Sıkça Sorulan Sorular Ve Cevapları

Mali haklardan özlük haklara, ek derslerden kademe ilerlemesine, görevde yükselmeden ödül ve cezaya kadar birçok konuda merak ettikleriniz burada. Aktif Eğitimciler Sendikası tarafından hazırlanan soru ve cevapları sizlerle paylaşıyoruz.

Sıkça Sorulan Sorular Ve Cevapları
24 Aralık 2014 Çarşamba 20:52

 Mali haklardan özlük haklara, ed derslerden kademe ilerlemesine, görevde yükselmeden ödül ve cezaya kadar birçok konuda merak ettikleriniz burada. Aktif Eğitimciler Sendikası tarafından hazırlanan soru ve cevapları sizlerle paylaşıyoruz.

İŞTE SORULAR VE CEVAPLARI:

SIK SORULAN SORULAR-1

SORU-1:2001 yılında ... ilçesinde sınıf öğretmeni olarak ilk göreve başladım. 4 sene görev yaptıktan sonra isteğe bağlı ... ili ... ilçesine tayinim çıktı. 4 yıl boyunca .'da 2 yıla 1 kademe aldım. Sonrasında .'da hiç 2 yıla 1 kademe alamadım. Sebep ise isteğe bağlı tayin istememmiş. Aynı kurumda, aynı şartlarda çalışan öğretmenlerden biri 2 yıla 1 kademe alıp, diğeri almazsa haksızlık değil midir? Benim suçum doğu görevini bitirip isteğe bağlı tayin istemek midir? Doğu görevimi bitirmeden tayin isteseymişim 2 yıla 1 kademe devam edecekmiş. Çözüm olarak bir kurumda bir öğretmene hangi hak veriliyorsa hepsine verilmesi lazım değil midir?

... ilçesi zorunlu bölge hizmet olarak 6 yıl siz 3 yıl dolduğunda zorunlu bölge olan ... ilçesine kendi isteğinizle tayin istemişsiniz burada 3 yıl çalıştıktan sonra zorunlu bölge hizmetiniz kalkmıştır.

İki yıla bir kademe uygulaması bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64. maddesinin son fıkrasındaki; Ancak, 72 inci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atanan devlet memurlarından kalkınmada birinci dereceden öncelikli yörelerde bulunanlara (Erzurum ve Artvin illeri dâhil) bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle başarılı geçen her iki yılın karşılığında aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz. hükümlerine göre yapılmaktadır.

Öğretmenlerin 2013 yılı iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri 06/05/2010 tarihli 27573 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri de dikkate alınarak aşağıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır.

1-                a. Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan, zorunlu çalışma yükümlülüğü olmayan veya bundan muaf tutulan öğretmenlerden, 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az 3 (üç) yıllık çalışma süresini tamamlayacaklar, iller arasında yer değiştirme isteği bulunabilirler.

c. Başvuruların son günü itibarıyla adaylıkları kaldırılmış olmak kaydıyla istemeleri Halinde; sağlık ve eş durumu özrü nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler. Bu kapsamdaki öğretmenlerde bulunduğu ilde 3 yıllık çalışma süresi aranmaz, bunlardan tercihlerine atanamayanlar, bulundukları yerde görevlerine devam ederler.

ç. Dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarında görevli zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden bulunduğu ilde 31/12/2014 tarihi itibarıyla 3 (üç) yılını dolduranlar, il içinde veya iller arasında zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

5.                a. 06/05/2010 tarihinden sonra öğretmenliğe atanlardan birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan ve Bakanlık öğretmenlik kadrolarında ilk göreve başlama tarihi esas alınarak 15 Eylül 2013 tarihi itibarıyla 3 (üç) yıllık çalışma süresini tamamlamış veya tamamlayacak öğretmenlerden, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanında hiç görev yapmamış ya da eksik hizmeti 6 aydan fazla olanlar, zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere il içinde veya iller arasında dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına tercihleri doğrultusunda atanacaklardır.

Tercihlerine atanamayanlar, alanlarında norm açığı bulunan eğitim kurumlarına hizmet puanları da dikkate alınarak atanacaktır. Bu kapsamda olup da talepte bulunmayanların ataması ise re'sen yapılacaktır.

f. Zorunlu çalışma yükümlülüğüne ilişkin diğer hususlarda, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri esas alınacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı, zorunlu hizmet yerlerini önceki yönetmeliklerde il ve ilçe bazında belirlemekte iken 06/05/2010 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile bu uygulamayı değiştirmiştir. Yeni uygulamada, hizmet bölgeleri il ve ilçelere bağlı eğitim kurumlan gruplandırılarak altı hizmet alanına ayırmış bu hizmet alanlarından 4., 5.,ve 6. hizmet alanlarını ise zorunlu hizmet alanları olarak belirlemiştir.

İki yıla bir kademe uygulaması bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64. maddesinin son fıkrasındaki; Ancak, 72 inci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atanan devlet memurlarından kalkınmada birinci dereceden öncelikli yörelerde bulunanlara (Erzurum ve Artvin illeri dâhil) bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle başarılı geçen her iki yılın karşılığında aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz. Hükümlerine göre yapılmaktadır.

Bu hükmün uygulanabilmesi için öncelikle kimlerin her iki yılına bir kademe ilerlemesinden yararlandırılacağının tespiti gerekmektedir.

İki yıla bir kademe uygulamasının oluşması için gereken şartlar şunlardır.

1-                Devlet   memuru olarak sürekli görevle atanmış olmak.

2-                Atama   ve yer değiştirme yönetmelikleri uyarınca (ilk atama, istek, eş durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle görev yerine atanmış olsa da) zorunlu yer değiştirmeye tabi personelin zorunlu hizmetini ifa ediyor olması şartı, (Öğretmen, müfettiş, müfettiş yardımcıları zorunlu atamaya tabi personeldir.)

3-                Görev    yapılan yerin zorunlu hizmet bölgesi ve kalkınmada birinci derecede öncelikli yer (KÖY-Kalkınmada Öncelikli Yöre) olması ve görev yapılan sürenin yıllık izin süresi dâhil iki yıldan az olmaması,

4-                Görev    süresince olumlu sicil alınmış olması,

5-                İki           yıllık sürenin hesabında fiilen çalışmak suretiyle başarılı geçen iki yıllık sürenin belirtilen yerlerde geçmesi yeterli olup ayrıca aynı yerde geçmesi şartının aranmaması, (Birbirinin devamı olan Zorunlu hizmet bölgesi ve kalkınmada birinci derecede öncelikli yerde görev yapılması)

6-                Adaylıkta             geçen sürelerin (Stajyerlik) süre hesabına dâhil edilmesi,

7-                Görev    yaptığı yer'in zorunlu hizmete alındığı tarih ile kalkınmada birinci derecede öncelikli yöreler kapsamına alındığı tarihler arasında farklılık bulunması halinde yürürlük tarihleri bakımından her iki şartın birlikte gerçekleştiği tarih dikkate alınarak bu tarihten sonra yukarıda belirtilen şartların gerçekleştiği tarih itibariyle uygulanması,

8-                Atama   ve yer değiştirme yönetmelikleri uyarınca zorunlu atamaya tabi olarak atanan ve zorunlu çalışma süresini tamamlamasına rağmen aynı yerde görev yapmaya devam edenlerin zorunlu çalışma süresi dışında geçen, hizmetlerinin de İki yıla bir kademe uygulamasında değerlendirilmesi, (Bulunduğu yerde birden fazla iki yılını tamamlayanlar her defasında Bulunduğu yerin zorunlu hizmet bölgesi ve kalkınmada birinci derecede öncelikli yer kapsamından çıkarılmaması şartıyla iki yıla bir kademe ilerlemesinden yaralanabileceklerdir)

9-                Zorunlu hizmet bölgesi ve kalkınmada birinci derecede öncelikli yerde görev yapanlardan kendi kurumlarının atama ve yer değiştirme yönetmeliği bulunmayanlar zorunlu atamaya tabi oldukları gerekçesiyle İki yıla bir kademe uygulamasından yararlandırılmaması,

10-             İki           yıllık sürenin hesabında sadece yıllık izinde geçirilen sürelerin fiilen çalışılmış sayılması gerektiğinden,

a)                657 sayılı Kanun uyarınca mazeret izni, hastalık izni ve aylıksız izin kullanılan süreler,

b)                657 sayılı Kanunun 62. maddesi uyarınca kullanılan yol süresi,

c)                Zorunlu hizmet bölgesi ve kalkınmada birinci derecede öncelikli yerde görev yapan zorunlu yer değiştirmeye tabi personelin vekâlet, geçici görev, hizmet içi eğitim ve benzeri nedenlerle geçici olarak bölge dışına gönderilmeleri halinde bölge dışında geçen sürelerin İki yıla bir kademe uygulamasından yararlandırılmaması,

gerekmektedir.

Ayrıca iki yılın hesabında Zorunlu çalışma süresinden sayılacak süreler hesaba dâhil edilir. 06/05/2010 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre İki Yıllık Hesaba Dâhil Edilecek Süreler Şunlardır;

1-                Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenlerin, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında fiilen öğretmen olarak geçirdikleri süreler zorunlu çalışma süresinden sayılır.

2-                Bakanlık              kadrolarında öğretmen olarak görevli iken askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izne ayrılanlardan, askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin askerlik süreleri zorunlu çalışma süresinden sayılır.

3-                Zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamına alınan eğitim kurumlarında görevli zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerin, kurumun zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamına alındığı tarihten sonra bu kurumlarda geçen hizmet süreleri zorunlu çalışma süresinden sayılır. Bunların eğitim kurumunun zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamı dışında iken bu kurumda geçirmiş olduğu hizmet süreleri zorunlu çalışma yükümlülüğünden sayılmaz.

4-                Eğitim   kurumunun zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında olmadığı dönemlerde bu kurumlarda görev yaparak ayrılan öğretmenlerin burada geçen hizmet süreleri, zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında değerlendirilmez.

5-                Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumları arasına alınan ancak daha sonra yapılan değerlendirmeler sonucu zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamı dışına çıkarılan eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin bu kurumlarda görev yaptıkları sürece bu kurumlarda geçirmiş oldukları hizmet süreleri zorunlu çalışma süresinden sayılır.

6-                Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak geçirilen süreler zorunlu çalışma süresinden sayılır.

Ayrıca iki yılın hesabında Zorunlu çalışma süresinden sayılmayacak süreler hesaba dâhil edilmeyecektir. 06/05/2010 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre İki Yıllık Hesaba Dâhil Edilmeyecek Süreler Şunlardır;

Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden hizmet bölgelerinin zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görev yapanların Zorunlu çalışma süresinden sayılmayacak süreleri aşağıda sıralanmıştır.

1-                Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları dışında vekâleten ya da görevlendirme suretiyle geçen geçici görev süreleri.

2-                Askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenler hariç olmak üzere aylıksız izinli olarak geçirdikleri süreler.

3-                Millî       Eğitim Akademisi ve Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde geçirdikleri süreler.

4657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi kapsamında kısmi zamanlı geçici öğreticilikte geçirdikleri süreler, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamında ek ders ücreti karşılığı görevlendirme suretiyle geçirilen süreler ile vekil öğretmenlikte ve usta öğreticilikte geçirilen süreler.

5-                Bakanlık              ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer personel kanunları kapsamında geçirilen hizmet süreleri.

6-                Özel       öğretim kurumlarında öğretmen ve yönetici olarak geçirilen süreler. 

7-                Yurt       dışında görevlendirilenlerin yurt dışında geçirdikleri süreler.

8-                Görevden            uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi durumunda zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları dışında geçirdikleri süreler.

SORU-2: Hangi yerlerde görev yapılan sürelere iki yıla bir kademe verilecektir?

Aşağıda yer alan tabloda 06/05/2010 tarihinden sonra hizmet bölgelerindeki hizmet alanlarında zorunlu hizmet süreleri görülmektedir. Tabloda belirtilen süreler kadar, hizmet bölgelerinin hizmet alanlarında görev yapmak gerekmektedir.

06/05/2010 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine 06/05/2010 tarihinden sonra göreve başlayanlar zorunlu çalışma yükümlüsü, 06/05/2010 tarihinden önce göreve başlayanlar zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf sayılmaktadırlar.

Hizmet

Alanları

1. Hizmet Bölgesi İçindeki İllerde Zorunlu Hizmet Süresi

2. Hizmet Bölgesi İçindeki İllerde Zorunlu Hizmet Süresi

3. Hizmet Bölgesi İçindeki İllerde Zorunlu Hizmet Süresi

1

Zorunlu Hizmet Yok

Zorunlu Hizmet Yok

Zorunlu Hizmet Yok

2

3

4

7 Yıl

6 Yıl

5 Yıl

5

6 Yıl

5 Yıl

4 Yıl

6

5 Yıl

4 Yıl

3 Yıl

Milli Eğitim Bakanlığı zorunlu hizmet yerlerini önceki yönetmeliklerde il ve ilçe bazında belirlemekte iken 06/05/2010 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde; Öğretmen ataması ve çalıştırılmasında güçlük derecesi bakımından benzerlik ve yakınlık gösteren hizmet bölgelerinin il ve ilçelerine bağlı eğitim kurumları gruplandırılarak altı hizmet alanına ayırmış bu hizmet alanlarından 4.,5.,ve

6.                hizmet alanlarını ise zorunlu hizmet alanları olarak belirlemiştir.

Bu hizmet alanlarına giren eğitim kurumları ve hizmet puanları Yönetmelik ekinde yer alan EK.2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesine uygun olarak düzenlenerek

MEB Tebliğler Dergisinde yayımlanmıştır.

EK.2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesine bakmak için tıklayınız.

EK.2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesi örneği              

İL/İLÇE KURUM ADI VE KODU

HİZMET

BÖLGESİ

HİZMET

ALANI

YERLEŞİM

YERİ

ZORUNLU ÇALIŞMA YÜKÜMLÜĞÜ SÜRESİ(YIL)

HİZMET

PUANI

Atatürk İlköğretim Okulu

1

4

BELDE

7

14

Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesi (EK.2) Yukarıdaki çizelge şeklindedir. Bu çizelgede yer alan bilgilerde okulun adı, hizmet bölgesi, hizmet alanı, yerleşim yeri, zorunlu çalışma süresi yükümlülüğü ve hizmet puanı görülmektedir.

EK.2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesindeki 4.,5.,ve 6. hizmet alanları zorunlu çalışma alanlarıdır. Bu alanların Kalkınmada Birinci Derecede Öncelikli Yöreler Listesinde bulunan illerde olması halinde buraya Atama ve yer değiştirme yönetmelikleri uyarınca (ilk atama, istek, eş durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle görev yerine atanmış olsa da) zorunlu yer değiştirmeye tabi personel zorunlu hizmetini ifa etmesi şartıyla (Öğretmen, müfettiş, müfettiş yardımcıları zorunlu atamaya tabi personeldir.) iki yıla bir kademe alacaktır.

Kalkınmada Birinci Derecede Öncelikli Yöreler Listesi her yılın 2010 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu Ve İzlenmesine Dair Karar ekinde yayınlanmaktadır. 2010 yılı Kalkınmada Birinci Derecede Öncelikli Yöreler Listesi 2009/15513 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde: 27379 Sayı ve 17 Ekim 2009 tarihli mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Kal

kınmada Birinci Derecede Öncelikli Yöreler Listesi

No

İl Adı

No

İl Adı

01.

Adıyaman

26.

Kars

02.

Ağrı

27.

Kastamonu

03.

Aksaray

28.

Kırıkkale

04.

Amasya

29.

Kırşehir

05.

Ardahan

30.

Kilis

06.

Artvin

31.

Malatya

07.

Bartın

32.

Mardin

08.

Batman

33.

Muş

09.

Bayburt

34.

Nevşehir

10.

Bingöl

35.

Niğde

11.

Bitlis

36.

Ordu

12.

Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri)

37.

Osmaniye

13.

Çankırı

38.

Rize

14.

Çorum

39.

Samsun

15.

Diyarbakır

40.

Siirt

16.

Elazığ

41.

Sinop

17.

Erzincan

42.

Sivas

18.

Erzurum

43.

Şanlıurfa

19.

Giresun

44.

Şırnak

20.

Gümüşhane

45.

Tokat

21.

Hakkari

46.

Trabzon

22.

Iğdır

47.

Tunceli

23.

Kahramanmaraş

48.

Van

24.

Karabük

49.

Yozgat

25.

Karaman

50.

Zonguldak

06/05/2010 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre;

06/05/2010 tarihinden önce veya sonra yukarıda listesini verdiğimiz kalkınmada birinci derecede öncelikli yerlerin 4.,5.,ve 6. hizmet alanlarına Atama ve yer değiştirme yönetmelikleri uyarınca (ilk atama, istek, eş durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle görev yerine atanmış olsa da) zorunlu yer değiştirmeye tabi personel zorunlu hizmetini ifa etmesi şartıyla (Öğretmen, müfettiş, müfettiş yardımcıları zorunlu atamaya tabi personeldir.) iki yıla bir kademe alacaktır.

Önceki yönetmeliklere göre zorunlu hizmet bölgesine atananların durumu ne olacaktır?

06/12/2000 tarih ve 24252 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Ekindeki Ek.1 Çizelgenin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelikle belirlenen ikinci ve üçüncü hizmet bölgelerinde olmakla birlikte aynı zamanda kalkınmada birinci derecede öncelikli yöreler kapsamında bulunan;

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Artvin, Bartın, Bayburt, Çanakkale (Gökçeada, Bozcaada), Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, K.Maraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Malatya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Yozgat, Zonguldak, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde zorunlu yer değiştirmeye tabi personel zorunlu hizmetini ifa etmesi şartıyla (Öğretmen, müfettiş, müfettiş yardımcıları zorunlu atamaya tabi personeldir.) iki yıla bir kademe almaktaydı.

Bu illerde görev yapan zorunlu yer değiştirmeye tabi personel 06/05/2010 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 06/05/2010 tarihinden sonra görev yaptığı okul/kurum 4.,5.,ve 6. hizmet alanlarına dahil okul/kurum olarak Yönetmelik ekinde yer alan EK.2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesine uygun olarak düzenlenerek MEB Tebliğler Dergisinde yayımlanmışsa iki yıla bir kademe almaya devam edecektir.

Görev yaptığı yer 4.,5.,ve 6. hizmet alanlarının dışında bulunan okul/kurumlarda görev yapanlar ise 06/05/2010 tarihinden önce göreve başladıkları için zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf sayıldıklarından iki yıla bir kademe uygulamasından faydalanamayacaklardır.

EK.2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesine bakmak için tıklayınız.

MEB'den açıklama ve yeni durumu açıklayan bir genelge beklenmektedir.

SORU-3: Ben ... merkezde görevli hizmetliyim. YGS sınavında 3 gün görev almamıza rağmen bize 1 günlük ücret ödenmektedir. Ayrıca 30 Martta yapılan seçimlerde de cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günü de temizlik yaptığımız ve sandıkları kurup hazırladığımız halde bize yine 1 günlük ücret ödeneceği söylenmektedir. Bu haksızlık değil midir?

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 3/1/2014 tarihli ve 54 sayılı Genelgesine göre, aylık katsayı 1/1/2014 - 31/12/2014 döneminde geçerli olmak üzere (0,076998) olarak belirlenmiş bulunmaktadır.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 21/06/2014 tarih ve 3005 sayılı kararı üzerine ve 09/01/2014 tarih ve 2014/25 sayılı kararı üzerine Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde görevlilere verilecek ücretler yukarıdaki madde üzerinde aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 

1.Oylama için

2. Oylama için

Kurs verilen sandık kurulu başkanlarına

(3)

(2)

Kurs verilmeyen sandık kurulu başkanlarına

(2)

(2)

Devlet memuru olan ve eğitim verilen üyeye

(2)

(2)

Eğitim verilmeyen sandık kurulu memur üyeye

(1)

(1)

Siyasi partili üyelere

1

(1)

adet gündelik ödenir.

GÜNLÜK ÜCRET

SANDIK KURULLARINA YAPILACAK ÖDEMELER

-                  Başkan 71,00

-                  Üye 62,00

BİNA SORUMLULARINA YAPILACAK ÖDEMELER

Cumhurbaşkanı seçiminin birinci oylaması 10 Ağustos 2014 Pazar günü, birinci oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde ikinci oylaması 24 Ağustos 2014 Pazar günü yapılacak oylamalar için ayrı ayrı Kurulumuzun 09/01/2014 tarihli ve 2014/25 sayılı ücret kararında belirlenen tarife esas alınarak; Bina sorumlularına 3'er (üç) gündelik ödenecektir. Ancak bina sorumlularına ücret ödenebilmesi için en az 4 sandık kurulunun aynı binada görev ifa etmesi gerekmektedir. 4 sandıktan az olan yerlerde bina sorumlusu görevlendirilmeyecek ve ücret ödenmeyecektir. Ayrıca, ceza infaz kurumu ve tutukevlerinde kurulan sandık bölgesi ile öğrenci yurtları vb. yerlere konulan sandık alanları için bina sorumlusu görevlendirilmeyecek ve ücret ödenmeyecektir.

SANDIK KURULACAK OKULLARDAKİ HİZMETLİLERE YAPILACAK ÖDEMELER:

Cumhurbaşkanı seçiminin birinci oylaması 10 Ağustos 2014 Pazar günü, birinci oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde ikinci oylaması 24 Ağustos 2014 Pazar günü yapılacak oylamalar için ayrı ayrı Kurulumuzun 09/01/2014 tarihli ve 2014/25 sayılı ücret kararında belirlenen tarife esas alınarak; Sandıkların kurulacağı okullarda görev alacak hizmetlilerin isim listesi ilçe seçim kurulu başkanı tarafından ilçe milli eğitim müdürlüğünden istenilecek, istenilen listeler doğrultusunda, okullarda görev alacak hizmetlilere 2 (iki) gündelik ödenecektir. Birden fazla hizmetli görevlendirmesinin yapıldığı okullarda ise en fazla 2 hizmetli görevlendirilecek ve her birine 2'şer gündelik ödenecektir.

Bu kararlar doğrultusunda sandık kurulunda görev alacak memurların alacağı ücretler (Birinci tur için):

-Kurs verilen sandık kurulu başkanlarına: 71x3= 213 TL -Kurs verilmeyen sandık kurulu başkanlarına: 71X2= 142 TL -Devlet memuru olan ve eğitim verilen üyeye: 62X2= 124 TL -Eğitim verilmeyen sandık kurulu memur üyeye: 62X1= 62 TL -Siyasi parti üyelerine: 62x1= 62 TL Ücret ödenecektir.

Seçimin 2. tura kalması halinde:

-Kurs verilen sandık kurulu başkanlarına: 71x2= 142 TL -Kurs verilmeyen sandık kurulu başkanlarına: 71X2= 142 TL -Devlet memuru olan ve eğitim verilen üyeye: 62X2= 124 TL -Eğitim verilmeyen sandık kurulu memur üyeye: 62X1= 62 TL -Siyasi parti üyelerine: 62x1= 62 TL

SORU-4: Milli Eğitim Bakanlığı ek ders yönetmeliğine göre sınıf ve ana sınıfı öğretmenlerine rehberlik dersi adı altında öğrenci kişilik hizmetleri ödenmemektedir. Yasal dayanağı nedir ve düzeltilmesi için neler yapılabilir?

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR Ders ve Ek Ders Görevi ile İlgili Hükümler Aylık karşılığı ders görevi

MADDE 5- (1) Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli;

a)                Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları haftada 6 saat,

b)                Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri haftada 18 saat,

c)                Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri haftada 15 saat, ç) Atölye ve laboratuvar öğretmenleri haftada 20 saat,

ders okutmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlara ise ihtiyaç hâlinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirilir.

2) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile okuma-yazma kurs öğretmenlerinin aylık karşılığı okutmak zorunda oldukları ders saati dışında ilgili mevzuatına göre fiilen okuttukları her ders saati zorunlu ek ders görevi sayılır. Ancak, bu şekilde verilecek ek ders görevi haftada, okul öncesi öğretmenlerinden anaokulları ile kız teknik öğretim okul ve kurumları bünyesindeki uygulama sınıflarında görevli olanlar için bir sınıfta bir öğretmenle tam gün eğitim yapılması şartına bağlı olarak 24 saati, diğer ana sınıflarında görevli öğretmenler ile sınıf ve okuma yazma kurs öğretmenleri için 12 saati geçemez.

Görüldüğü gibi Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri haftada 18 saat ek ders ücreti almaktadırlar bunun dışında yönetmelik gereği herhangi bir ücret ödemesi yapılmamaktadır.

SORU-5: 2011 yılında Müdürlük sınavına girdim ve 80,81 puan aldım. Geçen yıl yapılan mülakat sınavına da girdim ve 82,40 puan aldım. Ancak tercih döneminde tercih yapmadım, yani bu puanlarımı kullanmadım. Şu anda işlemekte olan Yönetici atama takvimine göre müdürlük için başvuru yapacağım. Yönetmelik geçici 2. maddesine göre alınmam gereken sözlü sınavından muaf tutulmam ve 2013 sözlü puanımı kullanarak atama başvurusu yapmam mümkün müdür, hakkım mıdır?

Sözlü sınava girmeden atanmanız mümkün değildir. Çünkü resmi gazetede yayınlanan MEB'na bağlı eğitim kurumları ve yöneticilerin görevlendirmelerine ilişkin yönetmeliğinin

GEÇİCİ MADDE 2 - (1) "2011 yılı Ekim ayında yapılan eğitim kurumu müdürlüğü seçme sınavında başarılı olanlardan sınav sonucuna göre müdürlüğe görevlendirilmesi yapılmamış olup müdürlüğe görevlendirmek üzere başvuruda bulunanlar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk görevlendirme ile sınırlı olmak üzere, başka bir şart aranmaksızın ve değerlendirmeye tabi tutulmaksızın doğrudan sözlü sınava alınır. Bunlardan sözlü sınavda başarılı olanların görevlendirmeye esas puanları, Ek-2'de yer alan Form üzerinden yapılacak değerlendirme sonucunda alacakları puan da dikkate alınarak 22 nci maddeye göre belirlenir." denmektedir.

SORU-6: Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 78. ve 79. maddeleri ve ilgili diğer mevzuatta, Okul Müdürünün izinli veya görevli olduğu durumlarda okul müdürlüğüne Müdür Başyardımcısının vekâlet etme yetkisinde olduğu hükme bağlanmıştır. Bununla ilgili olarak bir okulun müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görevlendirildiği, kadrosunun müdür olarak okulda kaldığı durumlarda müdürlüğe Valilik Onayıyla (6 aylık görevlendirme) Başyardımcı vekâlet ederken, bir başka okuldan tekrar bu okula bir müdür geçici görevlendirmesi yapılabilir mi? Eğer yapılabilirse bunun yasal dayanağı nedir?

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 78. ve 79. maddeleri ve ilgili diğer mevzuatta, Okul Müdürünün izinli veya görevli olduğu durumlarda okul müdürlüğüne Müdür Başyardımcısının vekâlet etme yetkisinde olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kısa süreli görevlendirmeler. İçin geçerlidir.6 aylık geçici görevlendirmeler atamaya yetkili amir olan bakanlık veya 5442 sayılı kanuna istinaden valiliğe verilmiştir. Vali bu yetkisini devretmez bir kurumda müdür yardımcısı veya md başyardımcısı varken başka bir okuldan öğretmen veya başka birinin görevlendirebilir. Ancak bu tür görevlendirmelerde okuldaki idarecilerin yazılı onayının alınması gerekir yoksa bölge idare mahkemesine verilirse görevlendirme iptal edilir bunun çok örnekleri var.

SORU-7: Ben 6 aylığına Valilik onayıyla "Müdür" olarak görevlendirildim. 2,5 yıldır da başyardımcıyım. Yönetmeliğe göre vekâleten yapılan görevler 4 yıllık sürenin hesabında dikkate alınmıyor. Benim durumum nedir?

-                  Başyardımcılık sürem işlemeye devam mı eder?

-                  Başyardımcı sürem donar, işlemez (mesela 6 ay yapsam, başyardımcılıkta toplamda 4 yıl 6 ay çalışırım)

-                  Görevlendirme bitince, yeni müdür gelirse sıfırdan mı başlar? Cevaplandırırsanız sevinirim.

Yöneticilik görev süresi hesaplamasında madde 24 /2 fıkrasında yöneticiliğe vekâleten ve geçici görev kapsamında geçen süreler, dört yıllık sürenin hesabında değerlendirilmez denmektedir.

a- Başyardımcılık süreniz işlemez müdür olarak yaptığınız süre hesaba katılmaz b- Evet süre donar. İşlemez

c- Evet daha önce müdürlük yapmışsa toplam hesaplanır, yok yapmamışsa görevlendirildiği tarihten itibaren hesaplanır.

SORU-8: İl içi büyük şehir eş özrü mağduruyuz   köyünde çalışıyorum, eşim         köyünde

çalışmaktadır. ... büyük şehir olduğu için il içi eş durumu başvurusu yapamıyoruz. Büyükşehir'in nimetlerinden faydalanmamız gerekirken mağdur duruma düşüyoruz. Bu konuda ne yapabiliriz?

30 Mart 2014 tarihinde kanunla büyükşehir statüsüne dâhil okul iller içinde aynı ilçede farklı köylerde bulunan öğretmenlere tayin hakkı verilmemiştir. Farklı ilçelerde olsaydınız hem adresinizin bulunduğu ilçeye hem de eşinizin bulunduğu ilçeye tayin isteme hakkınız vardı. İstenirse valilik tarafından görevlendirme yapılabilir.

***

SORU-9:19.02.2014 tarih ve 28918 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6519 sayılı aile ve sosyal politikalar bakanlığı teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunun 10. Maddesi ile 14/7/1965 tarihli ve 657sayılı Devlet Memurları Kanununun 72. maddesine 5. fıkrasından sonra gelmek üzere? İlgili mevzuatı uyarınca verilecek rapora göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için düzenlemeler yapılır. . fıkrası eklenmiştir. Gelinen bu noktada Bakanlığınız bünyesinde görev yapan engelli memurların engel durumundan kaynaklı yer değiştirme taleplerinin karşılanması hususundaki usul ve esaslar hakkında bilgi vermenizi istiyorum.

SORU-10: Ayrıca 09/07/2014 tarihli ve 2897884 sayılı makam onayı ile eğitim öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki hizmet sınıflarında istihdam edilen engelli personellere bir defaya mahsus olmak üzere istedikleri il emrine kadroları ile birlikte yer değiştirmelerinin ilgili makam onayı ile uygun görülmüştür. Engelli Öğretmenlere yönelik yukarıda belirtilen kanun ve genelge kapsamında özür durumuna bağlı yer değiştirmelerde biz engelli öğretmenlere böyle bir hak tanınmasını istiyoruz. Neler yapılabilir?

Müşterek cevap: Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı tüm illere gönderdiği yazıda, öğretmenlik dışındaki hizmet sınıflarında görev yapan ve adaylıklarını tamamlayan engelli memurların bir defaya mahsus olmak üzere, istedikleri il/ilçelere atanacaklarını açıklamıştı.

"MEB, engelli memuru talep ettiği il/ilçe'ye atayacak. Söz konusu yazıda; "... öğretmenlik dışındaki hizmet sınıflarında görev yapan ve adaylıklarını tamamlayan engelli memurların bir defaya mahsus olmak üzere..." sadece öğretmenlik dışındaki memurların başvurmaları istenmektedir.

9 Fakat; 19 Şubat 2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 10. maddesi ile 657 sayılı Kanunun 72. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"MADDE 10- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesine beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "İlgili mevzuatı uyarınca verilecek rapora göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için düzenlemeler yapılır."

Bu kanun hükmü memurun kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerini kapsamaktadır. Dolayısıyla engelli öğretmenlerinde bu haktan faydalanması gerekmektedir. Ancak şuana kadar herhangi bir düzenleme yapılmamıştır sadece Sağlık özrüne bağlı olarak;

SAĞLIK DURUMU ÖZRÜNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

2.1.            Öğretmenlerin sağlık durumu özründen yer değiştirebilmeleri için ibraz edecekleri sağlık kurulu raporunda;

a)                Öğretmenin görev yaptığı yerde kalması hâlinde; kendisi, eşi veya çocuklarının sağlık durumlarının tehlikeye gireceğinin belirtilmiş olması kaydıyla tedavi olmak istediği,

b)               Anne, babası ya da yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşlerinden birisi için "Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez." ibaresi bulunanlar ise, anne, baba veya kardeşinin Adres Kayıt Sistemi'ne (AKS) kayıtlı adresinin bulunduğu ilçe/ildeki eğitim kurumlarına atanmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

2.2.            Öğretmenin kendisinin hastalığı nedeniyle yer değiştirme başvurusunda bulunması durumunda, ibraz ettiği sağlık kurulu raporunda hastalığının öğretmenlik yapmasına engel teşkil etmeyeceğinizde belirtilmesi gerekir

2.3.            Özel eğitim gerektiren çocuğu bulunan öğretmenler, rehberlik ve araştırma merkezlerince çocukları için verilen özel eğitim değerlendirme kurulu raporu ve görev yaptığı ilde çocuklarının özrüne ilişkin özel eğitim alabileceği resmî eğitim kurumu bulunmadığına dair il millî eğitim müdürlüklerinden alınacak belge ile yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

2.4.            Başvuruda istenecek belgeler;

a)                Başvuru tarihi itibarıyla son altı ay içinde, resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporu,

b)               Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı,

c)                Çocuğu özel eğitim gerektirenlerden; özel eğitim değerlendirme kurulu raporu ve görev yaptığı il millî eğitim müdürlüğü tarafından verilecek bulunduğu ilde özel eğitim alabileceği eğitim kurumunun bulunmadığına dair belge. Sağlık kurulu raporunun; eş, anne, baba ve çocuklarından birine veya kardeşine ait olması veya vasi tayini hâlinde aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir nüfus kayıt örneği onay birimlerince elektronik ortamda temin edilerek uygunluğu kontrol edilecektir.SIK SORULAN SORULAR-2

SORU-1: 26 Temmuz 2014 tarihinde il dışı tayinim çıktı. Yeni yerimde göreve başladım fakat eşim sağlıkçı olduğu için eşimi yeni atandığım ilin en ücra köşesine veriyorlar. Bu durumda eşim yerinden ayrılmak istemiyor. Bu durumda ben yarıyıl tatilinde tekrar eş durumu özür gurubundan başvuru yapabilir miyim? Ayrıldığım şehre tekrar tayin isteyebilmek için 1 yıl bekleme şartı var mı?

a)                Eşinizin tayini olmadığı için tekrar durumunu anlatan bir dilekçe ile bakanlığa müracaat ederseniz atamanızı iptal edebilirler.

b)                Özür gurubu atamaları şubat ayında değil yönetmelik gereği sadece ağustos ayında yapılmaktadır. Ancak her yıl şubat ayında ek madde ile yapılmaktadır. Özür gurubu atamalarında bir yıl bekleme şartı yoktur.

c)                Özür gurubu atamalarına müracaat etseydiniz tekrar atamanız geri çıkabilirdi.

SORU-2: 2002 yılı Eylül ayında ... Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak işe başladım. 2010 yılı Ağustos ayında ... Endüstri Meslek Lisesine kurumlar arası atama ile geçiş yaptım. 2012 yılı Şubat ayında özür durumundan ... il emrine atandım. ... Çıraklık Eğitim Merkezinde görevlendirildim. 2014 yılı Ağustos ayında resen atama ile ... Varto Endüstri Meslek Lisesine atandım 20.08.2014 tarihinde 24 ay doğum izni aldım. Eşimin özel sektörde sigortalılık süreci 2010 Aralık - 2012 Ocak dâhil 420 gündür. 2014 yılı Ağustos ayında yeniden başladı. 2010 yılı Ağustos ayında atandıktan 1 ay sonra (evraklarım üniversiteden geldikten sonra) ... Milli Eğitimde hizmet birleştirmesi yaptım ve "zorunlu hizmet yükümlüsü değil" ibaresi düşüldü. Mebbis sistemine 4 Ağustos 2014 zorunlu hizmet yükümlüsü olduğumun tespiti . Milli Eğitim Müdürlüğünce yapıldı ve bana sözlü olarak bildirildi. Aradan 2,5 yıl geçtikten sonra yeni mi buldunuz? Dedim. Atama Şube Müdürü de 16 bin personelim var hangi birinizle ilgileneceğim dedi. 10 gün sonra da resen atamam yapıldı. 2012 Şubat, 2014 Ağustos arası 2 çocuğum oldu. Doğum borçlanması yaptırdım. 540 gün MEB'e gönderdim, kabul etmediler. Şu an 21 ay doğum izni aldım.

06/05/2010 tarihinden sonra öğretmenlik görevine başlamış olmanız dolayısıyla zorunlu bölge hizmetini tamamlamadığınız gözüküyor. Bundan dolayı tayininiz çıkmış. Ancak resen atama yapıldığı için ve eşiniz yeniden sigortalı olduğu için mahkemeden dönebilir. Hukuki yollara başvurmanız gerekmektedir.

SORU-3: ... ili ... ilçesinde il içi isteğe bağlı tayin istedim. Aynı ilçede yer değiştirdim. Bir köy okulundan başka bir köy okuluna tayinim çıktı. İkametgâh adresim değişmedi. Yolluk alma hakkım var mıdır? Yardımcı olabilir misiniz?

6245 sayılı Harcırah Kanununun "Tarifler" başlıklı 3/g maddesinde; "Memuriyet Mahalli: Memur ve hizmetlinin asli görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri;", (h) bendinde ise; "Başka Yer: "Yukarıda (g) fıkrasında yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerleri" ifade eder şeklinde tanımlanmıştır. Aynı Kanunun "Muvakkat Vazife Harcırahı (Yol masrafı ve yevmiye)" başlıklı 14 üncü maddesinde; "Aşağıda gösterilen memur ve hizmetlilere muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye verilir ve hamal (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgâh veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları da ayrıca tediye olunur: denilmektedir. Bu nedenle aynı ilçe içerisinde yer değiştirdiğinizden yolluk ve yevmiye verilemeyeceği düşünülmektedir.

SORU-4: ... ili ... Merkez ÇPL okulunda İngilizce öğretmeni olarak görev yapmaktayken 2. İl içi tayinlerinde ... Cumhuriyet Anadolu lisesine atandım ilişiğimi kesip yeni okuluma girişimi yaptım. Evimi toplayıp il merkezine yolluksuz bir şekilde taşındım. Dün MEM atama şefi aradı ve okuldan bir öğretmenin norm fazlası olarak yeni tayini çıktığını onun üzerine bir öğretmen atandığını ve o öğretmenden sonra da sistemin beni otomatik olarak aynı okula yanlışlıkla atadığını ifade edip atamamın iptal edildiğini söyledi. Eski okuluma devam edeceğimi söyledi. Benim gidiş geliş yapacak maddi durumum olmadığını ifade ettim. O da iptal kararnamem gönderildikten sonra ilişiğimi atandığım okuldan kesip il Mem'e mağduriyetimi bildiren ve il merkezinde açık olan bir okula görevlendirme istersem yardımcı olabileceğini söyledi. Hukuki yola başvurabilirsiniz ama bir şey çıkacağını sanmıyorum dedi. Ben bu konuda sendikama başvurmak istedim nasıl bir yol izlemeliyim?

Kendi isteğinizle geri dönmeyiniz. Okulda norm fazlası olarak bile kalabilirsiniz. İdare kendisi hata yapmış, sizi yerinizde bırakabilir veya sizin istemeniz halinde il içinde başka bir okula atayabilir. Sakın dilekçe vermeyiniz hatta atamaya bakan şube md. ve atamayı yapan şefi şikâyet edebilirsiniz, bölge idare mahkemesine verebilirsiniz. Bunları oradaki bu işe bakan şb. Md. ve şefe anlatınız.

SORU-5: Ben ... ili ... ilçesinde Türkçe öğretmeniyim. Okulum 1. Bölge 3. Hizmet alanında. Hazirandaki iller arası ve zorunlu hizmet yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme duyurusunda 1. Madde b bendi: "Birinci, ikinci, üçüncü hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden sağlık ve eş durumu özrü nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olanlar ile başvurularının son günü itibariyle adaylıkları kaldırılmış olanlar istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülüğü ön gören hizmet alanlarına yer değiştirme başvurusunda bulunabilir. Bu kapsamdaki öğretmenlerde bulundukları ilde 3 yıllık çalışma süresi aranmaz, bunlardan tercihlerinden herhangi birine atanamayanlar bulundukları yerde görevlerine devam edeceklerdir." İbaresi varken Isparta ilindeki zorunlu hizmet bölgelerindeki 2 okulu tercih ettim. Ama tercihlerime yerleşemedim. Eylülü ayındaki iller arası yer değiştirme duyurusunda 1. Madde b bölümünde: "Birinci, ikinci, üçüncü hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden başvurusunun son günü itibariyle adaylıkları kaldırılmış olanlar istemeleri halinde 4,5,6'ncı hizmet alanlarına yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Bu kapsamdaki öğretmenlerde bulundukları ilde 3 yıllık çalışma süresi aranmayacak ve bunlardan tercihlerinden herhangi birine atanamayanlar bulundukları yerde görevlerine devam edecektir." Hükmü yer alırken 03.09.2014 Çarşamba tercih listemde ... ili görünüyordu ve ildeki 9 zorunlu hizmet bölgesinde yer alan okulu yazdım. 04.09.2014 Perşembe okul müdürüne başvurumu onaylatmak için gittiğimde tercihlerimin hepsi boştu. Okul müdürümüz başvurumu reddetti. Tekrar başvuru yapmak için Mebbis sayfamı açtığımda ... ilinin listeden çıkarıldığını gördüm. 1. tercihimdeki okula 90 puanla atama yapılmış. Benim puanım 97'ydi. 9 okuldan 3'ü tercih edilmediği için boş kalmış, diğer okullara ise 23 ve 20 puanlı Türkçe öğretmenleri atanmış. İl içi atamalarda bana tayin hakkı verilmedi. Hazirandaki iller arası atamada ise sadece 4 yer açıldığı için açılan yerlere puanım yetmedi. Yayınlanan kılavuzlardaki maddelere göre bir mağduriyetim söz konusu. Bunu araştırıp bana bilgi verebilirseniz sevinirim.

Bilgi istediğim birkaç husus daha var. Ben 11 Eylül 2012 tarihinde atandım. Atanırken tercihlerimizi yaptığımız belgeye "atandığım yerden adaylık sürem dâhil 4 yıl boyunca tayin istemeyeceğim" ibaresi yer alıyordu. Beni seneye (3 yıl dolduğu için ) rotasyona uğratırlar mı yoksa bu ibareden dolayı rotasyon bir yıl daha ertelenir mi?

Kadromun olduğu okul pansiyonlu bir okul değil. İlçe milli eğitim müdürü istemediğim halde ilçedeki pansiyonlu okullara resen (valilik onayıyla) nöbet görevi verebilir mi?

Eylül ayında açılan yer değiştirme duyurusu iller arası yer değiştirmedir, il içi değildir. Dolayısıyla il içinden okul tercihi açılmamalı ve yer değiştirme yapılmamalıdır.

15 Hazirandaki iller arası ve zorunlu hizmet yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme duyurusu ve Eylül ayındaki iller arası yer değiştirme duyurusunun 1. Madde b bölümünde: "Birinci, ikinci, üçüncü hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden başvurusunun son günü itibariyle adaylıkları kaldırılmış olanlar istemeleri halinde 4,5,6'ncı hizmet alanlarına yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Bu kapsamdaki öğretmenlerde bulundukları ilde 3 yıllık çalışma süresi aranmayacak ve bunlardan tercihlerinden herhangi birine atanamayanlar bulundukları yerde görevlerine devam edecektir." Hükümleri gereği yer zorunlu hizmet yükümlülerinin değiştirmelerinde süre 3 yıldır. 3 yıl dolduğunda istekte bulunmadığınızda atamanız resen de olsa yapılacaktır.

Belletici öğretmen ihtiyacı nasıl karşılanır?

"Yatılı öğrencilerin ders saatleri dışında eğitimleri ile ilgilenmek, etütlerde ders çalışmalarını sağlamak ve çalışmaları sırasında karşılaştıkları güçlüklerin çözümüne yardımcı olmak üzere okulun sınıf veya branş öğretmenlerinden ya da diğer okullarda görev yapan öğretmenlerden okul müdürünün önerisi ve il/ilçe millî eğitim müdürünün onayı ile belletici öğretmenler görevlendirilir.

a)                Öncelikle aynı okulda görevli istekli öğretmenler arasından,

b)                Okulda istekli öğretmen bulunmaması durumunda aynı yerleşim birimindeki diğer eğitim kurumlarında görevli istekli öğretmenler arasından,

c)                Her iki durumda da yeterli sayıda istekli öğretmenin bulunmaması hâlinde aynı okulda görevli durumu uygun öğretmenler arasından resen yeterli sayıda görevlendirme yapılır." denmektedir. İyi çalışmalar, selamlar.

SORU-6: İl içi yer değiştirme döneminde büyükşehir sınırları içerisinde bir ilçeden bir ilçeye yer değiştirdim. Bana yolluk ödemediler. Şimdi ne yapmalıyım?

Torba Kanunun 89 uncu maddesiyle 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 3. maddesinde yapılan düzenlemeyle "Memuriyet mahalli" tanımı yeniden yapıldı. Buna göre "Memuriyet Mahalli; Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri" şeklinde tanımlandı.

11 Eylül 2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren torba kanunla birlikte büyükşehir sınırları içindeki hizmet içi eğitimlerde ve yer değiştirmelerde yolluk alamama problemi giderilmiştir. 31 Mart 2014 tarihinden itibaren geçerli olacak bu maddeye istinaden büyükşehirler dâhil il içi yer değiştirenler, geriye dönük yolluklarının verilmesini idareden talep edebileceklerdir. Milli Eğitim Müdürlüklerine bir dilekçe ile yapılabilecek bu başvurularla (kararnamesinde yolluksuz yazanlar hariç) ödenmemiş yolluklar talep edilecektir. Yapılan başvuruların idare tarafından kabul edilmemesi durumunda üyelerimiz haklarını hukuki yollardan aramalıdırlar. Bunun için hukuk büromuz ile iletişime geçilebilir.

SORU-7: Bir okulun müdürü başka bir kuruma (ilçe MEM) geçici görevlendirildi. Bu okulda müdürlüğe başyardımcı vekâlet ediyor. İki müdür yardımcısı daha var. Müdür yardımcısının biri başyardımcılığa görevlendirilip okula dışardan bir başka müdür yardımcısı daha görevlendirilebilir mi? Hangi mevzuata göre? Bu okulda başyardımcı müdürlüğe vekâlet ederken, başyardımcılığa görevlendirilen yardımcının ek dersi ne olur? O kişi başyardımcı ek dersi alabilir mi?

Kadroda boşluk varsa dışarıdan müdür yardımcısı görevlendirilebilir. Müdür yardımcısı md başyardımcılığına görevlendirilebilir. Ek ders yönetmeliğinin16/2 maddesine göre yapılabilir. Ve müdür başyardımcısı olarak görevlendirilen arkadaşa md başyardımcısı ücreti ödenebilir.

SORU-8: Bir okulda öğretmen olarak çalışmaktayım. MEB'de öğretmen olmadan önce özel bir eğitim kurumunda (öğrenci yurdunda belletmen ve dershanede öğretmen) çalıştım. Çalıştığım bu süreleri MEB'deki hizmet sürelerime eklettirebilir miyim? Hizmet puanıma saydırabilir miyim?

Özel okulda çalışmış iseniz hizmetinizin 2/3 sayılır. Eğer dershanede veya yurtta çalışmış iseniz hizmet puanınıza sayılmaz ama emekliğinize sayılır. Bir dilekçe ve SGK'dan alacağınız belge ile ilçenize veya ilinize müracaat ediniz.

SORU-9: Ben ... ili AİHL ... öğretmeniyim. Eşim ... Üniversitesinde 2,5 yıllık memur iken kurumlar arası geçişle ... ili ... ilçesine Eylül 2014 döneminde öğretmen olarak atandı.

a)                Eşimin adaylığı 6 ayda kalkar mı?

b)                Üniversite eşime muvafakat vermeyi 3 ay ertelerse ... iline gittiği zaman durumu nasıl olur? Milli Eğitim Müdürlüğü ya da okulu bu duruma ne tepki verir? Ne zamana kadar göreve başlaması gerekir? Hakkı ne zamana kadar geçerlidir?

a)                Adaylık süresi bir yıldır dilekçe ile müracaat ederse değerlendirilebilir. Devlet üniversitesinde ise dilekçe ile müracaat etmesi gerekir.

b)                Herhangi bir tepki olmaz başladığı günden geçerlidir. Ayrıldıktan sonra il dışı ise 15 gün içinde göreve başlaması gerekir. İki ay içinde ayrılması ve başlaması gerekir.

SORU-10: Asker öğretmen olarak görev yapmaktayım. Teknoloji-tasarım öğretmeniyim. Okulumda kendi alanımda 10 saat ders yükü var. Okul idaresi 17 saat görsel sanatlar dersini de bana verdi. Okul idaresi bana alanım dışında ders verebilir mi? Maaş karşılığından fazla ders verebilir mi? Ben bu durumda ne yapabilirim?

Öğretmenler ek ders yönetmeliğine göre branş öğretmenleri haftada 15 saat maaş karşılığı isterlerse 15 saat da ek ders karşılığı derse girerler. Öğretmenlerin istememeleri halinde en fazla 15 saat maaş karşılığı 6 saat de ek ders karşılığı ders verilebilir. Asker öğretmenlerde bunun gibidirler. Size on saat branşınızdan 11 saatte görsel sanatlardan ders verebilirler.

SIK SORULAN SORULAR-3

SORU-1: Meslek lisesinde bilgisayar öğretmeniyim. İlçe Milli Eğitim Müdürü ilçe de görevlendirmek üzere formatör olarak beni almak istiyor. Gitmek istemiyorum ama okul müdürümüze zorla alacağım, yazı yazarım falan gibi şeyler söylemiş. Okuldan aldığım ek ders ücretini orada verebilirler mi? Bu durumda nasıl hareket etmeliyim?

Förmatör olarak görevlendirme isteğe bağlı olarak yapılır. Siz istemediğiniz sürece kimse sizi görevlendiremez. Okuldan aldığınız ücreti oradan alamazsınız. Size 18 saat ücret ödenir.

SORU-2: 4 yıldır kadrolu rehber öğretmen olarak Milli Eğitimde görev yapmaktayım. 15 Mayısta doğum yaptım. Şu an 5 aylık bebeğim var. Eylül ayında aylıksız izin kullandım. Ekim 15 de göreve başlamak istiyorum ancak müdürüm mesai saatlerim olan 9 - 15 çalışmam gerektiğini süt izni hakkımın olmadığını söylüyor. Devlet memurları ile ilgili izin yönetmeliğinin 104. maddesini gösterdiğimde "o maddede kadın memur diyor 8 saat çalışan memuru kastediyor sen 6 saat çalıştığın için senin yani öğretmenlerin süt izni yoktur. Öğretmen ve polise süt izni yoktur öğretmen ve polisler süt izni konusunda istisnadır dolayısıyla sen de kullanamazsın" diyor. Fakat bu söylediğini belgelendirir herhangi resmi bir yazı göstermiyor. Süt izini hakkım yoksa gerçekten de öğretmenler muafsa zaten kullanarak maaşıma haram karıştırmak istemem ama hakkım varsa da bebeğin hakkıdır almam gerekir. Bu konuda dayanak göstererek bana yardımcı olursanız çok sevinirim.

25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanunla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yapılan değişikliklerle; "Memura doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde, tabibin onayı ile memur isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, memurun çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Yukarıda öngörülen süreler memurun sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir. Memurlara, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır" hükmünün yer almaktadır.

6111 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten sonra; "Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir" hükmünün getirildiği belirtildi. Çoğul gebeliklerde 2 hafta fazladan izin Kurum, yapılan bu değişiklik sonrası 657 sayılı Kanunun değişik 104'üncü maddesinin (A) fıkrası çerçevesinde doğum sebebiyle verilecek analık izninin uygulanmasına ilişkin açıklamalara da yer verdi. Buna göre, memura doğum yapmasından önce sekiz ve doğum yapmasından sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilmekte, çoğul gebeliklerde (ikiz, üçüz...) doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki haftalık bir süre daha ilave ediliyor. Böylece çoğul gebeliklerde doğumdan önceki analık izni süresi on hafta oluyor. Memura, sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporu ile belgelendirmesine bağlı olarak, isteği üzerine doğumdan önceki üç haftaya kadar Kurumunda çalışabilmesi ve bu durumda tabip raporuna dayanarak Kurumunda fiilen çalıştığı sürelerin doğum sonrası analık izni süresine eklenmesi imkânı tanınıyor.

Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave ediliyor. Söz konusu hüküm ile; beklenen doğum tarihinden daha önce doğum yapan kadın memurun, erken doğum nedeniyle doğum öncesinde kullanamadığı analık izni sürelerinin doğum sonrası analık izni süresine eklenmesi imkanı getiriliyor. Ayrıca, doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilmesi imkânı getirildi. Süt izni 2 katına çıkarıldı 657 sayılı Kanun'da yer alan "Memurlara, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır" hükmü yer almaktaydı. 6111 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten sonra mezkur maddenin (D) fıkrası ile; "Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır" hükmü getirildi.

Yapılan bu değişiklik sonrası 657 sayılı Kanunun 104'üncü maddesinin anılan fıkrası çerçevesinde doğum sebebiyle verilecek süt izninin uygulanmasına ilişkin açıklamalara da yer verildi. Buna göre, memura bir yaşından küçük çocuğunu emzirmesi için günde toplam bir buçuk saat olarak verilen süt izni, doğum sonrası analık izni süresinin (asgari 8, azami 13 hafta) bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saate çıkarılmış ve ikinci altı ayda ise günde bir buçuk saat olarak belirlendi. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususu kadın memurun tercihine bırakıldı. Süt izninin, kadın memurun çocuğunu emzirmesi için günlük olarak kullandırılması gereken bir izin hakkı olması sebebiyle bu iznin birleştirilerek sonraki günlerde kullandırılmasına imkân bulunmuyor.

Konu ile ilgili ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nün, 07.02.2013 tarih ve 92617 sayılı ve 03.10.2013 tarih ve 2818286 sayılı görüş yazılarına bakabilirsiniz.

***

SORU-3: Meslek lisesinde bilişim teknolojileri öğretmeniyim. İlçe fatih projesi koordinatör öğretmeni olarak kaymakam oluru ile benim isteğim olup olmamasına bakılmadan görevlendirmem yapıldı. Bu görevlendirmeden sonra gerek okul müdürü gerekse ilçe milli eğitim müdürüne bu görevi yapmak istemediğimi söyledim. İlçe milli eğitim müdürü, bu konuda bir kişinin görevli olması gerektiğini, bakanlığın kendilerine baskı yaptığını söyleyerek isteyip istememeye bakmadan kaymakamdan olur alarak beni görevlendirdiler. Görevlendirmem geldikten sonra bu görevi istemediğimi belirten ve görevlendirmenin iptal olması istediğim bir dilekçeyi okula yazdım. Okulum da bu dilekçeden bir şey çıkmayacağını kaymakam oluru ile resen atandığın için bu görevi yapmak zorunda olduğumu belirtti. İlçe milli eğitim müdürüne, "görevlendirme yönetmeliğine göre, görevlendirmelerin memurun isteği ile olması gerekmiyor mu?" diye sorduğumda bunun kaymakam olurunda aranmadığını söyledi. Kimsenin bu görevi istemediğini onların da bu şekilde yaptıklarını söyledi.

Bu durumlar göz önüne alındığında;

1- Bu görevlendirme hususunda yönetmelik ne der?

2- Dilekçeme kaç gün içinde cevap verilmesi gerekmektedir?

3- Dilekçeme olumsuz yanıt gelmesi halinde hangi işlemleri yapmalıyım?

4- Bimer'e bu konuda bir şikâyette bulunmamda bir fayda var mıdır?

5- Milli eğitim bakanlığı iletişim hattından bu konu ile şikâyette bulunabilir miyim?

6- Kaymakam oluru olduğu için itiraz dilekçesini kaymakama mı yazmam gerekmektedir?

1- MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 28.09.2014 tarih ve 16791 sayılı, Bilişim Teknolojileri Rehberliği Görevi konulu yazısına göre hareket edilmelidir.

2- Dilekçenize 15 gün içinde cevap vermek zorundalar.

3- Mahkemeye müracaat edebilirsiniz.

4- Bimer ilçeden, ilçe de okuldan bilgi ister.

5- MEB iletişim hattına müracaat edebilirsiniz, 5 gün içinde cevap verirler.

 6- Dilekçenizi ilçe milli eğitime yazmanız gerekir. İlçe teklif eder kaymakamlık görevlendirir. Kaymakamlık görevlendirilmesiyle ek ders alamazsınız. Valilik görevlendirilmesi gerekir.

Ek: Siz istemediğiniz sürece görevlendirme yapılamaz. Yasal değildir.

***

SORU-4: Sosyal etkinlikler yönetmeliğinde bu yıl yapılan bir değişiklik var mı? Velilerden para toplanarak bunun kulüp faaliyetlerinde kullanılması mümkün mü? Yasal yükümlülükler nelerdir?

Sosyal etkinlikler yönetmeliğinde herhangi bir değişiklik yok. Gönüllü velilerden yardım alınabilir. Bağışlar sosyal etkinlikler yönetmeliğinin 17 maddesinin d bendine göre alınabilir. Konu ile ilgili 13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sosyal etkinlikler yönetmeliğini bakınız.

SORU-5: Ben bulunduğum kurumda norm fazlası olarak görev yapmaktayım. Kasım ayı sonu gibi norm fazlası öğretmen atamalarının yapılacağı söyleniyor. Bulunduğum ilçeye eş durumu olarak geldim. Bulunduğum ilçede şu an itibari ile 2 ihtiyaç 14 norm fazlası öğretmen bulunmaktadır. İlk önce tercih yapmamız istenecek sonra da puanımız yetmezse resen atama yapılacaktır. Benim sorum şu resen atamamız yapılırsa nasıl bir yol izlemeliyim? İnternette bu şekilde dava açıp kazan an öğretmen arkadaşlarımız var.

Bulunduğunuz kurumda norm kadro fazlası iseniz il milli eğitim müdürlükleri mart ayının sonuna kadar atama yapabilirler. Yeni norm kadrolar 27/10/2014 tarihi itibarıyla onaylandı. Sizinle beraber 14 fazla iki eksik var demişsiniz. 2 boş kadro sizin istediğiniz yerler ise isteyiniz. Çıkmazsa sizi ilçe dışında başka bir kuruma veremezler. Verirlerse mahkeme kararıyla geri gelirsiniz bunun örnekleri çok var.

SORU-6: 01/10/2011 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Eğitim Kurumları Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı Sınavında 70,707 puan aldım. 10 Haziran 2014 tarihinde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğinin Çeşitli ve Son Hükümler Bölümünün 2.Maddesinin 2.Bendine göre;

"2) 2011 yılı Ekim ayında yapılan eğitim kurumu müdürlüğü ile müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı seçme sınavında başarılı olanlardan sınav sonucuna göre yöneticiliğe görevlendirilmesi yapılmamış olanlar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk görevlendirme ile sınırlı olmak üzere, başka bir şart aranmaksızın müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığında görevlendirilebilir." denilmektedir. Bu sebeple Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddesine göre yapılacak olan Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı görevlendirmelerinde Sınav Puanımın dikkate alınmasını istiyorum. Fakat Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü yönetmelikte olmasına rağmen ilgili yönetmelik çerçevesinde duyuruya çıkmadı. Sadece Müdür Yardımcısı olmak isteyenler başvuru formu doldurup okul idaresine teslim etti. Ben de bu forma bir dilekçe ekleyip başvuru yaptım. Yazdığım dilekçeye cevap verilmediği gibi, dikkate alındığını da zannetmiyorum. Ben de bunun üzerine BİMER'e istek dilekçesi yazdım. Verdikleri cevap;

"M.E.B'na bağlı eğitim kurumları yöneticilerinin görevlendirilmelerine ilişkin yönetmelik hükümlerince görevlendirmeler ilgili valiliklerce yapılmaktadır. Konunun görev yaptığınız İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Bilgilerinize."şeklinde olmuştur.

Bundan sonra nasıl hareket etmem gerekiyor?

Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev almak istediğiniz boş okulları bir dilekçe yazarak il milli eğitim müdürlüğüne müracaat ediniz eğer cevap olumsuz veya 60 gün içinde cevap gelmezse mahkemeye veriniz. Çünkü yönetmeliğin geçici maddesinin 2. bendine göre sizi atamak zorundalar. Yine Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirme Kılavuzunun 6-2 maddesi gereğince görevlendirme yapmak zorundalar. Sizin istediğiniz kurumlara görevlendirme olduysa il milli eğitim teftiş ve rehberlik başkanlığına şikâyette bulunabilirsiniz.

SORU-7: Kadrolu öğretmen olarak atanmadan önce 23 aylık vekil öğretmenlik çalışma sürem var. Bu sürenin kıdem ve dereceye yansıtılıp yansıtılamayacağı ve hizmet puanı hesaplanırken hangi yönetmeliğin baz alındığı konusunda bilgilendirmenizi istiyorum.

Kadrolu öğretmen olarak çalıştığınız süreyi bir dilekçe ile ilçe milli eğitim müdürlüğünde özlük bölümüne müracaat ederseniz emeklilik sürenize yansır.

SORU-8: Ben zorunlu hizmet bölgesinde çalışıyorum ve zorunlu hizmet görevim bitti. Eşim de aynı ilde çalışıyor ama onun zorunlu hizmet görevi henüz bitmedi. Ben zorunlu hizmet görevimi bitirdiğim için onun da bitirmiş sayılması gerekmiyor mu? Eşimin zorunlu hizmet görevini kaldırabilmem için neler yapabilirim?

Siz zorunlu bölgedeki görevinizi tamamladıysanız siz zorunlu hizmet bölgesi olmayan herhangi bir yere tayin isteyebilirsiniz. Eşiniz özür durumundan sizin bulunduğunuz yere tayin isteyebilir. Ancak eşinizin zorunlu hizmeti kalkmaz ama özür durumu ortadan kalkana kadar herhangi bir yere gitmez, sizinle kalır.

SORU-9: Okulumda bu sene 4. sınıfları okutuyorum ve haftalık 5 saatime branş öğretmenleri giriyor. Okul idaresi ara sınıflarda okuma yazma bilmeyen öğrencileri bizlere zimmetleyerek bu boş saatlerde onlara okuma ve yazma öğretmemiz için görevlendirdi. Ben bunu yapmak zorunda mıyım? (Bana gönderilen görevlendirme kâğıdını imzalamadım.) İkinci bir husus ise bu öğrencilerin dersten çıkarılması ve başka bir yerde ders çalıştırılması yönetmeliğe uygun mudur?

4. Sınıf öğretmenlerinin derslerine branş öğretmeni girdiği takdirde sınıf öğretmeni o saatlerde okulda olmak zorundadır, okuldan ayrılırsa ek ders ücretinden yararlanmaz. Okuma yazma öğretmek sınıf öğretmeninin görevidir. Sınıftan alarak başka bir öğretmene öğrenci verilemez. Bu angaryadır, öğretmene angarya yüklenemez. Okuma yazma bilmeyen öğrencilere okulda yetiştirme kursu açılabilir.

***

S0RU-10: Ben 6 yıllık sınıf öğretmeniyim. İlksan'dan ayrılmak istiyorum. Bana herkes farklı şeyler söylüyor. Son olarak mevzuat hükümlerine göre ben İlksan'dan ayrılabilir miyim? Bunun için ne yapmam gerekiyor?

Sınıf öğretmenlerinin İlksan'dan ayrılması mümkün değil. Ancak branşa geçtikten sonra veya emekli olduktan sonra ayrılabilirsiniz. 2012 yılından sonra üye olma mecburiyeti kaldırıldığı için isteyen üye olabiliyor ama ayrılma söz konusu değil.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.