öğretmen görevlendirme dilekçesi örneği !

Öğretmenler ve Memurlar İçin Bazı Dilekçe Örnekleri

öğretmen görevlendirme dilekçesi örneği !
25 Haziran 2015 Perşembe 14:40


Öğretmenlerimizin ve memurlarımızın işine yarayacağını düşündüğümüz bazı dilekçe örneklerini okuyucularımızın ilgisine sunuyoruz.

Kişi Borcu İptal Talebi:

ADI VE SOYADI :
BABA ADI :

DOĞUM YERİ VE TARİHİ                       :

SİCİL NO                                             :

EMEKLİ SİCİL NO                                 :

T.C.KİMLİK NO                                     :

ÖZÜ                                                     : Kişi Borcu İptal Talebi

……………………. İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

(…………………. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Gönderilmek Üzere)

İlgi:    a) ……………………… İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ………… tarih ve …………… sayılı

yazısı

b) 20.02.2004 tarih ve 25379 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 16 Seri Nolu

“Kişilerden Alacaklar” başlıklı Muhasebat Genel Müdürlüğü Tebliği

c)12.01.1983 tarih ve 17926 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Memurlarının

Şikâyet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik.

d) Yargıtay 6. Ceza Dairesi’nin E:2003-14065, K:2005-2099 sayılı Kararı

e) Sayıştay Genel Kurulu’nun 13.11.1986 tarih ve 4585/1 sayılı Kararı


Okulunuzda ………………. Öğretmeni olarak görev yapmaktayım. ………………… İlköğretim Okulu’nda ………………. Öğretmeni iken ………………. yer değiştirme işlemleri kapsamında ……………………. İlköğretim Okulu’na ………………. Öğretmeni olarak atandım. Atama işlemim sonucunda atamaya bağlı olarak sürekli görev yolluğu tarafıma ödenmiştir.

İlgi (a) da yer verilen yazı ile yukarıda belirttiğim atama sırasında tarafıma ödemesi yapılan sürekli görev yolluğunun geri ödenmesi istenmektedir. İlgi yazıda atama sırasında tarafıma ……………… TL sürekli görev yolluğu ödendiği, bu tutarın ise …………. TL’sinin fazla ödendiği ifade edilerek kişi borcu çıkartılmak suretiyle geri ödemem istenmiştir.

Ancak, İlgi (a) yazıda geri alma gerekçesi olarak ikametgâhımın değişmediğinden bahisle Harcırah Kanunu’nun ve Danıştay’ın ilgili dairelerinin 1991 ve 1997 yıllarındaki kararları gerekçe gösterilmektedir.

İlgi yazı da Harcırah Kanunu’nun 5. maddesi ikametgâh değiştirme ile bağdaştırılmış olup, 5. madde incelendiğinde ikametgâh değiştirme konusunda herhangi bir düzenlemenin olmadığı açıkça görülmektedir. Ayrıca, ataması yapılan bir kişinin atamasına müteakip ilişik kesme sürecinde ikametgâhını değiştirmesi gibi bir durum da söz konusu olamaz.

Diğer taraftan, İlgi yazıda Danıştay’ın ilgili dairelerinin 1991 ve 1997 yıllarında ki kararları gerekçe gösterilmektedir. Ancak, yolluğu aldığım tarihte Danıştay’ın bu kararları mevcut idi ve o gün kü şartlarda bu kararlar müdürlüğünüzce hiçbir şekilde dikkate alınmamıştır. Ayrıca, Danıştay’ın vermiş olduğu kararlar hukuken şahsa münhasır olup, sonuç itibariyle davayı açan kişileri bağlamaktadır. İlgili kararların genel bir bağlayıcılığı olmadığı gerekçesiyle şahsıma ait yolluk işleminde dikkate alınması hukuk normlarına açıkça aykırıdır.

Atama işlemim ……………. İlçesinden ………………. ilçesine yapılmış olup Harcırah Kanunu’nun ilgili maddelerine göre de ……………… ilçesi, …………… ilçesinde çalışmakta iken memuriyet mahalli olmadığından tarafıma yapılan yolluk ödemesi mevzuata uygundur. Harcırah Kanunu’na göre yolluk ödemelerinde “Memuriyet Mahalli” kavramı dikkate alınarak yolluk ödemelerinin yapılması gerekmektedir.İkametgâh değiştirilmesi gerektiğine dair Harcırah Kanunun da herhangi bir hükümde bulunmamaktadır.

İlgi (d) de ki Yargıtay Kararı’nda özetle; “Görev yaptığı ilden başka ile atanan kamu görevlisine kendisi ve aile bireyleri İçin yol giderleri ödenmesi, atamayı yapan kurum yönünden zorunlu olup aile bireylerini atanan kişinin atandığı yere götürme yükümlülüğü yoktur.” denilerek atama işlemine müteakip memurun ikametgahını değiştirme zorunluluğu bulunmadığı düşüncesiyle devlet memuruna verilen cezayı bozma kararı verilmiştir.

İlgi (e) de ki Sayıştay Kararında özetle; “Yetkili makamın onayına göre aynı ilçe hudutları içinde ilçe merkezinden köye, köyden ilçe merkezine veya köyden köye atanan memurlara, yeni görev yerleri "memuriyet mahalli" dışında olmak koşuluyla sürekli görev yolluğu ödenmesi gerektiğine” hükmedilerek yolluk ödemelerinde memuriyet mahalline bakılmasının yeterli olacağı ifade edilmiştir.

Ayrıca,  İlgi (b) de ki Tebliğde; “2- Yukarıda belirtilen istisnai haller dışında kalan ve idarenin kendi ihmali ve bilgi azlığı gibi nedenlerden kaynaklanan idari işlemlere dayanılarak yapılan fazla ve yersiz ödemelerin ise (Örneğin; bir memura, memurun bilgisi dışında idarece fazla ve yersiz maaş, ücret, tazminat ... ödenmesi gibi), ödemenin yapıldığı tarihten başlamak üzere 60 günlük dava açma süresi içinde geri istenmesi mümkündür. Bu durumda kamu görevlilerinin herhangi bir tazmin kararıyla karşı karşıya kalmamaları için, fazla ödenen paraların genel hükümlere göre zaman aşımı süresi içinde tahsili gerekmektedir.” denilerek memurun hatası olmaksızın yapılan ödemelerin 60 günlük dava açma süresi içerisinde geri alınabileceği, 60 gün geçirildikten sonra geri alınamayacağı belirtilmiştir.

Bu kapsamda, ……………… İlköğretim Okulu’nda …………… Öğretmeni iken il içi yer değiştirme işlemleri kapsamında ……………………… İlköğretim Okulu’na ………………… Öğretmeni olarak atama işlemim sırasında tarafıma ödenen sürekli görev yolluğu, ödemenin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olduğundan; tarafıma ödemesi yapılan bu yolluğun bir kısmının kişi borcu çıkartılmak suretiyle geri ödenmesine yönelik tesis edilen İlgi (a) da ki idari işlemin iptal edilmesi hususunda; ilgi (c) deki Yönetmeliğin 12.maddesinde yer alan “Müracaatlar hakkında karar verme yetkisi, kurumların çalışma usul ve esasla­rını belirleyen kanun, tüzük ve yönetmelikler ile müracaat konusunu çözümlemeye yetkili kılınan mercilere aittir.

Müracaatı kabul eden ancak sorunu çözümleme yetkisi bulunmayan amirler bunları sil­sile yolu ile birinci fıkrada belirtilen mercilere 3 gün içinde intikal ettirilir.” hükmü gereği çözümlemeye yetkili olan ………………. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne iletilmesi hususunda gereğini arz ederim.

Adres:                                                                                                  ……/02/2012

……………. İlköğretim Okulu …………………..

……………………… / ......

 

Akademisyenler için başbakana gönderilmek üzere ek ödeme talep dilekçesi:

T.C.BAŞBAKANLIK MAKAMINA
…………………………………………………................Üniversitesinde akademisyen olarak  görev yapmaktayım. Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname" ekinde yer alan Ek Ödeme Cetvellerinde, "eşit işe eşit ücret" adı altında kamu personeline ödenecek ek ödeme oranlan belirlenmiş, bu düzenlemeye göre, kamu personeline yapılan ek ödeme oranlarında "eşit işe eşit ücret' ilkesi doğrultusunda iyileştirme yoluna gidilirken, akademisyenlere  yapılan aylık ek ödeme miktarlarında herhangi bir değişiklik yapılmayarak büyük mağduriyetler oluşturulmuştur. Oluşan bu mağduriyetin ortadan kaldırılması ve akademisyenlere içlerinde bulundukları ekonomik sıkıntıdan kurtulmaları için de ek ödeme verilmesi bir zorunluluk halindedir. Bu bakımdan 666 sayılı KHK ile birçok kamu görevlisinin ek ödeme oranları artırılırken akademisyenlerin ek ödeme oranlarında hiçbir artış yapılmamıştır.

Yıllarca çalıştıktan sonra emekli olan akademisyenlerimizin  maaşlarında büyük oranda azalmalar meydana gelmektedir. Fiilen görev yaptığımız süre içerisinde verilen ek ders ücretleri ve ek ödemeler, emekli keseneklerine yansıtılmadığı ve emeklilikte ek ders ücreti de alınmadığı için emekli olan bir akademisyenin aldığı maaş ile görev yapan akademisyenin  aldığı maaş arasındaki fark fazlası ile artmaktadır. Bu ücret farkı sebebi ile pek çok akademisyen emekliliği hak etmiş olmalarına rağmen emekli olmamaktadır. Bu azalmaları bertaraf etmek, özellikle emekli akademisyenlerimizi yoksulluk sınırında yaşamaktan kurtarmak amacıyla, memur maaşını oluşturan bütün kalemler ile ek ders ve ek ödeme gibi tüm ödemelerin de emekli keseneğine dahil edilerek, emekli olacak memurların yaşadığı mağduriyetler giderilmeli, kamu görevlilerinin emekli ikramiyesi için öngörülen 30 yıl sınırlaması kaldırılmalı, bu yolla her çalışanın eline geçen ücret ve çalıştığı süre ile orantılı olarak emekli ikramiyesi alması sağlanmalıdır.  Kaldı ki emeklilik yaş ile bağlantılı hale getirildiği için daha önce kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl çalışmanın emeklilik için yeterli sayıldığı döneme ait bu düzenleme anlamını yitirmiştir.

Ülkemizde 4 kişilik bir ailenin  yoksulluk sınırının ortalama 3505 TL olduğu düşünüldüğünde, yaşanan maddi sıkıntılar gözler önüne serilmektedir. Gelinen noktada bu ülkenin geleceğini inşa eden akademisyenler yok sayılmış ve sayılmaya devam edilmektedir. Bu nedenle, TBMM Genel Kurulunda gündeme alınan konular arasında akademisyenlerin ek ödemeden yararlandırılmaları, akademisyenlerimize  yapılan bütün ödemelerin emekli maaşı hesabında dikkate alınması ve emekli ikramiyesi hesaplanırken öngörülen 30 yıl sınırlamasının kaldırılması hususlarında düzenleme yapılmasını saygılarımla arz ile talep ederim.


Ad Soyad İmza 

ADRES                                                                                                         ……/…../……


Yardımcı hizmetler personeli için ek gösterge talep dilekçesi:

T.C. BAŞBAKANLIK MAKAMINA

MEB /Üniversiteler/ YURTKUR bünyesinde idari personel/yardımcı hizmetler personeli olarak görev yapmaktayım.

Malumları olduğu üzere yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelin ek göstergeden faydalanma hakkı bulunmamakta, bu da hem çalışırken aldığımız maaşın hem de emekli olmamız halinde hak ettiğimiz emekli maaşındaki özel hizmet tazminatı oranı payının son derece düşük kalmasına neden olmaktadır. Öte yandan fiilen görev yaptığımız süre içerisinde verilen ek ödemeler de emekli keseneklerine yansıtılmadığı için emekli maaşımız ile çalışırken aldığımız maaş arasındaki fark fazlası ile artmaktadır. Bu ücret farkı sebebi ile Kurumunuz bünyesindeki pek çok kamu görevlisi emekliliği hak etmiş olmalarına rağmen emekli olmamaktadır. Çalışırken ele geçen ücret ile emekli olduğumuz zaman elimize geçen ücret arasındaki bu uçurumu kapatmak, özellikle emekli kamu görevlilerimizi yoksulluk sınırında yaşamaktan kurtarmak amacıyla, memur maaşını oluşturan bütün kalemler ile ve ek ödeme gibi tüm ödemelerin de emekli keseneğine dâhil edilerek, emekli olacak memurların yaşadığı mağduriyetler giderilmeli, kamu görevlilerinin emekli ikramiyesi için öngörülen 30 yıl sınırlaması kaldırılmalı, bu yolla her çalışanın eline geçen ücret ve çalıştığı süre ile orantılı olarak emekli ikramiyesi alması sağlanmalıdır.

Ülkemizde 4 kişilik bir ailenin  yoksulluk sınırının ortalama 3505 TL olduğu düşünüldüğünde, yaşanan maddi sıkıntılar gözler önüne serilmektedir. Bu nedenle, TBMM Genel Kurulunda gündeme alınan konular arasında yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan Kurum personelinin de ek gösterge uygulamasından faydalandırılmaları, kamu görevlilerine yapılan bütün ödemelerin emekli maaşı hesabında dikkate alınması ve emekli ikramiyesi hesaplanırken öngörülen 30 yıl sınırlamasının kaldırılması hususlarında düzenleme yapılmasını saygılarımla arz ile talep ederim.

Ad Soyad İmza
ADRES ……/…../……


KEY talep dilekçesi:
…………………………. MÜDÜRLÜĞÜNE

..…….-……. tarihleri arasında kurumunuzda görev yaptım. Mülga 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun uyarınca yukarıdaki tarihler arasında tarafım adına konut edindirme yardımı tahakkuk ettirilmiştir. Anılan tarihlerde tarafım adına konut edindirme yardımı yatırılmasına rağmen, daha önce 5664 sayılı kanun gereğince Resmi Gazetede ilan edilen hak sahiplerine ilişkin listelerde eksik ödeme yapılmıştır/ödeme yapılmamıştır.

5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunun 3/2. maddesi; “ Bu süre içerisinde hak sahibine ilişkin listenin bildirilmemesi mükerrer veya yanlış bildirilmesi halinde hak sahiplerine karşı sorumluluk ilgi kurum ve kuruluşa aittir.” Şeklindedir. Aynı Kanunun 5/2. maddesi ise; “Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine iletilen listelerde isimleri yer almadığı halde, konut edindirme yardımına müstahak olduğunu ileri sürenlerin, ilanın yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde mülga 3320 sayılı Kanuna göre konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve ilgili bankaya devretmekle yükümlü olan kurum ve kuruluşlara başvurmaları halinde, adlarına daha önce konut edindirme yardımı yapıldığı hususunun her zaman düzenlenmesi mümkün olmayan nitelikteki belgelerle kanıtlanması veya bu durumun ilgili kurumların kayıtları ile anlaşılması kaydıyla, konut edindirme yardımı tutarları ilgili kurum veya kuruluşlarca hesaplanarak ilgililerin başvurusunu izleyen 2 aylık süre içinde 3 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen formatta ve şekilde Bankaya bildirilir. Bu fıkraya göre hak sahibi olduğu tespit edilenlere yapılacak ödemelerde 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine ilişkin hükümler uygulanır. Bu fıkrada belirtilen başvuru süresi geçirildikten sonra yapılan talepler ilgili kurum ve kuruluşlarca dikkate alınmaz.” şeklinde düzenlenmiştir.
662 sayılı KHK ile 5664 sayılı Kanun’a eklenen Ek 3. maddenin 2. fıkrasında ise; “Birinci fıkra uyarınca ilan edilen listelerdeki veya 31/3/2011 tarihinden önce ilan edilen listelerdeki bilgilerinde hata veya eksiklik tespit edilenler, hatalı ve eksik bilgilerin düzeltilmesi ve tamamlanması için 31/12/2012 tarihine kadar ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak başvurmak zorundadır. Bu süre geçirildikten sonra yapılan talepler ilgili kurum ve kuruluşlarca dikkate alınmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükümler gereğince tarafıma ödenmesi gereken konut edindirme yardımının tahakkuk ettirilerek ilgili bankaya bildirmekle yükümlü kurumunuzun gerekli düzeltmeyi yaparak, tarafıma ilgili ödemelerin yapılmasının sağlaması hususunda gereğini arz ederim.

AD/SOYADI
TC No: ………..
Adres:………..


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.