Meb Raporu: Öğrenciler Teog'da Kopya Çekti

MEB'in raporuna göre öğrencilerin TEOG'da kopya çektiği itiraf edildi.

Meb Raporu: Öğrenciler Teog'da Kopya Çekti
02 Mayıs 2015 Cumartesi 10:31

MEB, 2013-2014 eği­tim öğ­re­tim yı­lın­da ilk kez uy­gu­la­dı­ğı TE­OG sı­na­vı­nın öğ­ren­ci­ler üze­rin­den et­ki­le­ri­ni araş­tır­dı. Ha­zır­la­nan ra­po­ra gö­re öğ­ren­ci­ler kop­ya çek­ti. Ba­kan­lık da na­kil çi­le­si ya­şat­tı­ğı­nı iti­raf et­ti.

2013-2014 yı­lın­da TE­OG sis­te­mi­ne ge­çen Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı, 10 il­de 432 9’un­cu sı­nıf öğ­ren­ci­siy­le gö­rüş­tü. Ya­pı­lan tüm ça­lış­ma­lar hak­kın­da öğ­ren­ci­ler­den bil­gi alan ve TE­OG’­u öğ­ren­ci gö­züy­le de­ğer­len­di­ren Ba­kan­lık, so­run­la­rı ‘9’un­cu Sı­nıf­lar Te­mel Eği­tim­den Or­ta­öğ­re­ti­me Ge­çiş Ça­lış­tay­la­rı De­ğer­len­dir­me Ra­po­ru­’n­da top­la­dı. Ra­por­da­ki ay­rın­tı­lar sis­tem­de­ki ak­sak­lık­la­rı göz­ler önü­ne ser­di.

GÖ­ZET­MEN­LERE EĞİTİM ŞART

Ça­lış­ta­ya ka­tı­lan öğ­ren­ci­le­re 25 so­ru­luk bir an­ket uy­gu­lan­dı. Ra­po­rda gö­zet­men­le­rin il­gi­siz­li­ği so­nu­cu kop­ya olay­la­rı­nın ya­şan­dı­ğı be­lir­til­di. Gö­zet­men­le­rin öğ­ren­ci­le­re yar­dım et­ti­ği kay­de­dil­di.

Öğ­ret­men­le­rin sı­nav es­na­sın­da bir şey­ler yi­yip iç­ti­ği, ra­hat­sız edi­ci ha­re­ket­ler­de bu­lun­du­ğu da ak­ta­rıl­dı. Çö­züm ola­rak ise sı­nav­da gö­rev­len­di­ri­le­cek öğ­ret­men­le­rin eği­tim içi hiz­met ve­ril­me­si ge­rek­ti­ği di­le ge­ti­ril­di. Ku­ral­la­ra uy­ma­yan­lar için de ce­za uy­gu­lan­ma­sı is­ten­di.

KOP­YA­YA ZE­MiN HA­ZIR­LAN­DI

Öğ­ren­ci­ler sı­na­va ders not­la­rı, der­se da­ir ma­ter­yal­ler ve cep te­le­fon­la­rıy­la gi­re­bil­dik­le­ri­ni açık­la­dı. Bu ma­ter­yal­le­ri kul­la­na­rak da kop­ya çek­tik­le­ri­ni söy­le­di­ler. Kop­ya ola­yı­nı des­tek­le­yen di­ğer bir ne­den ola­rak da fi­zik­sel ye­ter­siz­lik­ler­den kay­nak­lan­dı­ğı vur­gu­lan­dı. Sı­ra­la­rın bir­bi­ri­ne ya­kın ter­tip­len­me­si kop­ya eği­li­mi­ni ar­tır­dı.

NA­KiL Çi­LE­Si YA­ŞAT­TI­LAR

Ka­tı­lım­cı­lar ön­ce­lik­le ter­cih kı­la­vu­zu­nun geç ya­yın­lan­ma­sın­dan do­la­yı so­run­lar ya­şan­dı­ğı­na dik­kat çek­ti. 2014-2015 eği­tim öğ­re­tim dö­ne­mi yer­leş­tir­me sü­re­cin­de ba­zı öğ­ren­ci­ler ika­met­le­rin­den çok uzak okul­la­ra yer­leş­tir­ildi­ği, ai­le­vi ne­de­niy­le ika­met ad­re­si bel­li ol­ma­yan­la­rın ter­cih ya­pa­ma­dı­ğı belirtildi.

KA­LA­CAK YER ARA­DI­LAR

Na­kil sü­re­ci­nin uza­ma­sı­nın öğ­ren­ci­le­rin ders­ler­den ge­ri kal­ma­la­rı­na ve oku­la uyum sağ­la­ma­ma­la­rı­na yol aç­tı­ğı ak­ta­rıl­dı.Evin­den ki­lo­met­re­ler­ce uzak­la­ra yer­leş­ti­ri­len öğ­ren­ci­le­rin ka­la­cak yer so­ru­nu ya­şa­dı­ğı­na vur­gu ya­pıl­dı.

Bugün Gazetesi

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.