Karamürsel Öğretmenevi Ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü

Kurumumuz restoran ve lokal birimlerinin genel giderlere katılım ve amortisman bedeli karşılığı tek paket olarak işletmeye verilmesi ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/d ve 51/g maddesine göre pazarlık usulü yöntemiyle aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

Karamürsel Öğretmenevi Ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü
11 Aralık 2014 Perşembe 20:27

 İHALE İLANI
KARAMÜRSEL ÖĞRETMENEVİ ve AKŞAM SANAT OKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Kurumumuz restoran ve lokal birimlerinin genel giderlere katılım ve amortisman bedeli karşılığı tek paket
olarak işletmeye verilmesi ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/d ve 51/g maddesine göre pazarlık usulü
yöntemiyle aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
1. İdarenin :
 a ) Adresi : Cami Atik Mah. Dik Demir Sok. H.T.T. İşhanı No:1 Karamürsel/Kocaeli
 b ) Telefon-Faks Numarası : 2624521019
 c ) Elektronik Posta Adresi : 971274@meb.k12.tr
 ç) İlgili Personelin adı Soyadı unvanı : Ekrem TÜM/Müdür Yardımcısı
2. Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:
İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeleri içeren İhale Dosyasını almak isteyenler Karamürsel Öğretmenevi ve
ASO Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Karamürsel Şubesindeki TR890001500158007266729381 no’lu İban hesabına
200,00 TL yatırarak veya makbuz karşılığı muhasebe birimine ödeyerek, İhale Dokümanını mesai saatlerinde
Öğretmenevi ve A.S.O. Müdürlüğümüzden temin edebilirler.
3.İhale konusu İşin :
 a ) Niteliği, yeri ve miktarı : Karamürsel Öğretmenevi ve ASO’nun aşağıda belirtilen birimlerinin 3 Yıllık
amortisman bedeli karşılığında işletmeye verilmesi için; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35/d ve 51/g maddesi
uyarınca Pazarlık usulü ile ihaleye çıkılmıştır.
Restoran Birimi ve Düğün Salonu : Amortisman bedeli karşılığında işletmeye verilecek Restoran Birimine ait
yerin sınırı ve yüzölçümü: Yaklaşık 900 metrekaredir.
Faaliyet Alanları : Restoran Birimi tatlı, kahvaltı, kebap ve yemek çeşitleri üretimi ve sunumu, müzikli eğlence
geceleri, ikramlı toplantı etkinlikleri yapılan bir birimdir. Talep görmesi halinde paket servisi yapılabilir. Yüklenici,
restoran birimini devraldıktan sonra düğün ve benzeri etkinlikler yapabilir ancak alkollü içki satışı ve sunumu yapamaz.
Restoran birimi idareden yazılı izin alınmadan belirtilen hizmet ve alanların dışında kullanılamaz.
 Düğün Salonu Birimi, Düğün, Nişan, Sünnet, Kına Gecesi, müzikli eğlence geceleri, Toplantı, Doğum Günü
etkinliklerinin, müzik, kamera ve fotoğraf hizmetlerinin ve bu etkinliklerde Restoran biriminde üretilen ve sunulan ürün
ve hizmetlerin satışının yapıldığı birimdir. Düğün Salonu birimi idareden yazılı izin alınmadan belirtilen hizmet ve
alanların dışında kullanılamaz. Yüklenici, restoran birimini devraldıktan sonra düğün ve benzeri etkinlikler yapabilir
ancak alkollü içki satışı ve sunumu yapamaz.
Lokal Birimi : Amortisman bedeli karşılığında işletmeye verilecek Lokal Birimine ait yerin sınırı ve
yüzölçümü: Yaklaşık 234 metrekare kapalı alandan oluşmaktadır.
Faaliyet Alanları : Lokal birimi yiyecek(atıştırmalık)-içecek servisi yapılan ve aynı zamanda müşterilerin günlük
gazete, dergi, kitap okuyabilecekleri, oyun oynayıp maç izleyebilecekleri; kısacası sosyalleşebilecekleri bir birimdir.
Lokal birimi idareden yazılı izin alınmadan belirtilen hizmet ve alanların dışında kullanılamaz. Yüklenici bu birimi
devraldıktan sonra alkollü içki satışı ve sunumu yapamaz.
 b ) İşin Miktarı : Sözleşme imzalandığı tarihte başlar, 3 yıl sonra sona erer. Yüklenicinin yasal
sorumluluklarını yerine getirmesi şartı ve idarenin onayı ile sözleşme 3 Yıl + 3 yıl+ 3 Yıl+1 yıl daha uzatılabilir. (Her
halükarda toplam süre 10 yılı geçemez.)
4.İhalenin Nerde, Hangi Tarih ve Saatte ve Hangi Usulle Yapılacağı:
a) Yapılacağı yer : Karamürsel Öğretmenevi ve ASO Toplantı Salonu Birimi
b) Tarihi-Saati : 08/12/2014 saat 15:00
c) Hangi Usulle yapılacağı : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35/d,51/g Maddeleri Uyarınca Pazarlık
Usulü
5.Tahmin Edilen Bedel ve Geçici Teminat Miktarı:
a) Tahmin Edilen Bedel : 1 (bir) yıllık 84.000,00 TL + KDV’dir
b) Geçici Teminat Miktarı : Muhammen Bedelin % 3’ü oranında geçici teminat vermesi, İlgili
mevzuata göre geçerli banka teminat mektubu verilecek veya İdarenin Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü T.
Vakıflar Bankası Karamürsel Şubesindeki TR890001500158007266729381 no’lu İban hesabına
yatırılacaktır.
6. İsteklilerden Aranılan Belgelerin Neler Olduğu:
6.1.Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren
belgeler
(1) Aday veya isteklilerden;
a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk
ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu
gösterir belge,b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya
davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
c) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
ç) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları
gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
(2) Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı
vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
(3) İş ortaklığında, iş ortaklığı beyannamesinin ve iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri
tarafından, ilgisine göre birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
Konsorsiyumda ise konsorsiyum beyannamesinin ve konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri
tarafından, ilgisine göre birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
6.2.Diğer Belgeler:
a) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
b) Muhammen Bedelin % 3’ü oranında geçici teminat vermesi,
İlgili mevzuata göre bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya
Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğünün T. Vakıflar Bankası Karamürsel Şubesindeki TR890001500158007266729381
no’lu iban hesabına Muhammen Bedelin % 3’ü oranında geçici teminat yatırıldığına ilişkin banka dekontu.
c) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi (Ek-2) ile
ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık
sözleşmesi verilir. Ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri
vasıtasıyla imzalayacaklardır.)
d) İhale tarihinden önce alınmış Gıda Üretim İzni Belgesi (Herhangi bir gıda üretim izni) veya Düğün
Salonu/Pastane/Yemekhane/Lokanta/Restoran İşletmeciliği yapmış olduğuna dair belge vermesi (İhale üzerinde
kalan istekli uygun Gıda üretim iznini almadan üretim yapamaz.)
e) Yer görme belgesi (Ek-1)
f) 2886 sayılı yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı Taahhütname
g) İhale dokümanı Satın alındığına dair Dekont/Tahsilat Makbuzu/Fatura. (Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğünün T.
Vakıflar Bankası Karamürsel Şubesindeki TR890001500158007266729381 no’lu iban hesabına 200TL
yatırılarak alınacaktır.)
h) Şekli ve içeriği idarece belirlenen ihale dokümanında yer alan Teklif Mektubu
7. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
8. Teklifler 08/12/2014 tarihi, saat 15:00’ e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına
verilir.
9. İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. (Yasak fiil ve davranışlar hariç)
10. İş bu ilan 2 sayfa ve 10 (on) maddeden ibaret olup idareyi ve isteklileri bağlar.
İş bu ilan metni idaremizce hazırlanmıştır. 21/11/2014

 Sevgi GÜNEY
Öğretmenevi ve ASO Müdürü

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.