Meb Yetiştirme Kurs Yönetmeliği

meb yetiştirme kurs yönetmeliği

Meb Yetiştirme Kurs Yönetmeliği
17 Eylül 2014 Çarşamba 13:04

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRENCİLERİ YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİ

 
Tebliğler Dergisi

: NİSAN 2004 /2559 

Ek ve Değişiklikler:
1) OCAK 2006/2580 TD
2)
12/10/2009 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09. 01.02.020.00.00/8856 sayılı Makam Onayı

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı; öğrencilerin bilgi eksikliklerini gidermek, yeteneklerini geliştirmek, derslerdeki başarılarını artırmak ve sınavlara daha iyi hazırlanmalarına yardımcı olmak üzere açılmış ve açılacak olan öğrencileri yetiştirme ve sınavlara hazırlama kurslarıyla ilgili usul ve esasları düzenlemektedir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında açılmış ve açılacak olan öğrencileri yetiştirme ve sınavlara hazırlama kurslarını kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Millî eğitim müdürlüğü: Bünyesinde öğrencileri yetiştirme ve sınavlara hazırlama kursu açılan okulun bağlı bulunduğu il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünü,

c) Millî eğitim müdürü: Bünyesinde öğrencileri yetiştirme ve sınavlara hazırlama kursu açılan okulun bağlı bulunduğu il veya ilçe millî eğitim müdürünü,

d) Okul: Her derece ve türdeki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarını,

e) Kurs: Öğrencileri yetiştirme ve sınavlara hazırlama kursunu,

f) Kurs merkezi: Bünyesinde öğrencileri yetiştirme ve sınavlara hazırlama kursu açılan okulları,

g) Müdür: Bünyesinde öğrencileri yetiştirme ve sınavlara hazırlama kursu açılan okulun müdürünü,

h) Yarıyıl: Derslerin başladığı tarihten dinlenme tatiline, dinlenme tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen her bir süreyi,

i) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten, derslerin kesildiği tarihe kadar geçen ve iki yarıyılı kapsayan süreyi,

j) Öğretim yılı: ders yılının başladığı tarihten, sonraki ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kurs Açma

Kurs Açma Yetkisi

Madde 5- (Değişik: OCAK 2006/2580 TD) Kurslar, fizikî kapasitesi ve öğrenci potansiyeli yeterli olan okullarda; okul müdürünün teklifi ve millî eğitim müdürünün onayı ile açılır. Millî eğitim müdürleri, bu özellikleri taşıyan okullarda okul müdürünün teklifi olmaksızın da kurs açılmasını isteyebilir.

Eğitim bölgesi oluşturulan yerlerde, her eğitim bölgesinde fizikî kapasitesi yeterli en az bir ilköğretim ve bir orta öğretim kurumunda kurs açılması zorunludur. Bu durumda, kurs merkezlerinin seçiminden millî eğitim müdürü sorumludur.

 

Kurslara Katılacaklar

Madde 6- Bu Yönerge hükümlerine göre açılacak kurslara;

a) İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarına devam eden veya beklemeli durumda bulunan,

b) (Değişik bend : 12/10/2009 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09. 01.02.020.00.00/8856 sayılı Makam Onayı) Açık ilköğretim okulu ile açık öğretim liselerine kayıtlı olan,

c) Sınavla öğrenci alınan okulların giriş sınavlarına hazırlanan

öğrenciler katılabilir.

Kurslara, o kurs merkezinin bulunduğu okulun öğrencilerin yanısıra bünyesinde kurs açılmamış olan diğer okullardan da öğrenci kabul edilir.

Kurslar için, ders yılı sonu öğretmenler kurulu toplantısından sonra belirlenecek bir tarihten itibaren başvuruların kabulüne ve kayıtlara başlanır.

(Değişik dördüncü fıkra : 12/10/2009 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09. 01.02.020.00.00/8856 sayılı Makam Onayı) Kurslara başvuru ve kayıt, kabul şartları, kurs merkezi müdürü ile milli eğitim müdürlüklerince duyurulur.

Kurs Süreleri ve Dönemleri

Madde 7- Kurslar, öğretim yılı içinde birbirini izleyen dönemler halinde açılır. Yetiştirme kurslarının açılması ders yılının sona ermesine iki hafta, hazırlama kurslarının açılması ise sınava bir hafta kalıncaya kadar devam eder.

Zorunlu hallerde, kursların açılma ve sona erme tarihlerinde kurs merkezi yönetim kurulu kararıyla değişiklik yapılabilir. Ancak, böyle bir değişiklik sonucunda kursların açılması ders yılının başlama tarihi öncesine, bitimi ise yetiştirme kurslarında ders yılının sona erdiği tarih, hazırlama kurslarında sınav tarihi sonrasına çekilemez. Kurs merkezi yönetim kurulunun gerekli görmesi halinde, yaz aylarında da bu Yönerge hükümlerine uygun olarak kurs açılabilir.

Kurs dönemleri, genel olarak birbirini izleyen ve kendi aralarında devamlılık gösteren programlar şeklinde düzenlenir. Bu süre içinde ihtiyaca göre yeni kurslar açılabilir. Her dönemin eğitim programı, öğretim konularına ve bunların özelliklerine göre belirlenmek üzere en az 40, en çok 80 saatlik programlardan oluşur. (2)

Kurs Gün ve Saatleri

Madde 8- (Değişik birinci fıkra : 12/10/2009 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09. 01.02.020.00.00/8856 sayılı Makam Onayı) Kurslar, normal ders saatleri dışında yapılır ve bir dersin kurs saati ilköğretim okullarında 40, ortaöğretim okul/kurumlarında 45 dakika olarak düzenlenir. Hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatili dışındaki resmî tatil günlerinde kurs düzenlenmez.
Kurs dönemlerine göre programlanan kurs saatleri, kurs merkezinin imkânları ölçüsünde her bir kurs günü 2 saatten az, 6 saatten çok olmamak üzere haftanın değişik günlerine dağıtılabilir. Ancak, bir güne aynı dersten 2 saatten fazla ders konulamaz ve kurslar en geç saat 20.00'de sona erdirilir.  (3)

Kursların hangi gün ve saatlerde yapılacağını gösterir program ile program değişiklikleri kursların başlamasından en az bir hafta önce duyurulur.

(Değişik dördüncü fıkra : 12/10/2009 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09. 01.02.020.00.00/8856 sayılı Makam Onayı) Çeşitli sebeplerle zamanında yapılamayan kurslar, kurs merkezi yönetim kurulunca yapılacak bir program dahilinde, kurs dönemi içinde veya sonunda tamamlattırılır.

Kurs saatleri blok ders şeklinde düzenlenemez. Her kurs saatinden sonra 10 dakika dinlenme süresi verilir.

Öğrenci Sayısı ve Seviye Grupları

Madde 9- Her bir kurs programına devam edecek öğrenci sayısı 10'dan az olamaz. Bu sayıdan daha az istek olması halinde kurs açılamaz. Sınıf mevcutları, 24'den fazla olmamak üzere ve gerektiğinde öğrencilerin seviye tespiti yapılmak suretiyle oluşturulur.

 

ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM

Kurslarda Öğretim ve Yönetim

 

Kurs Açılacak Ders ve Konular

Madde 10- Kurslar, öğrenci ve velilerden gelen istek ve ders yılı sonunda toplanan öğretmenler kurulunca gösterilecek ihtiyaç üzerine, kurs merkezi yönetim kurulunca belirlenen dersler için açılır. Ayrıca, sınavlara hazırlanmak amacıyla açılan kurslarda sözel, sayısal ve dil yeteneklerini geliştirici türde kurslara da yer verilebilir. İmkânlar ölçüsünde öğrencilere, özel yeteneklerini geliştirici nitelikte veya genel yetenek kazandırıcı tarzda bilgisayar, resim, müzik, beden eğitimi, iş eğitimi ve benzeri alanlarda da kurslar açılabilir.

Kurs programlarının hazırlanmasında; kursun yetiştirici veya sınavlara hazırlayıcı nitelikte olmasına dikkat edilir. Yetiştirici kurslarda özellikle ders konularına dayalı destekleyici bilgiler ile öğrencilerin zayıf oldukları konulara ağırlık verilir. Sınavlara hazırlayıcı nitelik taşıyan kurslarda ise, daha önce aynı kapsamda yapılan sınav konuları da dikkate alınarak, öğrencilerin test tekniğini tanıma ve geliştirmeleri ile ilişkilendirme ve zamanı verimli kullanma alışkanlığı kazanmalarına önem verilir.

Öğretmenlerin Seçimi ve Görevlendirilmesi

Madde 11- Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, ders yılı veya ikinci yarıyıl başında kurs merkezi müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Kurs merkezi yönetim kurulunca, başvuruda bulunan öğretmenler arasından öncelikle; bilgi ve tecrübesiyle branşında temayüz etmiş, öğrenci, meslekdaş, okul yönetimi ve velilerle iyi ilişkiler kurabilen, öğretme yöntem ve tekniklerini iyi bilen ve bunları kendi özel alanlarına uygulayan, teknolojik araç ve gereçleri eğitim ortamında kullanan, konusunda yüksek lisans eğitimi almış veya hizmet içi eğitim görmüş ve kursun niteliğine göre test tekniğini bilenler seçilir. İhtiyaç halinde, belirtilen nitelikleri taşımaları kaydıyla diğer okullarda görevli öğretmenlerden de görevlendirme yapılabilir.

Kurs merkezlerinde görevlendirilen öğretmenler, kabul edilebilir mazeretleri sebebiyle görevlendirme onaylarının iptalini isteyebilir. Görevlendirme onaylarının iptalini isteyenler, görevlendirme onayları iptal edilmeden görevlerini bırakamazlar. Görevlendirilmeleri bu şekilde iptal edilenlerin yerine, başvuruda bulunduğu halde görev verilemeyen diğer öğretmenler arasından görevlendirme yapılır.

Herhangi bir branştan kurslarda görev almak isteyen öğretmen bulunmaması halinde, aynı branşta olmak şartıyla müdürler haricindeki okul yöneticilerine öğretmen olarak görev verilebilir. İhtiyacın bu şekilde de kapatılamaması halinde emekli öğretmenlere de görev verilebilir.

Kurslarda görevlendirilen öğretmenlerin ders saati sayıları, bunların asıl görevlerini aksatmayacakları şekilde kurs merkezi müdürlüğü tarafından belirlenir. .....(12/10/2009 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09. 01.02.020.00.00/8856 sayılı Makam Onayı) (6)

Kurslarda Yararlanılacak Kaynaklar

Madde 12- Kurslarda yararlanılacak temel kaynaklar ders kitaplarıdır. Ayrıca, Talim ve Terbiye Kurulu'nca hazırlanan yayınlar, bu Kurul'ca tavsiye edilen veya kurs merkezi yönetim kurulunca uygun görülen diğer kaynaklar ile yüksek öğretim kurumlarınca hazırlanan yayınlardan da yararlanılabilir.

Öğrencilerle İlgili İşlemler

Madde 13- Kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin devamları zorunludur. Her kurs döneminde okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak üçte birine devam etmeyen öğrenciler kurs merkezi müdürünün teklifi ve kurs merkezi yönetim kurulunun kararıyla kurstan çıkarılır.

Öğrencilerin kurslara devam ve devamsızlıkları kurs merkezi müdürlüğünce bir deftere işlenir. Sağlık raporuna dayalı hastalıklar, tabii afetler, ana, baba ve kardeşlerden birinin ölümü gibi özürler sebebiyle oluşan devamsızlıklar, devamsızlık süresinden sayılmaz.(4)

Kurslara devamları süresince kurs disiplinini ve işleyişini bozucu hâl ve hareketleri görülen öğrenciler hakkında, kayıtlı oldukları okulların ilgili mevzuatına göre işlem yapılır.

Devamsızlık veya disiplinsizlik sebebiyle kurstan çıkarılan öğrencilerin ödedikleri kurs ücretleri geri verilmez.

Kursların Yönetimi

Madde 14- Yetiştirme ve hazırlama kursları, kurs merkezi yönetim kurulu adına kurs merkezi müdürlüğünce yönetilir.

Kurs Merkezi Müdürü ve Görevleri

Madde 15- Okulun müdürü aynı zamanda kurs merkezi müdürüdür. Bu sıfatla okulunda açılan kurslardan öğrencilerin en iyi şekilde yararlanabilmeleri ve başarılarını artırabilmeleri için bütün imkânları hazırlar.

Kurs merkezi müdürünün başlıca görevleri şunlardır;

a) Kurslarda görev alan öğretmen ve diğer personel ile kurslara katılan öğrencilere ilişkin devam, devamsızlık, disiplin ve benzeri diğer iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

b) Kursta düzen ve disiplini sağlayıcı gerekli tedbirleri almak,

c) Kurs çalışmalarında genel plân ve programların uygulanmasını sağlamak,

d) Kurs gelirlerinden yönetici, öğretmen ve diğer personele yapılacak ücret ödemelerine ilişkin tahakkukun hazırlanmasını sağlamak,

e) Kurs öğretmenleri tarafından hazırlanan ders plânlarını inceleyip onaylamak,

f) Bu Yönerge hükümlerine göre kendisi tarafından yürütülmesi gereken diğer görevleri yapmak.

Kurs Merkezi Yönetim Kurulunun Kuruluş ve Görevleri

Madde 16- (Değişik birinci fıkra : OCAK 2006/2580 TD) Kurs merkezi yönetim kurulu; kurs merkezi müdürünün başkanlığında, kadrosu aynı okulda bulunan müdür başyardımcısı ile yine aynı okuldan kurs merkezi müdürü tarafından görevlendirilecek bir müdür yardımcısı ve okul-aile birliği başkanından oluşur.

Kursa katılan öğrenci sayısı 200-1000 olan okullarda kurs merkezi müdürü tarafından seçilecek bir müdür yardımcısı, 1000'den fazla olan okullarda ise 2 müdür yardımcısı ilave olarak kurs merkezi yönetim kurulu üyeliğinde görevlendirilebilir.

Müdür başyardımcısı olmayan ve müdür yardımcısı sayısı tek olan ya da müdür baş yardımcısı veya yardımcısı kurs öğretmeni olarak görevlendirilen okullarda bunların yerine, okulun kadrolu öğretmenleri arasından öğretmenler kurulunca seçilecekler kurs merkezi yönetim kurulu üyeliğinde görevlendirilir.

Kurs merkezi yönetim kurulu, kurs merkezinin iş ve işlemlerinin her bakımdan düzenli olarak yürütülmesinden görevli ve sorumludur.

Kurs merkezi yönetim kurulunun başlıca görevleri şunlardır;

a) Kurs ücretlerini ve kurslarda görev alan yönetici, öğretmen ve diğer personele ödenecek ücret tutarlarını bu Yönerge esaslarına göre belirlemek,

b) Kurs hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi için gerekli bütün tedbirleri zamanında almak,

c) Kursun gelir ve giderlerini usulüne uygun olarak kayıt etmek ve harcamak,

d) Kurs açılacak ders ve konulara karar vermek ve kurs programını hazırlamak,

e) Bu Yönerge hükümlerine göre kendisi tarafından yürütülmesi gereken diğer görevleri yapmak.

Kurs merkezi yönetim kurulu, görevlerini ve bu görevlerle ilgili sorumluluğu yapacağı iş bölümü ile üyeleri arasında paylaştırır.

Kurs Çalışmalarının ve Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi

Madde 17- Kurslara katılan öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri ölçmek amacıyla her kurs döneminde en az iki sınav yapılır. Yazılı sınav kağıtları değerlendirilirken hata ve eksikler kâğıtlar üzerinde gösterilir ve bu kâğıtlar öğrencilere geri verilir.(5)

Kurs öğretmeni tarafından, öğrencilerin her bir sınav sonucuna göre başarı durumları ile kurs dönemi sonu genel başarı durumları hakkında kurs merkezi yönetim kuruluna rapor verilir. Kurs merkezi yönetim kurulu, bu raporlara ve genel değerlendirmelere göre kurs öğretmenlerinden, kurs programlarını, öğretim teknikleri ve araçlarını değiştirmelerini isteyebileceği gibi, yetersiz olduğu anlaşılan öğretmenlerin yerine başka bir kurs öğretmenini görevlendirebilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Malî Hükümler, Denetim ve Sorumluluk

 

Kurs Ücretinin Tespit ve Tahsil Edilmesi

Madde 18- (Değişik birinci fıkra : 12/10/2009 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09. 01.02.020.00.00/8856 sayılı Makam Onayı) Kurslar ücretli olup katılan öğrencilerden ders saati başına alınacak kurs ücreti; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre gece öğretimi için öngörülen gösterge rakamı ile o tarihte uygulanan aylık katsayının çarpımı sonucunda bulunacak tutarın 1/6 sı olarak belirlenir.

Kurs ücretleri, kurs merkezi yönetim kurulu tarafından millî bankaların birinde açılan hesaba yatırılır ve dekontu okul müdürlüğüne verilir.

Kurslardan Ücretsiz veya İndirimli Yararlanma

Madde 19- Maddi imkânlarının yerinde olmadığı kurs merkezi yönetim kurulunca belirlenen öğrenciler, kurslardan ücretsiz olarak yararlanırlar. Ücretsiz olarak yararlanacak öğrenci sayısı, kurslara katılan öğrenci sayısının % 10'undan fazla olamaz. Sınavlara hazırlama kurslarından ücretsiz yararlanmada, maddi imkânları yetersiz öğrencilerden derslerinde daha başarılı olanlara öncelik tanınır.

 (Değişik ikinci fıkra :12/10/2009 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09. 01.02.020.00.00/8856 sayılı Makam Onayı) Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtı ile bağlı kuruluşlarda görevli olanlarla, bu görevlerde iken emekli olan personelin çocuklarından, kurslardan ücretsiz yararlanma hakları saklı olmak üzere, kurs ücretinin % 50'si alınır. Şehit, malul ve muharip gazi çocukları kontenjana bakılmaksızın ücretsiz yararlandırılır.

Kurs Giderleri

Madde 20- (Değişik : 12/10/2009 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09. 01.02.020.00.00/8856 sayılı Makam Onayı) Kurs giderleri; personel giderleri ile kurslarda kullanılan matbuat, kırtasiye, eğitim araç-gereç, malzeme, okulun elektrik, su, ulaşım, temizlik, boya, badana ve bu çerçevede kullanılacak kurs giderlerinden oluşur.

Personel giderleri; kurs merkez müdürü, kurslarda görev alan kurs merkezi yönetim kurulunun aile birliği temsilcisi dışında kalan üyelerine, öğretmenlere ve destek hizmetlerini yürüten personele ödenen ücretlerden oluşan giderlerdir.

Bu giderler kurs gelirlerinden karşılanır.

Yapılan tüm harcamalar, kurs merkezi yönetim kurulunca karara bağlanır. Harcamalarla ilgili bütün belge ve makbuzlar, kurs merkezi müdürlüğünce denetime hazır halde bulundurulur.

Kurs ve Personel Giderleri (1)

Madde 21- (Değişik : 12/10/2009 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09. 01.02.020.00.00/8856 sayılı Makam Onayı) Kurs giderleri için, kurs gelirlerinin % 6’sından oluşan bir pay ayrılır.

Kurs gelirlerinin % 3’ü kurs merkezi müdürüne, % 5’i kurs merkezi yönetim kurulunun okul müdürü ve okul-aile birliği temsilcisi dışında kalan üyelerine, % 80’i kurslarda görev alan öğretmenlere, % 6’sı ise kurs merkezinin bakım, temizlik, evrak ve baskı işlerini yürüten memur ve hizmetlilere ödenir.

Ödemeler, kurs dönemleriyle sınırlı kalmak kaydıyla ayda; ek gösterge dahil en yüksek Devlet memuru brüt aylığının bir öğretmen için % 100’ünü, kurs merkezi müdürü için % 75’ini, kurs merkezi yönetim kurulu üyelerinin her biri için % 50’sini, memur ve hizmetlilerin her biri için % 40’ını geçemez.

Personel giderlerinden artan miktar, kurs giderleri için ayrılmış bulunan % 6’lık paya ilave edilir. Her kurs dönemi sonunda kurs giderlerinden artan miktar Okul-Aile Birliği’ne aktarılır.

Öğretmenlere ödenecek ders saati ücreti; kurs gelirlerinin öğretmenler için ayrılan tutarının, o kurs merkezinde bütün derslerden verilen ders saati sayısı toplamına bölünmesiyle bulunur. Bulunan birim ders saati ücreti, öğretmenin fiilen kurs verdiği ders saati toplamıyla çarpılarak o öğretmenin alacağı ücret tespit edilir. Bu işlem her ay için müstakil olarak yapılabileceği gibi kurs merkezi yönetim kurulu ve kursa katılan öğretmenlerin müşterek kararıyla dönem sonunda toplu olarak da yapılabilir. Bu işlemin kurs dönemi sonuna bırakılması halinde elde edilecek ek gelir, kurs gelirlerine ilâve edilir.

Kurs merkezinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile destek hizmetlerini yürüten personelden tahakkuk ettirilen gelir ve damga vergileri, kurs merkezi yönetim kurulunca ilgili vergi dairesine yatırılır.

Tutulacak Defter ve Dosyalar

Madde 22- Kurslarla ilgili olarak kurs merkezlerinde tutulacak defter ve dosyalar şunlardır:

a) Öğrenci yoklama defteri,

b) Kurs ders defteri,

c) Gelir-gider defteri,

d) Gelen ve giden yazı defteri,

e) Gelen ve giden yazı dosyası,

f) Kurs ücretleriyle ilgili banka dekontları,

g) Kurs ders plânları dosyası,

h) Denetim defteri.

(Ek fıkra: OCAK 2006/2580 TD) Kurs fonu gelir ve giderlerinin ayrıntılı dökümünü göstermek üzere, (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen defter ve dosyalar kurs fonu yürütme kurulunca da tutulur.

Kursların Denetimi

Madde 23- (Değişik : 12/10/2009 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09. 01.02.020.00.00/8856 sayılı Makam Onayı) Kurs merkezleri; yetiştirme ve hazırlama kurslarında eğitim ve öğretim faaliyetlerinin kurs amaçlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığı, ilgili evrak, defter ve dosyaların zamanında, doğru ve düzenli olarak tutulup tutulmadığı, kursa kayıtlı öğrencilerin devam durumları ile yönetici, öğretmen ve diğer personelin kursla ilgili görevlerini düzenli, tam ve zamanında yürütüp yürütmedikleri ve benzeri hususlar bakımından millî eğitim müdürlüklerince sürekli olarak denetim altında bulundurulur.

Denetim elemanları kurs merkez müdürlüğünün bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince görevlendirilir.

Denetim elemanları kurs merkezlerindeki denetim defterlerine, denetim sonucunu ve varsa gördükleri eksiklik, yanlışlık ve aksaklıkları çözüm önerileri ile birlikte yazarak imzalar. Bir sonraki denetimde çözüm önerilerinin ne ölçüde dikkate alındığı da değerlendirilir. Bu elemanlar, millî eğitim müdürünün bilgisine sunulmak üzere ayrıca rapor da düzenleyebilirler.

Sorumluluk

Madde 24- Bu Yönerge hükümleri çerçevesinde kurslarda görev alan her kademedeki personel, görevlerini zamanında ve etkin olarak yerine getirmekle yükümlüdür.  

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 25- Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte, 18/12/1995 tarih ve 2445 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğrencileri Yetiştirme ve Sınavlara Hazırlama Kursları Yönergesi, ek ve değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Ek Madde 1- Yürürlükten kaldırılmıştır. (12/10/2009 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09. 01.02.020.00.00/8856 sayılı Makam Onayı) 

Ek Madde 2- Yürürlükten kaldırılmıştır. (12/10/2009 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09. 01.02.020.00.00/8856 sayılı Makam Onayı) 

Ek Geçici Madde 1- Yürürlükten kaldırılmıştır. (12/10/2009 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09. 01.02.020.00.00/8856 sayılı Makam Onayı) 

Geçici Madde 1 :  (Ek : 12/10/2009 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09. 01.02.020.00.00/8856 sayılı Makam Onayı) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılan kurslar hakkında kursların açıldığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 26- Bu Yönerge onayı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 27- Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

____________________

 (1) Bu madde başlığı ''Personel Giderleri'' iken, OCAK 2006 tarihli ve 2580 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 (2) 7 inci maddenin üçüncü fıkrasının son cümlesi ''Her dönemin eğitim programı, öğretim konularına ve bunların özelliklerine göre belirlenmek üzere en az 40, en çok 120 saatlik programlardan oluşur.'' iken, 12/10/2009 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09. 01.02.020.00.00/8856 sayılı Makam Onayının 2 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 (3) 8 inci maddenin ikinci fıkrasının son cümlesi ''Ancak, kursların en geç saat 20.00'da sona erdirilmesi şarttır.'' iken, 12/10/2009 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09. 01.02.020.00.00/8856 sayılı Makam Onayının 3 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 (4) 13 üncü maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi ''Resmî doktor raporuna dayalı hastalıklar, tabii afetler, ana, baba ve kardeşlerden birinin ölümü gibi özürler sebebiyle oluşan devamsızlıklar, devamsızlık süresinden sayılmaz.'' iken, 12/10/2009 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09. 01.02.020.00.00/8856 sayılı Makam Onayının 4 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 (5) 17 nci maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesi 'Yazılı sınav kağıtları değerlendirilirken hasta ve eksikler kâğıtlar üzerinde gösterilir ve bu kâğıtlar öğrencilere geri verilir. Sınavlara hazırlama kurslarının sınavları, test tekniğine uygun olarak gerçekleştirilir.'' iken, 14/10/2009 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09.01.02.020-9007 sayılı Makam Onayının 5 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 (6) 11 inci maddenin dördüncü fıkrasının son cümlesi olan 'Bu öğretmenlerin okutacakları ders saatleri, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 2'nci maddesi kapsamında değerlendirilemez.'' ibaresi, 12/10/2009 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09. 01.02.020.00.00/8856 sayılı Makam Onayının 12 nci maddesiyle metinden çıkarılmıştır.

 


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.