Liselere Müfettiş Denetimi Ne Zaman Yapılır

liselere müfettiş denetimi ne zaman yapılır

Liselere Müfettiş Denetimi Ne Zaman Yapılır
02 Aralık 2014 Salı 23:02

GENEL DENETİM ESASLARI

A. DENETİM
Denetim; genel olarak kamuda, özel ve tüzel kişiliği bulunan kurum ve kuruluşlarda yapılmakta olan işlerin; kaynak, imkan ve şartlar dikkate alınarak,  yasal çerçeve ile belirlenen amaç, öngörülen temel ilke ve hedeflere uygunluğunu, doğruluğunu, düzenliliğini, verimliliğini, ekonomikliğini, etkinliğini; objektif, geçerli ve güvenilir ölçütlere göre karşılaştırma yapabilme, ulusal standartlara ve planlanan esaslara göre durumunu ortaya koyma, giderilebilir eksikler için rehberlikte bulunma, değişim ve gelişim için öneriler getirme sürecidir. 
Çağdaş yönetimlerde; plânlama, uygulama, denetleme vazgeçilmez etkinlikler olarak kabul edilmekte olup, denetlenmeyen bir yönetimin, kendisini yenilemesi, geliştirmesi ve çağın gereğini yerine getirmesi mümkün değildir.  
Denetleme; plânlama ve uygulamaların hedefe ulaşıp, ulaşmadığının belirlenmesi, varsa eksik ve sapmaların düzeltilmesi amacıyla yapılır. Yapılan faaliyetlerden istenilen verimin alınması, beklenen fayda ve gelişimin sağlanması, faaliyetlerin başarı ile sürdürülebilmesi, sürekli ve etkili bir denetimle sağlanabilir.

B. AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR
Amaç: Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer bakanlıklara bağlı lise ve dengi okullar ile görevlilerinin denetimlerinde uygulanacak esasları belirlemektir.
Kapsam: Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer bakanlıklara bağlı lise ve dengi okullar ile görevlilerini kapsar.   
Dayanak: Anayasa’nın 42. maddesindeki, “Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetimi ve denetimi altında yapılır.” ;
3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun’un 23. maddesindeki, “Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakan adına Bakanlık teşkilatı ile bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütür.”; 
l739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 56. maddesindeki, “Eğitim-öğretim hizmetinin, bu Kanun hükümlerine göre Devlet adına yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Milli Eğitim Bakanlığı sorumludur.” ;
3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkındaki Kanun’un 27/a maddesindeki, “Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakan adına Bakanlık teşkilâtı ile kuruluşlarının her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütür.” ;
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ll0. maddesindeki, “Devlet Memurlarının sicil dosyalarına, müfettişler tarafından verilecek raporlar konulur.” ;
l702 sayılı Kanun’un l6. maddesindeki, “İlk ve orta tedrisat muallimlerinin terfilerinde esas kıdemle beraber, vazifelerindeki muvaffakiyetleridir.”;
430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun 1. Maddesindeki, “Türkiye dahilindeki bütün müesesat-ı ilmiye ve tedrisiye, Maarif Vekaleti’ne merbuttur.” ;
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 11. maddesindeki, “Kurumlar ve bu kurumlarda görevli personel, Bakanlığın denetimi ve gözetimi altındadır.” ;
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 59. maddesindeki, “Bu kanunun uygulanmasına ilişkin işlemlerin denetimi, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları eliyle yürütülür. Kamu idarelerinin denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları, kendi mevzuatı gereğince işyerlerinde yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler sırasında, çalıştırılanların sigortalı olup olmadığını da tespit ederek, sigortasız çalıştırılanları Kuruma bildirmek zorundadır.”
Milli  Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü ve Yönetmeliği’ndeki, “Denetim Hizmetleri”;
hükümleri denetimin dayanağını teşkil etmektedir.
Tanımlar:
Genel Denetim: Okulların eğitim-öğretim etkinlikleri ile yönetim çalışmalarının, yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre -uygunluk ve verimlilik yönlerinden- durumunun belirlenmesi, görevlilerin iş başında yetiştirilmesi ve göreve yatkınlık¬larının artırılması amacıyla periyodik olarak yapılan faaliyetlerin bütünüdür.
Turne: Periyodik olarak, bir programa göre ve bir grup müfettiş tarafından gerçekleştirilen denetim ve rehberlik sürecidir.
Turne Emri: Yapılacak genel denetimle ilgili olmak üzere, Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın Bakanlık Onayı’na dayalı olarak hazırladığı ve ilgili müfettişlere verdiği/duyurduğu denetim ve görevlendirme talimatıdır.
Turne Grup Başkanı: Turne emri ile bir ilde görevlendirilen müfettişlerin çalışmalarını planlayan; gerektiğinde, il genelinde eğitim-öğretim hususlarıyla ilgili tespitleri yapan; turne emrindeki diğer hususların yerine getirilmesini sağlayan ve müfettiş grup ya da gruplarını temsil eden en kıdemli müfettiştir. 
Denetim Grubu ve Başkanı: Denetimi yürüten ve en az iki müfettişten oluşan müfettiş grubudur. Bu grubun en kıdemli müfettişi denetim grubu başkanıdır.
Rehberlik: Eğitim-öğretim ile diğer çalışma ve uygulamalarda; kaynakları etkili bir biçimde kullanma ve mevzuata uygunluğunu sağlama, eğitim-öğretim düzeyini artırma ve görevlileri bilgilendirme yanı sıra onları hizmet içinde yetiştirmek için yapılan her türlü meslekî yardım, teşvik  ve önerileri kapsayan hizmetlerdir.
Mucip/Onay/Olur: Denetim/inceleme/soruşturma için Bakanlık Makamı’nca verilen yazılı emirdir.
Öğretmen Denetimi: Öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyleri ile öğretmenin alan bilgisi, pedagojik formasyonu ve diğer eğitim-öğretim çalışmalarının tespiti için müfettiş tarafından yapılan denetim ve rehberliktir.
Raportör: Denetim grubundaki müfettişlerin tespit ve değerlendirmelerine göre rapor yazımını gerçekleştiren müfettiştir.
Föy: Denetimde görevli müfettişin tespitlerini içeren -raporun yazımında esas alınan ve bilgisayar ortamında hazırlanan- bilgi ve değerlendirmeleridir. 
Genel Denetim Tebliği: Denetimi yapılan okula ait olumlu faaliyetlerin özeti ile önerilerin  ayrıntılı olarak belirtildiği kısa rapordur.  
Genel Denetim Raporu: Denetlenen okulların, eğitim-öğretim etkinlikleri ile yönetim çalışmalarına ait  tespit ve önerilerin yer aldığı rapordur.
Turne Sonu Raporu: Müteakip turnelerin daha sağlıklı ve verimli yürütülebilmesi için turne emrindeki esaslara göre, Teftiş Kurulu Başkanlığınca istenen bilgileri içeren ve turne grup başkanınca düzenlenen rapordur.
İl Raporu: Denetim sırasında okul ve kurumlarda belirlenip, Bakanlığımıza sunulmasında yarar görülen sorunlar ve bunlarla ilgili önerileri ihtiva eden ve turne grup başkanınca ihtiyaç duyulması halinde düzenlenen rapordur. 

C. DENETİMLER SIRASINDA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI           GEREKLİ HUSUSLAR
Denetimlerde;  1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 2. maddesinde yer alan;
“Türk Milletinin bütün fertlerini; 
Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek; 
Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;
İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;”
hedefine uygunluk, titizlikle incelenip değerlendirilecektir.
Denetimlerde,
1. Müfettişlerin, okullardaki denetim çalışmaları için turnenin başlama tarihinden bir gün önce görev yerinde bulunmaları, turne grup başkanı tarafından yapılacak toplantıya katılmaları ve denetimle ilgili bütün hazırlıklarını bitirmeleri esastır. 
2. Denetim öncesi yapılacak toplantıda: “Lise ve Dengi Okullar Denetim Rehberi” ve “Öğretmen Ders Denetim Rehberi” ile mevzuattaki değişiklikler gözden geçirilecek ve turnenin ilk iş günü mesai saatinde denetime başlanacaktır. 
3. Genel denetim çalışmaları, turne grup başkanının yapacağı iş bölümü esasları içerisinde sürdürülecektir.
4. Turne/denetim grup başkanının herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, gruptaki en kıdemli müfettiş turne/denetim grup başkanlığı görevini üstlenecektir. 
5. Denetimlerde her müfettiş; kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve emirler doğrultusunda hareket etmekle yükümlü olup, bunların doğru uygulanıp uygulanmadığının takip ve kontrolünden sorumludur.
6. Denetim gruplarınca veya müfettişlerce belirlenen ve Bakanlığımıza iletilmesinde yarar görülen hususlar, turne grup başkanına yazılı olarak sunulacaktır. 
7. Genel denetimlerde; yönetici, öğretmen ve diğer görevlilere her bakımdan rehberlikte bulunulacak, iş başında yetişmeleri ve eksiklerini zamanında gidermeleri konusunda yardımcı olunacaktır.
8. Denetimler sırasında, teftişin teamül ve ilkelerine uyulacaktır. 
9. Müfettişler arasındaki iş bölümü grup başkanı tarafından yapılacaktır. 
10. Çalışmaları müfettişler tarafından görülmeyen öğretmen bırakılmaması için, ders denetimi yapılamayan öğretmenlerin de eğitim-öğretim çalışmalarına ait dokümanları denetim grubundaki müfettişlerce incelenecektir.
11. Alan müfettişleri tarafından denetlenecek öğretmenlerin belirlenmesinde, müfettişin genel denetim çalışmaları için gittiği yerleşim birimlerinde, denetime alınan okullarda görevli alan/branş öğretmenleri esas alınacaktır. 
12. Döner sermaye çalışmalarının denetimi iktisat branşından müfettişlerce yapılacaktır. İktisat branşındaki müfettiş döner sermaye iş ve işlemleri ile ilgili hazırlayacağı föyünü denetim grup başkanına verecek, föy grupça değerlendirilecek ve gerekli görülen bölümler rapora yansıtılacaktır.
Turne grubunda iktisat branşında müfettiş olmaması halinde, bu bölümünün denetimi gruptaki diğer müfettişler tarafından yapılacaktır. 
13. Genel denetim öncesinde, denetimi yapılacak okullarla ilgili mevzuat grupça gözden geçirilip kuruma hazırlıklı olarak girilmesi sağlanacak, karşılaşılan önemli sorunların çözümünde turne grup başkanı ile temas kurulacaktır.  
14. Denetim sırasında belirlenen noksan ve yanlışların, eğitim-öğretimi olumsuz yönde etkileyecek kapsamda olması ve bu hususlarda ilgililerin kayıtsızlığı yanında, kusurlu-kasıtlı davranışları olduğunun belirlenmesi halinde, turne grup başkanı bilgilendirilerek gerekli yasal işlem başlatılacaktır. 
15. Okulu daha yakından tanımak, sorunları belirlemek ve çözümünde düşüncelerini dikkate almak amacıyla, okul-aile birliği ve varsa vakıf temsilcileri; okul meclisi üyeleri ve diğer öğrencilerle-velilerle imkânlar ölçüsünde görüşülecektir. 
16. Okulların bir önceki genel denetim raporunda/tebliğinde belirtilen noksanların yerine getirilip getirilmediği incelenecektir.
17. Denetimler esnasında tespit edilen ve giderilmesi mümkün olan eksiklerin denetim süresinde tamamlanması sağlanacak, bunlara raporda yer verilmeyecektir.
18. Denetimleri sırasında, ödüllendirilmesi düşünülen yönetici, öğretmenlere ve diğer personele bu durum ima yoluyla da olsa açıklanmayacaktır.
19. Öğretmen denetimleri sonunda alan müfettişlerince zümre, genel denetim sonrasında da grupça genel denetim sonu toplantısı düzenlenecektir. Toplantılarda yapılacak açıklamalar mevzuata dayandırılacak, eğitim biliminin gelişen terminolojisinin kullanılmasına özen gösterilecek, tartışmaya yol açacak ifadelerden kaçınılacak, özellikle öğretmenlerin eğitim-öğretim hakkındaki görüşlerini açıklamalarına fırsat verilecek ve toplantılar mümkün olduğunca kısa sürede bitirilecektir. 
20. Denetimi yapılan okulların dışında görev yapan branş öğretmenleri ile de ilgili alan müfettişi tarafından gerek görülmesi halinde genişletilmiş zümre öğretmenleri toplantıları, turne grup başkanının bilgisi dahilinde yapılabilecektir.
21. Toplantılarda mümkün olduğu takdirde teknolojik imkanlardan yararlanılacaktır.  
22. Turne grup başkanınca, turne sonu raporu ve gerektiğinde il raporu düzenlenecektir.
23. Turne grup başkanınca veya denetim gurubunca belirlenip turne grup başkanına bildirilen ve mahallen yerine getirilmesi gereken hususlar, turne grup başkanınca il millî eğitim müdürlüğüne yazılı olarak bildirilecek ve bu yazının bir örneği turne sonu raporuna eklenecektir.
D. RAPOR ve TEBLİĞ YAZIMINDA DİKKAT EDİLECEK ESASLAR
1. Rapor ve tebliğ yazımında, yazım kurallarına gereken özen gösterilecektir. 
2. “Lise ve Dengi Okullar Denetim Rehberi”nde yer alan ana başlıklar rapor yazımında esas alınacaktır. 
3. Tespit edilen önerilere, raporun ilgili bölümünün sonunda yer verilecektir. Raporun bölüm sonlarında ve tebliğde getirilen öneriler, “Bölümle ilgili çalışmaların daha etkili ve verimli hale getirilebilmesi için” veya “Geliştirilmesi gereken alanlar” gibi ifadelerden sonra yazılacaktır. 
4. Özellikle, “Eğitim Ortamları”, “Yönetim Çalışmaları” ile “Öğretmeler Kurulunun Çalışmaları” bölümlerinde olumlu yönlere bir paragraf olarak kısaca yer verilecek, turne süresinde giderilen noksanlarla ilgili öneri getirilmeyecektir. “Öğretim Etkinlikleri” ile “Eğitim Etkinlikleri”  bölümlerinde okulun özellik arz eden çalışmalarına yer verilecektir. 
5. Müfettişlerce verilen föyler doğrultusunda; izlenen derslerdeki öğrenci bilgi-beceri düzeyi “Öğretim Etkinlikleri” bölümüne yazılacaktır.
6. Müfettişler tarafından denetlenen bölümlerle ilgili tespitler grupça değerlendirilecek ve bu çalışmadan sonra rapor yazımına geçilecektir. 
7. Raporlarda “Öğretmen Denetimi” ile “Yönetici ve Psikolojik Danışman Değerlendirmesi” bölümleri dışındaki diğer bölümlerin sonuna (gerek görülmesi halinde alt bölümler için de) bir paragraf açılmak suretiyle ulaşılan kanaat (YETERSİZ), (ORTA), (İYİ) ve (ÇOKİYİ) şeklinde ifadelendirilecektir. 
8. “Öğretmen Denetimi” bölümünde, ders denetimi yapılan öğretmenlerin isimleri ve branşları belirtilecek; alan müfettişlerinin eğitim-öğretime yönelik tespitleri ile müfettişler tarafından dersleri görülemeyen ancak, denetim grubunca eğitim-öğretime yönelik çalışmaları incelenen öğretmenlere ait tespitler bir arada değerlendirilerek “geliştirilmesi gereken alanlar” yazılacaktır.
9. “Yönetici ve Psikolojik Danışman Değerlendirmesi”  bölümünde; haklarında denetim raporu düzenlenen-düzenlenmeyen yönetici ve psikolojik danışmanlar yazılacaktır. Ödüllendirilme teklifi getirilenler ile soru açılan personelin durumları da raporda açıklanacaktır.
10. Denetlenen yöneticiler ve psikolojik danışmanlar için denetim raporu düzenlenecektir. Vekil, görevlendirme ve çalıştığı okulda henüz (6) ayını doldurmamış çalışanlar hakkında değerlendirilme raporu düzenlenmeyecektir (Ek:2,3,4,5) 
11. Yöneticilerin genel denetimlerinin yanı sıra, denetim grubunun iş yoğunluğu da dikkate alınarak ders denetimleri de yapılacaktır.
12. Yönetici, psikolojik danışman ve diğer personelin değerlendirmesinde  her bir ölçüt (100) puan üzerinden değerlendirilecek, elde edilen toplam puan değerlendirilen ölçüt sayısına bölünerek ilgilinin değerlendirme puanı  bulunacaktır.
13. Yönetici (Ek:2-3), psikolojik danışman (Ek:4) ve diğer personelden (Ek:5) çalışmalarında “ÇOKİYİ” derecede başarılı bulunan ve emsallerine göre üstün başarı gösterenler hakkında, “Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Takdir ve Teşekkür Belgesi Verilmesine İlişkin Yönerge” esasları dahilinde ödüllendirilme teklifi getirilebilecektir.  
14. Okula belirgin maddî ve manevî katkılarda bulunanların ödüllendirilmeleri ise ayrı bir yazı ile teklif edilebilecektir.   
15. “Genel Değerlendirme” bölümünde; denetim grubunca tespit edilen önemli konular ile mevzuattan kaynaklanan aksamalara ve çözüm önerilerine yer verilecektir. Denetim sonunda, soruşturmayı gerektiren bir durumun ortaya çıkması halinde, bu durum açıklanacaktır. Yukarıda belirtilen hususların bulunmaması halinde ise bu bölüm açılmayacaktır. 
16. Denetim sonunda, tespitlere dayalı olarak hazırlanacak tebliğde; olumlu çalışmalar kısaca özetlenecek, önerilere ayrıntılı bir şekilde yer verilecektir. Hazırlanan tebliğ grupça okunarak kontrol edilecek, yöneticilerin hazır bulunduğu bir ortamda okunduktan sonra kuruma teslim edilecektir. Tebliğlerin birer örneği il ve ilçe milli eğitim müdürlüğüne verilecektir.
17. Denetimler sonunda (2) nüsha rapor düzenlenecek, raporun ekine hazırlanan tebliğ ve varsa personel değerlendirme formları ile bunların yer aldığı CD eklenecektir. 
18. Teftiş Kurulu Başkanlığında kalacak rapor örneğinin kapağına “Raportör: Başmüfettiş/Müfettiş/Müfettiş Yardımcısı:..............”; dairesine gönderilecek raporun kapağına da okulun bağlı bulunduğu genel müdürlüğün adı yazılacaktır. (Ek:1)

E. TURNE/DENETİM GRUP BAŞKANI VE MÜFETTİŞLERİN GÖREVLERİ
1- Turne Grup Başkanının Görevleri
Turne Grup Başkanı;
a. Turne emrinin alınmasından sonra, gidilecek il’in millî eğitim müdürü ile görüşür,  kalınacak yer ile denetim esnasında kullanılacak araçların temini, çalışma ve toplantı yerleri konularında gerekli hazırlıkların yapılmasını ister.
b. Gruptaki müfettişlere, turne başı toplantısının yerini ve saatini duyurur.
c. Okul denetimlerinde görev alacak müfettişlerin tespitinde, okulların türü ile müfettişlerin branşlarını dikkate alarak “İş Bölümü Çizelgesi” ni hazırlar. Turne emrinde belirtilen tarihte turne başı toplantısını yapar. Bu toplantıda müfettişlere turne içindeki ve sonundaki diğer toplantıların gün ve saatlerini duyurur. 
d. Turne süresi içerisinde alan müfettişlerince ders denetimi yapılacak öğretmenleri, müfettişin genel denetim çalışması için gideceği yerleşim merkezini de dikkate alarak belirler. Denetlenecek öğretmenleri gösterir listeyi turne başı toplantısında ilgili müfettişlere tebliğ eder.  
e. İl’e varış ve denetim sonunda il’den ayrılışı belgegeçerle (faks) Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirir.
f. İl’in valisini ziyaret eder, denetimden haberdar olmasını sağlar, il’in eğitim-öğretim ve yönetim durumu hakkında bilgi alır. Bakanlığımızın denetimle ilgili yaklaşımları ve yeni projeleri hakkında bilgilendirir.
g. İlçelere gidilmesi gerektiğinde, kaymakamı ve ilçe millî eğitim müdürünü ziyaret eder, eğitim-öğretimle ilgili görüşmeler yapar.
h. Denetim gruplarının çalışmalarını yakından izler. Denetimlerin plânlamalara göre zamanında bitirilmesi için tedbirler alır. Çalışmaları aksatan, tutum ve davranışları ile teftişin saygınlığına gölge düşüren, görevin işbirliği içerisinde yürütülmesi ilkesine uymayan müfettişleri Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirir ve alacağı emre göre hareket eder.
i. Şartların uygun olması halinde, müfettişlerin dinlenmeleri, bilgi ve görgülerini artırmaları amacıyla geziler düzenleyebilir. Bu tür gezilerin il dışına yapılması durumunda, Teftiş Kurulu Başkanlığından izin alır.  
j. Denetimde çalışmaların amacına uygun yürütülmesine, rehberliğin etkili ve kalıcı  olmasına özen gösterir. 
k. Denetim kapsamında olmayan diğer okulların işleyişi ve sorunları hakkında bilgi alır. Gerektiğinde “İl Raporu” düzenler. Bu rapora, Bakanlığa iletilmesi gereken sorun ve önerileri yansıtır. 
l. Turne sonu raporu düzenler ve bu rapora “Denetlenen ve Denetlenemeyen Öğretmenlerin Sayısını Gösterir Çizelge” (Ek:6) ve “Denetlenen Okul/Kurumlara Ait Sayısal Bilgiler Çizelgesi” (Ek-7) ‘ni ekler.
2- Denetim Grup Başkanının Görevleri
Denetim Grup Başkanı;
a) Grupta bulunan müfettişlerin branşlarını da dikkate alarak, müfettişlerin görüşleri doğrultusunda denetlenecek bölümlere yönelik iş bölümünü yapar ve raportörleri tespit eder. İş bölümü çizelgesinin bir örneğini turne grup başkanına verir.
b) Denetimler sonunda okullarda yapılacak değerlendirme toplantısından önce, gruptaki müfettişlerle birlikte toplantı gündemini ve grup sözcüsünü belirler.
c) Raporun yazımından önce grupça önem verilmesi gereken hususların belirlenmesini, raporun dil, anlatım  ve üslûp bakımından hatasız olarak yazılmasını sağlar. Raporun yazımından birinci derecede sorumludur. 
d) Tutum ve davranışları ile teftişin saygınlığına gölge düşüren, çalışmaları aksatan, görevin işbirliği içerisinde yürütülmesi ilkesine uymayan müfettişleri, turne grup başkanına yazılı olarak bildirir.
e) Denetim grubunca tespit edilen ve Bakanlığımıza iletilmesi gereken hususlar ile  mahallen giderilmesi gereken konuları yazılı olarak turne grup başkanına bildirir. 
f) Teftiş Kurulu Yönetmeliği’nin l0/j maddesi uyarınca, “Genel Denetim Raporları”nın (20) gün içerisinde Teftiş Kurulu Başkanlığına teslim edilmesi/ulaşması hususunda gerekli önlemleri alır.
g) Grubunda bulunan müfettişlerin “Denetlenen ve Denetlenemeyen Öğretmenlerin Sayısını Gösterir Çizelge” (Ek:6) ve “Denetlenen Okul/Kurumlara Ait Sayısal Bilgiler Çizelgesi” (Ek-7) ile denetlenen okullara ait tebliğlerin birer örneğini turne grup başkanına verir. 
3- Müfettişin Görevleri
Müfettiş;
a. Turne süresi içerisinde ders denetimini yapacağı öğretmenleri gösterir listeyi turne grup başkanından alır.
b. Denetimlerde rehberliği ön planda tutar. Farklı yorumlara neden olabilecek yaklaşım ve tutumlar ile yönetici, öğretmen ve personeli rencide edici söz ve davranışlardan kaçınır.
c. Denetimlerde, çalışmaların mevzuata uygunluğunu kontrol eder. Ders denetimi sırasında tespit ettiği özellik arz eden hususları denetim grup başkanına bildirir.
d. Millî birlik ve bütünlüğümüzün temel unsurlarından biri olarak Türkçenin, eğitimin her kademesinde özellikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan kullanılması hususunda gerekli duyarlılığı gösterir. Okullardaki tüm görevlilerin de bu duyarlılığı göstermelerine katkıda bulunur.
e. Denetim sırasında, okulun; kuruluş amacına uygun işlevlerini  yerine getirip getirmediği, çevrenin bir kültür-sanat merkezi konumuna gelip gelmediği, öğrencilere bulundukları sınıf seviyesine uygun bilgi-beceri ve davranışları kazandırıp kazandırmadığı, sosyal ve kültürel etkinliklerinin yeterli olup olmadığı hususları ile ilgili tespitlerini yapar ve grubun bu konularda kanaate ulaşmasına gereken katkıyı sağlar.
f. Denetlediği öğretmenlerden çalışmalarında “ÇOKİYİ” derecede başarılı bulunan ve emsallerine göre üstün başarı gösterenler hakkında, “Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Takdir ve Teşekkür Belgesi Verilmesine İlişkin Yönerge” esasları dahilinde ödüllendirilme teklifi getirebilir.  
g. Ders denetimlerini yaptığı ve haklarında rapor düzenlediği/düzenlemediği öğretmenlerin isim listesini düzenleyerek öğretmen denetim raporları ile birlikte Teftiş Kurulu Başkanlığına iletir. 
h. Alanında, denetlediği sınıflardaki öğrenci bilgi-beceri düzeyini belirten “YETERSİZ”, “ORTA”, “İYİ” ve “ÇOKİYİ” şeklindeki kanaatini, ders ve bölümlerle  ilgili tespitlerini içeren föyü raportöre verir.

F. TOPLANTILAR
1- Turne Başında Müfettişlerle Yapılacak Toplantı
Turne grup başkanı, turne ile ilgili gereken hazırlıkları yaptıktan sonra müfettişlerle aşağıda belirtilen gündem dahilinde bir toplantı düzenler. 
Toplantı gündemi:
a) Açış konuşması,
b) Denetim Rehberinde yer alan genel denetim esasları ile turne emrinin okunması,
c) Turne çalışmaları hakkında ve özellik arz eden konularda bilgi verilmesi,
d) Denetim gruplarının çalışma esasları ile turne grup başkanına verilecek denetim sonu bilgileri hakkında açıklamaların yapılması,
e) Dilek ve temennilerin belirtilmesi,
vb. hususları kapsar.

2- Denetim Gruplarının Okullarda Denetim Öncesi Yapacakları Toplantı
Okul yöneticileri ile tanışmak ve yapılacak denetimle ilgili çalışma esaslarını duyurmak amacıyla yapılan toplantıdır. Toplantıda denetimle ilgili istenilen bilgi ve formlar da açıklanır. 
3- Zümre Öğretmenleri Toplantıları
a) Genel denetimi yapılan okulda görevli müfettişler tarafından, alanındaki tüm öğretmenlerin katıldığı zümre toplantıları yapılır. Bu toplantılarda; öğretim programlarının irdelenmesi, zümre öğretmenleri toplantılarının yapılması, ünitelendirilmiş yıllık ve ders planların hazırlanması, mevcut imkânların ortaklaşa kullanılması, eğitim-öğretimin niteliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar, alanıyla ilgili yeni gelişmeler ile proje çalışmalarının değerlendirilmesi, ölçme-değerlendirmede dikkat edilecek hususlarının belirlenmesi, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin  geliştirilmesi  vb. konulara yer verilir. 
b) Denetimi yapılan okulların dışında görev yapan alan öğretmenleri ile de ilgili alan müfettişleri tarafından gerek görülmesi halinde genişletilmiş zümre öğretmenleri toplantıları, turne grup başkanının bilgisi dahilinde yapılabilir. 
4- Denetim Sonu Değerlendirme Toplantısı
a) Genel denetimler sonunda hazırlanan rapor ve tebliğ ışığında,  okulda yönetici ve öğretmenlerin katılımıyla bir toplantı düzenlenir. Bu toplantının, gerektiğinde teknolojik imkanlardan yararlanılarak yapılmasına ve zorunluluk olmadıkça bir saati aşmamasına özen gösterilir.
b) Toplantı gündemi denetim grubu tarafından okulda eğitim-öğretime yönelik tespitler doğrultusunda hazırlanır. Açıklamalar belirlenen sözcü veya sözcüler tarafından yapılır.                                                                                           
c) Toplantıda, okulda yapılan çalışmalar bir bütün olarak ele alınıp değerlendirilir. Öncelikle tespit edilen olumlu hususlar belirtildikten sonra, denetlenen bölümlerle ilgili sorunlar ve çözüm önerileri açıklanır. Özellikle okuldaki eğitim-öğretimin niteliğinin artırılmasına yönelik açıklamalara da yer verilir. Konuşmalar esnasında, her türlü müşahede ve tespitin grupça yapılmış olduğu hissettirilir. Kişisel nitelik taşıyan, toplantı ile ilgisi bulunmayan konulara girilmez. Eğitim-öğretim ve yönetim konuları dahilindeki düşünce ve önerileri belirtmek üzere öğretmen ve yöneticilere de söz verilir. Belirtilen düşünce ve önerilerden Bakanlığa intikal ettirilmesinde fayda görülenler raporun genel değerlendirme bölümüne yansıtılır. 
5. Turne Sonunda Yapılacak Değerlendirme Toplantısı
Turne grup başkanı tarafından turnenin son gününde, gruba dahil müfettişlerle bir toplantı yapılır. Bu toplantıda turne çalışmaları değerlendirilir. İş bölümü kapsamında varsa gerçekleştirilemeyen etkinlikler ve nedenleri belirlenir, turne sonu raporu ile gerektiğinde düzenlenecek il raporuna alınacak bilgiler toplanır. 


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.