Aday Memurun Yıllık İzin Hakkı

Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dâhil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.

Aday Memurun Yıllık İzin Hakkı
18 Eylül 2014 Perşembe 20:24

 Yıllık izin:

Madde 102- (Değişik: 31/7/1970-1327/46. madde)

Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dâhil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.


AÇIKLAMALAR

Aday Memurun Yıllık İzin Hakkı

Aday memur olarak göreve başlayanlar bir sene görev yaptıktan sonra yıllık izne hak kazanmaktadır. Aday memurlar, bir yıllık hizmet sürelerini tamamladıklarında içinde bulunulan yıla ait yıllık izin haklarını kullanabilecekleri gibi bir sonraki yıl içinde birleştirerek de kullanabilmeleri mümkündür. Örneğin, 01/06/2010 tarihinde göreve başla­yan bir memur 01/06/2011 tarihinde 20 gün yıllık izne hak kazanacaktır. Yine, 29/12/2010 tarihinde göreve başlayan bir memur, 29/12/2011 tarihinde 20 günlük izne hak kazanacaktır.

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 154)

Bilindiği üzere; 657 sayılı Kanunun “Yıllık izin” başlıklı 102 nci maddesinde; “Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla  olanlar için 30 gün­dür.  Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir"  hükmü yer almaktadır.

... Bu itibarla, uygulama birliğinin sağlanması, ihtilafların kısa sürede çözümlenmesi ve gereksiz yargılama gideri ödenmemesi bakımından;

a- Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süre­leri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması,

b- Bakanlığımızca daha önce bu tebliğe aykırı olarak verilen görüşlerin dikkate alınmaması, gerekmekledir.


Karar Özetleri

DPB Mütalaa Özetleri

Devlet Memurları Kanununun 94 üncü maddesi hükmü gereğince Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine gö­re emekli olanlardan yeniden memurluğa alınanlar veya istife edenler ile müstafi sayılanlardan kanuni bekleme süresi sonunda göreve dönenlerin daha önce en az bir yıl memuriyet hizmetleri bulunması halinde yıllık izin kullanabilmele­ri mümkündür. Diğer taraftan, yıl içinde doğum yaptıktan sonra ücretsiz izne ayrılan kadın memurlardan ücretsiz iznin bitiminde göreve başlayanların izne ayrıldığı yıl ile cari yıla ait izinlerini kullanması da mümkün bulunmaktadır. Bir takvim yılım aylıksız izinde geçildikten sonra göreve başlayan memurların ise, aylıksız izinli oldukları takvim yılına ait yıllık izin haklan bulunmamaktadır. (14 Sayılı Bülten, sayfa:84)

657 saydı Kanunun 102 nci maddesi hükmü uyarınca, memuriyeti sırasında yıllık izin kullanarak görevden ayrılıp, daha sonra yemden göreve başlayanlardan istife ettiği yıl içinde memuriyete dönenlerin, aynı yıl içinde tekrar izin kullanamayacağı hakkında (6 Saydı Bülten, sayfe:44).

18/12/2006 tarihinde göreve başlayan memurun bir yıllık hizmetini tamamlamış olduğu 18/12/2007 tarihin­de 20 günlük yıllık izin hakkına sahip olduğu, ilgilinin 2007 yılına ait 20 günlük iznini 2007 yılı içerisinde kullanabile­ceği gibi, 2007 yılında kullanmadığı veya kullanmasına imkan veren bir sürenin kalmamış olması sebebiyle kullana­madığı yıllık iznini aynı Kanunun 103 üncü maddesinin ilk fıkrası gereğince 2008 yılında da kullanabileceğine ilişkin (29 Saydı Bülten, sayfa: 32).

Askerlik hizmeti boyunca aylıksız izinli sayılan Devlet memurlarının askerlik hizmeti sırasında kullandıktan izin sürelerinin; 657 sayılı Kanun de memurlara tanınan yıllık iznin kullanılmasında dikkate alınamayacağı hakkında (15 Sayılı Bülten, sayfa: 8).

657 sayılı Kanunun 141 inci maddesine istinaden görevinden uzaklaştırılan ve bilahare görevine iade edilen Devlet memurlarının görevden uzakta geçirdikleri sürenin ilgililerin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi ve yıllık izin sürelerinin hesabında Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması karşısında; ilgi yazıda göreve iade edildiği belirtilen personelin yıllık izinlerinin, 657 sayılı Kanunun 102 ve 103 üncü maddeleri hükümleri çerçevesinde kullandırılması gerekmekte olup, mezkur 103 üncü maddede cari yıl ile bir önceki yıl hariç önceki yıllara ait kullanılmamış izin haklarının düşeceği belirtildiğinden ilgiliye cari yıl ile birlikte önceki yıla ait izin hakkının kullandırılması gerektiği hakkında (27 Sayılı Bülten savfoa36}

657 sayılı Kanunun aylıksız izin ve hastalık iznini düzenleyen maddeleri ile görevden ayrı kalmayı gerekti­ren birtakım maddelerine istinaden bir takvim yılı boyunca izinli olan görevden uzaklaştırma veya tutuklama, istifa gibi sebeplerle uzun süre ayrı kalan personelin hizmette bulunmayan bu yıl için ayrıca yıllık izin hakkının bulunmadı­ğı; İzne ayrılmış bulunan personelden bu iznin sonunda göreve başlayanlar içinde bulundukları yıla ait yıllık izin haklarını kullanabilmeleri için aynı yıl içinde mükerrer izin kullanmış olmaması kaydıyla göreve başladıkları tarihten yıl sonuna kadar kısmen veya tamamen izin kullanabilmelerine imkan veren bir sürenin kalmış olması gerektiği bu şekilde izin kullanabilmeye imkan verebilecek hiç süre kalmamış olması halinde o yıla ait kullanılmayan yıllık Emle­rinin izleyen yıl içinde kullanılabileceği mütalaa edilmektedir (29 Sayılı Bülten sayfa: 42).

5 gün yıllık izin talebinde bulunan personele verilen bu izne, idarece iznin bitimine tekabül eden ve yıllık izin sünesinin içerisinde kalmayan cumartesi ve pazar günlerinin dahil edilmesinin uygun olmadığı hakkında (29 sayılı Bülten, sayfa 21).

Yıllık iznin kullanılacağı zaman bakımından idareye takdir yetkisi tanınmış olmakla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarının yıllık iznin kullanılma süresini sınırlamasına ilişkin bir düzenleme 657 sayılı Kamuda yer almamakla­dır (25 Sayılı Bülten, sayfa: 79).

Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanların 657 sayılı Kanunin değişik 108 inci maddesinin son fıkrası hükmü gereğince aylıksız izinli sayılmaları gerekmekte ise de yıllık izinli ikon kısa dönem muvazzaf askerlik hizmetini yapanların memuriyet hizmetlerinin kesintiye uğramaması halinde ilgililerin ayrıca askerlikte geçen hizmet sürelerinin değerlendirilmesine ve askerlik hizmet süresine tekabül eden süreye ait aylığın geri alınmasına gerek olmadığı hakkında (9 Sayılı Bülten, sayla: 50).

Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinde çalışmakta iken özel bir düzenleme nedeniyle Devlet memurlu­ğuna geçirilenlerin, 657 sayılı Kanunun 102 ve 108 inci maddelerinde düzenlenen izinlerinin kullanımına esas olacak toplam hizmetlerine Tarım Satış Kooperatifleri ve birliklerinde geçen hizmetlerin dahil edilebileceği hakkında (20 Sayılı Bülten, sayfa 22).

Yıllık iznin kullanılacağı zaman bakımından idareye takdir yetkisi tanınmış olmakla birlikte, yıllık izinlerin saatlik izne çevrilerek kullandırılabilmesine ilişkin bir düzenlemeye 657 sayılı Kanunda yer verilmediği hakkında (28 Sayılı Bülten, sayfa 2).

154 Seri No’lu DMK Genel Tebliği gereğince, yıllık izin süresinin hesabına esas hizmet süresinin tespitinde, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylık derecelerinin hesabında değerlendirilen hizmet süreleri dik­kate alındığından, hizmet birleştirmesi sonucu adı geçenin ödenecek aylığında değerlendirilen sürenin yıllık izin ve aylıksız izin için 657 sayılı Kanunda öngörülen sürelerin hesabında da dikkate alınması gerektiği

-657 sayılı Kanunun 83 ve 84 üncü maddeleri gereğince aynı Kanunun 108 inci maddesinin son fıkrası çerçeve­sinde askerlik sebebiyle aylıksız izinde geçen süreler hariç olmak üzere, diğer aylıksız izinlerde geçen süreler kaza­nılmış hak aylık derecesinin hesabında dikkate alınmadığından, doğum sebebiyle alman aylıksız izinde geçen sürele­rin yıllık izin ve aylıksız izin için 657 sayılı Kanunda öngörülen sürelerin hesabında değerlendirilemeyeceği hakkında (30 Sayılı Bülten, sayfe30).

Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında göçsen hizmet sü­releri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendiri­len hizmet sürelerinin dikkate alınmasının gerekli olması karşısında ilgililerin 3269 sayılı “Uzman Erbaş Kanununa” tabi olarak geçen hizmetlerinin yıllık izin süresinin hesabında dikkate alınması gerektiği mütalaa edilmektedir (30 Sayılı Bülten, say&70).

 

 


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.