınlandı

2. İl İçi Yer Değiştirme Duyurusu MEB Yayınlandı

2. İl İçi Yer Değiştirme Duyurusu Meb Yayınlandı
17 Temmuz 2014 Perşembe 10:53

 2. İl İçi Yer Değiştirme Duyurusu MEB Yayınlandı İl İçi Atama ve Yer Değiştirme Takvimi 2014/2 MEB 2. İl İçi Yer Değiştirme ve Atama Takvimi 2014 Temmuz 2. İl İçi Yer Değiştirme 2014 MEB 2.  İl İçi Yer Değiştirme ve Atamalar 4 Ağustos'da  İl İiçi Yer Değiştirme ve Atama 2014 (2.İl İçi Atama) 2. İil İçi Yer Değiştirme Ne Zaman 2014 MEB MEB'den 2. İl İçi Yer Değiştirme Duyurusu... Biraz önce dile getirdiğimiz 2. il içi yer değiştirme haberimizden sonra meb tarafından 2. il içi yer değiştirmeler için duyuru yapıldı. o duyurda 2. il içi yer değiştirmeler ile ilgili detaylar belirlendi ; 

İşte o duyuru;


ÖĞRETMENLERİN TEMMUZ 2014 İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME 
DUYURUSU 
Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin Temmuz 2014 il içi isteğe bağlı yer 
değiştirme işlemleri, 06/05/2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim 
Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği doğrultusunda aşağıda belirtilen 
açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır. 
1- Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan, zorunlu çalışma yükümlülüğü olmayan veya bundan 
muaf tutulan öğretmenler ile sağlık ve eş durumu mazereti sebebiyle zorunlu çalışma yükümlülüğü 
ertelenecek öğretmenlerden 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az 3 
(üç) yıllık çalışma süresini tamamlayacaklar, il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir. 
 
2- Dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü 
öğretmenlerden bulunduğu eğitim kurumunda 3 (üç) yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, 
istemeleri hâlinde il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer 
değiştirme isteğinde bulunabilecektir. 
 
3- Üç yıllık sürenin hesabında öğretmenin; 
a. Kadrosunun bulunduğu eğitim kurumunda sözleşmeli öğretmen veya asker öğretmen olarak 
geçirdiği süreler dâhil, fiilen öğretmen olarak geçirdiği süreler ile diğer eğitim kurumlarında 
ders okutmak üzere ya da eğitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirildiği süreler, 
b. 2012, 2013 ve 2014 yıllarında il içinde veya iller arasında yer değişikliği yapıldıktan sonra 
çeşitli nedenlerle Bakanlığımızca eski görev yerine iade edilenlerin eski ve yeni görev 
yerlerindeki hizmet süreleri 
birlikte değerlendirilecektir. 
4- İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanlarının hesabında, yer değiştirme 
başvurularının son günü esas alınacaktır. 
5- Norm kadro fazlası öğretmenler ile 2012-2013 ve 2013-2014 eğitim ve öğretim yılından itibaren 
görevli olduğu okulun dönüştürülmesi, kapatılması ya da norm kadro uygulaması nedeniyle görev 
yerleri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirmelerinde, bulundukları eğitim kurumunda en az 3 (üç) 
yıllık çalışma şartı aranmayacaktır. 
6- Eğitim kurumlarında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan yöneticiliğe devam etmek 
istemeyenler yer değiştirme isteğinde bulunabilecek ve bunlarda bulundukları eğitim kurumunda en 
az 3 (üç) yıllık çalışma şartı aranmayacaktır. 
7- Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler, görevlendirmeleri 
sona erdirilmedikçe yer değiştirme isteğinde bulunamaz. Ancak, kadrolarının bulunduğu eğitim 
kurumuna dönen öğretmenlerden kadrolarının olduğu eğitim kurumunda en az 3 (üç) yıllık çalışma 
süresini tamamlayanlar, il içi yer değişikliği isteğinde bulunabilecektir. 
8- Başvurular, elektronik ortamda alınacaktır. Başvurular, sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe ve 
il milli eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacak ve bu birimlerin herhangi 
biri tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

9- Yer değiştirme iş ve işlemleri ile başvuruların onaylanmasından veya reddedilmesinden sırasıyla 
okul, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinin yöneticileri yetkili ve sorumlu olacaktır.
10- İl içinde yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı il/ilçe dışında 
bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu okul müdürlüğünü bilgilendirmek 
suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyecek; okul yöneticileri de süresi içinde başvuruları 
onaylayacaktır. Başvurusu onaylanan öğretmenlere, Elektronik Başvuru Formlarının çıktısı göreve 
başladıklarında okul müdürlüklerince imzalattırılacaktır. 
11- İl içinde isteğe bağlı yer değiştiren öğretmenler, aynı dönemde iller arasında isteğe bağlı yer 
değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır. Ancak bunlardan il içinde yer değişikliği yapıldıktan 
sonra özürleri oluşanlar, özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir. 
12- Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılacak 
kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru 
yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik 
bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim 
müdürlüklerinden talep edecektir. 
13- Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya 
aylıksız izinlerinin 15 Eylül tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da 
taşımaları kaydıyla, yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Yer değişikliği gerçekleştirilen 
öğretmenlerden en geç 15 Eylül tarihi itibarıyla görevine başlamayanların atamaları il millî eğitim 
müdürlüklerince iptal edilecektir. 
14- İl içinde soruşturma sonucu görev yeri değiştirilen öğretmenlerin hizmet süresinin hesabında, daha 
önce görevli oldukları eğitim kurumlarında geçen hizmetleri de dikkate alınacaktır. Ancak bu 
durumdaki öğretmenler, 3 yıl geçmeden daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna veya ilçeye 
atanmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır. 
15- Başvuru süresi içinde öğretmenler, görevli oldukları eğitim kurumu ya da kadrolarının bulunduğu 
il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusunu elektronik 
ortamda iptal ettirebilecektir. Bu şekilde başvurusunu iptal ettirenlere, aynı başvuru döneminde 
yeniden başvuru hakkı verilmeyecektir. 
16- Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 25 (yirmi beş) eğitim kurumu tercih 
edebilecektir. 
17- Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği”, 
“Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”, “Bilgisayar Teknolojisi 
Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü” ve “Bilgi Teknolojileri” 
mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyecektir. 
18- Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin bütün alan öğretmenleri ile spor liseleri ve güzel sanatlar 
liselerinin görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenleri tüm eğitim kurumlarını, ilgili 
mevzuatına göre Anadolu lisesine atanan öğretmenlerden halen bu kurumlarda görev yapmakta 
olanlar ise fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri ve güzel sanatlar liselerini tercih 
edebilecektir.  Ancak spor liseleri ve güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel sanatlar, 
müzik ve beden eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce spor liseleri ile güzel sanatlar 
liselerinde görev yapmış olanlar, alanlarına göre spor liselerini ve güzel sanatlar liselerini tercih 
edebilecektir. 
19- Öğretmenlerden bilim ve sanat merkezlerinde görev yapmakta olanlar ile daha önce görev yapmış 
olanlar, bilim ve sanat merkezleri ile diğer eğitim kurumlarını (Fen liseleri ve sosyal bilimler 
liselerinin tüm alanları ile spor liselerinin beden eğitimi, güzel sanatlar liselerinin ise görsel 
sanatlar ve müzik alanları hariç) tercih edebilecektir. 
20- Doğrudan Bakanlık merkez teşkilâtına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, 
istemeleri halinde il içi yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir. 
21- 2014 yılı içerisinde il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştiren öğretmenlerden istekleri üzerine 
atamaları iptal edilenler de yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir. 
22- İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı fazla olandan başlamak üzere öğretmenlerin tercihleri de 
dikkate alınarak valiliklerce yapılacaktır. Hizmet puanlarının eşitliği hâlinde öncelik 
öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana verilecek, eşitliğin devamı hâlinde bilgisayar kurasına 
başvurulacaktır. 
23- Özür durumuna bağlı yer değiştirme işlemleri Ağustos ayı içerisinde yapılacağından il içi isteğe 
bağlı yer değiştirme kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri 
iptal edilemeyecektir. Öğretmenlerin, başvuru yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları 
gerekmektedir. 
Ancak bunlardan yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra yürürlükteki yönetmelikte belirtilen 
özür durumlarından biri oluşanların atamaları, görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla 
iptal edilebilecektir. Ataması iptal edilenlerden önceki görev yerlerinde alanlarında norm kadro 
bulunmayanlar, il içindeki diğer eğitim kurumlarında alanlarında bulunan boş norm kadrolara 
valiliklerce atanacaktır. 
24- İl içi yer değiştirme başvuruları 21-25 Temmuz 2014 tarihleri arasında alınacak; atamalar 
valiliklerce 04 Ağustos 2014 tarihine kadar sonuçlandırılacak ve ataması yapılanların ilişik kesme 
işlemleri 06 Ağustos 2014 tarihinden itibaren başlatılacaktır. 
25- Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüklerince 
giderilecek; bu şekilde giderilemeyen tereddütler ise Bakanlığa bildirilecektir. Yukarıda belirtilen 
açıklamalarda yer almayan hususlarda Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer 
Değiştirme Yönetmeliği hükümleri esas alınacaktır. 

-VALİLİKLERE GÖNDERİLEN YAZI İÇİN TIKLAYINIZ
 
 İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.