Nabi Avcı'nın mahkeme kararlarının nasıl uygulanacağından haberi yok

Nabi Avcı'nın mahkeme kararlarının nasıl uygulanacağından haberi yok
17 Şubat 2016 Çarşamba 11:42

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun 11.02.2016 tarihli MEB bütçe görüşmeleri toplantısında; MEB'in Sadece Mülakat puanı ile yaptığı 1709 şube müdürü atamalarının iptal edilmesine ilişkin kesinleşmiş Danıştay kararları olmasına rağmen MEB'in Anayasal suç işleyerek 30 günlük süre içinde neden yargı kararlarını uygulamadığı MEB Bakanı Sayın Nabi AVCI 'ya soruldu.

İşte o toplantı notları;

GAYE

USLUER (Eskişehir) Milli Eğitim Bakanlığı kendi personeliyle mahkemelik bir

Bakanlık konumunda. AKP'nin iktidara gelmesiyle Milli Eğitim Bakanlığı aleyhine

açılan dava sayısı yüzde 313 oranında artmıştır. 2003 yılında Milli Eğitim

Bakanlığı aleyhine sadece 3.509 dava açılmışken 2015 yılında bu rakam 11.010'a

ulaşmıştır. 1.709 şube müdürünün Danıştay kararıyla atamalarının iptal edilmiş

olmasına rağmen Bakanlığın mahkeme kararlarını niçin uygulamadığını bir kez

daha Sayın Bakan aramızdayken sormak istiyorum.

AHMET YILDIRIM (Muş) - Teşekkür ederim...

Özellikle 2014 yılı Nisan ayında ataması yapılan şube müdürleri sınavı var. Bunu Danıştay 5. Dairenin, 2. Dairenin yargı kararı orta yerde duruyor ve bugüne kadar işlem yapmamış olmanız adalet duygusunu zayıflatıyor çünkü...

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI

(Eskişehir) - İşlem yapılıyor.

AHMET YILDIRIM (Muş) - Bir cümleyle kapatayım o zaman. Eğer biz bu ülkeyi yönetenler olarak yargı kararlarını uygulamazsak normal yurttaşlardan yasaya, Anayasa'ya, yargıya riayet

bekleyemeyiz.

NURETTİN DEMİR (Muğla) -

Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Bakan, özellikle son zamanlarda Sayın Cumhurbaşkanının kaymakamlara Mevzuata uymayın, yasalara uymayın. Uygulamasını milli eğitimde siz daha önce başlattınız. Özellikle 1.709 Milli Eğitim Bakanlığı şube müdürünün ataması maalesef Danıştay tarafından iptal edilmesine rağmen bu iptali yerine getirmediniz. Yani yüksek mahkemenin almış olduğu bu kararla ilgili -iki üç senedir- geçen sene bütçe görüşmelerinde Genel Kurulda

bunun gereğini yapacağız. Demenize rağmen maalesef yapmadınız. Yani yasalar mı geçerli, yoksa yeni bir uygulama yöntemi mi gelişti Türkiye'de, çok merak ediyorum. Neden yapmıyorsunuz, ya niçin Yasalara uymayın

mı demek istiyorsunuz Türkiye'de?

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI

(Eskişehir) - Yok, vardır onlar bizde. 1709 şube müdürü atamasıyla ilgili... 8

Şubat 2016 tarihi itibarıyla, şube müdürlüğü alımı için açılan dava sayısı 540,

bu konuda 540 dava açılmış. Bunlardan 249'u yürütmenin durdurulmasının reddi

kararıyla, 55'i yürütmenin durdurulmasının kabulü kararıyla yani 249'unda idare

lehine karar verilmiş, Milli Eğitim Bakanlığı lehine, 55'inde davacı lehine

karar verilmiş; 82 ret kararı verilmiş, 210 iptal kararı verilmiş olup davalar

hala devam etmektedir. Lehe ve aleyhe verilmiş kararlar hakkında bir üst mahkeme

olan idari dava daireleri kurulu kararı bekleniyor, idari dava daireleri kurulu

kararını bekliyoruz.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI

(Eskişehir) - Ha, şunu da söyleyeyim: Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak,

aleyhimize sonuçlanan -sonuçlanan ama- bütün yargı kararlarını uyguluyoruz.

MEHMET GÜNAL (Antalya) - Dava daireleri kurulundan sonra uyguluyorsunuz.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI

(Eskişehir) - Sonuçlanan dediği bu işte yani orada karar netleşecek...

MEHMET GÜNAL (Antalya) - Gerekirse AİHM'ye bile gider yani

Sayın Bakan kendisine yöneltilen sorulara özetle; "Milli

Eğitim Bakanlığı olarak, aleyhimize sonuçlanan -sonuçlanan ama- bütün yargı

kararlarını uyguladıklarını lehe ve aleyhe verilmiş kararlar hakkında bir üst

mahkeme olan idari dava daireleri kurulu kararı bekleniyor, idari dava

daireleri kurulu kararını bekliyoruz." diyor iken söze müdahale eden bir

vekilin "Dava daireleri kurulundan sonra uyguluyorsunuz. " şeklindeki sözlerine ise "Sonuçlanan dediğim bu işte yani orada karar netleşecek." diyor.

Bu açıklamalara rağmen yani Sayın Bakanın, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulundan sonra kararları uyguladıklarını beyan etmesine rağmen; Okul müdürleri ve müdür yardımcılarının görevlendirmeleri ile ilgili Türk Eğitim Sen tarafından 10 Haziran 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğe açılan davada Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, (YD İtiraz No:2014/11151) eğitim kurumu yöneticilerinin

görevlendirilmelerine ilişkin Yönetmeliğin bazı hükümleri hakkında yürütmenin

durdurulması kararı vermiştir. Bu karar bu güne kadar uygulanmamıştır. Hatta

görevleri son bulan bu yöneticiler okul yöneticiliği sınavına bile müracaat ettirilmemişlerdir. Kaldı ki bir kararın uygulanması için illa ki Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun kararı gerekmez karar direkt uygulanır.

Söz konusu MEB tarafından uygulanmayan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, (YD İtiraz No:2014/11151) karar;

A- Müdürlük görev süresinin uzatılmasına ilişkin değerlendirme sürecinde ilçe milli eğitim müdürü, eğitim kurumundan sorumlu şube müdürü ve insan kaynaklarından sorumlu şube müdürünün, değerlendireceği okul müdürü ile en az altı ay süreyle çalışmış olması

gerektiği,

B- Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmelerinin sadece okul müdürünün teklifi üzerine yapılmasının doğru olmadığı, duyuru ve değerlendirme ölçütleri konularak

yapılması gerektiği yönünde olmasına karşılık Milli Eğitim Bakanlığı bu Danıştay kararına uymamıştır. Bu karar gereğince 6 aydan eksik çalışan yetkililerin vermiş olduğu puanlar iptal edilerek diğer puanlar yüz üzerinde değerlendirilip geçer puanı alanların görevine devam etmesi geçer puanı almayanların ise görevine son verilmesi gerekmektedir. Ayrıca görevden alına tüm müdür yardımcıların göreve iade edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca bu açıklamalara göre Sayın Bakanın hukuki bilgisinin olmadığı da ortaya çıkıyor

Şöyle ki;

Anayasa'nın 2. maddesinde bu ülkenin bir "hukuk devleti" olduğu, 138. maddesinde ise "Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez." hükmü ile mahkeme kararlarının hiçbir suretle değiştirilemeyeceği ve yerine getirilmesinin geciktirilemeyeceği kayıt altına alınmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Anayasa'nın 138. maddesindeki; "Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını

hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez. Ve

İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28. maddesindeki "Danıştay, bölge idare

mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına

ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye

veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye

tebliğinden başlayarak 30 (otuz) günü geçemez." hükümlerine aykırı

hareket ederek hiçbir yargı kararını uygulamayarak Anayasal suç işlemektedir.

Diğer taraftan İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28. maddesinde "Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak 30 (otuz) günü

geçemez" hükmü ile mahkeme kararlarının gecikmeksizin uygulanması gerektiği düzenlenmiştir.

Bu hükümlere göre mahkeme kararlarının üst mahkeme tarafından onaylanması gerekmiyor. İdare mahkemesi bile karar verse 30 gün içinde uygulanması gerekiyor Bu Anayasal emir. Ama Sayın bakan Mahkeme kararlarının Danıştay İdari Dava Dairleri Kurlunda onaylanmasını bekliyoruz diyor onaylananları

da uygulamıyor.

Ayrıca Sayın Bakan kendisine yöneltilen sorulara özetle; "1709 şube müdürü atamasıyla ilgili... 8 Şubat 2016 tarihi itibarıyla, şube müdürlüğü alımı için açılan dava sayısı 540, bu konuda 540 dava açılmış. Bunlardan 249'u yürütmenin durdurulmasının reddi kararıyla, 55'i yürütmenin durdurulmasının kabulü kararıyla yani 249'unda idare lehine karar verilmiş, Milli Eğitim Bakanlığı lehine, 55'inde davacı lehine karar verilmiş; 82 ret kararı verilmiş, 210 iptal kararı verilmiş olup davalar hala devam etmektedir. Lehe ve aleyhe verilmiş kararlar hakkında bir üst mahkeme olan idari dava daireleri kurulu kararı bekleniyor, idari dava daireleri kurulu kararını bekliyoruz." diyor.

Bu açıklamalara rağmen yani Sayın Bakanın, Şube Müdürlerinin mahkeme süreçleri ile ilgili davaları kazanıyoruz bilgileri vermesine rağmen; Sayın Bakanda çok iyi

bilmektedir ki; İdare lehine dediği 249 davanın tamamının içeriğine bakarsak, bu davayı açan kişilerin kendi mülakatlarının iptali için açılan davaların tamamına yakınını

kaybetmiştir. (Çünkü her ayın 3. Haftasının ilk pazartesi yüzlerce adayı tekrar

mülakata almıştır.)

Sayın Bakan; kazanılan kararları ve kararların uygulanması ile ilgili Anayasa Mahkemesinin görüşlerini bilmiyorsa aşağıdaki haberlerimizi inceleyebilirler.

MEB... Üstünlerin hukukundan mı yanasın?

1709 Şube müdürünün ataması tekrar iptal edildi

Sadece mülakat puanı ile yapılan 1709 atamanın iptal davalarını ve aritmetik ortalama ile atanmak isteyenlerin açtıkları davaların %100'ünü kaybetmiştir. Bu davaların çoğu da Danıştay tarafından kesinleşmiştir. Bakanlık sadece Tüm mülakatların iptali davasını kazanmıştır. (Çünkü Danıştay mülakatlara cevaz vermiş ama sadece mülakat

puanı ile yapılan atamalara dur demiştir. )

Yazılı sınavda hatalı 5 sorunun iptal davasını ise Danıştay'a

temyiz sürecinde davalının vefatı üzerine sonuçlanmadan kazanmıştır. Çelişkili

kararlar olduğunu ve İDDK'ya başvurduklarını söyleyen bakanlık yetkilileri de

çok iyi bilmektedir ki; Bu kararların dışında bakanlık lehine sadece mülakat

puanı ile yapılan 1709 atamanın iptali kararlarının tersi hiçbir karar yoktur.

Oysaki sadece sözlü sınav puanı esas alınarak yapılan tüm atama işlemlerinin iptaline

yönelik;

Danıştay 2. Dairesi, 2015/5968 Esas ve 10.11.2015 kararıyla Ankara 4. İdare Mahkemesinin

sadece sözlü sınav puanına dayalı 1709 adet şube müdürü atamasını esastan iptal

eden kararını onamıştır. Bu onama kararıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'nın

2014 yılında yaptığı 1709 şube müdürü ataması ikinci kez Danıştay tarafından

iptal edilmesi onaylanmıştır.

Danıştay 2. Dairesi 2015/3097 Esas, 2015/8038 Karar ve 15.10.2015 tarihli kararında,

Ankara 7. İdare Mahkemesinin temyize götürülen kararındaki; "Sadece

sözlü sınav puanlarına göre oluşturulan başarı listesi esas alınarak 1709 adet

şube müdürü kadrosuna yapılan atama işlemlerinin tümünün iptaline ilişkin

kısmın aynen onanmasına." 15.10.2015 tarihinde oybirliği ile kesin olarak

karar vermiştir.

Danıştay 16. Dairesi 2015/17164 Esas ve 25.06.2015 tarihli YD kararında; "16.04.2014

tarihinde sadece sözlü sınav esas alınarak 1709 şube müdürü kadrosuna yapılan

atamaların hukuki dayanağının kalmadığı ve hukuka aykırı hale geldiği açıktır."

diyerek 1709 şube müdürü atamasına ait işlemin yürütmesini durdurmuştur.

(Tüm Kararlar MEB'e tebliğ edileli 30

günü geçmiş ve bakanlık bu kararları görmezden gelmekte, Anayasal suç işleyerek

hala kararları uygulamamaktadır.)

Mahkeme kararlarında ; "Sınava katılanları

yazılı ve sözlü puanları beraber değerlendirilmek suretiyle başarı

sıralamasının belirlenmesi gerektiğinden, davacının yazılı ve sözlü sınav

puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle yapılacak değerlendirme

sonucunda davacının tercihleri arasında yer alan... İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Şube Müdürlüğü kadrosuna atanması yönünden işlem tesis edilmesi gerekirken,

anılan kadroya atanması istemiyle yaptığı başvurunun reddedilmesine ilişkin

işlemde mevzuata ve hukuka uyarlılık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenle dava

konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına ve esastan iptaline." kararlar

vermiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı yukarıda sıraladığımız mahkeme kararlarının gereklerini yerine getirip okul müdürlüğü, müdür yardımcılığı ve şube müdürlüğü kaosuna son vermelidir.

"Bir kişinin bile hakkını yersek bu makamlar bize haram olsun" diyen, Başbakan

Sayın Ahmet Davutoğlu, Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi Avcı, Müsteşar Sayın

Yusuf Tekin; çağrım sizleredir.

Sizler kurttan değil kuzudan sorumlusunuz bu hakikati unutmayın, Danıştay İDDK

kararını uygulayıp usulsüz atadığınız müdür ve yardımcılarını görevden alın,

dava kazanan tüm eski yöneticileri göreve başlatın, tüm yöneticilerin yazılı sınavla

atanmasını sağlayın, usulsüz atadığınız tüm şube müdürlerini görevden alan

Danıştay kararlarını uygulayın adaletli bir şekilde atamaları yapın, çünkü "Fırat'ın

kenarında bir kuzuyu kurt kapsa yarın adli ilahide Ömer'den sorulur"

cümlesinde dile gelen hakikati, kurt sofrasında parça parça edilen kuzuların

çığlıklarını duymazdan gelerek kimse ayakta tutamaz.

Ahmet KANDEMİR


Etiketler; #

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.