Soru Cevaplar ile Dava Açma Süreci...

Soru Cevaplar ile Dava Açma Süreci...

Soru Cevaplar ile Dava Açma Süreci...
17 Ağustos 2015 Pazartesi 21:06

Dernek yönetimi olarak 6528 sayılı KHK da bizim ile ilgili hükümlerin iptali ile ilgili Ankara’da hukuk bürosu ile görüşmelerimiz devam ediyor. Üyelerimize müracaatlarında yol haritası olması açısından hukukçular ile yaptığımız görüşmeyi soru cevap halinde sitemize taşıdık. Görüşmelerimizden notlar;

“6528 sayılı yasada iptal edilen hüküm”

6528 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 25. Maddesi ile 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ve ^^Bütçe ve personele ilişkin geçiş hükümleri^^ getiren geçici 10.maddenin 3. fıkrası aşağıdaki gibidir.

           “(3) Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, İnşaat ve Emlak Grup Başkanı ve Grup Başkanı kadrolarında bulunanlar ile Bakanlık taşra teşkilatında İl Müdürü, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü kadrolarında bulunanların görevleri bu maddenin yayımı tarihinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Bunlardan Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi, Müsteşar Yardımcısı ve Genel Müdür kadrolarında bulunanlar ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadrolarına, Grup Başkanı ve İl Müdürü kadrolarında bulunanlar ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen Grup Başkanı ve İl Müdürü kadrolarına, diğerleri ile geçici 3 üncü maddeye istinaden şahsa bağlı Şube Müdürü kadrolarında bulunanlar ise ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen Eğitim Uzmanı kadrolarına, halen bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen kadroların herhangi bir sebeple boşalması halinde bu kadrolar hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.”

            Yukarıya aldığımız fıkranın yanı sıra 652 sayılı KHK’nin diğer maddelerinde yapılan değişiklikler ile 4706 ve 5580 sayılı yasaların kimi maddelerinde yapılan değişikliklerin Anayasaya aykırılığı iddiası ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri M. Akif HAMZAÇEBİ, Engin ALTAY ve Muharrem İNCE ile birlikte 121 milletvekili tarafından Anayasa Mahkemesinde iptal davası açılmıştır.

           Açılmış olan iptal davası Anayasa Mahkemesi tarafından 13.07.2015 tarihli 2014/88 E ve 2015/68 K. Sayısı ile karara bağlanmıştır. Bu karar 24.07.2015 tarihli ve 29424 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Söz konusu kararın ileri bir tarihte yürürlüğe gireceğine ilişkin bir husus da bulunmamaktadır.

Bundan sonraki süreçte 652 sayılı KHK’de yapılan düzenleme ile mağdur olan personel neler yapabilir. Buna ilişkin soru ve cevaplar aşağıya çıkarılmıştır.

           Soru 1: 24.07.2015 tarih ve 29424 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesinin 24.07.2015 Tarihli ve E: 2014/88, K: 2015/68 Sayılı Kararı ile 6528 sayılı yasa ile 652 sayılı KHK’ye eklenen geçici 10. Maddenin 3. Paragrafının bazı bölümleri iptal edilmiştir. Bu karar hangi tarihten geçerli olmak üzere, kimleri kapsamaktadır?

            Bu karar Resmi Gazetede yayımlandığı gün yürürlüğe girmiştir. Anayasa Mahkemesi diğer bazı kararlarında olduğu gibi yürürlük tarihini ileri bir tarih olarak belirlememiştir. 6528 sayılı kanunun 25. maddesi ile 652 sayılı KHK’ye eklenen geçici 10. maddenin 3. fıkrasında işaret edilenTalim ve Terbiye Kurulu Üyesi, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, İnşaat ve Emlak Grup Başkanı, ile Bakanlık taşra teşkilatında İl Müdürü, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü ile geçici 3 üncü maddeye istinaden şahsa bağlı Şube Müdürü kadrolarında bulunup bu düzenlemeden etkilenenler yararlanacaktır.

           Soru 2: Anayasa Mahkemesinin bu iptal kararı üzerine idare ne gibi bir işlem yapmalıdır. ?

           6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un “Mahkeme kararları” başlıklı 66. Maddesinde: “Mahkeme kararlarının kesin olduğu, bu kararların Devletin yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağladığı, mahkemece iptaline karar verilen kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü veya bunların belirli madde veya hükümleri, iptal kararının Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkacağı, mahkemenin gerekli gördüğü hallerde, Resmi Gazetede yayımlandığı günden başlayarak iptal kararının yürürlüğe gireceği tarihi bir yılı geçmemek üzere ayrıca kararlaştırabileceği,” düzenleme altına alınmıştır.

           Bu açık yasa hükmü gereğince Mili Eğitim Bakanlığının oluşan bu yeni duruma göre işlem tesis etmesi gerekir. Zira 6528 sayılı yasa ile 652 sayılı KHK’ye eklenen geçici 10 maddenin 3. fıkrası ile ortaya çıkan “eğitim uzmanı” kadrosu, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı ile ortadan kalkmıştır. Söz konusu “eğitim uzmanı” kadrosu artık hukuk aleminde mevcut olmayan bir kadrodur. Kamu kurumları olmayan bir kadroda personel istihdam edemezler, çalıştıramazlar ve olmayan bu kadrodan personeli emekliye sevk edemezler.

            Bu nedenle, idare hali hazırda yasal dayanağından yoksun hale gelen “şahsa bağlı eğitim uzmanı” görevinde istihdam ettiği İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü gibi personeli yapacağı yeni bir işlemle tekrar görevlerine iade etmek durumundadır.

           Soru 3: İdare kendiliğinden işlem tesis etmez ise personel nasıl bir yol izleyebilir ?

            Söz konusu yasal düzenlemeden etkilenen yukarıda unvanlarını belirttiğimiz personel bir dilekçe ile idareye (Milli Eğitim Bakanlığı)başvurup, AYM kararı sonrası ortaya çıkan yeni durum gereği ‘şahsa bağlı eğitim uzmanı’ kadrosuna istihdam edilmeden önceki görev yerlerine iade edilmelerini talep etmeleri gerekli.

           İdare bu durumda iki şekilde hareket edebilir. Birincisi 60 günlük yasal cevap verme süresi isinde (örn. müracaatınızdan itibaren 25 nci gün) bu talebe olumlu veya olumsuz cevap verebilir. Olumlu cevap durumunda sorun yoktur. Şayet olumsuz cevap verirse bu ret cevabının personelin kendisine tebliğinden itibaren 60 gün içinde idare mahkemesinde dava açması gereklidir.

           İkinci durum ise idarenin 60 günlük yasal cevap verme süresi içeresinde sessiz kalması (zımmi red) durumudur. Böylesi durumda da personelin 60 günlük yasal cevap verme süresinin bittiği günden itibaren başlayan (örn. Milli Eğitim Bakanlığına müracaatınız 03.08.2015 tarihinde ulaştı ve kayıt numarası aldı. 60 günlük süre 02.10.2015 tarihinde dolmasına rağmen herhangi bir cevap verilmemiş ise, en geç 01.12.2015 tarihinde idare mahkemesinde dava açmanız gerekir. Aksi halde süre aşımı ile karşılaşabilirsiniz) 60 günlük dava açma süresi içerisinde idare mahkemesinde dava açması gerekmektedir.                

            Soru 4. Açılacak dava ne tür bir davadır, bu dava nerede açılmalıdır ?

 

            Yukarıda açılması gerektiğinden bahsettiğimiz dava türü “İPTAL” davasıdır. İşlemi tesis eden idare birimi nerede ise dava oradaki idare mahkemesinde açılmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığının tesis ettiği işlemin iptali için Ankara İdare Mahkemeleri yetkilidir.

            Soru 5. İptal davası sonuçlandıktan sonra “şahsa bağlı eğitim uzmanı” kadrosuna atandığı için maddi kayıp yaşayan personelin bu kayıplarını telafi etmesi mümkün müdür ?

 

            İptal davası müspet sonuçlandığında idare, 2577 sayılı İYUK’nun 28. maddesi gereğince 30 gün içerisinde karara uygun işlem tesis etmek, yani personeli önceki görev yerlerine iade etmek durumundadır. Bu süre içerisinde işlem tesis etmeyen idare aleyhine (İYUM m.28) yine idare mahkemesi nezdinde maddi ve manevi tazminat davası açılabilir.

            İdare personeli önceki görevine iade etmiş olmasına rağmen gerek Anayasa Mahkemesi gerekse idare mahkemesindeki iptal davası sürecinde personelin mahrum kaldığı özlük haklarını kendiliğinden iade edebilir. Bunu yapmadığı takdirde personel iki şekilde hareket edebilir.

           

            Birincisi İYUK m. 11 gereği idareye başvuru yapıp, mahrum kaldığı maddi kayıpları ile yaşadığı sıkıntı ve ıstırap nedeni ile manevi kayıplarının telafisini talep edebilir. İdare red edebilir veya hiç cevap vermeyebilir(zımmi red). Bu durumda yine idare mahkemesi nezdinde dava açma süresi (60 gün) içerisinde tam yargı (maddi ve manevi tazminat) davası açarak kayıplarını telafi edebilir.

            İkincisi ise iptal davasının karara bağlanması üzerine, bu husustaki kararın veya verilen karara karşı kanun yollarına başvurulması halinde verilecek kararın tebliği tarihinden itibaren dava açma süresi (60 gün) içinde tam yargı (maddi ve manevi tazminat) davası açarak kayıplarını telafi edebilirler.

 


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.