Doğudaki Devlet Okulları Teog'da Sınıfta Kaldı

Doğu ve Güneydoğu illerinde Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavı sonuçlarında devlet okulları sınıfta kaldı. Diyarbakır’da bir ilçenin milli eğitim müdürü 8. sınıfa giden öğrencilerin bir kısmının optik form doldurmayı dahi bilmediğini iddia etti.

Doğudaki Devlet Okulları Teog'da Sınıfta Kaldı
16 Haziran 2014 Pazartesi 10:18

 Tür­ki­ye ge­ne­lin­de yak­la­şık 1 mil­yon 200 bin 8. sı­nıf öğ­ren­ci­si­nin gir­di­ği TE­OG sı­nav­la­rı so­nuç­la­rı açık­lan­dı. So­nuç­lar, do­ğu il­le­rin­de­ki dev­let okul­la­rı­nın eği­tim­de­ki ye­ter­siz­li­ği­ni göz­ler önü­ne ser­di.

219 or­ta­oku­lun bu­lun­du­ğu Mar­di­n’­de 40 bi­ne ya­kın 8. sı­nıf öğ­ren­ci­si sı­na­va gir­di. Kent­te 120 so­ru­ yöneltildiği TE­OG’da özel okul­la­rın net or­ta­la­ma­sı 70 çık­tı. Dev­let okul­la­rın­da­ki net or­ta­la­ma­ ise 35-40 ban­dın­da kal­dı.  

ŞIR­NA­K ­DA DÖ­KÜL­DÜ

Şır­na­k’­ta da du­rum çok fark­lı de­ğil. Ciz­re il­çe­sin­de bu­lu­nan 41 or­ta­okul­dan bu se­ne yak­la­şık 4 bin öğ­ren­ci TE­OG sı­na­vı­na gir­di. Sı­nav so­nuç­la­rı­na gö­re Ciz­re Tür­ki­ye­’nin en dü­şük or­ta­la­ma­sı­na sa­hip böl­ge­le­r­den ol­du. Şır­na­k’­ta­ki özel okul­la­rın TE­OG or­ta­la­ma­sı 75 iken dev­le­te ait okul­lar­da­ki or­ta­la­ma­nın 23 ol­du­ğu gö­rül­dü.

ÖĞ­RET­MEN İH­Tİ­YA­CI KAR­ŞI­LA­NA­MI­YOR

Böl­ge­de­ki eği­tim­ci­ler okul­la­rın öğ­ret­men ih­ti­ya­cı­nı bi­le kar­şı­la­mak­ta zor­luk çek­ti­ği­ne dik­kat çe­ki­yor. Ay­rı­ca 60 ki­şi­lik sı­nıf­lar­da eği­tim ve­ren alan dı­şı öğ­ret­men­le­rin ço­cuk­la­ra ge­rek­li bil­gi do­na­nı­mı su­na­ma­dı­ğı­nı be­lir­ti­yor.
Hat­ta Di­yar­ba­kı­r’­da gö­rev ya­pan bir İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü 8. sı­nı­fa gi­den öğ­ren­ci­le­rin bir kıs­mı­nın op­tik form dol­dur­ma­yı bil­me­di­ği­ni id­di­a et­ti.

BÖL­GE İN­SA­NI ÇOK ZE­Kİ

Mar­di­n’­de eği­tim ve­ren Özel Atak Ko­le­ji de TE­OG sı­nav or­ta­la­ma­la­rı­na gö­re 34 bin or­ta­okul için­de ilk 50’de ken­di­ne yer bul­du. Okul mü­dü­rü İl­han Ay­te­kin, “Böl­ge in­sa­nı çok ze­ki, uy­gun or­tam sağ­la­nın­ca çok cid­di so­nuç­lar alı­nı­yor. Ge­çen se­ne 56 li­se me­zu­nu ver­dik bu­nun 22’si hu­kuk fa­kül­te­si­ni 10 ta­ne­si de tıp fa­kül­te­si­ni ka­zan­dı­” şek­lin­de ko­nuş­tu.

Dershaneyle 63 kişi üniversiteyi kazandı

Böl­ge­de­ki özel eği­tim ku­rum­la­rı­nın çok cid­di im­kan­lar sun­du­ğu­nu ifa­de eden Ay­te­kin, şu çar­pıcı tes­pi­ti ­yap­tı: “Mar­di­n’­in De­rik il­çe­sin­de ders­ha­ne açıl­ma­dan ön­ce yıl­da üç ki­şi üni­ver­si­te sı­na­vı­nı ka­za­nı­yor­du. Ders­ha­ne açıl­dık­tan son­ra bu sa­yı da­ha ilk yıl­da 63 ol­du­.”

Doğudaki okulun anlamı farklı

Di­yar­ba­kı­r’­da eği­tim ve­ren Nil Ko­le­ji Mü­dü­rü Ali Peh­li­van ise yap­tı­ğı açık­la­ma­da okul­la­rı­nın­TE­OG sı­na­vın­da çok ba­şa­rı­lı bir gra­fik çizdiğini be­lirt­ti. Tür­ki­ye­’de ilk 50 okul ara­sı­na gir­dik­le­ri­ni di­le ge­ti­ren Peh­li­van,  son sı­nav­da 120 so­ru­yu da doğ­ru ya­pan iki öğ­ren­ci­le­ri­nin ol­du­ğu­nu ek­le­di. Böl­ge için eği­ti­min öne­mi­ne vur­gu ya­pan Peh­li­van son ola­rak şun­la­rı an­lat­tı:

İŞ İMKANI KISITLI

“Do­ğu böl­ge­le­rin­de­ki oku­lun an­la­mı ile ba­tı­da­ki oku­lun an­la­mı çok fark­lı. Bu­ra­da oku­ma­yan ço­cuk ken­di­ni so­kak­ta bu­lu­yor. İş ola­nak­la­rı, sa­na­yi ola­nak­la­rı çok kı­sıt­lı. Eği­ti­me yö­nel­me­yen­ ya da oku­ma­yan­la­rı çok zor ya da su­ça bu­laş­ma ih­ti­ma­li çok yük­sek bir ha­yat bek­li­yor.” 

BİLAL ŞAHİN-BUGÜN GAZETESİ


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.