Emeklilik Süresini Doldurup Da İstifa Eden İkramiye Alır Mı?

TSK'da 28 yıl görev yapıp istifa ettikten sonra özel sektöre geçen kişi emekli olacağı zaman, TSK'daki hizmet süresi için ikramiye alır mı?

Emeklilik Süresini Doldurup Da İstifa Eden İkramiye Alır Mı?
1971 yılında doğan, 1989'da Harp okuluna başlayan bir ziyaretçimiz, Ağustos 2013'te TSK'dan ayrıldığını belirtmektedir. 28 yıl hizmeti bulunmaktadır. 2015 yılında 44 yaşını bitirince emekli olabilecektir. Bu ziyaretçimiz, özel sektörde işe başlayınca emekli ikramiyesinin bu durumdan etkilenip etkilenmeyeceğini sormaktadır.

Emekli ikramiyesi konusu 5434 sayılı Kanunun 89. maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde 26 Ocak 2012'de 6270 sayılı Kanunla değişmiştir. Yapılan değişiklik sırasında, görevinden ayrılan personelin ikramiye alam şartları 1475 sayılı İş Kanunundaki şartlara bağlanmıştır. İlgili hükümler şu şekildedir:

EMEKLİ İKRAMİYESİNE DAİR MADDENİN YENİ HALİ

6270 sayılı Kanunla değiştirilen 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu Madde 89 hükmü,

MADDE 89- Hizmet sürelerinin tamamı bu Kanun ve/veya 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi kapsamında geçenlerden emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapılan asker ve sivil tüm iştirakçilere, her tam fiili hizmet yılı için aylık bağlamaya esas tutarın bir aylığı emekli ikramiyesi olarak verilir.

Birinci fıkra kapsamına girmemekle birlikte, bu Kanun ve/veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında hizmeti bulunanlardan mülga 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bağlananlara ise; bu Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükümlerine tabi olarak bu Kanuna tabi daire, kuruluş ve ortaklıklarda geçen çalışmalarının, 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesinde belirtilen kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına uygun olarak sona ermiş olması şartıyla emekli ikramiyesi ödenir..."

1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi.

"Kıdem tazminatı:

Madde 14. (Değişik birinci fıkra: 29/7/1983 - 2869/3 md.) Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin:

1. İşveren tarafından bu Kanunun 17 nci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında,2. İşçi tarafından bu Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca, (sağlık, ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranış, zorlayıcı sebepler- örneğin işin durması-)

3. Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyle,

4. Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla;

5. (Ek: 25/8/1999 - 4447/45 md.) 506 Sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle,

Feshedilmesi veya kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.."

MADDENİN DURUMUNUZLA İLGİLİ KOŞULUNA GÖRE DEĞERLENDİRMEMİZ.

1- Emekli sandığı Kanununun atıfta bulunduğu 1475 sayılı Kanunun 14. maddesinde, yaşlılık aylığının bağlanması için öngörülen sigortalılık prim gün süresini dolduranların ayrılmaları durumuna atıfta bulunulmuştur. Siz prim ödeme gün sayınızı doldurduğunuz için, TSK.daki hizmetleriniz açısından hak kaybı olmaz, emekli olacağınız zaman emekli ikramiyesi alırsınız.

2-- Sigortalı çalışırsanız, emekli ikramiyeniz için hak kaybı yine olmayacaktır.

3- Sigortalı olarak 1080 gün veya daha fazla çalışırsanız işçi statüsünde emekli olursunuz, 1080 günden az çalışıp emekli olursanız memur emeklisi olursunuz, her iki durumda da emekli ikramiyeniz için yine bir hak kaybı olmaz emekli ikramiyenizi alırsınız.

4- Emekli ikramiyenizi ne zaman aylık bağlanırsa, o zaman alırsınız, aylık bağlanmadan emekli ikramiyesini alamazsınız.

 Memurlar.Net - ÖzelYORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması