İşte MEB'i Yöneten Beşli

"Ba­kan ay­rı, müs­te­şar ay­rı tel­den ça­lı­yor. Ba­kan­lık, ba­kan­lığın dı­şın­dan yö­ne­ti­li­yor."

İşte MEB'i Yöneten Beşli
15 Temmuz 2015 Çarşamba 12:29

AYM'nin iptal ettiği 'Dershane yasası'nın içeriğinde MEB'deki sistemi altüst edecek düzenlemeler bulunduğunu ifade eden Sözcü'den Saygı Öztürk,Bakan Avcı'nın, bakanlığın icraatlerinden en son haber aldığını belirtti. MEB'i yöneten 5'liyi açıklayan Öztürk, AYM'nin bu 5'linin hesabını bozduğunu kaydetti.

İşte Saygı Öztürk'ün analizi:

5’linin Hesabını Bozdular

Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Na­bi Av­cı, ba­kan­lı­ğı­nın bir­çok ic­ra­atın­dan son an­da ha­ber­dar edi­li­yor. Çün­kü, eği­tim­le il­gi­li he­men her de­ği­şik­lik, ba­kan­lık bü­rok­rat­la­rı­nın bil­gi­si dı­şın­da ge­li­şi­yor.

TÜR­GE­V’­in ya­nı sı­ra En­sar Vak­fı, İmam Ha­tip Me­zun­la­rı Der­ne­ği, İlim Yay­ma Ce­mi­ye­ti, hü­kü­me­te ya­kın­lı­ğıy­la bi­li­nen Eği­tim Bir Sen ta­ra­fın­dan ya­pı­lan ha­zır­lık­lar AKP mil­let­ve­kil­le­ri ta­ra­fın­dan ya­sa öne­ri­si ola­rak Mec­li­s’­e ve­ri­li­yor.

Ka­mu­oyun­da “Ders­ha­ne Ya­sa­sı” ola­rak bi­lin­se de, o ya­sa­nın için­de Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’n­da sis­te­mi al­tüst eden dü­zen­le­me­ler bu­lu­nu­yor­du.

O ya­sa­nın için­de müs­te­şar dı­şın­da­ki bü­tün bü­rok­rat­la­rın hak­sız-hu­kuk­suz bir bi­çim­de gö­rev­den top­lu ola­rak alın­ma­la­rı var. On­la­rın ye­ri­ne kı­de­me, li­ya­ka­ta hiç uyul­ma­dan “yan­daş”­la­rın usul­süz bir bi­çim­de üst gö­rev­le­re ge­ti­ril­me­le­ri var. 700 ci­va­rın­da üst dü­zey bü­rok­ra­tın “ha­vu­za atıl­ma­sı”, hiç­bir gö­rev ve­ril­me­den ma­aş öden­me­si var…

GE­Cİ­KEN KA­RA­RIN KAR­MA­ŞA­SI

Ders­ha­ne­le­rin bu ya­sa­nın içi­ne atıl­ma­sı­nın baş­lı­ca ne­de­ni, hü­kü­met-ce­ma­at çe­kiş­me­si­dir. San­ki bü­tün ders­ha­ne­le­rin ce­ma­at­le bağ­lan­tı­sı var­mış gi­bi top­tan­cı bir yak­la­şım ser­gi­len­di.

San­ki ders­ha­ne­le­re ih­ti­yaç duy­ma­yan bir eği­tim sis­te­mi var­mış gi­bi “kal­dır­dım” di­yor­lar ama ders­ha­ne­le­ri yer al­tı­na in­dir­dik­le­ri­nin far­kın­da de­ğil­ler­miş gi­bi tu­tum iz­li­yor­lar.
 

Ya­sa 2014 yı­lı­nın Mart ayın­da çı­ka­rıl­dı. Ana­ya­sa Mah­ke­me­si de ip­ta­li is­te­nen ya­sa­yı bek­let­tik­çe bek­let­ti. Dö­nü­şüm için sü­re­nin so­nu­na yak­la­şıl­dı­ğı için 900 ci­va­rın­da ders­ha­ne oku­la dö­nüş­tü­rül­dü. Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ka­ra­rı ge­ri­ye yü­rü­me­ye­ce­ği için bu okul­la­ra ka­yıt yap­tı­ran öğ­ren­ci­ler me­zun edi­lin­ce­ye ka­dar ders­ha­ne­ye dö­nü­şe­me­ye­cek. 2 bin 280 ders­ha­ne­nin oku­la dö­nü­şüm iş­le­mi ise he­nüz so­nuç­lan­ma­mış­tı. On­lar­dan oku­la dö­nüş­mek is­te­me­yen­le­rin ders­ha­ne­ye dö­nüş­le­ri­nin yo­lu açı­la­bi­lir.

Özel Ders­ha­ne­ci­ler Bir­li­ği Der­ne­ği Baş­ka­nı Fa­ruk Köp­rü­lü, ge­çen çar­şam­ba gü­nü Ana­ya­sa Mah­ke­me­si üye­le­ri­ni sek­tör­le il­gi­li bil­gi­len­dir­miş, “çok ge­ci­ki­yor­su­nuz” de­miş­ti. Fa­ruk Köp­rü­lü­’ye sor­dum, şun­la­rı söy­le­di:

Mah­ke­me ka­rar ver­mek­te çok ge­cik­ti­ği için sek­tör ola­rak bi­zi çok bü­yük sı­kın­tı­lar bek­li­yor. Mah­ke­me, bu ka­ra­rı en az 3 ay ön­ce ver­me­liy­di. Sü­re da­ra­lın­ca, ders­ha­ne­ci­ler dö­nü­şüm için baş­vur­du. Te­mel li­se­ye kay­do­lan, pa­ra­la­rı­nı öde­yen ve­li­ler var. Te­mel li­se­ye dö­nü­şen ders­ha­ne­ler ye­ni­den ders­ha­ne­ye dö­nü­şe­bi­le­cek mi? Ge­rek­çe­li ka­ra­rı gör­dük­ten son­ra ne ol­du­ğu­nu öğ­re­ne­bi­le­ce­ğiz.”

MİL­Lİ EĞİ­TİM BU­NU HEP YA­PI­YOR

Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı so­run­la­rı çöz­me­yi bir ta­ra­fa özen­siz, ya­sa­lar­dan ha­ber­siz yap­tı­ğı dü­zen­le­me­ler ne­de­niy­le sü­rek­li so­run üre­ti­yor. Ba­kan ay­rı, müs­te­şar ay­rı tel­den ça­lı­yor. Ba­kan­lık, ba­kan­lı­ğın dı­şın­dan yö­ne­ti­li­yor. Eği­ti­mi tam an­la­mıy­la imam ha­tip­leş­tir­me pro­je­si, bel­li va­kıf ve der­nek­ler eliy­le yü­rü­tü­lü­yor.

Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’nın ta­ri­hin­de ol­ma­yan kad­ro­laş­ma AKP hü­kü­met­le­ri dö­ne­min­de ya­pıl­dı. Ön­ce­ki uy­gu­la­ma­lar­la eği­tim yö­ne­ti­ci­le­ri tas­fi­ye edil­di, yer­le­ri­ne si­ya­sal ik­ti­da­ra ya­kın, ik­ti­da­rın doğ­ru­dan kon­trol ede­ce­ği­ni var­say­dı­ğı kad­ro­la­rı eği­tim yö­ne­ti­ci­li­ği­ne ge­tir­di­ler. Şim­di de­ne­yim­li öğ­ret­men­le­ri sür­gün yö­net­me­li­ği­ni de çı­kar­dı­lar. Ça­lış­ma or­ta­mı­nı, öğ­ret­men­le­rin ai­le dü­ze­ni­ni, öğ­ren­ci­ler­le ve­li­le­rin mo­ral de­ğer­le­ri­ni al­tüst et­me ko­nu­sun­da AK­P’­nin son de­re­ce ba­şa­rı­lı ol­du­ğu söy­le­ne­bi­lir.

O OKUL­LA­RI SİZ Bİ­TİR­Dİ­NİZ

Da­nış­ta­y’­ın bin 709 şu­be mü­dü­rü ile il­gi­li ka­ra­rı baş­ta ol­mak üze­re, okul mü­dür ve mü­dür yar­dım­cı­la­rı­nın hak­sız ye­re gö­rev­den alın­dı­ğı­na iliş­kin yar­gı ka­rar­la­rı ba­kan­lık yö­ne­ti­ci­le­ri için hiç­bir an­lam ta­şı­mı­yor.

Gö­rev sü­re­si dol­muş, ge­çi­ci ko­num­da­ki ik­ti­dar kad­ro­laş­ma­yı tam gaz sür­dü­rü­yor. Eği­tim Ku­rum­la­rı Yö­ne­ti­ci­le­ri­nin Gö­rev­len­di­ril­me­si­ne iliş­kin Yö­net­me­li­ğin uy­gu­lan­ma­sın­da mü­la­kat ya da söz­lü sı­nav gi­bi si­ya­sal kad­ro­laş­ma ön­gö­rü­lü, ta­ma­men si­ya­si re­fe­rans ve si­ya­sal ai­di­yet­le­rin be­lir­le­yi­ci ol­du­ğu de­ğer­len­dir­me­le­ri ge­çer­siz sa­yan yar­gı ka­rar­la­rı­na uyul­ma­ma­sı için hi­le­li yol­la­ra yö­ne­li­yor­lar.

Tor­pi­lin, hak et­me­yen­le­rin önem­li gö­rev­le­re ge­ti­ril­di­ği bir sü­reç ya­şa­nı­yor. AKP il ve il­çe baş­kan­la­rı okul­la­rı is­te­di­ği gi­bi yö­ne­ti­yor. On­la­rın ta­li­mat­la­rı doğ­rul­tu­sun­da okul mü­dür­le­ri­ne emir­ler ve­ri­li­yor. Okul­la­ra bu ka­dar si­ya­se­ti so­kan­la­ra ya­zık­lar ol­sun…

Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’nin son ka­ra­rı, eği­tim­de ka­li­te­nin art­tı­rıl­ma­sı­na ya­rar sağ­la­ma­ya­cak ama hü­kü­me­tin da­yat­ma­cı ve hu­kuk­suz gi­ri­şim­le­ri­ne önem­li bir dar­be­dir. Eği­tim­de ka­os ya­rat­ma­da son de­re­ce ba­şa­rı­lı olan, dev­let okul­la­rı­nı bi­tir­me­yi ma­ri­fet sa­yan, eği­ti­mi özel­leş­tir­me­yi ka­fa­sı­na ko­yan AKP yö­ne­ti­ci­le­ri­nin ve on­lar­la bir­lik­te ha­re­ket eden­le­rin he­sa­bı bir kez da­ha bo­zul­du…

 


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.