Risale-i Nurlara Diyanet Tekeli Geldi!

ESER SAHİBİ SAİT OKUR (BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ) OLAN ESERLER ÜZERİNDEKİ HAKLARIN DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN KULLANILMASINA İLİŞKİN KARAR

Risale-i Nurlara Diyanet Tekeli Geldi!
26 Kasım 2014 Çarşamba 01:45

ESER SAHİBİ SAİT OKUR (BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ) OLAN ESERLER ÜZERİNDEKİ HAKLARIN DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN KULLANILMASINA İLİŞKİN KARAR

Hakların kullanımına ilişkin esaslar

MADDE 1- (1) Eser sahibi Sait Okur (Bediüzzaman Said Nursi) olan ekli listedeki eserler üzerinde, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan kaynaklanan tüm hak ve yetkiler Diyanet İşleri Başkanlığına aittir.

(2)          Ekli listedeki eserler, aslına uygun olmak kaydıyla, Diyanet İşleri Başkanlığınca ya da Diyanet İşleri Başkanlığının verdiği izin veya yetki çerçevesinde kişi ve kuruluşlarca işlenebilir, çoğaltılabilir, yayımlanabilir, temsil edilebilir veya işaret, ses ve görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletilebilir. Diyanet İşleri Başkanlığınca verilen izin veya yetki çerçevesinde hareket edilmediğinin ya da eserlerin aslına uygun olma koşuluna riayet edilmediğinin tespiti halinde hukuki süreç başlatılır.

(3)          Ekli listedeki eserler üzerinde 5846 sayılı Kanundan kaynaklanan hak sahipliğini belgelendiren kişilere, talep edilmesi halinde, Diyanet İşleri Başkanlığınca, 5846 sayılı Kanunun 47 nci maddesi çerçevesinde münasip bir bedel ödenir. Bu bedel Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından oluşturulacak komisyon marifetiyle belirlenir.

(4)          Diyanet İşleri Başkanlığınca, ekli listede belirtilen eserler üzerindeki hakların kullanılması sonucu bir gelir veya kullandırılması suretiyle telif geliri elde edilmesi halinde, bu gelirler, hak sahiplerine ödenecek münasip bedelin karşılanması için kullanılır. Ekli listede belirtilen eserler üzerindeki hakların kullanılması ve kullandırılması bakımından Diyanet İşleri Başkanlığınca bir kuruluşun yetkilendirilmesi ve bu kuruluş tarafından hakların kullanılması sonucu bir gelir veya kullandırılması suretiyle telif geliri elde edilmesi halinde, bu gelirler; ekli listedeki eserlerin basım, yayım ve tanıtımı ile eser sahibinin tanıtımına yönelik gerçekleştirilecek kültürel, sosyal ve eğitim amaçlı her türlü hizmet, faaliyet ve proje için kullanılır veya bu amaçlar doğrultusunda Diyanet İşleri Başkanlığının görüşü alınarak ilgili kişi veya kuruluşlara kullandırılır.

Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

ESER SAHİBİ SAİT OKUR (BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ) OLAN ESERLERİN

LİSTESİ

1-           BÜYÜK KİTAPLAR SÖZLER

-             Birinci Söz / Besmele Risalesi / Bismillah Risalesi

-             İkinci Söz

-             Üçüncü Söz

-             Dördüncü Söz

-             Beşinci Söz

-             Altıncı Söz

-             Yedinci Söz

-             Sekizinci Söz

-             Dokuzuncu Söz

-             Onuncu Söz / Haşir Risalesi / Onuncu Söz Risalesi

-             On Birinci Söz

-             On İkinci Söz

-             On Üçüncü Söz

-             On Dördüncü Söz

-             On Beşinci Söz

-             On Altıncı Söz

-             On Yedinci Söz

-             On Sekizinci Söz

-             On Dokuzuncu Söz / Risalet-i Ahmediye Risalesi / Nübüvvet-i Ahmediye (asm) Risalesi

-             Yirminci Söz

-             Yirmi Birinci Söz

-             Yirmi İkinci Söz

-             Yirmi Üçüncü Söz

-             Yirmi Dördüncü Söz

-             Yirmi Beşinci Söz/ Mu’cizat-ı Kur’aniye Risalesi / İ’caz-ı Kuran Risalesi

-             Yirmi Altıncı Söz / Kader Risalesi

-             Yirmi Yedinci Söz / İçtihad Risalesi

-             Yirmi Sekizinci Söz

-             Yirmi Dokuzuncu Söz

-             Otuzuncu Söz / Ene ve Zerre Risalesi / Zerrat Risalesi

-             Otuz Birinci Söz / Mrrac Risalesi

-             Otuz İkinci Söz

-             Otuz Üçüncü Söz / Pencereler Risalesi

MEKTUBAT

-             Birinci Mektup

-             İkinci Mektup

-             Üçüncü Mektup

 

-             Dördüncü Mektup

-             Beşinci Mektup

-             Altıncı Mektup

-             Yedinci Mektup

-             Sekizinci Mektup

-             Dokuzuncu Mektup

-             Onuncu Mektup

-             On Birinci Mektup

-             On İkinci Mektup

-             On Üçüncü Mektup

-             On Dördüncü Mektup

-             On Beşinci Mektup

-             On Altıncı Mektup

-             On Yedinci Mektup / Çocuk Taziyenamesi

-             On Sekizinci Mektup

-             On Dokuzuncu Mektup / Mu’cizat-ı Ahmediye Risalesi

-             Yirminci Mektup

-             Yirmi Birinci Mektup

-             Yirmi İkinci Mektup / Uhuvvet Risalesi

-             Yirmi Üçüncü Mektup

-             Yirmi Dördüncü Mektup

-             Yirmi Beşinci Mektup

-             Yirmi Altıncı Mektup

-             Yirmi Yedinci Mektup / Barla, Kastamonu, Emirdağ Lâhikaları

-             Yirmi Sekizinci Mektup

-             Yirmi Dokuzuncu Mektup

-             Otuzuncu Mektup / İşaratüT-İ’caz Tefsiri

-             Otuz Birinci Mektup / Lem’alar

-             Otuz İkinci Mektup / Lemaat

-             Otuz Üçüncü Mektup / Pencereler Risalesi

LEM’ALAR

-             Birinci Lem’a

-             İkinci Lem’a

-             Üçüncü Lem’a

-             Dördüncü Lem’a / Minhacü’s-Sünne

-             Beşinci Lem’a

-             Altıncı Lem’a

-             Yedinci Lem’a

-             Sekizinci Lem’a / Kcramat-ı Gavsiye Risalesi / Keramet-i Gavsiye Risalesi

-             Dokuzuncu Lem’a

-             Onuncu Lem’a / Şefkat Tokatları Risalesi

 

-             On Birinci Lem’a / Mirkatü’s-Sünneti ve Tiryaku Marazı’1-Bid’a

-             On İkinci Lem’a

-             On Üçüncü Lem’a / Hikmetü’1-îstiaze Risalesi

-             On Dördüncü Lem’a

-             On Beşinci Lem’a / Fihrist Risalesi’nin Birinci Cildi

-             On Altıncı Lem’a

-             On Yedinci Lem’a

-             On Sekizinci Lem’a

-             On Dokuzuncu Lem’a / İktisat Risalesi

-             Yirminci Lem’a / İhlas Risalesi

-             Yirmi Birinci Lem’a / İhlas Risalesi

-             Yirmi İkinci Lem’a / İşarat-ı Selâse

-             Yirmi Üçüncü Lem’a / Tabiat Risalesi

-             Yirmi Dördüncü Lem’a / Tesettür Risalesi

-             Yirmi Beşinci Lem’a / Hastalar Risalesi

-             Yirmi Altıncı Lem’a / İhtiyarlar Risalesi

-             Yirmi Yedinci Lem’a / Müdafaat Risalesi

-             Yirmi Sekizinci Lem’a

-             Yirmi Dokuzuncu Lem’a

-             Otuzuncu Lem’a / Esma-i Sitte Risalesi / Altı Nükte-i Esma Risalesi

-             Otuz Birinci Lem’a / Şualar

-             Otuz İkinci Lem’a /Lemaat

-             Otuz Üçüncü Lem’a / Mesnevî-i Nuriye

ŞUALAR

-             Birinci Şuâ / İşarât-ı Kur’aniye Risalesi

-             İkinci Şuâ / Tevhid Risalesi

-             Üçüncü Şuâ / Münâcat Risalesi

-             Dördüncü Şuâ / Ayet-i Hasbiye Risalesi

-             Beşinci Şuâ / Eşrat-ı Saat

-             Altıncı Şuâ

-             Yedinci Şuâ / Âyetü’l-Kübra

-             Sekizinci Şuâ / Keramet-i Aleviye Risalesi

-             Dokuzuncu Şuâ

-             Onuncu Şua / Fihrist Risalesi’nin İkinci Cildi

-             On Birinci Şuâ / Meyve Risalesi

-             On İkinci Şuâ (Denizli Mahkemesi Müdafaatmdan)

-             On Üçüncü Şuâ (Denizli Hapishanesi Mektupları)

-             On Dördüncü Şuâ (Afyon Mahkemesi Müdafaatı ve Mektupları)

-             On Beşinci Şuâ / El-Hüccetü’z-Zehra

-             Tarihçe-i Hayat

-             Barla Lâhikası

 

-             Kastamonu Lâhikası

-             Emirdağ Lâhikaları (Emirdağ Lahikası I, Emirdağ Lahikası II)

-             Denizli Lâhikası

-             İşârat-ül İ’caz (Arapça)

-             İşârat-ül İ’caz (Türkçe Tercümesi)

-             Mesnevî-İ Nuriye (Arapça)

-             Mesnevî-İ Nuriye (Türkçe Tercümesi)

-             Reşhalar

-             Lâsiyyemalar

-             Katre

-             Hubab / Habab

-             Habbe

-             Zühre

-             Zerre / Hidayet-i Kur'aniyenin Şuâmdan bir Zerre

-             Şenime

-             Onuncu Risale

-             Şule

-             Nokta

-             Sikke-i Tasdik-i Gaybî / Tasdik-i Gaybînin Hâtemi

-             Asâ-yı Musa

-             Zülfikar / Zülfıkar-I Mu’cizat

-             Siracü’n-Nur

-             Tılsımlar

-             Fihrist Risalesi

-             Muhakemat / Muhakemat-ı Bediiye

-             İman Ve Küfür Muvazeneleri

2-           KÜÇÜK KİTAPLAR

-             Afyon Mahkemesi Müdafaatı

-             Ayet-i Fetih Risalesi

-             Ayetü’l-Kübra

-             Bediüzzaman Cevap Veriyor

-             Beyanat ve Tenvirler

-             Devaü’l-Yeis

-             Elhüccetü’z-Zehra

-             Ene ve Zerre Risalesi

-             Fetih ve Nasr Risalesi

-             Gençlik Rehberi

-             Hakikat Çekirdekleri

-             Hakikat Nurları

-             Hanımlar Rehberi

 

-             Hastalar Risalesi

-             Haşir Risalesi

-             Hizmet Rehberi / Kur'an Şakirdlerinin Hizmet Rehberi

-             Hutbe-i Şamiye

-             Hutbe-i Şamiye’nin Zeylinin Zeyli

-             Hutuvat-ı Sitte

-             Hüccetullahi’l-Bâliğa

-             Hüccetü’l-Kur’an ale’ş-Şeytan ve Hizbihi Risalesi

-             Hücumat-ı Sitte Risalesi

-             İçtihad Risalesi

-             İhlas Risaleleri

-             İki Mekteb-i Musibet Şehadetnamesi / Divan-ı Harb-i Örfî

-             İktisad Risalesi

-             İman Hakikatleri

-             İsm-i A’zam ile İnsan ve Kainat Tılsımlarının Miftahı

-             İşârât

-             İşarât-ı Huruf-u Kur’aniye Risalesi

-             İşarat-ı Seb’a Risalesi

-             Konferans / Risale-i Nur Hakkında Verilen Bir Konferans

-             Küçük Sözler

-             Küçük Tarihçe-i Hayat (Eşref Edip)

-             Latif Nükteler

-             Lemaat

-             Meyve Risalesi

-             Mi’rac ve Şakk-ı Kamer Risaleleri

-             Miftahu’l-İman

-             Mirkatü’s-Sünnet ve Tiryaku Marazı’’-Bid’a Risalesi / Sünnet-i Seniyye Risalesi

-             Münâcat Risalesi

-             Münâzarat

-             Nokta Risalesi

-             Nur Âleminin Bir Anahtarı

-             Nur Çeşmesi / Asa-yı Musa’dan Akan Bir Nur Çeşmesi

-             Nur Meyveleri

-             Nur’un İlk Kapısı

-             Nutuklar ve Makaleler

-             On Dokuzuncu Mektup / Mu’cizat-ı Ahmediye Risalesi

-             Otuz Üç Mertebeli Mirkat-ı Hakikat

-             Otuz Üç Pencere / Pencereler Risalesi

-             Otuzuncu Lenf a /Esma-i Sitte Risalesi

-             Rahmet ve Şefkat İlaçları

-             Ramazan Risalesi / Ramazaniye Risalesi

 

-             Ramazan-İktisat- Şükür Risaleleri

-             Rumuz

-             Rumuzat-ı Semaniye

-             Savcıları Susturan Samsun ve Urfa Kahramanlarının Hakikatli Bir Müdafaasıdır

-             Sünuhat

-             Sünuhat-Tuluat-îşarat

-             Şakk-ı Kamer Risalesi

-             Şuaat-ı Marifeti'n-Nebi

-             Tabiat Risalesi

-             Telvihat-ı Tis’a / Telvihat Risalesi

-             Teşhisü’l-İllet

-             Tiryak

-             Tuluat

-             Uhuvvet Risalesi

-             Yirmi Beşinci Söz / Mu’cizat-ı Kur’aniye Risalesi

-             Yirmi Dokuzuncu Lem’a’dan İkinci Bab’ın Tercümesi

-             Yirmi Üçüncü Söz

-             Zühretü'n-Nur

3-DİĞER ESERLER

-             El-Hutbetü’ş-Şamiye

-             El-MesneviyyüT-Arabiyyü’n-Nuri

-             Es-SaykaluT-îslami

-             İşaratü’l-İ’caz fî MezanniT-îcaz

-             Kızıl icaz

-             ReçetetüT-Avam

-             ReçetetüT-Ulema /Reçetetü’l-Havas

-             Talikat

-             Tefekkümame / İmana Medar Âlî Bir Tefekkürname Tevhide Dair Yüksek Bir Marifetname

-             Delâilü’n-Nur

-             Hizbü Envari’l-Hakaikı’n-Nuriyye

-             Hizbü’l-Ekber-i Nuriye / Hizbü’n-Nuri

-             Hizbü’1-Kur’an / HizbüT-EkberüT-Kur’an

-             Namaz Tesbihatı

 


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.