Yöneticilikte 4 Yılı Dolmayanlar İçin Önemli Gelişme

Yöneticilikte 4 Yılı Dolmayanlar İçin önemli gelişme.Anadolu Eğitim Sendikası,4 yılı dolmayan yöneticilerin atama sorununun çözümü için MEB'e başvurdu.

Yöneticilikte 4 Yılı Dolmayanlar İçin Önemli Gelişme
01 Temmuz 2014 Salı 13:02

Yöneticilikte 4 yılı Dolmayanların Hakkı için Bakanlığa Başvuru.
 
Milli Eğitim Bakanlığı'nın kafa karışıklığı yaptığı iş ve işlemlere de aynen yansıyor. 27/06/2014 tarihli
Norm Kadro Belirleme İşlemleri konulu MEB İnsan Kaynakları genel Müdürlüğü tarafından valiliklere
gönderilen yazıda; müdür norm kadrosu aynı binada faaliyet gösteren farklı tür ve derecedeki ayrı
kurum kodları ile açılan eğitim kurumları ile aynı bahçede faaliyet gösteren farklı tür ve derecedeki
ayrı kurum kodları ile açılan eğitim kurumları öğrenci sayısı en fazla olana müdürlük kadrosu verilmesi
istenmiştir. Bununla beraber, aynı binada faaliyet gösteren farklı tür ve derecedeki ayrı kurum
kodları ile açılan eğitim kurumları ile aynı bahçede faaliyet gösteren farklı tür ve derecedeki ayrı
kurum kodları ile açılan eğitim kurumlarının öğrenci sayıları birbirinden farklı belirlenmesi gerektiği
de vurgulanmıştır. Halihazırda okul dönüşümünden kaynaklı norm fazlası olan, yöneticilikte çalışma
süresi 4 yılı bulmamış çok sayıda idarecimiz mağdur olmak üzeredir. Anadolu Eğitim Sendikası KHK
ve yönetmelik değişikliklerine aykırı olarak gelişen bu duruma sessiz kalmamıştır. *Konuya ilişkin
MEB İKGM ‘ne yaptığımız başvurunun gereği olarak yanlıştan dönülmez ise mağduriyet yaşayabilecek
idarecilerimizin hakkını yargı önünde arayacağımız bilinmelidir.
*Bakanlık başvurumuz ektedir.
 
 
Anadolu Eğitim Sendikası Genel Merkezi
TARİH: 30.06.2014
SAYI: 766-14/2628
Konu: 4 Yıllık Görev Süresi Sürmekte Olan İdareciler
İlgi: a) 6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
b) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin
Yönetmelik
c) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı eğitim Kurumları yöneticilerinin Görevlendirilme Kılavuzu 2014
d) 27/06/2014 tarihli Norm Kadro Belirleme İşlemleri konulu MEB İnsan Kaynakları genel Müdürlüğü
tarafından valiliklere gönderilen yazı
 
TC
Milli Eğitim Bakanlığı
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'ne
Okul dönüşümleri sürmekte ve normlar yeniden hesaplanmakta iken yalnızca öğretmenler değil,
idareciler de farklı boyutlarda etkilenmektedir. Kanun ve yönetmeliklerde yapılan değişiklikler
çerçevesinde yapılması gereken bazı iş ve işlemlerde mevzuatla uyumsuzluk da göze çarpmaktadır.
Bu uyumsuzluğun çarpıcı bir örneği görevde 4 yılını doldurmamış yöneticilerin görevlerinin sona
erdirilmesidir. Genel Müdürlüğümüz tarafından valiliklere gönderilen 27/06/2014 tarihli Norm Kadro
Belirleme İşlemleri konulu yazı, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere açıkça aykırıdır. Uygulanması
halinde pek çok davaya konu olacak şekilde hak kayıpları söz konusu olacaktır. Şöyle ki:
6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 28 . maddesindeki geçici madde ile 652 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye Bütçe ve personele ilişkin geçiş hükümleri bölümüne eklenen geçici 10 maddenin 8.
Fıkrasında “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla halen Okul ve Kurum Müdürü, Müdür
Başyardımcısı ve Yardımcısı olarak görev yapanlardan görev süresi dört yıl ve daha fazla olanların
görevi, 2013-2014 ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Görev
süreleri dört yıldan daha az olanların görevi ise bu sürenin tamamlanmasını takip eden ilk ders yılının
bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer.”denilmektedir.6528 sayılı kanuna göre
14/03/2014 tarihi itibari ile 4 yıllık görev süresi bitenlerin görevleri sona erer,4 yıllık görev süresi
dolmayanların ise ,4 yıllık görev süresinin bittiği tarihin ilk ders yılının sonra ermesi ile görevleri
de sona erer.Bu sürenin hesabı için Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı eğitim Kurumları yöneticilerinin
Görevlendirilme Kılavuzu 2014 ‘Ün 3.1 maddesinde 14/03/2014 tarihinden önce aynı ve farklı eğitim
kurumlarında aynı unvanla geçen görev sürelerinin tamamı dikkate alınması olarak belirlenmiştir.
Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin
Yönetmelik'in Yöneticilik görev süresi hesaplanması bölümü MADDE 24 2ün 1. Fıkrasında
“Yöneticilikte geçen dört yıllık sürenin hesabında aynı unvanla geçirilen hizmet süreleri esas alınır.
Yöneticilik görevinin sona ereceği tarih; ders yılının içinde olması halinde dört yıllık sürenin dolduğu
tarihin içinde bulunduğu ders yılının son günü, ders yılının dışında olması halinde dört yıllık sürenin
dolduğu tarihi takip eden ders yılının son günüdür ”denilmiştir. Bu hüküm ile okul veya kurum
yöneticilerinin aynı unvan ile yaptığı görevinde 4 yıllık süresinin dolması ile bulunduğu kurumda
yöneticilik görevleri biter. Aynı yönetmeliğin GEÇİCİ MADDE 1 ‘in 1. Fıkrasında da “Aynı unvanda
olmak üzere, 14/3/2014 tarihi itibarıyla görev süreleri dört yıl ve daha fazla olan yöneticilerin
görevi, 2013-2014 ders yılının bitimi tarihinde başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Görev
süreleri 14/3/2014 tarihi itibarıyla dört yıldan daha az olan yöneticilerin görevi ise, dört yıllık sürenin
tamamlanmasını takip eden ilk ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona
erer.” Denilerek dört yıl süresi dolduktan sonraki eğitim-öğretim yılının bitimi ile yöneticiliklerin
düşmesi gerekmektedir.
 
Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin
Yönetmelik'in Geçici madde 1'in 2. Fıkrasında “Bu maddenin birinci fıkrasına göre yöneticilik görevi
2013-2014 ders yılının bitiminde sona eren müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları, bu
Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslara göre yerlerine görevlendirilen yöneticiler göreve başlayana
kadar görevlerine devam eder.”hükmü ile görev süresi biten yöneticilere yerlerine atama yapılana
kadar görev yapma hakkı tanınmıştır.
 
Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin
Yönetmelik'in Yönetici norm kadrosunda değişiklik başlığındaki 30. Maddenin 1. Fıkrasında “İlgili
mevzuatında belirtilen yöneticilik norm kadrosuna esas kriterler çerçevesinde müdür, müdür
başyardımcısı veya müdür yardımcısı norm kadrolarının bazıları veya tamamı kaldırılan eğitim
kurumlarında norm kadro fazlası olanlar, ders yılı sonuna kadar bu eğitim kurumlarındaki yöneticilik
görevlerine devam ederler. Bu kişiler, yöneticilik görevlerinin ders yılıyla birlikte sona ermesini
müteakip, bulundukları eğitim kurumunda alanlarında açık norm kadro olması ve istemeleri hâlinde
bu eğitim kurumuna, aksi durumda ise istekleri de dikkate alınarak kadrolarının bulunduğu ilçe ve/
veya il sınırları içinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna öğretmen olarak atanır.” Denilmesi ile
okullarında yönetici norm kadrosunun düşmesi ile o andaki yöneticinin görev sürelerinin ders yılının
bitmesi ile biteceği söylenmektedir. Bununla beraber dönüştürülen eğitim kurumlarındaki yöneticiler
başlığındaki GEÇİCİ MADDE 3'ün 1. Fıkrasında “Dönüştürülen eğitim kurumlarının dönüştürülmeden
önceki yöneticileri, kalan görev sürelerini dönüştürülen eğitim kurumunda tamamlar.” Diyerek
aynı yönetmelikle, okulları hangi okul statüsüne geçse de eski yöneticilerinin 4 yıllık görev süresinin
dönüştürülen okulda tamamlaması öngörülmüştür.
 
27/06/2014 tarihli Norm Kadro Belirleme İşlemleri konulu MEB İnsan Kaynakları genel Müdürlüğü
tarafından valiliklere gönderilen yazıda; müdür norm kadrosu aynı binada faaliyet gösteren farklı
tür ve derecedeki ayrı kurum kodları ile açılan eğitim kurumları ile aynı bahçede faaliyet gösteren
farklı tür ve derecedeki ayrı kurum kodları ile açılan eğitim kurumları öğrenci sayısı en fazla olana
müdürlük kadrosu verilmesi istenmiştir. Bununla beraber, aynı binada faaliyet gösteren farklı tür
ve derecedeki ayrı kurum kodları ile açılan eğitim kurumları ile aynı bahçede faaliyet gösteren farklı
tür ve derecedeki ayrı kurum kodları ile açılan eğitim kurumlarının öğrenci sayıları birbirinden farklı
belirlenmesi gerektiği istenmiştir.
Bu kanun ve mevzuat hükümlerince ;
Dönüştürülen bazı okul ve kurumlarda yöneticiler norm fazlası olmuştur. Aynı binada faaliyet
gösteren farklı tür ve derecedeki ayrı kurum kodları ile açılan eğitim kurumlarındaki dört yılık süresi
dolmamış yöneticilerin normal öğretmen olarak tercih yapılması istenmiştir. Fakat, hem 6528
sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun gereği hem de Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin
Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik gereği yöneticilerin görev sürelerinin bitmesinde esas
olan süre 4 yıllık yöneticilik vazifeleridir. Dört yıllık görev süresi bitmeyen dönüştürülen okuldaki
yöneticilerin belirttiğimiz mevzuat gereğince dönüştürülen okullarda görev sürelerini tamamlaması
gerekmektedir.
 
Yukarıda özetlenen nedenlerle; bulunduğu kurumda okul dönüşümleri sonucunda norm fazlası olan
yöneticilerinin mağdur edilmemesi hususunda gereğini arz ve talep ederim.
 
Cansel GÜVEN
Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı 

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.