Meb Okul İdarecileri Görevlendirme Yönetmeliği..

TÜRKİYE SEVDALISI ÖĞRETMENLER TOPLULUĞU tarafından MEB’e öneri olarak sunulan

Meb Okul İdarecileri Görevlendirme Yönetmeliği..
03 Şubat 2016 Çarşamba 15:18

MİLLÎ  EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMU YÖNETİCİLERİ
GÖREVLENDİRME  SURETİYLE ATAMAYÖNETMELİĞİ TASLAĞI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları yöneticiliklerini ikinci görev olarak yürüteceklerin seçimine, ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumu müdürlerini, müdür başyardımcılarını ve müdür yardımcılarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 652 ve 6528  sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aday: Eğitim kurumu yöneticiliklerini ikinci görev olarak yürütmek üzere başvuranları,
b) Atama: Eğitim kurumu yöneticiliklerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesine göre verilen ikinci görevi,
c) Atama puanı: Eğitim kurumu müdürlüğüne yapılacak atamalarda yazılı sınavdan 70 puan ve üzeri alanların mülakat sınavına alınması, mülakat sınav puanının(mevzuat%20, temsil %50,komisyon takdiri %10) %80’ni, ve Ek 1 Yönetici Değerlendirme Formunun %20’si esas alınarak hesaplanan puanı; eğitim kurumu müdür başyardımcılığına ve müdür yardımcılığına yapılacak görevlendirmelerde okul öğretmenlerinden istekli olanlar öncelikli;
ç) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
d) Eğitim Kurumu: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki okul ve kurumlar ile ikili anlaşmalar çerçevesinde kurulan ve yöneticileri Bakanlıkça atanan yurtdışındaki okul ve merkezlerini,
e) Sınav Komisyonu: Eğitim kurumu yöneticiliği için yapılacak sınavlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğünde kurulan komisyonu,
f) Yer değiştirme: Yöneticilerin atanmak suretiyle görev yerlerini değiştirmelerini,
g) Yıl: Göreve başlama tarihine göre geçen on iki aylık süreyi,
h) Yönetici: Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında müdür,  müdür başyardımcılığına ve müdür yardımcısı görevlerini yürütenleri,ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru, görevlendirme Şartları ve Komisyonlar
Sınava başvuru ve görevlendirme şartları
MADDE 5 – (1) Yönetici adaylarında;
a) Yükseköğrenim mezunu öğretmen olmak,
b) Atanmak üzere başvurulacak eğitim kurumuna alanı itibariyle öğretmen olarak atanabilmek,
c) Bakanlıkça yapılan yazılı sınavda başarılı olmak,
ç) Yazılı sınavın son başvuru tarihi itibariyle müdürlük sınavı için en az 10 yıl öğretmenlik, iki yıl müdür yardımcılığı veya müdür yetkili öğretmenlik yapmış olmak; müdür yardımcılığı  için de 5 yıl öğretmenlik yapmış olma şartı aranır. Aday öğretmenlikte geçen süreler hesaba katılmaz.
Sınav duyurusu ve başvuru
MADDE 6 – (1) Yöneticilik yazılı sınavı, sınav tarihinden en az bir ay önce Bakanlıkça, sözlü sınav ise en az on gün önce atamanın yapılacağı eğitim kurumunun bulunduğu il valiliğince duyurulur. Duyurularda sınav tarihi ve yerleri, başvuru usulü ve süresi ile diğer hususlara yer verilir.
(2) Yöneticilik sınavına başvuru için 5 inci maddenin (ç) bendinde belirtilen sürelerin hesabında, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmenlikte geçen sürelerin tamamı ile özel okullarda öğretmen/yönetici olarak geçen sürelerin 2/3’ü değerlendirilir.
Komisyonlar ve görevleri
MADDE 7 – (1) Eğitim kurumu yöneticiliği sınavlarını yürütmek üzere Bakanlıkta Sınav Komisyonu, illerde Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu oluşturulur.
(2) a) Yazılı Sınav Komisyonu:  Bakanlıkta, insan kaynaklarından sorumlu Müsteşar Yardımcısının başkanlığında veya görevlendireceği İnsan Kaynakları Genel Müdürünün veya bir grup başkanının başkanlığında, İnsan Kaynakları, Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim, Din Öğretimi, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri ve Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüklerinden birer grup başkanı ile bir hukuk müşavirinin katılımıyla dokuz asıl üyeden oluşturulur.
b) Sınav Komisyonu, üye tamsayısıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar verir. Sınav Komisyonunun sekretarya işlemleri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce yürütülür.
c) Sınav Komisyonunun görevleri şunlardır:
1) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yazılı sınav sorularının hazırlanması için 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (h) bendindeki görevin gerektirdiği diğer mevzuatı belirlemek,
2) Sınavın yürütülmesine ilişkin tedbirleri almak, genel gözetim ve denetimi yapmak,
3) Sınav sonuçlarının ilanını sağlamak,
4) Sınavla ilgili itirazları değerlendirip sonuçlandırmak.
(3) a) Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu: İl millî eğitim müdürü veya görevlendireceği bir millî eğitim müdür yardımcısı başkanlığında, iki millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü, bir ilçe millî eğitim müdürü ile Bakanlık merkez teşkilatından İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek bir temsilcinin katılımıyla beş asıl üyeden oluşur. İllerde gerekli durumlarda birden fazla komisyon kurulabilir.
b) Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonunun sekretarya işlemleri insan kaynakları hizmetlerinden sorumlu şube müdürlüğünce yürütülür.
c) Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonunun görevleri şunlardır:
1) Sözlü sınavları yaparak eğitim kurumu yöneticiliğine atama puanlarını belirlemek,
2) Sözlü sınavla ilgili itirazları değerlendirip sonuçlandırmak.
(4) Sınav Komisyonu ve Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonuna Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen usullerle aynı sayıda yedek üye belirlenir.
(5) Sınav Komisyonu ve Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu başkan ve üyeleri, kendilerinin veya boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının ve evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirme
Yöneticilik sınavları ve değerlendirme
MADDE 8 – (1) Eğitim kurumu yöneticiliği sınavı, eğitim kurumu müdürlüğü için yazılı ve sözlü sınav aşamalarından,
(2) Yazılı sınav, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce ihtiyaca binaen Ekim ayında merkezî sistemle yapılır. Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adaylar başarılı sayılır.
(3) a) Eğitim kurumu müdürlüğüne yapılacak görevlendirmelerde; her ilde ilan edilen eğitim kurumu yöneticiliği sayısının üç katı kadar aday, yazılı sınavda başarılı olmak kaydıyla puan üstünlüğüne göre sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılır. Birden çok eğitim kurumu için sözlü sınava çağrılan adaylar, tek bir sözlü sınava tabi tutulur.
b) Eğitim kurumu müdürlüğüne yapılacak görevlendirmelerde yazılı sınavdan 70 puan ve üzeri alanların mülakat sınavına alınması, mülakat sınav puanının(mevzuat%20, temsil %50,komisyon takdiri %10) %80’ni, ve Ek 1 Yönetici Değerlendirme Formunun %20’si esas alınarak hesaplanan puanı  atama puanı olacaktır.
(4) İller, boş eğitim kurumu yöneticiliklerini tüm adayların bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde ilan eder. Adayların hesaplanan atama puanları ilan edilir.
Yazılı sınav konuları ve puan ağırlıkları
MADDE 9 – (1) Eğitim kurumu yöneticiliği yazılı sınavı, aşağıdaki yazılı sınav konularından hazırlanan soruların puan ağırlıkları esas alınarak düzenlenir:
a) Türkçe dil bilgisi: %10,
b) Yönetimde insan ilişkileri ve iletişim: % 4,
c) Okul yönetimi ve geliştirme: % 8,
ç) Eğitim öğretim liderliği:%10,
d) Eğitim ve yönetimde etik: % 4
e) Türk idare sistemi: % 2,
f) Protokol kuralları: % 2,
g) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi %5,
ğ) Genel kültür: %5,
h) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu,
Yazılı sınav sonuçlarının ilânı, tebligat ve itirazlar
MADDE 10 – (1) Yazılı sınav sonuçları, en geç on beş gün içinde Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce elektronik ortamda ilan edilir, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne liste hâlinde yazılı olarak bildirilir ve adayın başvurusunda belirttiği elektronik adrese tebliğ edilir. Yazılı sınav sonuçları, 2 yılı geçmemek kaydıyla bir sonraki sınav tarihine kadar geçerlidir.
(2) Yazılı sınav sonuçlarına itiraz, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne, sözlü sınav sonuçlarına itiraz ise Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonuna tebliğ tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde yapılır. İtiraz süresinin bitiminden itibaren en geç on gün içerisinde, itirazla ilgili işlemler sonuçlandırılarak sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
Sözlü sınav konuları ve puan değerleri
MADDE 11 – (1) Sözlü sınav, Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonunca yapılır.
(2) Sözlü sınavda aday;
1.            Mevzuat bilgisi ve uzmanlık düzeyi: %20,
2.            Ek-1: %20,
3.            Komisyon takdiri: %10,
ç)  Temsil muhakeme gücü ve kavrayış düzeyi: %10,
1.            İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti: %10,
2.            Davranış ve tepkilerinin yapacağı işe uygunluğu: %10,
3.            Yeniliklere ve teknolojik gelişmelere hakimiyeti: %10,
4.            Genel kültür düzeyi: %10,
konularından sınava tabi tutulur.
(3) Sözlü sınavda adaylar, (a) bendinde belirlenen konulardaki soru zarflarını kura çekmek suretiyle seçer.
(4) Her aday, sözlü sınavda komisyon üyelerinin her biri tarafından ikinci fıkradaki sınav konularının karşılarında belirtilen puan ağırlıkları esas alınarak 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanlar toplamının aritmetik ortalaması alınarak sözlü sınav puanı belirlenir. Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden 70 puan alan adaylar başarılı sayılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görevlendirme suretiyle atama
Yöneticiliğe görevlendirme
MADDE 12 – (1) Valilikler, görevlendirme yapılacak eğitim kurumları ile başvuru ve atamalara ilişkin diğer hususları atama puanı hesaplanan adayların bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde duyurur.
(2) 8 inci maddede öngörülen sınav değerlendirmelerinde başarılı bulunan adayların atanacakları eğitim kurumları, yapacakları tercihler ve atanma puanı üstünlüğüne göre belirlenir. Eğitim kurumu yöneticileri, il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından atanır. Bu fıkraya göre yapılacak atamalar şubat ve  Mayıs-Haziran aylarında ilgili valiliklerce sonuçlandırılır.
(3) Adaylar, sadece kadrosunun bulunduğu ildeki eğitim kurumları yöneticiliklerine başvurabilir.
(4) Yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumları ile öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri öncelikli olarak kadın adaylar arasından atanır.
(5) İmam hatip ortaokul ve liseleri ile mesleki ve teknik eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri öncelikli olarak meslek dersi öğretmeni adaylar arasından atanır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Yer Değiştirmeler
İsteğe bağlı yer değiştirmeler
MADDE 13 – (1) Görevli oldukları eğitim kurumlarında en az 3 yıl görev yapan yöneticiler, il içinde boş bulunan eğitim kurumlarına 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen şartı taşımak kaydıyla yer değiştirme suretiyle atanma talebinde bulunabilirler. Bu suretle yapılacak yer değiştirmeler Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formu puanı üstünlüğüne göre ilgili valiliklerce gerçekleştirilir.
(3) İsteğe bağlı yer değiştirmeler, çalışma süresi 30 Haziran tarihi esas alınarak her yıl Temmuz-Ağustos ayı içerisinde yapılır.
Çalışma süresine bağlı yer değiştirmeler
MADDE 14 – (1) Müdür, olarak görev yaptıkları eğitim kurumunda dört  yıllık çalışma süresini tamamlayan yöneticilerin görev yerleri Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan puan üstünlüğüne göre, tercihleri alınarak il içinde 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen şartı taşımak kaydıyla değiştirilir. Tercihte bulunmayan yöneticilerin yer değişiklikleri, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen şartı taşımak kaydıyla, boş eğitim kurumlarına kurayla re’sen gerçekleştirilir.
(2) Bu madde kapsamında yer değiştirmeye tabi eğitim kurumu yöneticilerinden boş eğitim kurumu bulunmaması nedeniyle ataması yapılamayanların yer değişiklikleri, bir sonraki çalışma süresine bağlı yer değiştirme döneminde öncelikli olarak gerçekleştirilir.
(3) Müdür başyardımcıları bu madde kapsamında müdür yardımcısı olarak yer değiştirirler.
(4) Yer değiştirmelerde çalışma süresi 30 Haziran tarihi esas alınarak belirlenir ve yer değiştirmeler her yıl Haziran-Temmuz aylarında sonuçlandırılır.
(5) Dönüşüme, birleşmeye, ad değişmesine, statü değişikliğine veya fiziki mekan değişikliğine uğrayan eğitim kurumları yöneticilerinin çalışma süresinin hesabında bu yöneticilerin söz konusu eğitim kurumuna ilk görevlendirme tarihi esas alınır.
Görevlendirme ve yer değiştirmelerde puan eşitliği
MADDE 15 – (1) Görevlendirme ve yer değiştirmelerde puan eşitliği halinde, sırasıyla eğitim düzeyi, öğretmenlik kariyer basamağı üstünlüğü, yöneticilikteki ve öğretmenlikteki hizmet süresi atamaya esas alınır.
Soruşturmaya bağlı yer değiştirmeler
MADDE 16 – (1) Soruşturma sonucu görev yerlerinin değiştirilmesi teklif edilen yöneticilerin görev yeri, getirilen teklife göre il içinde veya iller arasında değiştirilebilir. Soruşturma sonucu yöneticilik görevinden alınması gerekenler ise aynı veya başka bir eğitim kurumundaki durumuna uygun öğretmen kadrosuna il içinde atanır. Bu şekilde atananlar, yeni görevlerine başladıkları tarihten itibaren üç yıl süreyle yöneticilik başvurusunda bulunamaz, dört yıl geçmeden ayrıldıkları ile, sekiz yıl geçmeden aynı eğitim kurumuna hiçbir şekilde yönetici olarak atanamazlar.
Norm kadro fazlası yöneticiler
MADDE 17 – (1) Norm kadrosu kaldırılan veya norm kadro fazlası haline gelen yöneticiler, branşları doğrultusunda 3 okul tercih yapmak suretiyle birine öğretmen olarak ataması yapılır
(2) Eğitim kurumu yöneticileri, kendi istekleri doğrultusunda yöneticilikten ayrılmaları halinde yöneticilikleri sona erer, eğitim bölgesi dâhilinde tercihleri dikkate alınarak durumlarına uygun eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanırlar.
(3) Soruşturma veya inceleme sonucu yöneticilikleri alınmasına karar verilenlerin yöneticilikleri düşer ve  iki yıl süreyle yöneticilik başvurunda bulunamazlar.
Yeniden atama
MADDE 19- (1) Yönetici olarak daha önce görev yapmış ve kendi istekleriyle yöneticilikten ayrılmış olanlar, görevden ayrıldıkları tarihten itibaren en az bir, en çok beş  yıl içinde ayrıldıkları yöneticilik görevine yeniden atanmak üzere başvurabilirler.
(2)Yeniden atamalar, adayların tercihleri dikkate alınarak 12 nci maddenin uygulanmasından sonra boş kalan eğitim kurumu yöneticiliklerine Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan puan üstünlüğüne göre yapılır.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 20 – (1) ………………………. tarihli ve…………………. sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
TÜRKİYE SEVDALISI ÖĞRETMENLER TOPLULUĞU 

SERKAN@kamu.tv.tr
İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.