Memurlara Sürgün Şoku: Dönüş Yolu Kapandı

Hakkında idari ya da adli soruşturma açılıp bulunduğu yerde çalışmasında sakınca görülen memur, sicil raporu temiz olsa dahi başka bölgelere tayin edilebilecek. Tayin olan memur eski yerine bir daha dönemeyecek

Memurlara Sürgün Şoku: Dönüş Yolu Kapandı
17 Ağustos 2014 Pazar 12:37

 Ba­kan­lar Ku­ru­lu­’nun “Dev­let Me­mur­la­rı­nın Yer De­ğiş­tir­me Su­re­tiy­le Atan­ma­la­rı­na İliş­kin Yö­net­me­lik­te De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Yö­net­me­li­k”­i Res­mi Ga­ze­te­’de ya­yım­la­na­rak yü­rür­lü­ğe gir­di.

'Dö­nem' bek­len­me­den

Bu­na gö­re hak­la­rın­da ad­li ve­ya ida­ri so­ruş­tur­ma ya­pıl­mış ve bu so­ruş­tur­ma so­nu­cun­da o yer­de kal­ma­sın­da sa­kın­ca gö­rü­len me­mur­lar, ata­ma dö­ne­mi bek­le­mek­si­zin ata­na­bi­le­cek.

Bu­gü­ne ka­dar yü­rür­lük­te olan dü­zen­le­me­ye gö­re hak­la­rın­da ida­ri ve­ya ad­li so­ruş­tur­ma açıl­sa da­hi yer de­ğiş­tir­me yo­luy­la bir me­mu­run baş­ka bir ye­re ata­na­bil­me­si için si­cil ra­po­ru­nun mut­la­ka olum­suz ol­ma­sı şar­tı ara­nı­yor­du.

Dö­nüş yo­lu da ka­pan­dı

Ye­ni dü­zen­le­mey­le bir­lik­te, si­cil ra­po­ru te­miz ol­sa da­hi hak­la­rın­da baş­la­tı­lan ida­ri ve­ya ad­li so­ruş­tur­ma so­nu­cun­da o yer­de kal­ma­sın­da sa­kın­ca gö­rü­len me­mur­lar baş­ka il ve böl­ge­le­re gön­de­ri­le­bi­le­cek.Ye­ni yö­net­me­lik ay­rı­ca, hiz­met ge­re­ği baş­ka bir hiz­met ala­nı­na ve­ya böl­ge­si­ne ata­nan me­mur­la­rın, ay­rıl­dı­ğı hiz­met ala­nı­na ye­ni­den atan­ma­la­rı­na da en­gel koy­du. Bu­na gö­re so­ruş­tur­ma so­nu­cu ye­ri de­ğiş­ti­ri­len me­mur, es­ki ça­lış­tı­ğı ye­re bir da­ha dö­ne­me­ye­cek.

'Me­mur eş' şar­tı kalk­tı

Yi­ne yö­net­me­li­ğe gö­re eşi es­naf ya da iş­çi olan me­mur, eşi­nin ya­nı­na ta­yin is­te­ye­bi­le­cek. An­cak bu­nun için me­mur ol­ma­yan eşin en az üç yıl bo­yun­ca es­naf ve­ya çift­çi ola­rak ken­di he­sa­bı­na Bağ-Ku­r’­a ya da ya da iş­çi ola­rak SSK’­ya prim öde­miş ol­ma şar­tı ara­na­cak.

'Can gü­ven­li­ğim yok'

Yö­net­me­lik­te ya­pı­lan bir baş­ka de­ği­şik­lik­le, me­mu­run is­te­ği üze­ri­ne yer de­ğiş­tir­me ma­ze­ret­le­ri­ne sağ­lık ve eş du­ru­mu­nun ya­nı sı­ra “can
gü­ven­li­ği­” de ek­len­di. Bu­nun teh­li­ke­de ol­du­ğu­nu bel­ge­le­yen me­mur, zo­run­lu ça­lış­ma sü­re­si­ni ta­mam­la­ma­dan ta­yin ta­lep ede­bi­le­cek. Ay­rıl­dı­ğı eşin­den ya da baş­ka­la­rın­dan şid­det gör­me ris­ki bu­lu­nan ka­dın­lar da, bu tür ma­ze­ret­le ta­yin is­te­ye­bi­le­cek.

Ast-üst memur eş farkı bitti

Öğ­ret­men­le­rin ya­rı­yıl ya da yaz ta­ti­li dö­ne­mi­ni bek­le­mek­si­zin eş du­ru­mun­dan her dö­nem atan­ma­la­rı ya­pı­la­bi­le­cek. Eş du­ru­mun­dan ata­ma­lar­da, han­gi eşin ya­nı­na ata­na­ca­ğı ko­nu­sun­da ar­tık eş­le­rin gö­rev ve un­van du­rum­la­rı, ast ya da üst ko­num­la­rı de­ğil il­gi­li ku­rum­lar­da­ki kad­ro ve ih­ti­yaç­lar göz önün­de bu­lun­du­ru­la­cak.

Anne ve baba da tayin nedeni oldu

Sağ­lık ne­de­niy­le ta­yin hak­kı ge­niş­le­til­di. Da­ha ön­ce sa­de­ce ken­di­si ve bak­mak­la yü­küm­lü­ğü ol­du­ğu ki­şi­le­rin te­da­vi­si­nin bu­lun­du­ğu il­de müm­kün ol­ma­ma­sı du­ru­mun­da ta­yip is­te­ye­bi­len me­mur, ar­tık an­ne ve ba­ba­sıy­la mah­ke­me ka­ra­rıy­la va­si ta­yin edil­di­ği kar­de­şi­nin te­da­vi­si için de ta­yin yap­tı­ra­bi­le­cek.

ERDOĞAN SÜZER - BUGÜN GAZETESİ


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.