AYM'ye gerekçeli karar çağrısı

Anayasa Mahkemesi’nin dershaneleri kapatan yasayı iptali sonrası dershanelerin hukuki bir sorunla karşılaşmayacağı vurgulandı. Dershane camiası AYM’nin bir an önce gerekçeli kararı açıklaması gerektiğini belirtti

AYM'ye gerekçeli karar çağrısı
17 Temmuz 2015 Cuma 09:40

Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’nin (AYM)ders­ha­ne­le­ri ka­pa­tan ya­sa­sı ip­tal et­me­si­nin ar­dın­dan eği­tim ca­mi­ası ge­rek­çe­li ka­ra­ra odak­lan­dı. Uğur Ders­ha­ne­le­ri Ge­nel Mü­dü­rü Lok­man Du­rak, ders­ha­ne ka­ra­rı­nın geç ve­ril­me­si­ne tep­ki gös­ter­di.

FATMA EREN - BUGÜN GAZETESİ

Fİİ­LEN YA­PI­LA­MAZ

Ge­rek­çe­li ka­ra­rın geç açık­lan­ma­sı ha­lin­de ders­ha­ne­ci­lik fa­ali­ye­ti­nin fii­len ya­pı­la­ma­ya­ca­ğı­na dik­kat çek­ti. Du­rak, "Or­ta­da da­ha hü­kü­met yok, ge­rek­çe­li ka­rar da gel­me­di. Ya­ni top ba­kan­lıkta biz­ler de on­lar­dan ge­le­cek ha­ber­le­ri bek­li­yo­ruz" de­di. Ge­rek­çe­li ka­ra­rın bir an ön­ce açık­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne vur­gu yap­tı.

Ba­kan­lı­ğın dö­nü­şüm ona­yı ver­me­ye de­vam et­ti­ği­ni di­le ge­tirdi. Du­rak, "Ge­rek­çe­li ka­rar açık­lan­ma­dı­ğı için ba­kan­lık ma­sa­da­ki baş­vu­ru­la­rı de­ğer­len­di­ri­yor" dedi. Ve­li­le­rin ço­cuk­la­rı­nın ka­yıt­la­rı­nı alıp al­ma­ma­da ka­rar­sız­lık ya­şa­dı­ğı­nı kay­det­ti.

SI­KIN­TI­LI BİR SÜ­REÇ­TE­YİZ

Sı­nav Ders­ha­ne­le­ri Eği­tim Ko­or­di­na­tö­rü Ömer Ko­çak, ba­kan­lı­ğın ken­di­le­ri ile gö­rüş­tü­ğü­nü be­lirt­ti. Ko­çak şöy­le ko­nuş­tu: "AYM ka­ra­rı ile il­gi­li sü­reç­le ko­nuş­mak için ça­ğır­dı­lar. Ge­rek­çe­li ka­rar açık­lan­dık­tan son­ra ba­kan­lık ken­di için­de ola­yı de­ğer­len­di­re­cek.

Mec­lis yok. Sa­de­ce AYM ka­ra­rı var o da bek­le­me­de. Sı­kın­tı­lı bir sü­reç­te­yiz."  Koçak, dö­nü­şüm li­se­le­ri­nin de­vam edip et­me­ye­ce­ği­nin be­lir­siz­li­ği­ni ko­ru­du­ğu­nu ak­tar­dı.

YOL HA­Rİ­TA­SI­ BEL­Lİ DE­ĞİL

TÖ­DER Baş­ka­nı İb­ra­him Ta­şel de ba­kan­lı­ğın ata­ca­ğı adı­mı bek­le­dik­le­ri­ni vur­gu­la­dı. Ders­ha­ne tem­sil­ci­le­riy­le sü­rek­li ir­ti­bat ha­lin­de ol­duk­la­rı­nın al­tı­nı çi­zen Ta­şel, be­lir­siz­lik ya­şa­dık­la­rı­nı söy­le­di. Ta­şel, "Ge­rek­çe­li ka­ra­rı gör­me­den bir şey ya­pa­mı­yo­ruz. Sa­de­ce el­de AYM ka­ra­rı var. Yol ha­ri­ta­mı­zı be­lir­le­ye­me­dik" de­di.

ÖĞRETMENLER YENİDEN DERSHANELERE DÖNÜYOR

İş­siz­lik­le bo­ğu­şan eği­tim­ci­ler ip­tal ka­ra­rı son­ra­sı ye­ni­den ders­ha­ne­le­rin ka­pı­sı­nı çal­ma­ya baş­la­dı. PAK Eği­tim İş Sen­di­ka­sı Ge­nel Baş­ka­nı Ab­dul­lah Ka­yış­kı­ran, ka­ra­rın iş­siz ka­la­cak yak­la­şık 60 bin ders­ha­ne öğ­ret­me­ni­ne umut ol­du­ğu­nu kay­det­ti.

Ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma­sı sü­re­cin­de bin­ler­ce eği­tim­ci­nin iş­ten çı­ka­rıl­dı­ğı­nı ak­tar­dı. Ka­yış­kı­ran, "Sa­de­ce bi­zim 10 bin ders­ha­ne öğ­ret­me­ni üye­miz­den 3 bin 200'ü bu süreçte iş­siz kal­dı” dedi.

NEFES ALDILAR

Kayışkıran şöyle devam etti: “Di­ğer sen­di­ka­la­rı da dü­şün­dü­ğü­müz­de bu sa­yı da­ha da yük­se­li­yor. İp­tal ka­ra­rı son­ra­sı de­rin ne­fes alan öğ­ret­men­ler kol­la­rı sı­va­ya­rak eği­ti­me de­vam eden ku­rum­la­rın ka­pı­sı­nı çal­ma­ya baş­la­dı."

"AYNEN DEVAM EDECEK"

Avu­kat Meh­met Ka­sap: Ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma­sı­nın ip­ta­li son­ra­sın­da hiç­bir so­run kal­ma­dı. Şu an hu­ku­ki bir so­run yok. MEB sa­de­ce sus­sun, otur­ma­ya de­vam et­sin ye­ter.AY­M’­nin ver­di­ği ka­rar­la ders­ha­ne­le­ri ka­pat­ma­yı ön­gö­ren ka­nun mad­de­si ip­tal edil­di. Pa­ni­ğe, te­dir­gin ol­ma­ya ge­rek yok. So­run da kal­ma­dı. Bel­ki ka­nun­la dü­zen­le­me ya­pı­la­bi­lir.

HU­KU­Kİ EN­GEL YOK

CHP İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Avu­kat Mah­mut Ta­nal:  Ön­ce­den ya­pı­lan uy­gu­la­ma ney­se, ay­nı­sı ay­nı şe­kil­de de­vam ede­cek. Or­ta­da bir so­run, hu­ku­ki bir en­gel yok. Ya­pı­la­cak bir dü­zen­le­me­ye de ge­rek yok. Bu ko­nu­da za­ra­rı, zi­ya­nı olan da var­sa bu­nun kar­şı­lan­ma­sı ge­re­kir. On­lar da da­va­sı­nı açar, kar­şı­lı­ğı­nı alır­lar.

LÜ­ZUM­SUZ MA­CE­RA OL­DU

MHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Ok­tay Öz­türk: Lü­zum­suz ye­re dev­let böy­le bir ma­ce­ra­ya so­kul­du. Ama hu­kuk ka­ra­rı­nı ver­di. Ka­pat­ma­ya ça­lış­tık­la­rı ders­ha­ne­ler hu­kuk ka­na­lıy­la ka­pa­tıl­ma­dı. Ka­pat­mak için ça­ba­la­yan­lar da tü­kür­dük­le­ri­ni ya­la­ya­cak­tır.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.