Öğrenci servisleriyle ilgili skandal bilgiler

Okulların açılmasıyla birlikte yine tartışılmaya başlayan öğrenci servisleriyle ilgili skandal bilgiler ortaya çıktı. Sektörde çalışan şirketler, bazı okul idarecilerinin bu işi vermek için kendilerinden bağış adı altında haraç istediğini iddia etti

Öğrenci servisleriyle ilgili skandal bilgiler
04 Ekim 2015 Pazar 12:45


Ba­zı okul yö­ne­tim­le­ri­nin, öğ­ren­ci­le­rin ser­vis işi­ni ya­pa­cak şir­ket­ler­den 'ba­ğış' şek­lin­de pa­ra is­te­di­ği or­ta­ya çık­tı. Ör­ne­ğin is­mi­ni ver­mek is­te­me­yen bir servis iş­let­me­ci­si, bu yıl bu işi ala­bil­mek için okul­la­ra 140 bin li­ra pa­ra öde­di­ği­ni açık­la­dı.

SÜMEYRA KIRCA - BUGÜN GAZETESİ

140 bin li­ra pa­ra is­te­di

İki li­se bir il­ko­kul ol­mak üze­re 3 okul­da top­lam 800 öğ­ren­ci­nin ta­şı­ma­cı­lı­ğı­nı ya­pan ser­vis iş­let­me­ci­si, “Bi­zim bu iş­te okul ai­le bir­lik­le­ri yü­zün­den gi­der­le­ri­miz çok faz­la. 40-45 araç­la hiz­me­t ve­ri­le­cek bir oku­lun ai­le bir­li­ği 140 bin li­ra is­te­di" de­di. Ser­vis işin­den yıl­lık 283 bin li­ra ka­zan­dı­ğı­nı açık­la­yan iş­let­me­ci, bu­nun ya­rı­sı­nı 'ba­ğış' ola­rak ver­dik­le­ri­ni, pa­ra­yı öde­me­me­le­ri ha­lin­de işi al­ma şans­la­rı ol­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti. İs­tan­bul Umum Ser­vis Araç­la­rı İş­let­me­ci­le­ri Es­naf Oda­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Gün­han Sı­nar da, okul­la­rın 'ba­ğış' adı al­tın­da ha­raç al­dı­ğı­nı vur­gu­la­dı.

Ya­sak­la­yan ka­rar var

Ula­şım Ko­or­di­nas­yon Mü­dür­lü­ğü ka­ra­rıy­la okul mü­dür­le­ri ya da okul ai­le bir­lik­le­rin ser­vis iş­let­me­le­rin­den her­han­gi bir pa­ra ta­le­bin­de bu­lu­na­ma­ya­ca­ğı­nı açık­la­yan Sı­nar, şöy­le de­vam et­ti:Ba­kan­lık­la­ra bil­dir­dik

"Bu­na rağ­men ba­zı okul ai­le bir­lik­le­ri­nin bu tür üc­ret­ler ta­lep et­ti­ği­ni du­yu­yo­ruz. Bu du­rum­dan ra­hat­sız ol­du­ğu­mu­zu bin­ler­ce kez Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı'na bil­dir­dik. Ay­rı­ca Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı'ndan da, ye­ni bir yö­net­me­lik­le ser­vis işin­de okul ai­le bir­lik­le­ri­ni dev­re dı­şı edil­me­si­ni is­ti­yo­ruz.” Sı­nar, ve­li­le­rin bir­le­şip iş­let­me­ci­ler­le söz­leş­me yap­ma­sı­nı da öner­di.

Özel okullarda fiyat iki kat

Özel­lik­le, özel okul­lar­da­ki ai­le bir­lik­le­ri­nin bu iş­ten çok bü­yük pa­ra ka­zan­dık­la­rı­nı id­di­a eden Gün­han Sı­nar, söz­le­ri­ne şöy­le de­vam et­ti:

“Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ile bi­zim çı­kar­dı­ğı­mız bir fi­yat ta­ri­fe­si var. Ör­ne­ğin ya­kın me­sa­fe için biz 160 li­ra di­yo­ruz ama özel okul­la­ra hiz­met ve­ren tur fir­ma­la­rı bu ra­ka­mı 360 li­ra­ya ka­dar çı­ka­rı­yor. Ra­kam­lar bu ka­dar yük­sek olun­ca tur­la­rın okul­la­ra öde­di­ği ha­ra­cın mik­ta­rı çok yük­sek. Ara­da hiç­bir hiz­met far­kı ol­ma­ma­sı­na rağ­men özel okul­lar­da da­ha bü­yük pa­ra­lar dö­nü­yor.”

Velilerin cüzdanı boşalacak

İs­tan­bu­l’­da 2015-2016 yı­lı eği­tim öğ­re­tim dö­ne­min­de okul ser­vis üc­ret­le­ri bel­li ol­du. Bu­na gö­re en ya­kın me­sa­fe­ye gi­de­cek bir öğ­ren­ci­nin bir ay­lık ser­vis üc­re­ti 175 li­ra iken en uzak me­sa­fe için 390 li­ra ol­du.

Bu üc­ret­ler bir ço­cu­ğu olan dar ge­lir­li ai­le­le­ri üzer­ken, ser­vis­te bir­den faz­la ço­cu­ğu olan üst ge­lir­li ai­le­le­ri de üze­cek. Kı­sa me­sa­fe­de 3 ço­cu­ğu için okul ser­vi­si­ne ay­da 525 li­ra pa­ra öde­yen bir ve­li, uzak me­sa­fe için 1170 li­ra öde­ye­cek.
 


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.