İşte Anayasa Mahkemesinin Gündemi!

18 Şubat 2015 Çarşamba Günü Saat 09.30'da Yapılacak Mahkeme Toplantısı Gündemi

İşte Anayasa Mahkemesinin Gündemi!
17 Şubat 2015 Salı 09:30

18 Şubat 2015 Çarşamba Günü Saat 09.30'da Yapılacak Mahkeme Toplantısı Gündemi:

Sıra

No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme

Evresi

Özelliği

1

2015/2

Nizip 1. Asliye Hukuk Mahkemesi

4.11.1983 günlü, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4. maddesinin "Taşınmaz malın mülkiyetinin kamulaştırılması yerine, amaç için yeterli olduğu takdirde taşınmaz malın belirli kesimi, yüksekliği, derinliği veya kaynak üzerinde kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı kurulabilir." biçimindeki birinci fıkrasının iptaline karar verilmesi istemi.

İlk

İtiraz

2

2015/9

Çankırı 1. Asliye Ceza Mahkemesi

23.3.2005 günlü, 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'a, 2.12.2014 günlü, 6572 sayılı Kanun'un 45. maddesiyle eklenen geçici 9. maddenin (1) numaralı fıkrasının iptaline karar verilmesi istemi.

İlk

İtiraz

3

2015/3

Ankara 19. İş Mahkemesi

12.1.2011 günlü, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 57. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendinde yer alan "...veya birbirine benzer..."ibaresinin iptaline karar verilmesi istemi.

İlk

İtiraz

4

2015/4

Kocaeli 4. Asliye Ceza Mahkemesi

26.9.2004 günlü, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinin (6) numaralı fıkrasının "Yasaklama ve geri alma hükmün kesinleşmesiyle yürürlüğe girer ve süre, cezanın tümüyle infazından itibaren işlemeye başlar." biçimindeki son cümlesinin iptaline karar verilmesi istemi.

İlk

İtiraz

5

2015/8

Marmaris 2. Asliye Ceza Mahkemesi

6.10.1983 günlü, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun;

1- 2.3.2014 günlü, 6529 sayılı Kanun'un 5. maddesiyle değiştirilen 6. maddesinin,

2- 7. maddesinin,

3- 3.8.2002 günlü, 4771 sayılı Kanun'un 5. maddesiyle değiştirilen 10. maddesinin,

4-   20. maddesinin,

5-   22. maddesinin birinci fıkrasının,

6- 23. maddesinin (a), (c), (d) ve (e) bentlerinin, iptallerine karar verilmesi istemi.

İlk

İtiraz

6

2015/5

İstanbul Milletvekili M. Akif HAMZAÇEBİ, Sinop Milletvekili Engin ALTAY, Ankara Milletvekili Levent GÖK ile birlikte 123 milletvekili

19.11.2014 günlü, 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un;

1-24. maddesiyle değiştirilen, 14.6.1973 günlü, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nun 43. maddesinin onbirinci fıkrasında yer alan "aday öğretmenler hakkında uygulanmaz" ibaresinin,

2-31. maddesiyle, 4.11.1981 günlü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 11. maddesine eklenen;

a- İkinci fıkranın "Eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmekle birlikte kurucu vakfa veya üçüncü şahıslara doğrudan ya da dolaylı kaynak aktardığı Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen nesnel ve ölçülebilir kriterlere göre tespit edilen vakıf yükseköğretim kurumları hakkında, verilen süre içerisinde aktarılan kaynağın vakıf yükseköğretim kurumuna iade edilmemesi hâlinde, Yükseköğretim Kurulu gerektiğinde..." ve "...kısıtlayıcı veya faaliyet iznini kaldırma şeklinde tedbir niteliğinde kararlar alır." bölümlerinin,

b- Üçüncü fıkranın "Vakıf yükseköğretim kurumlarının denetimi ve bu denetim sonucu ilgili yükseköğretim kurumu hakkında... " ve "...kısıtlayıcı veya faaliyet iznini kaldırıcı önlemlerin alınmasına ilişkin usul ve esaslar, Üniversitelerarası Kurulun görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir." bölümlerinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.

İlk

İptal

7

2015/6

İstanbul Milletvekili M. Akif HAMZAÇEBİ,

20.11.2014 günlü, 6570 sayılı İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu'nun 6. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan "Baro başkanlarının..." ve "...seçeceği..." ibarelerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.

İlk

İptal


 

Sinop Milletvekili Engin ALTAY, Ankara Milletvekili Levent GÖK ile birlikte 123 milletvekili

 

 

 

8

2015/7

İstanbul Milletvekili M. Akif HAMZAÇEBİ, Sinop Milletvekili Engin ALTAY, Ankara Milletvekili Levent GÖK ile birlikte 116 milletvekili

22.12.2014 günlü, 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun;

1-   6. maddesinin;

a- (1) numaralı fıkrasının, aa- (a) bendinin,

ab- (b) bendinde yer alan "...değişiklik konusu projelere ait ödeneklerle ilgili kurumlar arası aktarmaya," ibaresinin,

b- (2) numaralı fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlelerinin, c- (3) numaralı fıkrasında yer alan "...fonksiyonel sınıflandırma ayrımına bakılmaksızın..." ibaresinin,

d- (5) numaralı fıkrasının üçüncü cümlesinin "...bu değişikliğin gerektirdiği tertipler arası ödenek aktarması işlemlerinin tamamı ilgili kurumun talebi üzerine 5018 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir." bölümünün,

2- 9. maddesinin (1) numaralı fıkrasının ".(kurulu gücü 500 MW üzerinde olan baraj ve HES projeleri, Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci- Halkalı Banliyö Hattının İyileştirilmesi ve Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi İnşaatı Projesi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca gerçekleştirilecek şehir içi raylı ulaşım sistemleri ve metro yapım projeleri ile diğer demiryolu yapımı ve çeken araç projeleri hariç...)" bölümünün,

3-   Eki E-Cetveli'nin;

a- (18) numaralı sırasında yer alan açıklamanın birinci cümlesinde yer alan "... tarafından açılacak özel hesap..." ibaresi ile ikinci cümlesinin,

b- (19) numaralı sırasında yer alan açıklamanın ikinci cümlesinin,

c- (20) numaralı sırasında yer alan açıklamanın ikinci cümlesinde yer alan "...adına açılacak özel bir hesaba..." ve ".Kalkınma Bakanı tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde..." ibarelerinin,

d- (30) numaralı sırasında yer alan açıklamanın ikinci cümlesinin,

e- (40) numaralı sırasında yer alan açıklamanın, f- (64) numaralı sırasında yer alan açıklamanın, g- (85) numaralı sırasında yer alan açıklamanın,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.

İlk

İptal

9

2015/11

Ankara 10. İdare Mahkemesi

12.11.2012 günlü, 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un;

1-   Geçici 2. maddesinin;

a- (1) numaralı fıkrasının,

b- (5) numaralı fıkrasının son cümlesinde yer alan "...5393 sayılı Kanunun 8 inci maddesine uygun olarak birleşme veya katılma yoluyla..." ibaresinin,

2-     Eki (27) Sayılı Liste'nin (345) numaralı sırasında yer alan "Kütahya", "Simav" ve "Kuşu" ibarelerinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.

İlk

İtiraz

10

2015/10

İzmir 1. İş Mahkemesi

31.5.2006 günlü, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 32. maddesinin, 17.4.2008 günlü, 5754 sayılı Kanun'un 20. maddesiyle değiştirilen ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "...her türlü borçlanma süreleri hariç..." ibaresinin iptaline karar verilmesi istemi.

İlk

İtirazSıra

No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme

Evresi

Özelliği

1

2015/12

Şarkışla Asliye Ceza Mahkemesi

21.6.1927 günlü, 1111 sayılı Askerlik Kanunu'na, 10.12.2014 günlü, 6582 sayılı Kanun'un 1. maddesiyle eklenen geçici 52. maddenin beşinci fıkrasında yer alan "Bu madde hükümlerinden yararlanan yükümlüler hakkında..." ibaresinin iptaline karar verilmesi istemi.

İlk

İtiraz

2

2015/14

İstanbul

61. Asliye Ceza

Mahkemesi

31.3.2011 günlü, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 18. maddesinin (1), (3) ve (8) numaralı fıkralarının iptallerine karar verilmesi istemi.

İlk

İtiraz

3

2015/19

Sivas

Çocuk

Mahkemesi

31.3.2011 günlü, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 18. maddesinin (3) ve (9) numaralı fıkralarının iptallerine karar verilmesi istemi.

İlk

İtiraz

4

2015/13

Trabzon Bölge İdare Mahkemesi

10.2.1954 günlü, 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 33. maddesine, 21.4.2005 günlü, 5335 sayılı Kanun'un 4. maddesiyle eklenen (d) fıkrasında yer alan "...ve her defasında on gün ile sınırlı olmak..." ibaresinin iptaline karar verilmesi istemi

İlk

İtiraz

5

2015/15

Ankara

3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7. maddesinin birinci fıkrasının, 22.6.2004 günlü, 5194 sayılı Kanun'un 13. maddesiyle değiştirilen (b) bendinin iptaline karar verilmesi istemi.

İlk

İtiraz

6

2015/18

İstanbul Milletvekili M. Akif HAMZAÇEBİ, Sinop Milletvekili Engin ALTAY, Ankara Milletvekili Levent GÖK ile birlikte 120 milletvekili

2.12.2014 günlü, 6572 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un;

1-  8. maddesinin,

2-   10. maddesinde yer alan "2575 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarında yer alan "Başkanlar" ibareleri "Başkanlık" şeklinde değiştirilmiş," ibaresinin,

3-   12. maddesiyle değiştirilen 2575 sayılı Kanun'un 17. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci, ikinci ve son cümlelerinin,

4-   13. maddesinin birinci fıkrasında yer alan "...üçüncü fıkrasında yer alan "Başkanlar" ibaresi "Başkanlık" şeklinde değiştirilmiştir" ibaresinin,

5-      13. maddesiyle değiştirilen 2575 Kanun'un 26. maddesinin ikinci fıkrasının,

6-    14. maddesiyle değiştirilen 2575 sayılı Kanun'un 27. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan ".dava daireleri arasındaki iş bölümü..." ve "...Başkanlık Kurulu tarafından belirlenir." ibarelerinin,

7-   18. maddesiyle değiştirilen 2575 sayılı Kanun'un 52/A maddesinin; a- (1) numaralı fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinin,

b- (2) numaralı fıkrasının,

8-   20. maddesiyle 2575 sayılı Kanun'a eklenen geçici 26. maddenin,

a- (3) numaralı fıkrasında yer alan "Başkanlık Kurulu, iş durumunu dikkate alarak daireler arasındaki iş bölümünü yeniden belirler..." ibaresinin,

b- (4) numaralı fıkrasının,

9-   26. maddesinin,

10-    27. Maddesiyle, 4.2.1983 günlü, 2797 sayılı Yargıtay Kanunu'na eklenen geçici 14. maddenin;

a- Dördüncü fıkrasında yer alan "Yeni oluşan Birinci Başkanlık Kurulu, iş durumunu dikkate alarak daireler arasındaki iş bölümünü yeniden belirler..." ibaresinin, b- Beşinci fıkrasının,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.

İlk

İptal

7

2015/20

İstanbul

72. Asliye Ceza

Mahkemesi

4.11.2004 günlü, 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun, 23.1.2008 günlü, 5728 sayılı Kanun'un 558. maddesiyle değiştirilen 32. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin "Derneğe ait tutulması gereken defter veya kayıtları tutmayan veya tasdiksiz defter tutan dernek yöneticileri üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır." biçimindeki birinci cümlesinin iptaline karar verilmesi istemi.

İlk

İtiraz

  


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.