24 Kasım Programı, Öğretmenlerle İlgili Özlü Sözler, Öğretmenler Günü

24 Kasım Programı, öğretmenlerle ilgili özlü sözler, Öğretmenler Günü programı, öğretmenlerle ilgili vecizeler, 2014 Öğretmenler Günü programları personelmebhaber.net te

24 Kasım Programı, Öğretmenlerle İlgili Özlü Sözler, Öğretmenler Günü
08 Kasım 2017 Çarşamba 03:44

 ÖZLÜ SÖZLERLE ÖĞRETMENLİK SANATI Prof. Dr. Yunus Çengel Nevada Üniversitesi, ABD

              

Öğretmen yetiştiren kurumlarda da esas olarak bir sahada bilgi yükleme yapıldığına ve bu bilgiyi etkin aktarabilme becerisi kazandırıldığına bakılırsa, bu öğretmen imajının oldukça gerçekçi olduğu söylenebilir. Tabi öğretmenlik böyle mekanik ve yüzeysel bir meslek olsaydı, öğretmenlerin çoğunun yerini herhalde teknoloji alırdı, ve internet destekli bir kaç süper öğretmen sanal olarak binlerce sınıfta ve hatta oturma odalarımızda yerlerini alırdı. Ama teknolojinin yerinin hala öğretmenlerin yerini almak değil onlara destek olmak olduğuna bakılırsa, durumun pek de öyle olmadığı görülüyor.

 Bilgi otobanlarının evimize kadar uzandığı çağımızda bilgiye ve hatta etkin bilgi aktarım metodlarına ulaşım çok kolaylaştı. O kadar ki okullardaki öğretmen merkezli klasik ders işleme metodları artık çok sönük kaldı ve etkinliğini yitirdi. Değişen şartlar öğretmelerin de rollerini değiştirdi, ve değişime ayak uyduramıyanları saf dışı bıraktı. Bu değişim süreci öğretmene olan ihtiyacı azaltmadı, aksine standartları yükselterek daha da arttırdı. Her meslek gibi öğretmenlik mesleği de çok daha karmaşık ve çok yönlü bir hal aldı. Bilginin hızla eskidiği çağımızda çok şey öğrenmek değil, yaşam boyu öğrenmenin gereğini anlamak ve öğrenmesini öğrenmek önemli hale geldi. En değerli uğraşı bilgiye ulaşmak değil yeni bilgi üretmek, ve en büyük güç de üretilen yeni teknolojiye sahip olmak oldu. Bilgi sahibi olmak rutin, gelişmiş bir hayal gücü ve yaratıcılığa sahip olmak ise ayrıcalık oldu. Yanlış şekilde kullanılan teknolojinin potansiyel tahrip gücü de etik ve insanî değerlerin önemini her zamankinden daha fazla ön plana çıkardı. Bu genel manzara zamanımızda öğretmenlerin rolünün ne olması gerektiği hakkında yeterince fikir vermektedir: öğrenciyi mezuniyet sonrasında kendisini bekliyen rekabetçi dünyaya en donanımlı şekilde hazırlamak.

Her meslek sahibi gibi öğretmenin de yapması gereken ilk şey mesleğini sevmesi, ve bunu da davranışlarıyla göstermesidir. Öğretmekten heyecan duyması, ve öğrencileri umursamasıdır. En etkin öğretmen konusunu en iyi bilen değil, ögrencilere en içten ilgiyi gösterendir. J. Maxwell’in deyişiyle "İnsanlar, onları ne kadar umursadığınızı bilmedikçe, ne kadar bildiğinizi umursamazlar.” Carl Jung parlak zekadan ziyade sıcak ilgiye vurgu yapar: "Kişi parlak öğretmenleri şükranla, ama insanî hislerimize dokunanları minnetle anar. Müfredat belli miktar yeni malzemedir, ama sıcaklık, büyüyen bir bitki ve bir çocuk ruhu için hayatî önemde bir elementtir.” Bir mesleğe en büyük zararı, o mesleği eksik veya yanlış icra edenler verir. O yüzden meslek heyecanı duymayan ve öğrenci sevgisi olmayan öğretmen doğru bir adım atarak mesleği bırakmalıdır.

Öğretmenlik bir sanattır. En iyi öğretmen hafızasına en fazla bilgiyi yüklemiş olan değil öğretme sanatını sınıf ortamında en iyi icra eden kişidir. Gail Godwin’in ifadesiyle, "İyi öğretmenliğin dörtte biri hazırlık, ve dörtte üçü tiyatrodur.” John Steinbeck: "Vardığım kanaat odur ki büyük bir öğretmen büyük bir sanatkardır ve diğer büyük sanatkarlar gibi onlardan da az sayıda vardır. Hatta çalışma sahası insan aklı ve ruhu olduğu için öğretmenlik sanatların en büyüğü bile olabilir.” O yüzden mülakat yerine test türü bir sınavla tiyatro oyuncusu, ressam, veya müzisyen alımı ne kadar geçersiz ise sınav becerisine dayanan mevcut sistemle öğretmen almak ve öğretmenlerin yükselmelerinde yine bu tür sınavları esas almak da o kadar geçersizdir, ve gerçeklerden ve modern dünyadan kopukluktur. Mesela ABD’de mülakat yapmadan bir öğretmenin işe alınması düşünülemez, ve öğretmenlerin başarısını test türü sınavlarla belirlemeyi teklif edenin zeka seviyesinden şüphe edilir. Çünkü sınıftaki performans ile bu tür testlerde alınan puanların alakası yoktur. R. W. Emerson’ın dediği gibi,  "Eğitici, zor şeyleri kolaylaştırabilen kişidir.” Bu ve benzeri beceriler sınavlarla değil ancak gözlemlerle ölçülebilir. İçinde yaşadığımız zaman dilimine haklı olarak bilgi çağı denmekte, ve modern ülkeler bilgi-tabanlı ekonomiye geçmek için adeta yarışmaktadırlar. Bilgi-tabanlı ekonominin özelliği hammaddeye bilgi ve beceriye dayalı olarak en yüksek katma değer ilave edilmesidir. Mesela bir tonluk bir uydunun değeri 100 milyon dolar cıvarındadır. Yani kilosu 100 bin dolar. Kullanılan malzemenin kilosunun sadece bir kaç dolar olduğu dikkate alınırsa, bilgi ve becerinin değeri kolayca görülür. Dolayesi ile artık en zengin ülkeler en çok doğal kaynağa sahip olanlar değil, en eğitimli ve en yüksek beyin gücüne sahip olanlardır. İnsanlara yüksek katma değerli bu bilgi ve beceriyi kazandıran mekanizma ise eğitimdir. O yüzden eğitim en geniş manada "İnsanlara katma değer ilave etme sanatı”olarak tanımlanabilir. Bu katma değere güzel yazmadan etkin konuşmaya, akıl keskinliğinden ahlak güzelliğine kadar insanların değer verdiği herşey dahildir. Buna göre en iyi eğitim kurumu, belli bir süre zarfında bireylere en çok sayıda katma değeri en yüksek seviyede kazandıran kurumdur.

Eğitimin bir kanadı aklın bilgi ve beceri ile donatılması ise, eşit önemdeki diğer kanadı da kalbin erdem ve insanî değerlerle işlenmesidir. Bilgi ve becerinin kötüye kullanılabilme potansiyeli ile tahribin kolaylığı ve boyutunun büyüklüğü günümüzde ikinci kanadın önemini daha da arttırmıştır, ve Batı’da üniversitelerde bile etik ve ahlakî değerler eğitimi meslek eğitiminin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bu değerler en iyi örnek olarak öğretilir, ve bu da öğretmen alımında yüksek ahlak standardına verilmesi gereken önemi gösterir. Öğretmenlerden beklenen öğrencilerine bilgi ve beceri kazandırırken onlara yüksek ahlakî değerleri de beraberinde kazandırmalarıdır. Yoksa erdem sahibi insanlar yerine bilgi ve beceri ile donatılmış canavarlar yetiştirme tehlikesi vardır. Eski ABD Başkanı Theodore Roosevelt’in dediği gibi "Eğer bir insanı, sadece akıl yönünden eğitiyor, ahlak yönünden eğitmiyorsanız, toplumun başına yalnızca bir bela yetiştiriyorsunuz demektir.” Öyle görülüyor ki Amerikalılar eski başkanlarının bu sözünü dinlemiş olsalardı, bugün içlerinde bulundukları acıklı hale düşmüyecekler ve aklen dünyanın en eğitimli beyinlerine sahip olan bu ülke dünyada en büyük tehdit olarak algılanma garabetine düşmüyecekti. Şu veciz ifadeler eğitimde bilgi ve beceri ile beraber yüksek karekter kazandırılmasının önemini gayet iyi vurgulamaktadır: "Eğitim, insanlara bilmediklerini öğretmek değildir. Eğitim, insanlara davranışlarını geliştirmelerini öğretmektir, ve bu da en iyi örnek olarak öğretilir.” (John Ruskin). "Eğitim, kişi okulda öğrenilen herşeyi unuttuğu zaman kalan şeydir.” (Albert Einstein). "Çocuklarım büyüdüğü zaman, dostlarım, sizden rica ediyorum; eğer başka bir şeye faziletten fazla değer veriyorlarsa, onları cezalandırın.” (Socrates). "Bilgisiz doğruluk zayıf ve faydasızdır; doğruluksuz bilgi tehlikeli ve esef vericidir.” (Samuel Jackson). "Eğitimin ilk hedefi bilimsellik değil insanlıktır.” (Ernest Seton).

Tabi ahlakî değerlerle beraber içinde bulunduğumuz zamanın evrensel değerlerini de öğrencilerin benimsemesini sağlamak ve onları bu değerlerin hükmettiği dünyaya hazırlamakta en büyük sorumluluk yine öğretmenlere düşmektedir. Ögretmenlerin bazen farkında bile olmadan söyledikleri bir cümle çok öğrencinin ömürleri boyunca mihenk taşı olabilir. Öğretmenler bu avantajlı pozisyonlarını çok etkin bir şekilde kullanıp öğrencilerin zihinlerinde silinmiyecek izler bırakabilirler. Mesela Tolstoy’un "Güzel bir gülüş, karanlık bir eve giren güneş ışığına benzer;” Mark Twain’in "Genç bir insanın kötümser olmasından daha kötü bir manzara yoktur;” ve Mevlâna’nın "Sen bakmasını bil de dikende gül gör! Dikensiz gülü herkes görür,” sözleri ışığında ögrencilere güzel bakıp güzel görmenin sihirli etkisi gösterilse, herhalde asrın hastalığı olan deprasyon gibi psikolojik raharsızlıklar küçülme sürecine girecektir. Keza, F. Voltaire’in "Söylediğin şeyi tasvip etmiyorum, ancak onu söyleme hakkını ölünceye kadar müdafaa edeceğim;” ve Nietzsche’nin "Gençleri bozmanın en kestirme yolu farklı düşünenlere değil benzer düşünenlere değer vermelerini öğretmektir,” özlü sözlerinde ifadesini bulan en aykırı fikirlere dahi saygı ve düşünce farklılıklarını tasvibin öğretilmesi herhalde birçok kavgayı önlüyecek, ve fikir zenginliğinin avantajlarını sağlıyacaktır. Hele Bismark’ın tüm parti merkezlerine ve politika üreten kurumların girişlerine asılmaya layık "Gerçek politikacı, geçen olayların hıncını, intikamını alan kimse değildir. Bu olayların tekerrürüne engel olan kişidir.” sözündeki derin mânâyı anlamanın önemi, bir tekerrür olduğu söylenen Tarih derslerinin öneminden aşağı kalmaz. Nitekim Almanya ve Fransa’nın ikinci dünya savaşından sonra kör intikam hislerine takılıp üçüncü dünya savaşının tohumlarını ekmek yerine kabaran hislerine gem vurarak bu akılcı yaklaşımı takip edip AB’nin temellerini atmaları Avrupa’yı bir barış kıtasına çevirmiştir.

Yapılacak bu kadar önemli ve heyecanlı şeyler varken okullarda can sıkıntısı ve derslere ilgisizlik hala yaygın bir problemdir, ve öğrenci ilgisinin başka yönlere kaymasından doğan disiplinsizlik öğretmenler için bazen bir kabus halini almaktadır. Aslında mide için yiyecek ne ise akıl için de bilgi odur, ve öğrenme aynen yemek yeme gibi zevkli bir aktivite olmalıdır. Cenab Şehabettin’in ifadesiyle "Mide için lokma ne ise, beyin için fikir odur. Hepsi beslemez, bazıları zehirler.” Tabi yemeği zevkli yapan şey açlıktan doğan iştahdır, ve iştah olmadan vazife icabı yenen yemek zevk değil sıkıntı verir. Bilgiye karşı zevkli bir açlık hissettiren ve öğrenmeye olan iştah meraktır. O yüzden dersleri ve öğrenmeyi sıkıcı şeyler olmaktan çıkarıp zevkli faaliyetler haline getirmenin sırrı öğrencilerin merakını tahrik etmektir. Anatole France’ın dediği gibi,  "Öğretme sanatı denen şey, daha sonra tatmin etmek amacıyla genç dimağların tabii merakını uyandırma sanatından ibarettir.” Horace Mann bunu bir benzetme ile şöyle ifade eder: "Öğrencide öğrenme arzusunu uyandırmadan öğretmeye kalkan öğretmen soğuk demire çekiç vurmaktadır.” Bediüzzaman daha da ileri giderek  "Merak ilmin hocasıdır.” der. Albert Einstein da bunu kendi tecrübesi ile teyid eder:  "Benim hiçbir özel kabiliyetim yok; ben sadece ölesiye meraklıyım.” O yüzden iyi öğretmenlik, bilgileri birbiri ardına sıralamak değil, bilgiyi sunmadan evvel öğrenciyi motive edici sorularla meraklandırmaktır. Yani, yemeği servis yapmadan evvel davetlilerin acıkmış olmalarını temin etmektir. Bunu yapmanın en iyi yolu, öğrencilerin aşina oldukları günlük olaylarla ilgili tecrübelerini eşeleyip bilginin perde arkasında nasıl görülmüyen motorlar gibi çalıştığını ve alelade gibi görülen olayları nasıl idare ettiğini göstermektir. Sınıftaki bütün meraklar harekete geçirilip öğrenciler bilgi kapmak için yarışa başlayınca rutin dersler gayet canlı entellektüel ziyafetlere döner. Sonunda, öğretme ve öğrenme iş değil zevk olur. Eğitim dinamik bir olgudur, ve öğretmenlerin değişime açık olmasını gerektirir: I. N. Estrada’nın ifadesiyle, "Eğer bir çocuk öğrettiğimiz şekilde öğrenemiyorsa, belki biz onların öğreneceği şekilde öğretmeliyiz.” Öğretmenlik mesleğini zorlaştıran unsurların başlarında herhalde öğrencilerin motivasyonsuzluğu ve derslere ilgisizliği gelir. İsteksiz müşterilere her gün saatlerce mal satmaya çalışmak hiç de kolay bir iş değildir. Bunun baş sorumlusu zamandan kopuk müfredat ve öğretmenleri robotlaşmaya zorlayan ruhsuz sistem ise de yüksek motivasyonlu bir öğretmen yaratıcı gücüyle bu manzarayı tersine çevirebilir ve mevcut müfredat içinde harikalar yaratabilir. "Dinamit” lakabına layık bu tür öğretmenler en sıkıcı dersi en heyecanlı hale getirebilmekte, ve dört duvar arasındaki öğrencileri renkli alemlerde zevkle gezdirebilmektedir. Sönmüş heyecanları ateşleyen ve hareketli ölülere hayat veren sır, motivasyondur. Öğretmenlik mesleğinin olmazsa olmazlarından biri öğrencileri motive edebilme kabiliyetidir [öğretmenleri hala testlerdeki puanlarına göre işe alan ve terfi ettirenlerin kulakları çınlasın]. Öğretmen değerlendirmelerinde öğrencilere sorulan değişmez sorulardan birisi budur. Motivasyon, sınıflarda disiplinsizlik illetini de tedavi eden bir iksirdir, ve yüksek motivasyonlu öğrencilerle ders yapmak bir eğlencedir. Başarının sırrı motivasyondur. Özlü sözlerle ifade etmek gerekirse:  "Motivasyon, insan motorunun çalışmaya devam etmesi için gereken yakıttır.” (Zig Ziglar). "Motivasyon hemen hemen her zaman yalın kabiliyeti yener.” (Norman R. Augustine). "Disiplinin sırrı motivasyondur. Bir kişi yeterince motive edilmişse, disiplin kendi kendine sağlanır.” (Sir Alexander Paterson). "Başarının kaynağı motivasyon, gayret, ve mükemmelliği amaçlamaktır.” (Anonim).  "İnsanlar yüksek motivasyonlu oldukları zaman, imkansızı başarmak kolaydır. Öyle olmadıklarında ise kolayı başarmak imkansızdır.” (Bob Collings). "Yapılırken heyecan duyulmayan işler başarılamaz.” (R. W. Emerson).

Müfredatla ilgili baskılar, derslerde belirtilen malzemeyi anlatma zorunluluğu, ve bununla alakalı telaşlar öğretmenler üzerinde bir baskı oluşturmakta ve işlerini zorlaştırmaktadır. Kimileri zannediyor ki öğrencilere belli şeyler anlatılmazsa öğretmenlik vazifesi yapılmamış olur ve öğrenciler cahil kalır. Aslında bu konuda telaşa hiç gerek yoktur. Bilginin hızla geliştiği bu bilgi çağında muhtemelen okulda öğrettiğimiz bir çok şey öğrenci daha mezun olmadan geçersiz hale gelecek, ve onların yerini yeni bilgiler alacaktır. Kişilere meslek hayatlarında kullandıkları bilgilerin yüzde kaçını okulda öğrendikleri sorulsa, bu oran herhalde pek yüksek olmıyacaktır. O halde okullarda yapmamız gereken şey ayağımızı bilgi yükleme pedalından biraz çekip iki şeye ağırlık vermektir: Ömür boyu öğrenmenin önemini kavratmak ve öğrenmesini öğretmek. Öğretmenlere düşen, kendi kendilerine öğrenmeleri için öğrencilere gerekli özgüveni kazanmalarını sağlamak ve öğretmenlere bağımlılığı azaltmak ve hatta kaldırmaktır. Böylelikle öğretmenleri "verici” konumundan çıkarıp danışman ve tartışma lideri konumuna geçirmektir. Özgüven ve ögrenmesini öğrenmek konusunda şu veciz ifadeler dikkate alınmalıdır: "Öğretme, öğrenmeden zordur. Gerçek öğretmen, öğrenmeyi öğretmekten başka birşey öğretmez.” "İyi öğretmenlerden öğrenebileceğimiz en iyi şey, kendimize daha iyi nasıl öğretebileceğimizdir.” (John Holt). "Eğitimin en büyük gayesi kişiye özgüveni öğretmek, ve kendi zihin aleminin zenginliklerini tanımasını sağlamak olmalıdır.” (R. W. Emerson). "İnsanlara yapılabilecek en büyük iyilik, onlara akıllarını kullanmayı öğretmektir.” (Molliere).

Çağdaş öğretmenleri geleneksellerden ayıran önemli bir özellik, bilgiden ziyade hayal gücü ve yaratıcılığı ön plana çıkarmaları ve öğrencilerine ilham kaynağı olmalarıdır. W. A. Ward’ün dediği gibi,  "Sıradan öğretmen anlatır. İyi öğretmen izah eder. Üstün öğretmen gösterir. Harika öğretmen ilham verir.” Bharati Mukhejee daha da ileri giderek "İlham verme değilse, öğretmenin işi nedir?” sorusunu ortaya atar. Bilgi elbette önemlidir. Ama hayal gücü ve yaratıcık olmadan yalın bilgi ile bir ilerleme sağlanamaz. Bir bilgisayar bir insanın asla sahip olamıyacağı kadar bilgi içerebilir. Ve bir kişinin bir kaç yılda ancak öğrenebileceği bilgiler bilgisayara bir kaç dakikada yüklenebilir. Ama o bilgisayar kendi başına hiçbir şey yapamaz, çünkü idrak ve hayal gücü yoktur. Bilgisayar sahip olduğu hiçbir bilginin idrakinde veya farkında değildir, ve bilgiyle ne yapılabileceğini bilmez. Bilginin ancak idrak kabiliyeti ve hayal gücü yeterince kuvvetli kişilerin elinde bir kıymeti vardır. Einstein’in dediği gibi, "Hayal etme bilgiden daha önemlidir.” Bu da okullarda bilgi yükleme ile beraber öğrenilen şeyi hazmetmenin ve fıtraten heyecanlı olan insanların hayal güçlerini geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu gösterir. Bir konuyla ilgili sorulara cevap verebilmek önemlidir. Ama o konuyla ilgili ufuk açıcı soru sorabilmek daha da önemlidir. Alice W. Rollins’in ifadesiyle "İyi öğretmenliğin testi, onun öğrencilerine hemen cevaplıyabilecekleri kaç soru sorabildiği değil, öğrencilerine ilham vererek onların kendisine cevap vermekte zorlandığı kaç soru sorabildikleridir.”

Evet, öğretmenlerin öğrencilerine hazım için fırsat vermeleri ve gerekli şartları hazırlamaları önemlidir. Her zaman yakındığız ezbercilik denen şey aslında hazımsızlıktır, ham bilgileri hafıza raflarına hazmetmeden yerleştirmektir. Yoksa şiir, özlü söz, vs gibi şeylerin manasını özümsüyerek lafzını hafızaya nakşetmek gayet güzeldir. Ezberci eğitimde bilgiler hafızaya depolonıp ihtiyaç anında alınır – bilgisayarın istendiği anda sabit sürücüden bilgileri alıp ekranda yansıtması gibi. Ezberci eğitim kişinin ufkunu genişletmez ve bir davranış veya anlayış değişikligini netice vermez. Doğru eğitimde ise yeni bilgi sorgulama ve muhakeme değirmeni ile öğütülüp hazmedilir, ve mevcut bilgilerle kenetlenip kişinin parçası haline getirilir. Yeni ve eski bilgiler birbirini takviye edip kişinin bilgi ağını genişletir. Ezberci eğitimde şuur ve sorgulama faal bir rol oynamaz, ve dolayesiyle kişi ne öğrendiğinin farkında bile değildir. Öğretmenin görevi öğrenme esnasında şuurun devreye girip farkındalığın oluşmasını sağlamaktır. Bu da en iyi öze yönelik sorular sormakla ve bilim ışığının yansımalarını öğrencilerin aşina olduğu şey ve olaylarda göstermekle olur. Öğrenci daha sonra hayalini kullanarak yeni bilgiyi değişik sahalara uygular, ve bilgiyi pekiştirirken özgüvenini ve hayal gücünü de geliştirir. Belli bir eğitim seviyesinde vaya branşda ABD’deki öğrencilere sunulan ham bilgi miktarı genellikle bizdekinden çok daha azdır. Ama hazım seviyesi ve oluşturulan özgüven bizdekinden kat kat fazladır. Eğitim ile ilgili hazırlanan raporların neredeyse tümünde eğitimin sınav odaklı olduğu ve bundan acil olarak kurtulunması gerektiği belirtilirken eğitim kurumlarının ezberci sistemin bir şekli olan test odaklı aynı değerlendirme metodunu benimsemesi akıl ve izan ile izah edilebilecek bir şey değildir. Acaba aklı başında hangi işletme test puanına göre eleman alır, ve terfileri yine alınan bu puanlara göre yapar? Yine, hangi kuruluş eleman değerlendirmelerini dışarıdan gelip elemanıyla bir-iki saat geçiren bir müfettişin raporuna göre yapar? Okullarda yapılması gereken öğretmenlerin performanslarının öğrenci ve velilerin de görüşleri alınanak okul müdürü tarafından değerlendirilmesi, ve bu yıllık değerlendirmelerin  terfilerde ve hatta maaş artımında esas olmasıdır. (Tabi müdürler de her yıl ögretmenler tarafından değerlendirilmeli, ve değerlendirmeler Milli Eğitim Müdürlükleri’ne iletilmelidir). Eğitimde kalitenin yükselmesi isteniyorsa, standart altı performans sergileyen öğretmenlerin de meslekten ihracının önü açılmalıdır. Her meslekte olduğu gibi iş garantisinin dayanağı kanun zırhı değil kalite üstünlüğü olmalıdır. Herşeyin gittikçe daha komplike ve çok yönlü olduğu çağımızda katılımcı demokrasi devletlerle beraber iş dünyası için de temel bir değer olmuşken bu yaklaşımın eğitim kurumlarında hala istenen seviyede olmaması üzücüdür. Russell H. Ewing birey-merkezli ve takım-merkezli yaklaşım farklarını patron-lider eksenlerinde şöyle ifade eder: "Patron korku verir, lider özgüven. Patron kusurları paylaştırır, lider yanlışları düzeltir. Patron herşeyi bilir, lider soru sorar. Patron işi angarya yapar, lider ilginçleştirir. Patron kendini düşünür, lider gurubunu.” Acaba biz kendimiz hangi tipe daha çok uyuyoruz? Eski ABD başkanı John F. Kennedy 1960’larda "Ülkem benim için ne yapabilir diye sorma; ben ülkem için ne yapabilirim diye sor.” sözüyle topyekün bir seferberlik başlattı, ve ülkesini çok sahada hür dünyanın liderliğine taşıdı. Paul Spear’in şu sözü de ilham vericidir: “Bir kişi olarak dünyayı değiştiremem, ama bir kişinin dünyasını değiştirebilirim.” Bazen olur ki değiştirilen bir kişinin dünyası, tüm dünyanın değişimini tetikler. Bugün öğretmenlerin de yapması gereken ilk şey başkalarının ne yapması gerektiği tartışmalarına bir son verip birey olarak kendilerinin ne yapabileceklerini sorgulamalarıdır. Göreceklerdir ki mevcut system içinde hiçbir ilave kaynak kullanmadan sadece yaklaşımlarını değiştirerek harikalar yaratabilirler ve dikenlikleri gül bahçelerine çevirebilirler.

Prof. Dr. Yunus Çengel

Nevada Üniversitesi, ABD

yunus@scs.unr.edu (M. Heidegger).

 * Bir millet irfan ordusuna malik olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlar zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak neticeleri vermesi, ancak irfan ordusuyla kaimdir. (Atatürk)

* Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar muallim ve mürebbilerini sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. (Atatürk)

* Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakar ve muhterem unsurlarıdır. (Atatürk)

* Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bur millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır. (Atatürk)

* Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. (Atatürk)

* Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.

(Atatürk)

* Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum. (Hz. Ali)

* Yeryüzünde öğretmenlikten daha şerefli bir meslek tanımıyorum. (Diyojen)

* Dünyada her şeye değer biçilebilir, ama öğretmenin eserine değer biçilemez. Çünkü, onun eseri her şeydir ve hem de hiçbir şeydir. (Socrates)

* Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir. (Atatürk)

* En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretler olur. (Atatürk)

* Bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatan da, köleliğe, yoksulluğa düşüren de eğitimdir.(Atatürk)

* Yeter derecede eğitime sahip olmalısın ki, çevrende insanları gereğinden büyük görmeyesin; fakat bilgeliği sağlayacak kadar da eğitimin olmalı ki, onları küçük görmeyesin. (M.L. BOREN)

* Heykeltıraş mermere ne ise; öğretmen de çocuğa odur.(Addison)

* Öğretmen ve ağaç ürünlerinden belli olur. (Ukrayna Atasözü)

* Öğrencilerine okuma isteği aşılamayan bir öğretmen havada soğuk demir dövüyor demektir. (H. Mann)

* Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan (bilim, kültür) ordusudur. (Atatürk)

* Öğretmenlik mesleklerin en az kazanç getireni, fakat insanı en çok ödüllendirenidir. (H.V. Dyke)

* Öğretmen nasılsa sınıf da öyledir. (Alman Atasözü)

* Unutmayınız ki cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir. (Atatürk)

* Dünyanın her yerinde öğretmenler toplumun en özverili ve en saygıdeğer öğeleridir. (Atatürk)

* Ordularımızın kazandığı zafer, sizin eğitim ordularınızın kazandığı için yol açtı.Gerçek zaferi siz,öğretmenler kazanacaksınız. Bunu başaracağınızdan kuşkum yoktur. Sarsılmaz bir inançla ben ve arkadaşlarım sizi gözeteceğiz... Sizin karşılaştığınız tüm engelleri kıracağız. (Atatürk)

* Bir topluluk ulus olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki,toplumun gerçek bir ulus haline getirirler. (Atatürk)

* Öğretmenlik Tanrı sanatıdır. (Hz.Ali)

* Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın (kültürün) müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik (uygulama) mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir. (Atatürk)

* Bir öğretmen ebediyete hükmeden insandır. Tesirlerinin nerede biteceği asla bilinmez. ( Henry Adams )

* İyi bir öğretmen, kendisini yavaş yavaş gereksiz kılabilen insandır. ( Thomas J. Carrutbers )

* Talebelerine öğrenme arzusu aşılamayan bir öğretmen, soğuk demiri döven demirci gibidir. ( Horace Mann )

* Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir. (Atatürk)

* Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.

* Dünyanın her yanında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve en değerli varlığıdır.

* Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir.

* Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.

* Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir.

* Öğretmen nasılsa sınıf da öyledir Alman Atasözü

* Öğretmen, geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur.

* Toplumların uygarlık düzeyi, öğretmene verdiği değerle ölçülür.

* Geleceğin güvencesi eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır.

* Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek analarla öğretmenlerin elindedir Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir (Eflatun)

*Heykeltıraş mermere ne ise; öğretmen de çocuğa odur. (Thomas ADDISON)

* Cumhuriyet erdemli insanların rejimidir. (MONTESQUIEU)

Bana bir harf öğretenin kölesi olurum. (Hz.Ali (r.a.))

Bi cesaret verdin bin yaşadın öğretmenim

bilginin ışığında yükselecek bu vatan benin adım öğretmen bana emanet vatan isterse bir şehirde yada bir dağ köyünde benim adım öğretmen gezerim belde belde

Bir öğretmen ebediyete hükmeden insandır. Tesirlerinin nerede biteceği asla bilinemez. (Henry Adams)

Bütün donanımıyla askere değil de elinde alfabesiyle öğretmene güvenirim. (Brougham)

Dünyada her şeye değer biçmek mümkündür, fakat öğretmenin eserine asla değer biçilemez. (Sokrat)

Dünyada her şeye kıyamet biçilebilir . Ama öğretmenin eserine kıyamet biçilemez.[SOCRATES]

Eğer birine bir şey öğretirseniz asla öğrenmez. BERNARD SHAW

GELECEK NESİLLER ÖĞRETMENLERİN ELİNDEDİR

HAYAT ACIMASIZ BİR ÖĞRETMENDİR ÖNCE SINAV YAPAR SONRA DERS VERİR

her meslek ama her meslek öğretmenlerin elinden geçmektedir geçer geçiyor

işleyen demir pas tutmaz ; öğretmenlerin hakkı unutulmazzz...!!

milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.........

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet henüz millet adını almak kabiliyetini kazanmamıştır. Ona basit bir kitle denir, millet denemez. Bir kitle millet olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır.

Ne kadar bilirsen bil,anlatabildiklerin, karşındakinin anlayabileceği kadardır. (Mevlana)

Ne kadar bilirsen bil; söylediklerin karşındakinin anladığı kadardır. MEVLANA

Okullarda öğretim vazifesinin güvenilebilir ellere teslimini, memleket evladının, o vazifeyi kendine hem bir meslek, hem bir ideal sayacak üstün ve saygıdeğer öğretmenler tarafından yetitirilmesini sağlamak için öğretmenlik, diğer serbest ve yüksek meslekler gibi, derece ilerlemeye ve her halde refah sağlamaya uygun bir meslek haline getirilmelidir. Dünyanın her tarafında öğretmenler insan toplumunun en fedakar ve saygıdeğer unsurlarıdır.

ögretmen bir kitap gibidir,ne kadar konuşursa o kadar bilgi verir

Öğretmek,iki defa öğrenmek demektir. (J.Joured)

Öğretmen bir mum gibidir. kendisi sönerken etrafını aydınlatır...

Öğretmen bir ağaca benzer..Ağacı kestikçe onun canı yanar..

ÖĞRETMEN BİR KANDİLE BENZER KENDİ TÜKENEREK BAŞKALARINA IŞIK VERİR

Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir. (Ruffini)

öğretmen en iyi eğiticidir.

v     Toplumun düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı öğretmenlerdir. (Atatürk)

v     Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. (Atatürk)

v     Öğretmenler!.Sarsılmaz imanla sizi izleyeceğiz ve karşılaştığınız bütün engelleri kaldıracağız. (Atatürk)

v     Öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır. (Atatürk)

v     Dünyanın her yerinde öğretmenler, toplumun en fedakar ve saygıdeğer insanlarıdır. (Atatürk)

v     Öğretmenler bir milleti kurtaran en büyük unsurlardır. (Atatürk)

v     Yeni nesil en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır. (Atatürk)

v     Benim asıl anlatılacak yanım öğretmenliğimdir. Topluma, milletime ben, öğretmenlik yapabiliyorsam, beni onunla anlatın. Yoksa kazandığım zaferler, yaptığım öteki işlerle beni anlatmanız pek önemli değildir. (Atatürk)

v     Öğretmen, taze ruhları işleyen ustadır. Nesiller yaratır; ülkeler değil, gönüller fetheder.(Arif Hikmet Par)

v     Öğretmen kandile benzer. Kendini tüketerek başkalarına ışık verir. (Rufini)

v     Dünyada her şeye bir değer biçilir. Ama öğretmenin eserine değer biçilemez. Onun eseri hem her şeydir ve hem de hiçbir şeydir. (Socrates)

v     Herkesi aydınlatmak isteyen öğretmenler, mum gibi erimeğe razı olmalıdır. (Cenap Şahabettin)

v     İyi bir öğretmen, kendini yavaş yavaş gereksiz yapabilen biridir. (T. J. Carruthers)

v     Dünyada işlenmesi güç üç şey vardır: Elmas, çelik, insan ruhu. (Benjamin Franklin)

v     Bana bir harf öğretenin kölesi olurum. (Hz.Ali)

v     Öğretmen nasılsa sınıf da öyledir. (Alman atasözü)

v     Heykeltıraş mermere ne ise, öğretmen de çocuğa odur. (Atasözü)

v     Yeryüzünde öğretmenlikten başka onurlu bir meslek tanımıyorum. (Diyojen)

v     Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.

v     Dünyanın her yanında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve en değerli varlığıdır.

v     Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir.

v     Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir.

v     Öğretmen, geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur.

v     Toplumların uygarlık düzeyi, öğretmene verdiği değerle ölçülür.

v     Geleceğin güvencesi eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır.

Dünyada her şeye kıymet biçilebilir. Ama öğretmenin eserine kıymet biçilemez. (Socrates)

Yeryüzünde öğretmenlikten daha onurlu bir tanımıyorum. (Diyojen)

Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.

Dünyanın her yanında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve en değerli varlığıdır.

Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir.

Öğretmenlik bir sanat işidir. Sanatçı geçim sıkıntısı çekerse, ondan yaratıcılık beklenemez. (İ.N.Özgür)

Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.

Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir.

Öğretmen, geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur.

Toplumların uygarlık düzeyi, öğretmene verdiği değerle ölçülür.

Geleceğin güvencesi eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır.

Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek analarla öğretmenlerin elindedir. Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir. (Eflatun)

Bir millet irfan ordusuna malik olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlar zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin www.nazlim.net yaşayacak neticeleri vermesi, ancak irfan ordusuyla kaimdir.

(Atatürk)

Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar muallim ve mürebbilerini sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.

(Atatürk)

Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakar ve muhterem unsurlarıdır. (Atatürk)

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bur millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır.

(Atatürk)

Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.

(Atatürk)

Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.

(Hz. Ali)

Yeryüzünde öğretmenlikten daha şerefli bir meslek tanımıyorum.

(Diyojen)

Dünyada her şeye değer biçilebilir, ama öğretmenin eserine değer biçilemez. Çünkü, onun eseri her şeydir ve hem de hiçbir şeydir.

(Socrates)

En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretler olur.

(Atatürk)

Bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatan da, köleliğe, yoksulluğa düşüren de eğitimdir.

(Atatürk)

Yeter derecede eğitime sahip olmalısın ki, çevrende insanları gereğinden büyük görmeyesin; fakat bilgeliği sağlayacak kadar da eğitimin olmalı ki, onları küçük görmeyesin.

(M.L. BOREN)

Heykeltıraş mermere ne ise; öğretmen de çocuğa odur.

(Addison)

Öğretmen ve ağaç ürünlerinden belli olur.

(Ukrayna Atasözü)

Öğrencilerine okuma isteği aşılamayan bir öğretmen havada soğuk demir dövüyor demektir.

(H. Mann)

Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan (bilim, kültür) ordusudur.

(Atatürk)

Öğretmenlik mesleklerin en az kazanç getireni, fakat insanı en çok ödüllendirenidir.

(H.V. Dyke)

Öğretmen nasılsa sınıf da öyledir.

(Alman Atasözü)

Unutmayınız ki cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir.

(Atatürk)

Dünyanın her yerinde öğretmenler toplumun en özverili ve en saygıdeğer öğeleridir.

(Atatürk)

Ordularımızın kazandığı zafer, sizin eğitim ordularınızın kazandığı için yol açtı.Gerçek zaferi siz,öğretmenler kazanacaksınız. Bunu başaracağınızdan www.nazlim.net kuşkum yoktur. Sarsılmaz bir inançla ben ve arkadaşlarım sizi gözeteceğiz… Sizin karşılaştığınız tüm engelleri kıracağız.

(Atatürk)

Bir topluluk ulus olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki,toplumun gerçek bir ulus haline getirirler.

(Atatürk)

Öğretmenlik Tanrı sanatıdır.

(Hz.Ali)

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın (kültürün) müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik (uygulama) mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir. (Atatürk)

Öğretmenlik bir sanat işidir. Sanatçı geçim sıkıntısı çekerse, ondan yaratıcılık beklenemez. (İ.N.Özgür)

Yeryüzünde öğretmenlikten daha onurlu bir tanımıyorum. (Diyojen)

Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek analarla öğretmenlerin elindedir. Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği

ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir. (Eflatun)

Öğretmen, geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur.

Toplumların uygarlık düzeyi, öğretmene verdiği değerle ölçülür.

Geleceğin güvencesi eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır.

Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.

Dünyanın her yanında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve en değerli varlığıdır.

Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir.

Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.

Dünyada her şeye kıymet biçilebilir. Ama öğretmenin eserine kıymet biçilemez. (Socrates)

MILLETLERI KURTARANLAR; YALNIZ VE ANCAK OGRETMENLERDIR. ÖGRETMENDEN, EGITICIDEN YOKSUN BIR MILLET; HENUZ MILLET ADINI ALMAK KABILIYETINI KAZANMAMISTIR. ATATURK

OKULUN VERECEGI ILIM VE FEN SAYESINDEDIR KI, TURK MILLETI, TURK SANATI, EKONOMISI, TURK SIIR VE EDEBIYATI BUTUN GUZELLIKLERI ILE GELISIR. ATATURK

ÖGRETMEN, OGRENCILERININ UZERINE TITREYENDIR. GOMLEGIMIZIN DUGMESI ACILINCA ELIYLE KAPATAN, ALNIMIZ TERLEYINCE MENDILIYLE KURULAYAN, AYAGIMIZA TAS DOKUNSA BIZDEN ONCE UZULENDIR.

ÖGRETMENLER, ALTIN KANATLI KELEBEKLERDIR. ÇICEKLERIN ARASINDAN HIC YORULMADAN, DEVAMLI UCARLAR. ÇICEKLERINE TOZ KONDURMAMAYA CALISIRLAR

ÖGRETMEN, BIR BAHCIVANDIR. EN GUZEL GULLERI O YETISTIRIR. HIC YORULMADAN, BIKMADAN, USANMADAN BAHCESINDEKI GULLERE SU VERIR VE ONLARIN BAKIMINI TITIZLIKLE YAPAR

ÖGRETMEN, DOGAN GUNESE BENZER. ETRAFINI AYDINLATARAK KARANLIKLARA MEYDAN OKUR.

SIZ KARA GOKLERIN YILDIZLARI, ISITIN YURDUMUZU SABAHA KADAR! AMA DUSE KALKA, AMA YIGIT, AMA UMUTLU… ALIN BENIM GONLUMDEN DE O KADAR. VE ONLAR, YILDIZLAR GIBI GOZLERI ISIL ISIL YANANLAR! OYUNCAK ICIN DEGIL, KAGIT KALEM, KITAP ICIN AGLAYANLAR. CAHIT KULEBI

SIZ OGRETMENLER “SEVGI ELCILERI” SINIZ. SINIFTA YASAMA SEVINCI, TOPLUMDA HUZUR, ULKEDE BARIS, MESLEKTASLARI ARASINDA DEMOKRATLIGIN SIMGESISINIZ.

ÇOCUKLARIMIZIN YETISMESINDE BUYUK ROL OYNAYAN, HER TURLU FEDAKâRLIGI GOSTEREN SIZLERE COK BORCLUYUZ. OĞRETMENLER GUNUNUZ KUTLU OLSUN.

DUNYANIN EN DEGERLI VARLIKLARI OLAN SIZ OGRETMENLER! BUGUN, TURK OGRETMENININ SEREF GUNUDUR. ONA OLAN SAYGIYI YENILEME, ONUN YUCELIGINI ANMA GUNUDUR. BOYLE ANLAMLI BIR GUNDE HEPINIZI SEVGIYLE, CANDAN KUTLUYORUZ.

BIR ULUSUN CAGDAS ULKELER DUZEYINE ERISEBILMESI; EGITIM VE OGRETIMIN KALITELI VE BILIMSEL YONTEMLERLE YURUTULMESI ILE ANCAK MUMKUN OLABILIR. ÖGRETMENLER GUNUN KUTLU OLSUN.

EGITIM SORUNLARINI COZEN ULUSLAR; KULTUR, SANAT, BILIM, TEKNOLOJI, SOSYO-EKONOMIK ALANINDA DA KALKINMIS VE ILERLEMISTIR. EGITIME GEREKEN ONEM VE ILGIYI GOSTERMEYEN ULUSLAR, BASKA ULUSLARIN KOLESI OLMAYA MAHKUMDURLAR. KALKINMANIN TEMEL SARTI EGITIM VE OGRETIMDIR.

TURKIYE’NIN BIRKAC YILA SIGDIRDIGI ASKERî, SIYASî, IDARî INKILâPLAR SIZIN, SAYIN OGRETMENLER. SIZIN SOSYAL VE FIKRî INKILâPTAKI BASARILARINIZLA PEKISTIRILECEKTIR. HICBIR ZAMAN HATIRLARINIZDAN CIKMASIN KI, CUMHURIYET; SIZDEN “FIKRI HUR, VICDANI HUR, IRFANI HUR” NESILLER ISTER. ATATURK

* Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.

* Dünyanın her yanında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve en değerli varlığıdır.

* Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir.

* Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.

* Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir.

* Öğretmen, geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur.

 

* Toplumların uygarlık düzeyi, öğretmene verdiği değerle ölçülür.

* Geleceğin güvencesi eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır.

* Dünyada her şeye kıymet biçilebilir. Ama öğretmenin eserine kıymet biçilemez. (Socrates)

* Yeryüzünde öğretmenlikten daha onurlu bir tanımıyorum. (Diyojen)

* Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek analarla öğretmenlerin elindedir. Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir. (Eflatun)

* Öğretmenlik bir sanat işidir. Sanatçı geçim sıkıntısı çekerse, ondan yaratıcılık beklenemez. (İ.N.Özgür)

Öğretmen vatanı için silahla değil, bilgiyle savaşır.

En iyi öğretmen, ömür boyu öğrenci kalabilendir.

Öğretmen, bilgi tohumu eken bahçıvan gibidir.

Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.

Dünyanın her tarafında, öğretmenler insan topluluğunun en fedakâr ve saygı değer unsurlarıdır.

Milletleri kurtaranlar yanlız ve ancak öğretmenlerdir.

Öğretmen mum gibidir, kendisi tükenirken etrafını aydınlatır.

Toplumun düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı öğretmendir.

Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenin eseridir.

EĞİTİM - ÖĞRETİM VE ÖĞRETMEN ÜZERİNE ÖZLÜ SÖZLER

   Bir millet irfan ordusuna malik olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlar zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak neticeleri vermesi, ancak irfan ordusuyla kaimdir.

(Atatürk)

***

  Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar muallim ve mürebbilerini sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.

(Atatürk)

***

   Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakar ve muhterem unsurlarıdır. (Atatürk)

***

   Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bur millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır.

(Atatürk)

***

   Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.

(Atatürk)

***

   Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.

(Atatürk)

***

   Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.

(Hz. Ali)

***

   Yeryüzünde öğretmenlikten daha şerefli bir meslek tanımıyorum.

(Diyojen)

***

   Dünyada her şeye değer biçilebilir, ama öğretmenin eserine değer biçilemez. Çünkü, onun eseri her şeydir ve hem de hiçbir şeydir.

(Socrates)

***

   En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretler olur.

(Atatürk)

***

   Bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatan da, köleliğe, yoksulluğa düşüren de eğitimdir.

(Atatürk)

***

   Yeter derecede eğitime sahip olmalısın ki, çevrende insanları gereğinden büyük görmeyesin; fakat bilgeliği sağlayacak kadar da eğitimin olmalı ki, onları küçük görmeyesin.

(M.L. BOREN)

***

   Heykeltıraş mermere ne ise; öğretmen de çocuğa odur.

(Addison)

***

   Öğretmen ve ağaç ürünlerinden belli olur.

(Ukrayna Atasözü)

***

   Öğrencilerine okuma isteği aşılamayan bir öğretmen havada soğuk demir dövüyor demektir.

(H. Mann)

***

   Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan (bilim, kültür) ordusudur.

(Atatürk)

***

   Öğretmenlik mesleklerin en az kazanç getireni, fakat insanı en çok ödüllendirenidir.

(H.V. Dyke)

***

   Öğretmen nasılsa sınıf da öyledir.

(Alman Atasözü)

***

   Unutmayınız ki cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir.

(Atatürk)

***

   Dünyanın her yerinde öğretmenler toplumun en özverili ve en saygıdeğer öğeleridir.

(Atatürk)

***

   Ordularımızın kazandığı zafer, sizin eğitim ordularınızın kazandığı için yol açtı.Gerçek zaferi siz,öğretmenler kazanacaksınız. Bunu başaracağınızdan kuşkum yoktur. Sarsılmaz bir inançla ben ve arkadaşlarım sizi gözeteceğiz... Sizin karşılaştığınız tüm engelleri kıracağız.

(Atatürk)

***

   Bir topluluk ulus olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki,toplumun gerçek bir ulus haline getirirler.

(Atatürk)

***

   Öğretmenlik Tanrı sanatıdır.

(Hz.Ali)

***

   Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın (kültürün) müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik (uygulama) mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir. (Atatürk)

24 Kasım günü, ülkemizde Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Atatürk’ün 24 Kasım 1928 tarihinde Bakanlar Kurulu’nun verdiği başöğretmenlik ünvanını kabul etmesiyle bu tarih Öğretmenler Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır. Türkiye dışında Öğretmenler gününü işgününde kutlayan az sayıda ülke vardır. Avustralya, Hindistan ve Malezya o ülkelerden. Çeşitli tarihlerde bu ülkelerde de kutlamalar yapılır.

 

Öğretmenler günü ile ilgili yazı, şiir ve özlü sözlere sitemizden bakabilirsiniz.

 

ÖRNEK YAZI

Bir milletin milli, ahlâki ve kültürel yönden güçlü ve medeniyet bakımından kalkınmış olması öğretmenlerinin üstün çalışmalarına bağlıdır. Milli birlik ve beraberliğimizin teminatı öğretmenlerdir.

 

Bizleri ham bir madde olarak ele alan öğretmenler, üzerimizde titiz, dikkatli ve sabırlı çalışmalar yaparak bizi şekillendirirler. Duygularımıza, ruhumuza, fikirlerimize ve hayata bakışımıza en güzel desenleri verirler.

 

Bize doğruyu, güzeli, iyiyi, mertliği, milli duyguları ve Atatürk ilkelerine bağlılığı öğreten öğretmenlerimizdir. Biz onların eseriyiz. Sıhhatini, nefesini, enerjisini, gençlik yıllarının hepsini bizim için harcar.

——

ŞİİRLER

ÖĞRETMEN

Dosttur o çalışanla, dosttur o yarışanla

Yarınlara el ele beraber koşanlarla,

Mutludur o, simsiyah saçları olmuşsa ak,

Dünden daha güçlüdür uyanırken her sabah.

Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren

Odur hep geleceğe güvenle gülümseyen.

Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan.

Odur eli öpülen, odur fedakâr insan.

Sarsılmaz bir inançla görevini sevmekte,

Ömrünü adamıştır milletine hizmette.

Ruhlara şekil veren, kafaları besleyen

Uygarlığa yürürken en öndedir öğretmen.

Nevin EMGEN

BAŞÖĞRETMEN

Atatürk benim,

Başöğretmenim,

Ne öğrendimse,

Ondan öğrendim.

Yenilikleri,

Hep o düşünmüş,

Milleti için,

Ağlamış, gülmüş.

Çocuk kalbimle,

İlk onu sevdim,

Atatürk benim,

Başöğretmenimdir.

Tarık ORHAN

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM

Sevgili öğretmenim,

İnan sen bir ışıksın.

Yanarsın gece gündüz.

Aydınlatırsın bizi.

Doğruyu, güzeli,

Bize sen öğretirsin.

Vatanıma sevgiyi,

Kalbimize sen korsun.

Çevreni aydınlatır,

Bir mum gibi erirsin.

Anne – baba gibisin,

Bizi, bağrına hep basarsın.

Fethi BOLAYIR

ÖĞRETMENİM

Minik ellerimden ,şefkatle tuttun,

Hatamı ,özrümü bildin unuttun,

Nice zorluklarla ,beni okuttun,

Emeğin unutulmaz, sevgili öğretmenim.

 

Karşındayım bak şimdi, hem okur hem yazarım,

Senden aldım sevgiyi, haksızlığı bozarım

Bütün güzelliklerde varım, hep bende varım

Hakkın bende saklıdır sevgili öğretmenim.

 

Senden aldım bu azmi başaracağım inan.

Vatana milletime, sarılacağım her an.

Eserin yükselecek düşmeyecek bil bir an.

İsmin gibi yücesin sevgili öğretmenim.

 

Ümitsizlik yok bende, hep önde koşacağım.

Engelleri azmimle hep bir bir aşacağım.

Özlediğim yarına mutlak kavuşacağım.

Söz veriyorum sana sevgili öğretmenim.

 

Erol YÜCE

—–

ÖZLÜ SÖZLER

 

-Öğretmen vatanı için silahla değil, bilgiyle savaşır.

-En iyi öğretmen, ömür boyu öğrenci kalabilendir.

-Öğretmen, bilgi tohumu eken bahçıvan gibidir.

-Öğretmen mum gibidir, kendisi tükenirken etrafını aydınlatır.

-Toplumun düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı öğretmendir.

-Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenin eseridir.

-Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan (bilim, kültür) ordusudur. (Atatürk)

-Dünyanın her yerinde öğretmenler toplumun en özverili ve en saygıdeğer öğeleridir.(Atatürk)

-Bir topluluk ulus olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki,toplumun gerçek bir ulus haline getirirler.(Atatürk)

Öğretmenler günü ile ilgili güzel sözler. 24 Kasım öğretmenler günü ile ilgili en güzel sözler.

Öğretmenler günü ile ilgili en güzel sözleri özet olarak sizlerin beğenisine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Bir ülkenin geleceği öğretmenlerin yetiştireceği insanların elindedir. İşte bu yüzden bütün öğretmenler, geleceği aydınlatan kandiller gibidirler. Birkan Soylu (Öğretmenler günü ile ilgili sözler)

Bir çocuğu layıkıyla eğitmek, bir çınarı büyütmekten daha zordur. Birkan Soylu (Öğretmenler günü ile ilgili veciz sözler)

Eğitim ve öğretimde, aklın ve bilimin ışığını kullanan her öğretmen Atatürk’ün izinde demektir. Birkan Soylu (Öğretmenler günü hakkında özlü söz)

Çocuklara geleceğin büyükleri olarak bakan öğretmenler, saygının doruk noktasını hak etmiş demektir. Birkan Soylu (Öğretmenler günü ile ilgili kısa güzel sözler)

Bir yaprak olsam dalında, kurumadan kalırdım bilginin ışığında. Birkan Soylu (Kısa öğretmenler günü sözü)

Bir toplumun uygarlık düzeyi, öğretmene verdiği değerle ölçülür.

Her şeye kıymet biçebilirsiniz ama öğretmenin emeğine asla!

Milletleri kurtaranlar yalnızca öğretmenlerdir.

Öğretmenler, bir bahçenin en güzel çiçekleridir.

Etrafımızı aydınlatarak, karanlıklara meydan okuyan siz değerli öğretmenimin ellerinden öperim.

Geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusu olan bütün öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun.

Öğretmenlerin oluşturduğu kültür ordusu, yenilgi yüzü görmeyecek tek ordudur.

Kültür ordusuna sahip olmayan milletler, askeri zaferlerini taçlandıramazlar.

Öğretmenler, kültür ordusunun görünmez kahramanlarıdır. Birkan Soylu

24 Kasım Öğretmenler Günü tüm öğretmenlerimize kutlu olsun.

Öğretmenlerimize duyduğumuz saygı, sevgi ve şükranlarımızı dile getirmek için bu günü fırsat bilmeli ve bu duygularla, onların ellerini öpmeliyiz. Okulu bitirip hayata atıldığımız zaman, bizi bu günlere hazırlayan öğretmenlerimizi hatırlamak, ziyaret etmek ya da bir telefon, kart veya mektupla hatırlarını sormak onlar için en büyük ve en değerli armağan olacaktır.

Öğretmen, geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur.

Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.

Ögretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur.

Siz öğretmenler “Sevgi Elçileri” siniz. Sınıfta yaşama sevinci, toplumda huzur, ülkede barış, meslektaşları arasında demokratlığın simgesisiniz.

Bir topluluk ulus olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki, toplumun gerçek bir ulus haline getirirler.

Öğretmen, bir bahçıvandır. En güzel gülleri o yetiştirir. Hiç yorulmadan, bıkmadan, bahçesindeki güllere su verir ve onların bakımını üstlenir.

Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her türlü fedakarlığı gösteren sizlere çok borçluyuz. Öğretmenler Gününüzü Tebrik Ederim.

Geleceğin güvencesi eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!

Öğrencilerine okuma isteği aşılamayan bir öğretmen havada soğuk demir dövüyor demektir.

Okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, ekonomisi, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleri ile gelişir.

Canım öğretmenim! Öğretmenler günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum..

Dünyada her şeye değer biçilebilir, ama öğretmenin eserine değer biçilemez. Çünkü, onun eseri her şeydir ve hem de hiçbir şeydir.

Öğretmen, öğrencilerinin üzerine titreyendir. Gömleğimizin düğmesi açılınca ilikleyen, alnımız terleyince kurulayan, ayağımıza taş dokunsa bizden önce üzülendir.

Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi; Eğitim ve Öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile ancak mümkün olabilir.

Dünyanın her yanında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve en değerli varlığıdır.

Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.

Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir.

Milletleri kurtaranlar; Yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Ögretmenden, eğiticiden yoksun bir millet; henüz millet adını almak kabiliyetini kazanmamıstır.

En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretler olur.

Siz kara göklerin yıldızları, ısıtın yurdumuzu sabaha kadar!

Ama düşe kalka, ama yiğit, ama umutlu..

Alın benim gönlümden de o kadar.

Ve onlar, yıldızlar gibi gözleri ışıl ışıl yananlar!

Oyuncak için değil, kağıt kalem, kitap için ağlayanlar..

Dünyanın her yerinde öğretmenler toplumun en özverili ve en saygıdeğer öğeleridir.

Öğretmenlik mesleklerin en az kazanç getireni, fakat insanı en çok ödüllendirenidir.

Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar muallim ve mürebbilerini sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.

Dünyanın en değerli varlıkları olan siz öğretmenler!

Bugün, Türk Öğretmeni’nin şeref günüdür.

Ona olan saygıyı yenileme, onun yüceliğini anma günüdür.

Böyle anlamlı bir günde hepinizi sevgiyle, candan kutluyoruz.

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir.

Yeter derecede eğitime sahip olmalısın ki, çevrende insanları gereğinden büyük görmeyesin; fakat bilgeliği sağlayacak kadar da eğitimin olmalı ki, onları küçük görmeyesin.

“24 Kasım Öğretmenler Günü’nüz Kutlu Olsun!

Öğretmenlik, insanlık tarihinin en eski mesleklerinden bir tanesidir. Öğretmenlerin kendilerine verilen bu kutsal emaneti yücelten kişidir.

Her 24 Kasım’da içtenlikle hatırlanır öne çıkar öğretmenler. Oysa ki kendi hayatımızdaki izleri aileden sonra en kalıcı olanlar onlardır. Kendi kanatlarımızla uçmayı öğreten, kendimizi ifade etmeyi sevdiren, karakterlerimizi yontan onlardır. Saygıyla sevginin, korkuyla ümidin gölgesinde hep elleri üstümüzde olanlardır. Dünlerden bugünlere bizleri taşıyan, bugünse çocuklarımızı yarınlara hazırlayan, nesli yetiştiren ve geleceği şekillendiren öğretmenlerimizdir.

El birliğiyle mayası insan olan bu hamuru yılmadan yoğururlar. En büyük mutlulukları karşılarında emek verdikleri çocuklarının yetiştiğini görmektir. Yüzlerinizi kara çıkartmayacağız, emekleriniz boşa gitmeyecek. Sizin öğrettiğiniz gibi yolumuz ufka doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Yarınlarda sizlerin de hayalini kurduğunuz gelecek için el ele buradayız. Öğretmenler gününüzü sevgiyle kutlar, gölgenizde olduğumuz güzel günlerin hayalini hep özlemle hatırlarız.

”“24 Kasım Öğretmenler Günü’nüz Kutlu Olsun!

Öğretmenlerimiz öğretme sürecinde öğrencilerine karşı insani ve vicdani yönlendirmelerin etkisiyle ücret karşılığı yapılan bir işin hakkını vermenin çok daha ötesinde bir fedakarlık ortaya koyarak çalışmaktadırlar. Öğretmenin malzemesi insandır. İnsanı işleyen bir sanatkarın mesleki hassasiyetinin ve haysiyetinin öncelenmesi, toplumun geleceğinin garanti altına alınması demektir.

“Toplumların uygarlık düzeyi, öğretmene verdiği değerle ölçülür.”

”“24 Kasım Öğretmenler Günü’nün Anlam ve Önemi!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e başöğretmenlik unvanının verildiği 24 Kasım tarihi, 1981 yılından itibaren Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.

Öğretmen; insanları eğitmeyi ve öğretmeyi meslek edinen, eğitim kurumlarında çocuk ve gençlerin eğitim öğretimlerine rehberlik eden, yön veren ve yaşam hazırlayan kimsedir. Öğretmenler gününün amacı öğretmenin toplumdaki yeri ve rolü önemi ve değeri nedir, sorunlarını belirlemek ve öğretmeni olması gerekli yüce oruna oturtmaktır. Öğretmenlerin kendi aralarında bağı kuvvetlendirmek, öğrencileri ile aralarındaki sevgi, saygı ve dayanışmayı güçlendirmektir. Emekli olan öğretmenleri saygıyla anmak ve yeni atanmış öğretmenlere mesleklerinin kutsal bilincine varmalarını sağlamaktır. İşte, Öğretmenler Günü, bu fedakar öğretmenlerimizin kıymetini bir kez daha düşünüp anlamamızı sağlayan önemli bir gündür.

Öğretmenlerimize duyduğumuz saygı, sevgi ve şükranlarımızı dile getirmek için bu günü fırsat bilmeli ve bu duygularla, onların ellerini öpmeliyiz. Okulu bitirip hayata atıldığımız zaman, bizi bu günlere hazırlayan öğretmenlerimizi hatırlamak, ziyaret etmek ya da bir telefon, kart veya mektupla hatırlarını sormak onlar için en büyük ve en değerli armağan olacaktır.

Öğretmenler Günü’nde öğretmenin toplum içindeki yeri, değeri belirtilir. Öğretmen sorunları dile getirilir. Öğretmenler Günü’nde; eğitime, öğretime hizmet etmiş, saygınlık kazanmış öğretmenler anılır. Gençlerin yetişmesindeki katkıları anlatılır. Mesleğe yeni başlayan öğretmenler 24 Kasımda Öğretmen Andı içerler. Öğretmen toplumda her türlü tutum, davranış ve görünüşüyle örnek insandır. Çevresine ve insan haklarına saygılıdır. Sevgi doludur. Ülkenin şekillenmesinde önemli rol oynar.”

 


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.