Süt İzni Meb Görüşü

SÜT İZNİ MEB GÖRÜŞÜ

Süt İzni Meb Görüşü
 BATMAN VALİLİĞİNE

(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

İlgi:

a) Batman Valiliğinin 07/04/2014 tarihli ve 52499748/903/1427413 sayılı yazısı,

 

b) Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karar.

Bakanlığımıza bağlı okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin, süt izni kullandıkları saatlere denk gelen ders görevlerini yapmış sayılıp sayılmayacaklarına ilişkin ilgi (a) yazı ve eki incelenmiştir.

Bilindiği gibi ilgi (b) Karar’ın 23’üncü maddesinde; “Bu Kararın 10, 14 ve ... 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki ek ders saati sayılan haftanın çalışma günlerine eşit olarak dağıtılır. Eşit dağıtılamaması hâlinde kalan ek ders saati sayısı eşit olarak pazartesi ve cuma günlerine eklenir.” hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kararın 25’inci maddesinde ise; u“(l) Bu Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için, ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller bakımından ise bu Kararda belirlenen koşulların oluşması şarttır. Ek ders ödemelerinden harcama yetkilisi, ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlisi ve bu Kararda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde ek ders görevinin gerçekleştiğine ilişkin belgeyi düzenleyen ve onaylayan diğer gerçekleştirme görevlileri müteselsilen sorumludur.(2) Yapılan inceleme sonucunda fiilen yapılmadan ve gerekli koşullar oluşmadan ödendiği anlaşılan ek ders ücretleri ilgililerden yasal faizi ile birlikte geri alınır...

(3) Bu Kararın 10, 14 ve ... 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ödenen ek ders ücretleri, yarım günlük izinler hariç, her ne şekilde olursa olsun izinli ve raporlu olunan sürelerde ödenmez hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, anılan Karar’ın 10 ve !4'üncü maddeleri ile 16'ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılan yönetici ve öğretmenlere, bu görevleri karşılığında ödenecek ek ders ücretlerinin tam olarak ödenmesinde belirli bir saat görevde bulunmaları gibi ayrıca bir şart öngörülmemiştir.

Görüleceği gibi, Kararın 10 ve 14'üncü maddeleri ile 16’ncı maddesinin ikinci fıkrasına göre ek ders ücretinden yararlananlar, yarım günden fazla izinli oldukları günlere rastlayan ek ders ücretinden hiç yararlandırılmamakta, yarım gün ve daha az süreli izinli oldukları günler için öngörülen ek ders ücretleri ise tam olarak ödenmektedir. Zira söz konusu hükümlere göre ek ders ücretinden yararlananlar; yöneticiler, yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler, aylık karşılığı ders öngörülmeyen öğretmenler ve asıl görevleri dışındaki görevleri yürütmek üzere geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerdir.

Ek ders ücretleri yukarıda belirtilen hükümlerden bağımsız oarak ödenen öğretmenlerin ek ders ücretinden yararlanabilmeleri ise, ders görevlerini fiilen yerine getirmelerine bağlı bulunmaktadır.

Bu çerçevede, süt izninin günlük azami süresinin üç saat olduğu göz önünde bulundurulduğunda, anılan Karar’ın 10 ve 14’üncü maddeleri ile 16’ncı maddesinin ikinci fıkrasına göre ek ders ücretinden yararlandırılan yönetici ve öğretmenlerden süt izni kullananların o güne rastlayan ek ders ücretlerinin tam olarak ödenmesi gerektiği; ek ders ücretleri söz konusu hükümlerin dışındaki düzenlemelere göre ödenen öğretmenlerden süt izni kullananların ise, süt izni kullandıkları saatlere rastlayan ders görevleri için ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Ömer İNAN

Bakan a.

Daire Başkam V.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması