MEB'İN İÇİNDE BULUNDUĞU KAOS ORTAMI VE ÇIKIŞ YOLU

652 sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çıkarılmış ve bu Kararnameyle 3797 sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmış, yeni bir kanunda çıkarılmamıştır. 652 sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK’nin birçok hükmü Anayasa’ya aykırılık teşkil etmektedir. Anayasaya aykırı bu hükümlerin uygulanması sunucunda, MEB Merkez ve Taşra Teşkilatında temel hak ve hürriyetler çiğnenmiş ve 657 sayılı DMK’ nun temel ilkelerinden olan “Kariyer” ve “Liyakat” ilkeleri hiçe sayılmış ve mağduriyetler yaşanmıştır.

MEB'İN İÇİNDE BULUNDUĞU KAOS ORTAMI VE ÇIKIŞ YOLU

Nitekim İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, İlçe Milli Eğitim Müdürlerini görevlerine son verilerek, yönetim basamağı olmayan ve özlük hakları itibariyle de daha alt kadro olan“ Şahsa Bağlı Eğitim Uzmanı” kadrosuna geçirilmişler ve Bakanlık merkez teşkilatında görev yapan bakanlık çalışanları ise görevlerinden alınmışlardır.

Aradan daha iki buçuk yıl geçmeden, bu defa da Okul ve Kurum Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcısı olarak görev yapanlardan görev süresi dört yıl ve daha fazla olanların görevinin, 2013-2014 ders yılının bitimi itibarıyla, görevlerine son verilmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı’nın merkez denetim elemanları ile taşra denetim elemanları “Maarif Müfettişliği” unvanı altında birleştirilmiştir.

Dolayısıyla,3797 sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılarak, KHK ile Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapanların atama ve yer değiştirmelerinde, yeni usul ve esaslar getirilmesiyle MEB de kaos yaşanmaya başlamıştır. KHK’nin uygulanması sonucu mağduriyetler oluşmuş, bu yaşanan mağduriyetler nedeniyle Siyasi partiler Anayasa Mahkemesine, eğitim sendikaları Danıştay’a, mağdur olanlar ise idari yargıda mağduriyetlerinin giderilmesi yönünde davalar açarak, Anayasaya ve hukuka aykırılıkların giderilmesi talebinde bulunmuşlardır.

Danıştay tarafından sözlü mülakatlara göre şube müdürlerinin atanmasına dayanak oluşturan hükmün, yürütmesi durdurulduğu halde, MEB, yargı kararını uygulamayarak bu kişilerin görevlerine devamını sağlamıştır.

Danıştay İDDK 2014 yılında verdiği kararla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılan atamaları hukuka aykırı bularak yürütmesi durdurulmuştur. Danıştay’ın bu kararı da MEB tarafından uygulanmamış ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri görevlerine devam etmişlerdir.

Görevleri sona erdirilen Okul ve Kurum Müdürleri hakkında İdari Mahkemelerin vermiş olduğu yürütmenin durdurulması ve iptal kararlarını MEB uygulamamıştır.

Anayasa Mahkemesi, MEB Teşkilat Ve Görevleri Hakkında KHK’nin bazı maddelerinin iptali yönünde MEB merkez teşkilatı, İl ve İlçe Milli Eğitim müdürlerinin görevden alınmalarını anayasaya ve hukuka uygun bulmayarak iptal etmiştir.

Hal böyle iken, MEB Anayasa Mahkemesinin, Danıştay’ın ve İdari Mahkemelerin vermiş oldukları yürütmenin durdurulması ve iptal kararlarını işlevsiz hale getiren hukuka aykırı idari işlemlerle, Merkez ve taşra teşkilatında hukuki açıdan içinden çıkılamaz durumu, daha fazla içinden çıkılmaz hale getirmiş ve yaşanan kaos katmerlenmiştir.MEB Merkez ve taşra teşkilatında yaşanan bu kaostan çıkmanın yolu, bugüne kadar uygulanmayan yargı kararlarının derhal uygulanması ve 6223 Sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK yürürlükten kaldıracak, MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun çıkarılmalı ve 1739 sayılı Kanunda değişiklikler yapılmalıdır. MEB, çıkarılacak olan Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve bu kanuna dayalı çıkarılacak yönetmeliklerde yargı kararlarındaki gerekçeler dikkate almalı, yanlıştan dönmenin de bir erdem olduğu hatırlamalıdır.

Çıkarılacak kanun ve yönetmeliklerde;

-Okul ve Kurum Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardımcısı atamalarının,  memurun kariyer, liyakat ve performansına göre yapılması esas olmalıdır. Atamaya esas puanlama; ödül, takdir belgesi, sicil (iş başarımı),hizmet içi eğitim,  fiili çalışma, yöneticilik gibi başarı ve deneyimlere dayalı olarak somut bilgi ve belgeler ile objektif ölçüt içeren kriterlere göre yapılmalı ve atamalarda puan üstünlüğü esas alınmalıdır.

-Müdür olarak atanacaklarda aranacak şartlarda, Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurum müdürlüklerine atanacaklarda atölye, laboratuvar ya da meslek dersleri öğretmeni olmak, Turizm eğitim merkezlerine atanacaklarda otelcilik ve turizm meslek liselerine atölye laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olmak, İmam hatip okul müdürlüklerine Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi veya meslek dersleri alan öğretmeni olmak şartı getirilmelidir.

-Okul ve Kurum Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardımcılarından  bulundukları eğitim kurumunda 8(sekiz) yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerleri, il içinde aynı veya daha üst tipteki eğitim kurumları olacak şekilde tercihleri dikkate alınmak suretiyle yapılacak değerlendirme sonucu puan üstünlüğü esasına göre değiştirilmelidir.

-Eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak üzere başvuruda bulunan adayların değerlendirilmesi amacıyla İnsan Kaynaklarından Sorumlu müdür yardımcısının/şube müdürünün başkanlığında, İl Milli Eğitim Müfettişleri Başkanı, en kıdemli ilçe millî eğitim müdürü,  Eğitim Müfettişleri Başkanı ile milli eğitim müdürlerince her türdeki eğitim kurumu müdüründen olmak üzere belirlenecek kişilerden oluşan İl Değerlendirme Komisyonu, Okul Müdürü veya Müdür Başyardımcısı/ müdür yardımcısının başkanlığında öğretmenler kurulunca seçilen iki öğretmen olmak üzere üç kişiden oluşan Okul Değerlendirme Komisyonu oluşturulmalıdır.

-Her bakanlığın denetim başkanlığı kendi adıyla tanımlanırken, Milli Eğitim Bakanlığının denetim elemanlarının maarif müfettişi olarak tanımlanması anlamsızdır. Bakanlık Rehberlik ve Denetim Başkanlığı bünyesinde bulunan, Maarif Müfettişi kadroları, Bakanlık Başmüfettişi, Bakanlık Müfettişi ve Bakanlık Müfettiş Yardımcısı, Eğitim Müfettişi ve Eğitim Müfettiş Yardımcıları olarak değiştirilmelidir.

Mehmet AĞIRSOY

Eğitimci
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması