2015 Haziran Mesleki Çalışma Programı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Arapça Öğretmenleri, İmam Hatip Ortaokulu ve Anadolu İmam Hatip Liselerindeki Bütün Branşlardaki Öğretmenler İçin “HAZİRAN 2015 DÖNEMİ MESLEKî ÇALIŞMALAR” PROGRAMI

2015 Haziran Mesleki Çalışma Programı
09 Haziran 2015 Salı 02:02

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

Sayı : 52532194-774.01-E.4590697                                                               04.05.2015

Konu: Mesleki Çalışmalar Haziran 2015

VALİLİĞİNE

İlgi: a) Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumlan Yönetmeliği, b) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliği

İlgi (a) Yönetmeliğin 98. ve İlgi (b) Yönetmeliğin 87. maddesinde İlköğretim ve Ortaöğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon alanlarında, bilgi ve görgülerini artırmak, yeni beceriler kazanmak, eğitim ve öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm yolları bulmak, öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçlarına göre plan ve programları hazırlamak ve uygulamak amacıyla derslerin kesiminden Temmuz ayının ilk iş gününe, Eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıcına kadar; yıl içinde ise yıllık çalışma programında belirtilen sürelerde meslekî çalışmalar yapılacağı, İlgi (b) Yönetmeliğin 87. maddesinde mesleki çalışmalardan azami verim elde edilebilmesi için okulun ve çevrenin ihtiyaçlarına göre bu çalışmaların okul ortamının dışında ilgili eğitim ortamlarında da gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Bu itibarla, ilgi (a) ve (b) Yönetmeliklerin Öğretmenlerin Haziran ve Eylül Dönemi Meslekî Çalışmalarını düzenleyen ilgili maddeleri kapsamında, İlköğretim ve Ortaöğretim kurumlarında görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Arapça ve Anadolu İmam Hatip Liselerinde ve İmam Hatip Ortaokullarında görev yapan bütün branşlardaki öğretmenlerimizin mesleki çalışmalarına yönelik Ek’te yer alan “Haziran 2015 Mesleki Çalışmalar Programı” hazırlanmıştır. Program, belirtilen süreler içerisinde ülkemiz genelinde bütün il ve ilçelerde uygulanacaktır.

2015 Haziran Meslekî Çalışmaları, öğretmenlerin aktif katılımlarını, üretkenlik ve verimliliklerini artırmayı, meslekî gelişimlerini, öğretmenlik deneyim ve uygulamalarının paylaşımını hedeflemektedir. Bu amaçla meslekî çalışmalar, öğretmenlerimizin tebliğ/bildiri hazırlayıp sunmaları ve sunulan tebliğlerin çalışma gruplarında müzakere edilmesi ve mesleki gelişim seminerleri üzerine planlanmıştır.

Söz konusu meslekî çalışmalar kapsamında, tebliğ/bildiri sunumlarından ve müzakerelerden azami verim elde edilebilmesi, çalışma gruplarının verimli geçmesi ve çalışmaların aksamaması için Ek’te belirtilen uygulama esaslarına riayet edilmesi ve İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince gerekli tedbirlerin alınması, yazımız ve eklerinin temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarına duyurulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Yusuf BÜYÜK
Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı

 

MEB Beşevler Kampusu F Blok Yenimahalle /ANKARA Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr e-posta: dogm@meb.gov.tr

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır, http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 76d4-20c5-3c93-ad65-29bf kodu ile teyit edilebilir.

 

 

 

 

EK - 1

 

 

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Arapça Öğretmenleri,

İmam Hatip Ortaokulu ve Anadolu İmam Hatip Liselerindeki Bütün Branşlardaki Öğretmenler İçin “HAZİRAN 2015 DÖNEMİ MESLEKî ÇALIŞMALAR” PROGRAMI

 

 

 

A.        MESLEKÎ ÇALIŞMALAR

Genel Müdürlüğümüzce “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğine” istinâden Anadolu imam hatip liselerinde ve imam hatip ortaokullarında görev yapan bütün branşlardaki öğretmenlerimiz ile temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Arapça öğretmenlerimiz için “Haziran 2015 Dönemi Meslekî Çalışmaları” planlanmıştır. Amacımız;

1.      Eğitimin niteliğini geliştirmek ve derslerin öğretimindeki verimliliği artırmak,

2.    Alan bilgisi ve öğretimi konusunda öğretmenlerimizin meslekî gelişimlerine katkı sağlamak,

3.     Derslerin işlenişinde uygulanan yöntem ve teknikler, kullanılan öğretim materyalleri ile ölçme değerlendirme kriterlerinde öğretmenlerimizin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmalarını sağlamak,

4.    Derslerin işlenişinde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek,

5.    Eğitim-öğretimde iyi örneklerin paylaşılmasını sağlamak ve özgün çalışmaları teşvik etmek,

6.   Eğitim-öğretim sürecinin sistemli bir şekilde değerlendirmesini yaparak bir sonraki yıl için ön hazırlık çalışmalarına zemin hazırlamaktır.

Meslekî çalışmaların süresi iki (2) hafta olup kırk (40) saattir. Çalışma takvimi, Ek- 2, 3, 4 ve 5'teki tablolarda verilmiştir.

B.        MESLEKÎ ÇALIŞMALARIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ ESASLAR:

1.    Haziran 2015 Meslekî Çalışmaları, her bir dersten gönüllü ve/veya görevlendirilen öğretmenlerimizin tebliğ/bildiri hazırlayıp sunmaları ve bu bildirilerin çalışma gruplarında müzakere edilmesi ile ikinci hafta gerçekleştirilecek mesleki gelişim seminerleri üzerinden planlanmıştır.

2.  Meslekî çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde uygulanması hususunda il/ilçe milli eğitim müdürlükleri ve okul müdürlükleri sorumludur. Bu konuda gerekli tedbirler alınacak, çalışmaların yapılacağı okul ve/veya salonlar önceden ilan edilecektir.

3.Meslekî çalışmaların iyi planlanması için ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerinde acilen “Haziran 2015 Meslekî Çalışmalar Koordinasyon Kurulu” oluşturulacaktır. Öğretmenlerimizin tebliğ hazırlaması için de mesleki çalışmalar programı bütün okullara acilen duyurulacaktır.

4.“Mesleki Çalışmalar Koordinasyon Kurulu”nda bir (1) imam hatip lisesi müdürü, bir (1) imam hatip ortaokulu müdürü, bir (1) meslek dersleri öğretmeni, sayısal derslerden bir (1) öğretmen, sözel derslerden bir (1) öğretmen, yabancı dil veya spor ve sanat derslerinden bir (1) öğretmen ve bir DKAB öğretmeni yer alacaktır.

1 / 7

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

5.Mesleki Çalışmalar Koordinasyon Kurulu, Mayıs ayından itibaren il ve ilçelerde din öğretiminden sorumlu müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında o il/ilçedeki meslekî çalışmaları planlayacak ve yürütecektir.

6.   Birden fazla imam hatip lisesi/ortaokulu olan ilçelerde de meslekî çalışmalar ilçe milli eğitim müdürlüğünün koordinesinde ortak yapılacaktır. Asla, okullarda tekil çalışmalar yapılmayacaktır.

7.  DKAB öğretmenleri, meslekî çalışmalarını kendi okullarında değil, il ve ilçelerde oluşturulan Meslekî çalışma gruplarına katılarak yapacaklardır.

8.  Eğitim öğretim yılı sonu itibariyle yapılan öğretmenler kurulu, zümre öğretmenler kurulu ve benzeri toplantılar, meslekî çalışma saatleri dışında yapılacaktır.

9.    Meslekî çalışmalar; Ek- 2, 3, 4, ve 5’te belirtilen çalışma takvimine uygun olarak bütün il ve ilçelerde, belirlenen okul ve/veya salonlarda sempozyum yöntemiyle, oturum başkanlarının nezaretinde gerçekleştirilecektir.

10.  Meslekî çalışmalarda il ve ilçelerde oluşturulan her bir çalışma grubu için bir (1) oturum başkanı ve bir (1) de raportör belirlenecektir. Oturum başkanı bildirilerin sunumundan ve düzenli bir şekilde müzakere edilmesinden sorumludur. Raportörler ise, yapılan müzakerelerdeki önemli görüşleri not edip “   dersi müzakereleri” adıyla açılan müstakil bir dosyada kayda geçecektir.

11.   Meslekî çalışmalara hazırlık aşamasında her bir dersten en az iki (2) bildiri hazırlanması esastır.

12.  Tebliğ hazırlamak isteyen öğretmenlerimiz, çalışma takviminde belirtilen ana temalar çerçevesinde kendi alanlarıyla ilgili tebliğ/bildiri hazırlayacaktır. Tebliğ hazırlayacak gönüllü öğretmen olmadığı takdirde Koordinasyon kurulunun takdiri ile görevlendirme usulüyle her dersten en az iki (2) tebliğ/bildiri hazırlanacak ve çalışma gruplarında sunumu yapılacaktır. İki (2)’den fazla de tebliğ olabilir.

13.  Çalışma gruplarında sunulmak üzere hazırlanan tebliğler, değerlendirilmek üzere il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilecektir. “Mesleki Çalışmalar Koordinasyon Kurulu” kendisi ile birlikte bu tebliğlerin sunum ve müzakere edilebilir nitelikte olup olmadığını değerlendirmek amacıyla alanında yüksek lisans/doktora yapan veya mesleğinde uzmanlaşan, özgün çalışmaları bulunan öğretmenlerden ve imkân dâhilinde öğretim üyelerinden en az üç (3)'er kişilik bir komisyon oluşturacaktır. Koordinasyon kurulu ve komisyon üyeleri tebliğleri değerlendirecek, sunulabilecekleri belirleyecektir. Kurul ve komisyon üyeleri de tebliğ hazırlayıp sunabilirler.

14.  Koordinasyon kurulunca tebliğleri müzakere etmek üzere her bir ders için ayrı ayrı olmak üzere en az bir (1) müzakereci öğretmen de belirlenecek ve tebliğler önceden kendilerine ulaştırılacaktır. Müzakereciler okullardan gönüllü öğretmenler olabildiği gibi kurulca takdir edilenlerden de olabilir. Ayrıca çalışma gruplarındaki bütün öğretmenlerimiz müzakereci olarak katkıda bulunabilecektir.

15.  Hazırlanan tebliğler en geç 3 Haziran Çarşamba gününe kadar koordinasyon kurulu tarafından bildirilen mail adresine gönderilecek ve kabul edilen tebliğler bir hafta içinde ilan edilecektir.

16.  Tebliğler Ek-2, 3 ve 4'te belirtilen an temalardan seçilen eğitim-öğretim uygulamalarına yönelik pratik önerileri ve öğretim stratejilerini içermelidir. Akademik endişe taşınmamalıdır.

2 / 7

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

17.  Her ders/konu için ayrı ayrı tebliğ hazırlanması ve hazırlanan tebliğlerin de ayrı ayrı sunularak müzakere edilmesi esastır. Ancak, İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, dilerse hazırlanan ve başarılı bulunan bütün tebliğleri birleştirir ve seçilen tebliğleri, bildiri sahipleri veya görevli öğretmenler tarafından diğer çalışma gruplarında da sunulmak üzere farklı çalışma gruplarına yönlendirebilir.

18. Öğretmenlerimizin tebliğ hazırlayıp sunması esas olmakla beraber meslekî çalışmalar koordinasyon kurulu isterse üniversitelerden veya ilgili kurumlardan da tebliğci veya müzakereci davet edebilir.

19.  Tebliğ sunum süresi her bir tebliğci için 30-40 dakika, belirlenen tek müzakereci için süre 15 dakikadır. Çalışma grubundaki bütün katılımcı öğretmenler oturum başkanının takdir ettiği sürede müzakerede bulunacaktır. Müzakereye katılan öğretmenlerin ismi yazılmayıp sadece söylenen cümlelerin ana fikri kaydedilecektir.

20.  Ek- 2, 3, 4 ve 5’te belirtilen derslerin/konuların tebliğ sunumları ve müzakerelerinin yapılacağı oturumlara katılacak öğretmen sayısı en fazla 50 (elli)'dir. Bu sayıyı geçen çalışma grupları ikiye bölünür. Bu durumda, aynı tebliğler farklı çalışma gruplarında tekrar sunulabilir. Burada asıl amaç olabildiğince fazla tebliğin sunulması ve daha çok katılımcı tarafından müzakere edilmesidir.

21.  Her bir çalışma grubunda sunulan tebliğler ve müzakere metinleri raportörler ve tebliğ sahipleri tarafından, her bir ders için (dersin adı verilerek) tek bir word dosyasında birleştirilir. Bu dosyada oturum başkanı, müzakereci, raportör ve tebliğ/bildiri sahiplerinin isimleri (konu başlıkları ile), iletişim bilgileri ve görev yaptıkları okullar mutlaka yazılacaktır.

22. Tebliğ ve müzakere metinlerini içeren ilgili ders dosyaları, illerde dersin adı verilen klasörlerde toplanacaktır. Bütün derslerin klasörleri veya dosyaları “ait olduğu ilin adı verilen” tek bir klasörde toplanarak elektronik ortamda dogm_eoosgdb@meb.gov.tr adresi üzerinden Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. Bir de üzerinde il adı yazılan bir CD ile posta yoluyla teyiden Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir.

23. Öğretmenlerimiz tarafından iyi hazırlanan ve başarılı bulunan tebliğler Genel Müdürlüğümüz tarafından eğitim amaçlı olarak yayımlanabilecek veya öğretmenlerimizin istifadesine sunulabilecektir.

24.Genel Müdürlüğümüzce, içerik açısından başarılı bulunan tebliğleri hazırlayan öğretmenlerimizden hizmet içi eğitimlerde veya illerde yapılan seminer faaliyetlerinde “öğretim görevlisi” olarak da yararlanılacaktır. (Bu husus, sadece Arapça, DKAB ve İHL Meslek dersleri öğretmenleri için geçerli olmayıp Fen ve Kültür dersleri için de geçerlidir.) Bu uygulama ile de “eğitimde iyi örnekler” ortaya koyan öğretmenlerimizi, meslektaşları ile buluşturmak amaçlanmaktadır.

25. Ücretli olarak görev yapan öğretmenlerimiz de tebliğci veya müzakereci olarak Meslekî çalışmalara katılabilecektir.

26. Meslekî çalışmaların, seminerlerin, koordinasyonunda ve fiziki imkânlardan yararlanmada belediyeler, üniversiteler, müftülükler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılacaktır.

27. Haziran 2015 Meslekî çalışma programı Genel Müdürlüğümüzün web adresinden temin edilecektir.

3 / 7

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

İLKOKULLAR, ORTAOKULLAR, LİSELER VE İMAM HATİP ORTAOKULLARI

Meslek Dersleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Arapça Öğretmenleri
MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI
BİRİNCİ HAFTA

TEBLİĞ KONULARI:

Tabloda verilen her bir ders için aşağıda belirtilen temel hususlarda tebliğ/bildiri hazırlanabilir. Tebliğler, doğrudan bir dersin öğretimi ile ilgili olabildiği gibi genel eğitim konuları üzerine de olabilir ya da Meslekî bir tecrübenin, model uygulamanın ve iyi örneğin paylaşımını da içerebilir.

•        Derslerin öğretiminde kullanılan özel öğretim yöntem, teknik ve metotları veya örnek ders işlenişi,

•        Derslerin müfredatının/programının ve kitabın işlenişi ve ortak konularda bilgi ve tecrübe paylaşımı,

•        Derslerin öğretiminde karşılaşılan temel sorunlar ve çözüm önerileri,

•        Derslerin öğretiminde materyal kullanımı, paylaşımı ve değerlendirilmesi,

•        Derslerde verimliliği artırmak için okul ve çevre imkânlarının kullanımı,

•        Bir konunun derste nasıl işlendiği, verimli sonuçlar elde edilen bir etkinlik süreci, öğretim tekniği,

•        Bir yöntem veya tekniğin belli bir konunun öğretiminde uygulanışı, yabancı dil öğretiminde metot,

•        Sınıf yönetimi ve öğrencilerle etkili iletişim, sosyal kültürel etkinlikler ve eğitim sürecine etkileri,

•        Seçmeli derslerin seçilme oranları ve öğrencilerin taleplerinin değerlendirilmesi,

•        Öğretmenlerinin Meslekî gelişimine ve Meslekî yeterliliklerine yönelik değerlendirme ve çalışmalar,

•        Öğrencilere kazandırılması gereken duygu, düşünce, bilgi, erdem, tecrübe ve davranışlar,

•        Eğitimde ölçme değerlendirme ve ilgili derslerde uygulanışı,

•        Öğrencilerin akademik başarısını etkileyen faktörler ve eğitimde niteliği arttıracak tedbirler,

•        Eğitim-öğretim yılının değerlendirilmesi, yeni öğretim yılına yönelik alınacak tedbirler,

•        Derslerin TEOG ve YGS soru ve kazanım analizleri ve değerlendirmeleri,

•        Yaz tatillerinin etkin olarak değerlendirilmesine yönelik öneri ve görüşler.

BİRİNCİ HAFTA MESLEKÎ ÇALIŞMA TAKVİMİ

Sıra

Tarih

Çalışma Saati

Dersler/Konular

ı 15.06.2015 Pazartesi

09.00 - 13.00

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Temel Dini Bilgiler

2

16.06.2015

Salı

09.00 - 13.00

Hz. Muhammed (sav)’in Hayatı

3

17.06.2015

Çarşamba

09.00 - 13.00

Kur’an-ı Kerim

4

18.06.2015

Perşembe

09.00 - 13.00

Arapça

5

19.06.2015

Cuma

09.00 - 13.00

Eğitim ve Öğretimle İlgili Genel Konular

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

rr\

1

LU

 

 

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ

 

 
 

 

İHL Meslek Dersleri ve Arapça Öğretmenleri
MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI
BİRİNCİ HAFTA

TEBLİĞ KONULARI:

Tabloda verilen her bir ders için aşağıda belirtilen temel hususlarda tebliğ/bildiri hazırlanabilir. Tebliğler, doğrudan bir dersin öğretimi ile ilgili olabildiği gibi genel eğitim konuları üzerine de olabilir ya da Meslekî bir tecrübenin, model uygulamanın ve iyi örneğin paylaşımını da içerebilir.

•        Derslerin öğretiminde kullanılan özel öğretim yöntem, teknik ve metotları veya örnek ders işlenişi,

•        Derslerin müfredatının/programının ve kitabın işlenişi ve ortak konularda bilgi ve tecrübe paylaşımı,

•        Derslerin öğretiminde karşılaşılan temel sorunlar ve çözüm önerileri,

•        Derslerin öğretiminde materyal kullanımı, paylaşımı ve değerlendirilmesi,

•        Derslerde verimliliği artırmak için okul ve çevre imkânlarının kullanımı, Meslekî uygulama becerileri,

•        Bir konunun derste nasıl işlendiği, verimli sonuçlar elde edilen bir etkinlik süreci, öğretim tekniği,

•        Bir yöntem veya tekniğin belli bir konunun öğretiminde uygulanışı, yabancı dil öğretiminde metot,

•        Sınıf yönetimi ve öğrencilerle etkili iletişim, sosyal kültürel etkinlikler ve eğitim sürecine etkileri,

•        Seçmeli derslerin seçilme oranları ve öğrencilerin taleplerinin değerlendirilmesi,

•        Öğretmenlerinin Meslekî gelişimine yönelik değerlendirme ve çalışmalar,

•        Öğrencilere kazandırılması gereken duygu, düşünce, bilgi, erdem, tecrübe ve davranışlar,

•        Eğitimde ölçme değerlendirme ve ilgili derslerde uygulanışı,

•        Öğrencilerin akademik başarısını etkileyen faktörler ve eğitimde niteliği arttıracak tedbirler,

•        Eğitim-öğretim yılının değerlendirilmesi, yeni öğretim yılına yönelik alınacak tedbirler,

•        Öğrencilerin Meslekî uygulama becerilerinin geliştirilmesi,

•        Yaz tatillerinin etkin olarak değerlendirilmesine yönelik öneri ve görüşler.

BİRİNCİ HAFTA MESLEKÎ ÇALIŞMA TAKVİMİ

Sıra

Tarih

Çalışma Saati

Dersler/Konular

1

15.06.2015

Pazartesi

09.00 - 13.00

Kur’an-ı Kerim ve Tefsir

2

16.06.2015

Salı

09.00 - 13.00

Arapça ve Meslekî Arapça

3

17.06.2015

Çarşamba

09.00 - 13.00

Siyer, Hadis ve İslam Tarihi

4

18.06.2015

Perşembe

09.00 - 13.00

Temel Dini Bilgiler, Fıkıh, Hitabet ve Meslekî Uygulama

5

19.06.2015

Cuma

09.00 - 13.00

Akaid ve Kelam, Karşılaştırmalı Dinler Tarihi

 

 

 
 

 

 

 

 

<3­

1

LU

 

 

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ - İMAM HATİP ORTAOKULLARI

 

 
 

 

Fen ve Kültür Dersleri Öğretmenleri
MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI
BİRİNCİ HAFTA

Anadolu İmam Hatip Liseleri Fen ve Kültür Dersleri;

a.      Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Yabancı Dil Dersleri ve Sanat ve Spor Dersleri olarak gruplandırılacaktır.

b.      Tebliğ ve müzakere konusu dağıtımında grup dersleri ayrı ayrı dikkate alınacaktır.

c.       Tebliğlerin sunum ve müzakere aşamalarını yukarıda belirtilen her grup kendi içerisinde yapacaktır.

d.    Hangi gün, hangi dersin sunum ve müzakere yapılacağı aşağıdaki tabloya göre “Mesleki Koordinasyon Kurulu” veya “Çalışma Grupları” tarafından belirlenecektir.

TEBLİĞ KONULARI:

Tabloda verilen her bir ders için aşağıda belirtilen temel hususlarda tebliğ/bildiri hazırlanabilir. Tebliğler, doğrudan bir dersin öğretimi ile ilgili olabildiği gibi genel eğitim konuları üzerine de olabilir ya da Meslekî bir tecrübenin, model uygulamanın ve iyi örneğin paylaşımını da içerebilir.

•         Derslerin öğretiminde kullanılan özel öğretim yöntem, teknik ve metotları veya örnek ders işlenişi,

•         Derslerin müfredatının/programının ve kitabın işlenişi ve ortak konularda bilgi ve tecrübe paylaşımı,

•         Dersin öğretiminde karşılaşılan temel sorunlar ve çözüm önerileri,

•         Derslerin öğretiminde materyal kullanımı, paylaşımı ve değerlendirilmesi,

•         Derslerde verimliliği artırmak için okul ve çevre imkânlarının kullanımı, Meslekî uygulama becerileri,

•         Bir konunun derste nasıl işlendiği, verimli sonuçlar elde edilen bir etkinlik süreci, öğretim tekniği,

•         Bir yöntem veya tekniğin belli bir konunun öğretiminde uygulanışı, yabancı dil öğretiminde metot,

•         Sınıf yönetimi ve öğrencilerle etkili iletişim, sosyal kültürel etkinlikler ve eğitim sürecine etkileri,

•         Seçmeli derslerin seçilme oranları ve öğrencilerin taleplerinin değerlendirilmesi,

•         Öğretmenlerinin Meslekî gelişimine yönelik değerlendirme ve çalışmalar,

•         Öğrencilere kazandırılması gereken duygu, düşünce, bilgi, erdem, tecrübe ve davranışlar,

•         Eğitimde ölçme değerlendirme ve ilgili derslerde uygulanışı,

•         Öğrencilerin akademik başarısını etkileyen faktörler ve eğitimde niteliği arttıracak tedbirler,

•         Eğitim-öğretim yılının değerlendirilmesi, yeni öğretim yılına yönelik alınacak tedbirler,

•         Derslerin TEOG ve YGS soru kazanımları analizleri ve değerlendirmeleri,

•         Öğrencilerin Meslekî uygulama becerilerinin geliştirilmesi,

•         Yaz tatillerinin etkin olarak değerlendirilmesine yönelik öneri ve görüşler.

BİRİNCİ HAFTA MESLEKÎ ÇALIŞMA TAKVİMİ

Sıra

Tarih

Çalışma Saati

Dersler/Konular

1

15.06.2015

Pazartesi

09.00 - 13.00

Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler,

Yabancı Dil Dersleri ve Sanat ve Spor Dersleri

2

16.06.2015

Salı

09.00 - 13.00

Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler,

Yabancı Dil Dersleri ve Sanat ve Spor Dersleri

3

17.06.2015

Çarşamba

09.00 - 13.00

Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler,

Yabancı Dil Dersleri ve Sanat ve Spor Dersleri

4

18.06.2015

Perşembe

09.00 - 13.00

Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler,

Yabancı Dil Dersleri ve Sanat ve Spor Dersleri

5

19.06.2015

Cuma

09.00 - 13.00

Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler,

Yabancı Dil Dersleri ve Sanat ve Spor Dersleri

 

 

 
 

 

 

Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri, Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi, Arapça Öğretmenleri ile
İmam Hatip Ortaokulları ve Anadolu İmam Hatip Liselerinde Görev Yapan Bütün Branşlardaki Öğretmenler

“MESLEKÎ GELİŞİM SEMİNERLERİ"

İKİNCİ HAFTA

A. MESLEKİ GELİŞİM SEMİNERLERİNİN İÇERİĞİ VE UYGULAMA ESASLARI

1.      Mesleki gelişim seminerlerini il ve ilçelerdeki “Mesleki Çalışmalar Koordinasyon Kurulu” tarafından

organize edilecektir.

2.      Meslekî gelişim seminerlerine imam hatip ortaokulları ve Anadolu imam hatip liselerinde görev yapan bütün branşlardaki öğretmenler ile il ve ilçedeki temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri ile Arapça öğretmenleri katılacaktır.

3.      Meslekî gelişim seminerlerine öğretmenlerimizin bir arada bulanabileceği ortak bir mekan hazırlanacaktır. Uygun salon ve mekânların tahsisinden ve seminerlerin belirtildiği şekilde uygulanmasından İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri sorumludur.

4.      Mesleki gelişim seminerleri okullarda bireysel olarak yapılmayacaktır. Sadece serbest etkinlikler okullarda gerçekleştirilecektir.

5.      Meslekî gelişim seminerlerinde sunum yapmak için üniversite öğretim üyelerinden, resmi ve sivil kuruluşlarda bulunan eğitimcilerden, uzmanlardan ve alanında uzmanlaşmış, yüksek lisans veya doktora yapmış ve/veya özgün çalışmaları olan öğretmenlerimizden yararlanılacaktır.

6.      Mesleki gelişim seminerleri, üniversiteler, belediyeler, müftülükler ve diğer resmi ve sivil toplum kuruluşları ile ortaklaşa gerçekleştirilebilecektir.

İKİNCİ HAFTA MESLEKÎ ÇALIŞMA TAKVİMİ

 

Sıra

Tarih

Çalışma

Saati

Seminer Konuları

 

1

22.06.2015

Pazartesi

09.00 - 13.00

Eğitimin Güncel Meseleleri (Küreselleşme, Teknoloji, İnternet, Sosyal Medya Bağlamında)

 

Öncü Bir Eğitimci Olarak Nurettin Topçu ve Maarif Davamız Eğitimde Mesleki Gelişim ve Bir Eğitimcinin Başucu Kitapları Türkiye’de Din Eğitimi ve İmam Hatip Liseleri (Cumhuriyet Dönemi Din Eğitimi Tecrübesi)

 

2

23.06.2015

Salı

09.00 - 13.00

 

3

24.06.2015

Çarşamba

09.00 - 13.00

Serbest Etkinlikler (Okullarda)

 

4

25.06.2015

Perşembe

09.00 - 13.00

Serbest Etkinlikler (Okullarda)

 

5

26.06.2015

Cuma

09.00 - 13.00

Serbest Etkinlikler (Okullarda)

 

 

 

 

 

 


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.