'teşvik Yok Dershane Kapatma Dayatıldı'

Özdebir Başkanı Faruk Köprülü, dershanelerin kapatılmasının siyasal tercih nedeniyle dayatıldığını söyledi.

'teşvik Yok Dershane Kapatma Dayatıldı'
26 Mayıs 2016 Perşembe 23:32

 Söylenenler ile yapılanların farklı olduğunu belirten Köprülü, “Teşvik vereceğiz dendi. Kanunda hiçbir şey yok” dedi.

Özel Ders­ha­ne­ler ve Özel Öğ­re­tim Ku­rum­la­rı Bir­li­ği (ÖZ-DE-BİR) ATO Con­gre­si­um’­da Üni­ver­si­te ve Mes­lek Ta­nı­tım Gü­nü dü­zen­le­di. Et­kin­li­ğe ka­tı­lan ÖZ-DE-BİR Baş­ka­nı Fa­ruk Köp­rü­lü, ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma­sı­na se­bep olan ya­sa­ya ken­di­le­ri­nin ıs­rar­la kar­şı çık­tık­la­rı­nı söy­le­di. Köp­rü­lü, “Ya­sa ka­mu­oyu­na yan­sı­tıl­dı­ğı gi­bi bir dö­nü­şüm ya­sa­sı ol­ma­yıp ders­ha­ne­le­ri ka­pan­may­la kar­şı kar­şı­ya bı­rak­tı. Esa­sen ta­ma­men si­ya­sal bir ter­cih ne­de­niy­le biz­le­re da­ya­tı­lan bu du­rum­la il­gi­li ola­rak baş­lat­tı­ğı­mız hu­kuk­sal sü­reç de ye­ni bir bo­yut ka­zan­mış; ya­sa CHP ta­ra­fın­dan Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’­ne ta­şın­mış­tır. Umut edi­yo­rum ki bu ko­nu Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’n­den in­şal­lah dö­ne­cek­tir.” de­di.

UMUTLANMIŞTIK AMA

Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı ile gö­rüş­me­lerinde ken­di­le­ri­ne “He­nüz tas­la­ğın ha­zır­lan­ma­dı­ğı­nı ve sü­re­çte  bir­lik­te ha­re­ket edi­le­ce­ği­ni­” söy­len­di­ği­ni ak­ta­ran Köp­rü­lü, bu açık­la­ma­dan son­ra bir neb­ze ra­hat­la­dık­la­rı­nı ve bu­nu ka­mu­oyu ile pay­laş­tık­la­rı­nı kay­det­ti. Bu dav­ra­nış kar­şı­sın­da umut­lan­dık­la­rı­nı an­cak son­ra­ki sü­reç­te de­ni­le­nin ya­pıl­ma­dı­ğı­nı vur­gu­la­dı.

GERÇEKÇİ DEĞİL

Ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma­sıy­la il­gi­li bir yıl­lık uzat­ma sü­re­si­nin hu­ku­ki açı­dan za­man ka­zan­dır­dı­ğı­nı be­lir­ten Köp­rü­lü, ka­nun mad­de­le­rin­de ar­zu et­tik­le­ri şey­le­ri gö­re­me­dik­le­ri­ni söy­le­di. Köp­rü­lü, ka­nu­na ba­kıl­dı­ğın­da da dö­nüş­me­yen­le­rin ka­pa­tıl­may­la kar­şı kar­şı­ya bı­ra­kıl­dı­ğı­na dik­kat çek­ti. Söy­lem ile ey­lem ara­sın­da fark ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Köp­rü­lü, bir­çok ku­ru­mun okul ola­ma­ya­ca­ğı­nı ifa­de et­ti. Köp­rü­lü, “Teş­vik ve­re­ce­ğiz den­di. Şu ­an so­mut ola­rak ka­nun­da yer alan hiç­bir şey yok. Yö­net­me­lik­le­re bı­ra­kıl­mış. Söy­le­ni­len­le­rin ger­çek­çi ol­ma­dı­ğı or­ta­ya çık­tı. Sek­tö­rün yüz­de 20’si­ ce­za­lan­dı­rıl­mak is­te­nir­ken bü­tün sek­tö­rün ce­za­lan­dı­rıl­dı­” di­ye ko­nuş­tu.

Bugün Gazetesi


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.