Özgür medyaya darbede skandal detay...

Ko­za İpek Hol­ding ve şir­ket­le­ri­ne kay­yum atan­ma­sına neden olan bilirkişi raporu iftiralar ve yalanlarla dolu. Bu raporu Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı­'n­ın gö­rev­len­dirdiği 3 ki­şilik he­ye­t hazırladı. İşte o yalanlar....

Özgür medyaya darbede skandal detay...
28 Ekim 2015 Çarşamba 08:16


Bugün'ün haberine göre, Ankara 5. SulhCeza Hakimliği tarafından Koza İpek Holding şirketlerine kayyum atanmasına dayanak gösterilen bilirkişi raporu skandallarla dolu. Raporda altın üretimi, sahte belge, holding yapısı, karapara veMASAK raporu konusunda yalanların olduğu görüldü...

YALAN 1: MASAK suç bulamayınca devre dışı bırakıldı

GERÇEK:Ka­ra­rın ba­zı bö­lüm­le­rin­de MA­SAK ta­ra­fın­dan ya­pı­lan tes­pit­ler de­ni­yor.

An­cak, ger­çek­te MA­SAK ta­ra­fın­dan iş­lem­le­rin suç­tan kay­nak­la­nan mal var­lı­ğı de­ğer­le­ri­ni ak­la­ma su­çu ol­du­ğu­nu gös­te­ren bir ra­por bu­lun­mu­yor. Ha­liha­zır­da da­ha ön­ce­ki ara­ma ka­ra­rı­nın da ge­rek­çe­le­rin­den bi­ri­si olan MA­SAK ana­liz ra­po­ru, id­di­ala­rın da­ha de­tay­lı in­ce­len­me­si­ni ta­lep eden ve her­han­gi bir suç un­su­ru tes­pi­ti ya­pıl­ma­dan ha­zır­lan­mış bir der­le­me ra­por.

Hu­kuk ga­ra­be­ti

MA­SAK ta­ra­fın­dan he­nüz suç un­su­ru ol­du­ğu­nu gös­te­ren her­han­gi bir ra­por dü­zen­len­me­miş­ken, ta­raf­lı ola­rak gö­rev­len­di­ril­di­ği an­la­şı­lan söz­de bi­lir­ki­şi­ler ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen ra­po­ra iti­bar et­mek hu­ku­ku kat­let­mek­tir. Ko­za Gru­bu hak­kın­da MA­SAK in­ce­le­me ele­man­la­rı ta­ra­fın­dan her­han­gi bir suç ol­ma­dı­ğı­nı tes­pit eden bir ra­por dü­zen­len­me­si ha­lin­de, olu­şan hu­kuk ga­ra­be­ti­nin he­sa­bı­nı kim ve­re­cek.

CMK 133. mad­de kap­sa­mın­da bir iş­lem ya­pı­la­bil­me­si için, su­çun bir şir­ket fa­ali­ye­ti çer­çe­ve­sin­de iş­len­mek­te ol­du­ğu hu­su­sun­da kuv­vet­li şüp­he­ye ih­ti­yaç bu­lu­nu­yor. Bu ko­nu­da ise MA­SAK ta­ra­fın­dan suç iş­len­di­ği­ni gös­te­ren her­han­gi bir ra­por bu­lun­mu­yor.

İn­ce­le­me­le­rin üzerinden 1 yıl­dan faz­la sü­re geç­me­si­ne rağ­men hâlâ bir suç du­yu­ru­su ra­po­ru­nun ol­ma­ma­sı id­di­ala­rı­mı­zı des­tek­li­yor. MA­SAK ta­ra­fın­dan ak­la­ma su­çu hu­su­sun­da bir ra­por dü­zen­len­me­ye­ce­ği­nin an­la­şıl­ma­sı üze­ri­ne, bi­lir­ki­şi dev­re­ye so­kul­muş ve hu­ku­ka ay­kı­rı ra­por dü­zen­len­me­si si­pa­riş edi­le­rek yet­ki gas­pı su­çu ve yan­lı sah­te ra­por dü­zen­le­me su­çu iş­len­miş.

YALAN 2: Altın üretimi tespiti yerinde yapılabilir

GERÇEK:Ka­ra­ra ge­rek­çe­ler­den bi­ri­si, ger­çek al­tın üre­ti­mi­nin tes­pit edil­me­si için an­lık tes­pit­le­re ih­ti­yaç ol­du­ğu ve bu ko­nu­da ku­rum be­yan­la­rı dı­şın­da hiç­bir ve­ri ol­ma­dı­ğı bil­gi­si­dir.

Söz ko­nu­su ve­ri­le­re ulaş­mak için kay­yum atan­ma­sı de­ğil, uz­man ki­şi­ler ta­ra­fın­dan ku­ru­mun ma­den­le­ri­ne gi­de­rek an­lık tes­pit yap­mak ye­ter­li­dir. Bu­na en­gel her­han­gi bir mev­zu­at bu­lun­ma­mak­ta­dır. Bu da ka­ra­rın ka­sıt­lı alın­dı­ğı­nı gös­ter­mek­te­dir.

YALAN 3: SPK'dan yetki gaspı

GERÇEK:Bi­lir­ki­şi­ler ta­ra­fın­da SPK ta­ra­fın­dan ya­pıl­ma­sı ge­re­ken­le­rin ya­pıl­ma­dı­ğı id­di­a edil­miş ve ka­ra­ra ge­rek­çe ola­rak gös­te­ril­miş­ti.

SPK suç­la­rın­da Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı ta­ra­fın­dan so­ruş­tur­ma­ya baş­la­na­bil­me­si için SPK ta­ra­fın­dan suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­nul­ma­sı­na ka­rar ve­ril­me­si ge­rek­mek­te­dir. Böy­le bir hü­küm var­ken di­ğer olay­lar­da ol­du­ğu gi­bi, ko­nu­nun oto­ri­te­si ku­ru­ma­la­rın ye­ri­ne ge­çe­rek yet­ki gas­pı ya­pıl­ma­sı hu­ku­ka ay­kı­rı­dır.

YALAN 4: Yasal görünümlü ama...

GERÇEK:Yurt­dı­şın­dan ge­len pa­ra­la­rın ya­sal gö­rü­ndüğü an­cak içe­rik­le­ri­nin tes­pit edi­le­me­di­ğini ifa­de etmişti. Bir iş­le­min içe­ri­ği tes­pit edi­le­mi­yor­sa, ön­ce­lik­le bu iş­le­mi ya­pa­na so­rulur. Ce­vap gelmezse iş­le­min ta­ra­fı olan yurt dı­şın­da­ki ku­ru­ma ya da bağ­lı ol­du­ğu dev­le­tin il­gi­li ku­rum­la­rı­na so­rulur. Bu iş­lem­ler ya­pıl­ma­dan ka­sıt­lı ola­rak bu­nu ge­rek­çe­ye dö­nüş­tür­mek suç uy­dur­ma su­çu­dur.

YALAN 5: Sahte belge iddiası

GERÇEK:Ku­ru­mun ör­tü­lü ka­zanç sağ­la­dı­ğı yö­nün­de ve kul­lan­dı­ğı bel­ge­le­rin sah­te ol­du­ğu­na da­ir bi­lir­ki­şi­le­rin tes­pit­le­ri ol­du­ğu­na da­ir bil­gi­ler bulun­mak­ta­dır.

Söz ko­nu­su id­di­ala­rın ger­çek olup ol­ma­dı­ğı­nı tes­pit ede­cek olan ku­rum Ver­gi De­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğı­dır. Söz ko­nu­su ku­rum mü­fet­tiş­le­ri ta­ra­fın­dan ver­gi in­ce­le­me­le­ri sı­ra­sın­da bu tes­pit­ler ya­pı­la­ma­mış­ken, ko­nu­nun uz­ma­nı olan­lar bu ko­nu­lar­da ra­por yaz­ma­mış­ken, yet­ki­siz ki­şi­ler ta­ra­fın­dan ra­por­lar ya­zıl­ma­sı hu­kuk kat­li­amı­dır.

Ay­rı­ca, bu ver­gi­sel id­di­ala­rın ka­nıt­lan­ma­ma­sı­na rağ­men, ve­lev ki doğ­ru­lu­ğu ka­bul edil­se bi­le bun­lar hak­kın­da an­cak ve an­cak ver­gi sa­lı­na­bi­lir ve ver­gi zi­ya­ı ce­za­sı ke­si­le­bi­lir. Bun­lar hür­ri­ye­ti bağ­la­yı­cı bir ce­zay­la ce­za­lan­dı­rıl­ma­dık­la­rı için de suç­tan kay­nak­la­nan mal var­lı­ğı de­ğer­le­ri­ni ak­la­ma su­çu­nun ön­cül su­çu da ola­maz­lar.

YALAN 6: Himmet için sahte gerekçe

GERÇEK:Ka­rar­da him­met pa­ra­la­rı al­tın üre­ti­min­den el­de edil­miş pa­ra ola­rak gös­te­ril­di.

Al­tın üre­ti­miy­le il­gi­li ra­kam­la­rın ger­çek olup ol­ma­dı­ğı­nın tes­pi­ti için baş­ka bir pa­rag­raf­ta kay­yum atan­ma­sı­na ge­rek­çe oluş­tu­ru­lur­ken, baş­ka bir pa­rag­raf­ta bi­lir­ki­şi­ler ger­çek ol­ma­yan al­tın üre­tim ra­kam­la­rı­nı tes­pit et­tik­le­ri gi­bi, bun­la­rın ye­ri­ne ko­nu­lan him­met pa­ra­la­rı­nı da tes­pit et­miş­ler ve ka­ra pa­ra ak­la­ma su­çu­nun iş­len­di­ği so­nu­cu­na var­mış­lar. Bu çe­li­şkili du­rum da gös­te­ri­yor ki, bi­lir­ki­şi­ler ve sav­cı, kay­yum atan­ma­sı için sah­te ge­rek­çe­ oluş­tur­muş­lar.

YALAN 7: Bilirkişi holdingi bilmiyor

GERÇEK:Ko­za İpek Hol­ding hak­kın­da ra­po­r dü­zen­le­yen şa­hıs­lar, şir­ket­le­rin or­tak­la­rı­nın hep ay­nı ol­du­ğu ve ay­nı ad­res­te oturduğu tes­pitini yap­mış­.

Bu uz­man­la­ra gö­re, Tür­ki­ye­'de hol­ding­le­re bağ­lı şir­ket­le­rin fark­lı or­tak­la­ra sa­hip ol­ma­sı ve mut­la­ka fark­lı ad­res­ler­de yer al­ma­sı la­zım. Gö­rev ver­dik­le­ri şa­hıs­lar hol­ding­le­rin na­sıl ör­güt­len­di­ği­ni ve ne an­la­ma gel­di­ği­ni bi­le bi­le­me­ye­cek ka­dar kö­tü bil­gi bi­ri­ki­mi­ne sa­hip gö­zü­kü­yor­lar.
 


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.