MillÎ Eğitim Bakanlığı Örgün Ve Yaygın Eğitimi Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Yönergesi (yeni)

2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

MillÎ Eğitim Bakanlığı Örgün Ve Yaygın Eğitimi Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Yönergesi (yeni)
01 Ekim 2014 Çarşamba 19:04

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI
YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî örgün ve 
yaygın eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenci ve kursiyerlere yönelik olarak 
verilecek olan destekleme ve yetiştirme kursları ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî örgün ve yaygın 
kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenci ve kursiyerleri destekleme ve yetiştirme kursları ile 
ilgili usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 21/5/2010 tarihli ve 27587 sayılı Resmî Gazetede 
yayımlanan Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği, 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî 
Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile 26/7/2014 
tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve 
İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında;
a) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
c) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten, derslerin kesildiği tarihe kadar geçen ve iki 
yarıyılı kapsayan süreyi,
ç) Komisyon: Kurs merkezleri ile kurslarda görev alacak öğretmenleri belirlemek 
amacıyla millî eğitim müdürlüğünde oluşan komisyonu,
d) Kurs: Resmî örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenci 
ve kursiyerleri destekleme ve yetiştirme amacıyla açılan kursları,
e) Kursiyer: Kursa devam eden örgün öğretim dışındaki kişiyi,
f) Kurs merkezi: Bünyesinde destekleme ve yetiştirme kursları açılan okul veya 
kurumları,g) Kurs merkezi müdürü: Bünyesinde kurs açılan okul veya kurumun müdürünü,
ğ) Kurs merkezi müdür yardımcısı: Bünyesinde kurs açılan okul veya kurumun kurs 
merkezi müdürü tarafından görevlendirilen müdür yardımcısını,
h) Millî eğitim müdürlüğü: Kurs merkezinin bağlı bulunduğu il veya ilçe millî eğitim 
müdürlüğünü,
ı) Millî eğitim müdürü: Kurs merkezinin bağlı bulunduğu il veya ilçe millî eğitim 
müdürünü,
i) Okul: Her derece ve türdeki ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarını,
j) Öğrenci: İlköğretim ve ortaöğretim kurumları ile açık öğretim kurumlarında 
öğrenim görenleri,
k) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten, sonraki ders yılının başladığı tarihe 
kadar geçen süreyi,
l) Veli: Öğrenci/kursiyerin anne veya babasını veya yasal olarak sorumluluğunu 
üstlenen kişiyi,
m)Yarıyıl: Derslerin başladığı tarihten dinlenme tatiline, dinlenme tatili bitiminden 
ders kesimine kadar geçen her bir süreyi
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kurs Açma, Kapatma, Kurs Süreleri ve Öğrenci/Kursiyer Sayıları
Kurs merkezi ve kurs açma yetkisi
MADDE 5– (1) Kurslar, fizikî kapasitesi ve öğrenci/kursiyer potansiyeli yeterli olan 
resmî ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, ortaöğretim kurumları ile halk eğitimi merkezi 
müdürlüklerine bağlı olarak açılır. 
(2) Mezunlara yönelik kurslar halk eğitim merkezlerinde açılır. Ancak halk eğitim 
merkezinin bulunmadığı ve bu merkezlerde kursun açılamadığı hallerde diğer kurs merkezlerinde 
de açılabilir.
(3) Kurs merkezleri ile kurslarda görevlendirilecek öğretmenler 1. dönemde eylül ayı 
sonuna kadar, 2. dönemde ise şubat ayı sonuna kadar millî eğitim müdürlüklerince belirlenir.
(4) 1. dönem için ve yıllık planlanan kurslar en geç ekim ayının ilk gününde, 2. dönem 
için planlanan kurslar ise mart ayının ilk gününde başlatılır. Yıllık açılan kurslar ders yılı sonuna 
kadar devam eder. Olağanüstü durumlarda bu süreler millî eğitim müdürlüğünce değiştirilebilir.
(5) Kurslar, millî eğitim müdürlüklerince belirlenen okul veya kurum müdürünün
teklifi ve millî eğitim müdürünün onayı ile açılır. (6) Açılan bir kursa kursun açıldığı haftadan sonra öğrenci kaydı yapılmaz. Ancak 
nakil, yurt dışından gelme gibi değişik nedenlerle okula kaydı yapılan öğrencilerin talepleri kurs 
merkezi müdürlüğünce değerlendirilir.
Kurslara katılacaklar
MADDE 6- (1) Kurslara;
a) Örgün veya yaygın ortaokul/imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim 
kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler,
b) Örgün veya yaygın ortaöğretim kurumlarından mezun olan kursiyerler
katılabilir.
(2) Kurslara, o kurs merkezinin bulunduğu okulun öğrencilerinin yanı sıra bünyesinde 
kurs açılmamış olan diğer okullardan da öğrenci kabul edilir.
Kursların açılması
MADDE 7– (1) Örgün eğitim kurumlarında açılacak kurslarda 1 dersten dönemlik 
açılan kurs süresi 36, yıllık açılan kursun süresi ise 72 ders saatinden az olamaz.
(2) Örgün eğitim kurumlarında açılan kurslar, çalışma günlerinde ders saatleri dışında 
saat 22:00’ ye kadar yapılabilir. İhtiyaç duyulması halinde cumartesi, pazar günleri ile yarıyıl ve 
yaz tatillerinde de açılabilir. Bir kurs saatinin süresi 40 dakikadır.
(3) Kurs dönemlerine göre programlanan kurs saatleri, kurs merkezinin imkânları 
ölçüsünde her bir kurs günü 2 saatten az, 8 saatten çok olmamak üzere haftanın değişik günlerine 
dağıtılabilir. Ancak, bir güne aynı dersten 2 saatten fazla ders konulamaz.
(4) Halk eğitim merkezlerinde kurs gün ve saatleri merkez müdürlüğünce belirlenir.
(5) Kursların hangi gün ve saatlerde yapılacağını gösterir program ile program 
değişiklikleri kurs merkezi müdürlüklerince ilan edilir.
Öğrenci/kursiyer sayısı 
MADDE 8- (1) Her bir kurs programına devam edecek öğrenci/kursiyer sayısı 10’dan 
az; bir kursun sınıf mevcudu ise 20'den fazla olmaması esastır. Öğrenci/kursiyer sayısının 20’ den 
fazla olması durumunda ikinci grup oluşturulur. Ancak her bir grubun azami sayısı dolmadan 
yeni grup oluşturulamaz. Ancak, tek gruplu kurs programlarında sınıf kapasitesi dikkate alınarak 
öğrenci/kursiyer sayısı 25’e kadar çıkarılabilir. 
Kursların kapatılması
MADDE 9– (1) Açılan her bir kursa devam eden öğrenci sayısının 10’un altına düşmesi 
durumunda, kursun birleştirilmesine veya kapatılmasına millî eğitim müdürlüğünce karar verilir.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurslarda Öğretim, Yönetim, Denetim ve Sorumluluk
Kurs açılacak dersler
MADDE 10– (1) Kurslar, öğrenci/kursiyer ve velilerden gelen istek üzerine kurs 
merkezlerinde belirlenen dersler için açılır. 
(2) Öğrenci/kursiyer ve veliler ders seçimiyle birlikte öğretmen seçiminde de 
bulunabilirler (Ek-1 Talep Formu).
(3) Kurs programlarının hazırlanmasında; kursun destekleyici ve yetiştirici nitelikte 
olmasına dikkat edilir. 
Komisyon, öğretmenlerin seçimi ve görevlendirilmesi
MADDE 11 – (1) Komisyon, kurs merkezleri ile kurslarda görev alacak öğretmenleri 
belirlemek amacıyla millî eğitim müdürünce görevlendirilen millî eğitim müdür yardımcısı veya 
şube müdürü başkanlığında üç ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürü ve üç ortaöğretim kurumu
müdüründen oluşur. İlköğretim ve ortaöğretim kurumu müdür sayısının yeterli olmadığı 
durumlarda komisyon mevcut müdürlerin katılımıyla oluşur.
(2) Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, ders yılı başında millî eğitim 
müdürlüğüne başvururlar. Başvuru yapan öğretmenler arasından veli ve öğrencilerin tercihleri de 
dikkate alınarak öncelikle; bilgi ve tecrübesi ile branşında temayüz etmiş, çevresi ile iyi ilişkiler 
kurabilen öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerine hâkim, teknolojik araç-gereçleri eğitim 
ortamında kullanabilenler komisyon tarafından seçilir. Kurslarda belirtilen nitelikleri taşımaları 
kaydıyla diğer okullarda görevli öğretmenlerden de görevlendirme yapılabilir. Kursta 
görevlendirilecek öğretmen sayısının yetersiz olması halinde millî eğitim müdürlüklerince gerekli 
tedbirler alınır.
(3) Kursta görevlendirilen öğretmenler mazeretleri sebebiyle görevlendirme onaylarının 
iptalini isteyebilirler. Ancak görevlendirme onayları iptal edilmeden görevlerini bırakamazlar. 
Görevlendirilmeleri bu şekilde iptal edilenlerin yerine, başvuruda bulunduğu halde görev 
verilemeyen diğer öğretmenler veya ilk defa müracaat edecek öğretmenler arasından 
görevlendirme yapılır.
Kurslarda yararlanılacak kaynaklar
MADDE 12 – (1) Kurslarda yararlanılacak temel kaynaklar ders kitapları ve diğer 
eğitim materyalleridir.Öğrenci/kursiyerlerle ilgili işlemler
MADDE 13 – (1) Kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin devamları zorunludur. Her kurs 
döneminde okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/10 una devam etmeyen 
öğrencilerin kurs kaydı silinir. Aynı dönemde başka bir kursa devam edemez.
(2) Öğrencilerin kurslara devam ve devamsızlıkları kurs merkezi müdürlüğünce bir 
deftere işlenir. Sağlık raporuna dayalı hastalıklar, tabii afetler, anne, baba ve kardeşlerden birinin 
ölümü gibi özürler sebebiyle oluşan devamsızlıklar, devamsızlık süresinden sayılmaz.
(3) Kurslara devamları süresince kurs disiplinini ve işleyişini bozucu hâl ve hareketleri 
görülen öğrenciler/kursiyerler hakkında, kayıtlı oldukları okulların/kurumların ilgili mevzuatına 
göre işlem yapılır.
Kursların yönetimi
MADDE 14– (1) Kurslar, kurs merkezi müdürlüğünce yönetilir. Kurslarla ilgili iş ve 
işlemleri yürütmek amacıyla bir müdür yardımcısı görevlendirilir.
Kurs merkezi müdürü ve görevleri
MADDE 15– (1) Bünyesinde kurs açılan okulun veya kurumun müdürü kurs merkezi 
müdürüdür.
(2) Kurs merkezi müdürünün görevleri şunlardır;
a)Kursun işleyişini, düzen ve disiplini sağlayıcı gerekli tedbirleri almak,
b)Kurs çalışmalarında plân ve programların uygulanmasını sağlamak,
c)Kurs öğretmenleri tarafından hazırlanan ders plânlarını inceleyip onaylamak,
ç)Kursun işleyişi ile ilgili idari mali ve diğer hususlarla ilgili her türlü iş ve işlemleri 
yapmak,
d)Bu Yönerge hükümlerine göre kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
Kurs merkezi müdür yardımcısı ve görevleri
MADDE 16 – (1) Kurs merkezi müdür yardımcısının görevleri şunlardır;
a)Kurslarda görev alan öğretmen ve personel ile kurslara katılan öğrencilere ilişkin 
devam, devamsızlık, disiplin ve benzeri diğer iş ve işlemleri yürütmek,
b) Kurs çalışmalarında yönetici, öğretmen ve personele yapılacak ücret ödemelerine 
ilişkin işlemleri yürütmek,
c) Kurs merkezi müdürü tarafından kursla ilgili verilecek diğer işlemleri yürütmek.Kurs çalışmalarının ve öğrenci/kursiyer başarısının değerlendirilmesi
MADDE 17 – (1) Kurslarda dönem başında yapılacak seviye tespit sınavlarına göre 
sınıflar/gruplar oluşturulabilir.
(2) Kurslara katılan öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri ölçmek amacıyla kurs 
merkezinde kurs saatleri içinde her ay değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonuçları analiz 
edilerek, eksikliği görülen konular tamamlanır.
Kursların denetimi
MADDE 18- (1) Kurs merkezlerindeki eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili iş ve 
işlemlerin denetimi yetkililerce yapılır.
(2) Kursların değerlendirilmesiyle ilgili yılsonu raporu kurs merkezi müdürlüklerince 
ilçeye, ilçe raporları il'e, il raporları Bakanlığın ilgili Genel Müdürlüğüne gönderilir.
Sorumluluk
MADDE 19- (1) Bu Yönerge hükümleri çerçevesinde kurslarda görev alan her 
kademedeki personel, görevlerini zamanında ve etkin olarak yerine getirmekle yükümlüdür.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Kurs giderleri
MADDE 20 – (1) Kursta görevli yönetici ve öğretmenlerin ders ve ek ders ücretlerine 
ilişkin hususlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal 
Haklara İlişkin Toplu Sözleşme ile 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararıyla yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek 
Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamında belirlenir.
(2) Kurs merkezlerinin ısınma, temizlik, aydınlatma, kırtasiye ve bu kapsamdaki 
giderleri Bakanlıkça, merkezlerde çalıştırılacak yardımcı personel sayısının yeterli olmaması 
durumunda ihtiyaç hizmet alımı yoluyla karşılanır.
(3) Bu yönerge kapsamında açılan kurslara devam eden öğrenci ve kursiyerlerden 
herhangi bir ücret alınmaz.
Tutulacak defter ve dosyalar
MADDE 21- (1) Kurslarla ilgili olarak kurs merkezlerinde tutulacak defter ve dosyalar 
şunlardır:
a) Öğrenci/kursiyer yoklama defteri,
b) Kurs ders defteri,c) Gelen ve giden yazı defteri,
ç) Gelen ve giden yazı dosyası,
d) Kurs ders plânları dosyası,
e) Denetim defteri,
f) Kursiyer belge defteri
Kayıt tutma ve belgelendirme 
MADDE 22- (1) Bu Yönerge kapsamında yapılan iş ve işlemler elektronik ortamda da 
yürütülebilir.
(2) Yaygın eğitim kurumlarında kursu bitirenlere istemeleri halinde kurs tamamlama
belgesi/sertifika verilir.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 23 – (1) 5/4/2004 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.1.1.4-773/22692 sayılı Makam 
Onayı ile yürürlüğe konulan ve Nisan 2004/2559 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan 
Millî Eğitim Bakanlığı Öğrencileri Yetiştirme Kursları Yönergesi Ek ve Değişiklikleri ile 
yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Yönerge onayı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25– (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI
ÇALIŞMA TAKVİMİ
S.N. FAALİYETİN ADI SÜRESİ*
1 Millî eğitim müdürlüklerinde komisyonun kurulması 29 Eylül – 01 Ekim 2014
2 Kurs merkezi okul ve kurumların tespit edilmesi 01 – 10 Ekim 2014
3 Öğrenci ve velilerin kurslardan haberdar edilmesi 01 Ekim 2014
4 Kurs vermek isteyen öğretmenlerin yazılı 
müracaatlarının komisyona alınması
01 – 10 Ekim 2014
5 Öğretmen tercihinde bulunmak isteyen veli ve öğrenci 
tercihlerinin okullar aracılığıyla komisyona iletilmesi
01 – 10 Ekim 2014
6 Kurs merkezleri ve görevlendirilen öğretmen 
onaylarının alınması
13 – 17 Ekim 2014
7 Kurs açılacak derslerin dönemlik veya yıllık olarak 
belirlenmesi ve onaylarının alınması
13 – 17 Ekim 2014
*Faaliyete ilişkin süreler millî eğitim müdürlüklerince değiştirilebilecektir.

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.