MEB, iller arası nakil duyurusunu yayımladı

MEB, iller arası nakil duyurusunu yayımladı

MEB, iller arası nakil duyurusunu yayımladı
07 Haziran 2017 Çarşamba 18:56

ÖĞRETMENLERİN 2017 YILI İLLER ARASI İSTEĞE VE ZORUNLU ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE

BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN DUYURU

Öğretmenlerin, 2017 yılı iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne

bağlı yer değiştirme işlemleri, 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete'de

yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

hükümleri doğrultusunda aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır.

1- Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayanlar ile bu yükümlülüklerini tamamlayan

veya muaf olan öğretmenlerden 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla bulundukları ilde

en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, iller arasında yer değiştirme

isteğinde bulunabilecektir.2- Doğrudan Bakanlığa bağlı taşra teşkilatı kapsamında bulunan eğitim kurumlarında

görev yapan öğretmenler, istemeleri halinde iller arası yer değiştirme isteğinde

bulunabilecektir.

3- Çeşitli nedenlerle veya hizmetin gereği olarak iller arasında yer değişikliği

yapılanlardan yargı kararı gereğince eski görev yerine iade edilen öğretmenlerin

eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet süreleri 3 yılın hesabında birlikte değerlendirilecektir.

4- Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında

geçici olarak görevli olup 30 Eylül 2017 tarihine kadar kadrolarının bulunduğu

eğitim kurumuna döneceklerini beyan eden öğretmenlerden kadrolarının olduğu

ilde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, yer değiştirme isteğinde

bulunabilecektir. Bunlardan en geç 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla atandıkları

eğitim kurumunda göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

5- Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden

yurt dışı görev süresi veya aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2017 tarihine kadar

sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla, yer

değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden

en geç 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla görevine başlamayanların atamaları iptal

edilecektir.

6- 06/05/2010 tarihinden sonra atanıp birinci, ikinci ve/veya üçüncü hizmet

alanlarındaki eğitim kurumlarında toplam 3 yıllık çalışma süresini tamamlayan

veya 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla tamamlayacak olan öğretmenlerden zorunlu

çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanında hiç görev yapmamış ya da eksik

hizmeti 6 aydan fazla olanlar, zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek

üzere il içinde veya iller arasında dördüncü, beşinci veya altıncı hizmet alanlarındaki

eğitim kurumlarına tercihleri doğrultusunda atanacaktır. Bunlardan tercihlerinden

herhangi birine atanamayanlar ile tercihte bulunmayanların atamaları, alanlarında

norm açığı bulunan diğer zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki

eğitim kurumlarına Bakanlıkça resen yapılacaktır.

7- Birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma

yükümlüsü öğretmenlerden;

a) Sağlık ve eş durumu mazeretleri nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş

olanlar,

b) Başvuruların son günü itibarıyla adaylıkları kaldırılmış olanlar, istemeleri

halinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme

başvurusunda bulunabilecektir.

Bu kapsamdaki öğretmenlerde 3 yıllık çalışma süresi aranmayacak; tercihlerinden

herhangi birine atanamayanlar ise bulundukları yerlerde görevlerine devam edecektir.

8- Dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarında görevli zorunlu çalışma

yükümlüsü öğretmenlerden 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla bulundukları ilde 3

yılını dolduranlar iller arasında, bulundukları eğitim kurumunda 3 yılını dolduranlar

ise il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme

isteğinde bulunabilecektir.9- Birinci, ikinci veya üçüncü hizmet alanlarında görev yapmakta iken Şubat

2017 tarihi itibarıyla zorunlu çalışma yükümlüğü öngörülen dördüncü, beşinci

veya altıncı hizmet alanları kapsamına alınan eğitim kurumlarında görev yapan

öğretmenler, görev yaptıkları eğitim kurumunda kalabilecekleri gibi, istemeleri

halinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme

isteğinde de bulunabileceklerdir.

10- Eğitim kurumu müdürlükleri, ilçe ve il milli eğitim müdürlükleri, yukarıda

belirtilen 3 yıllık çalışma süresini doldurmaları nedeniyle bu yıl zorunlu çalışma

yükümlülüğüne tabi tutulacak öğretmenlerin tespit ve takibini yaparak bu öğretmenlerimizin

yer değiştirme başvuru formu doldurmasını sağlayacaktır. Başvuru formu doldurmayanların

formları eğitim kurumu müdürlüklerince doldurularak onaylanacaktır. Zorunlu

çalışma yükümlüsü öğretmenlerin tespitinde ihmali görülen yöneticiler hakkında

gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

11- Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen

Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 45'inci maddesinde sayılan mazeretleri

bulunanların zorunlu çalışma yükümlülükleri, talepleri halinde ertelenecektir.

Mazeretlerini belgelendiremeyenler ise zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen

hizmet alanlarına atanmak üzere başvuruda bulunacaktır.

12- Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet

alanlarındaki eğitim kurumlarında görevli iken mazeretleri nedeniyle birinci,

ikinci ve üçüncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atanan öğretmenlerden

zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar, mazeretlerinin ortadan kalkması halinde zorunlu

çalışma yükümlülüklerini tamamlamak üzere dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet

alanındaki eğitim kurumlarına atanacaktır.

13- Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden

görevli oldukları eğitim kurumunun kapanması, norm kadro uygulaması veya diğer

nedenlerle görev yerleri resen zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim

kurumları dışına değiştirilen öğretmenler, zorunlu çalışma yükümlülüklerini

tamamlamak üzere dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarına

tercihleri doğrultusunda atanacaktır. Bunlardan tercihlerinden herhangi birine

atanamayanlar ile başvuruda bulunmayanların atamaları, alanlarında norm açığı

bulunan diğer zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim

kurumlarına Bakanlıkça resen yapılacaktır.

14- 06/05/2010 tarihinden önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi

kapsamında sözleşmeli öğretmenliğe başlayanlardan 06/05/2010 tarihinden sonra

KPSS puanı ile kadrolu öğretmenliğe atananlar da zorunlu çalışma yükümlülüğünden

muaf tutulacaktır.

15- Birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma

yükümlüsü öğretmenlerden eşleri aynı ilin farklı bir ilçesinde ya da başka bir

il'de görev yapanlar, istemeleri halinde zorunlu yer değiştirme başvurusunda

bulunmayabilecektir. Bu durumda bulunan öğretmenler eşlerinin bulunduğu yere

2017 yılı yaz tatilinde mazeret durumundan yer değiştirme döneminde yer değiştirme

isteğinde bulunacaktır.

16- Üç yıllık sürenin hesabında, sözleşmeli öğretmenlik ve asker öğretmenlik

dahil, öğretmenlerin kadrolarının bulunduğu ilde fiilen öğretmen olarak görev

yaptıkları süreler dikkate alınacaktır. Aylıksız izinli olarak geçirilen süreler

ile eğitim kurumları dışında Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu

kurum ve kuruluşlarında çalışılan süreler ise 3 yıllık sürenin hesabında dikkate

alınmayacaktır.

17- Görev yeri soruşturma sonucu hizmetin gereği olarak başka bir il'e değiştirilen

öğretmenlerin, bulundukları ilde ve daha önce görev yaptıkları ilde geçen hizmet

süreleri birlikte değerlendirilecektir. Ancak, soruşturma sonucu başka il'e

atanan öğretmenler, yeni görevlerine başladıkları tarihten itibaren 3 yıl geçmeden

daha önce görev yaptıkları il'e yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır.

18- Yer değiştirme sonucu farklı illere atanan öğretmen eşlerden görev yerlerinden

ayrılmadan atamasını iptal ettirenler, mazerete bağlı yer değiştirme döneminde

eşlerinin bulunduğu il'e; aynı ilin farklı ilçelerine atananlar ise, atandıkları

yerde göreve başladıktan sonra, il içi mazeret durumuna bağlı yer değiştirme

döneminde yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.19- Öğretmen eşlerden yalnızca birinin yer değiştirme şartlarını taşıması ve

iller arasında atamasının yapılması halinde diğer eş, mazerete bağlı yer değiştirme

döneminde aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

İller arasında isteğe bağlı ataması yapılan eş, aynı atama döneminde ayrıldığı

il'e aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır.

20- İsteğe bağlı olarak iller arasında görev yeri değiştirilen öğretmenlerden

eşleri kamu kurum ve kuruluşlarında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışında

çalışanlar, atamalarının yapıldığı tarihten sonra oluşan mazeret durumları hariç,

aynı atama döneminde ayrıldıkları il'e aile birliği mazeretine bağlı olarak

atama başvurusunda bulunamayacaktır.

21- Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinde

yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

22- Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle veya posta yoluyla yapılan

başvurular; gerekli şartları taşımayan başvurular; gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle

ya da istenilen bilgileri uygun biçimde işaretlemeden yapılan başvurular ile

Elektronik Başvuru Formu imzalanmadan ve onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz

sayılacak; geçersiz başvurulara dayalı olarak yapılan yer değiştirmeler iptal

edilecektir.

23- Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı

beyanda bulunan öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan bu başvuruları

onaylayan sorumlular hakkında yasal işlem yapılacaktır.

24- Yer değiştirme iş ve işlemlerinin yürütülmesi, başvuruların onaylanması

ve reddedilmesinden sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il milli eğitim müdürlükleri

görevli, yetkili ve sorumludur.

25- Başvuru formunun doğru ve eksiksiz doldurulmasından başvuruyu yapan öğretmen

sorumludur. Öğretmenler, başvuruların onay işlemleri tamamlanmadan eğitim kurumu

yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunabilecek ve

bilgi düzeltmesi yaptıran öğretmenler, süresi içinde yeniden başvuru yapabilecektir.

Ancak, başvurunun il milli eğitim müdürlüğünce onaylanmasından sonra hiçbir

surette düzeltme yapılmayacaktır.

26- İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı

il/ilçe dışında bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu

eğitim kurumu müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını

isteyebilecek; eğitim kurumu yöneticileri de süresi içinde başvuruları onaylayacaklardır.

Elektronik Başvuru Formlarının çıktısı, formu onaylayan eğitim kurumu müdürlüklerince

başvurusu onaylanan öğretmenlere daha sonra imzalattırılacaktır.

27- Başvurular, sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince

onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacaktır. Başvurular, başvurunun yapıldığı

veya izleyen gün içinde eğitim kurumu müdürlüklerince; eğitim kurumu müdürlüğünün

onayını takip eden gün içinde ise ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır.

Son gün yapılan başvuruların onay işlemleri aynı gün tamamlanacaktır.

28- Müstakil müdürlüğü bulunmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile

kadroları il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, başvurularını

kadrolarının bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapacaktır.

29- Öğretmenler, görevli oldukları eğitim kurumu ya da kadrolarının bulunduğu

il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine dilekçe vermek suretiyle başvuru süresi

içinde yer değiştirme başvurusundan vazgeçebilecek ve bu başvurular elektronik

ortamda ilgililerce iptal edilecektir.

30- Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden "Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Öğretmenliği", "Matematik-Bilgisayar Bölümü", "İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri",

"Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri

Bölümü" ve "Bilgi Teknolojileri" mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarını

tercih edemeyecektir.

31- Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin bütün alan öğretmenleri ile

spor liseleri ve güzel sanatlar liselerinin görsel sanatlar, müzik ve beden

eğitimi alan öğretmenleri aynı tür eğitim kurumlarını tercih edebilecekleri

gibi diğer eğitim kurumlarını da tercih edebilecektir.

32- Fen Liseleri ile Sosyal Bilimler Liselerine daha önce atanmış olup bu görevlerinden

ayrılanlar ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş

olması şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

33- Spor liseleri ve güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında

görevli görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce

ilgili mevzuatına göre spor liseleri ile güzel sanatlar liselerine atanmış olanlar,

ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması

şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

34- İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da

farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Bu kapsamda

başvuracak öğretmenlere, tercihleri dışında 41'inci seçenek olarak bir il'i

daha tercih etme hakkı verilecektir. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan

41'inci seçenek işaretlenemeyecektir. Bunlardan 41'inci seçeneği işaretleyenler,

yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü

esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır.

35- Zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere il içinde veya iller

arasında yer değiştirecek öğretmenler, bu tercihlerini dördüncü, beşinci veya

altıncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına yapacaktır.

36- Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, 21

Haziran 2017 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

37- Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm

kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır.

Hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha

fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı

halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

38- İller arası görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri

iptal edilmeyecektir. Ancak bunlardan yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten

sonra Yönetmelikte belirtilen mazeretlerden biri oluşanların atamaları, görev

yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla iptal edilebilecektir. Ataması iptal

edilen öğretmenlerden önceki görev yerlerinde alanlarında norm kadro bulunmayanlar,

il içindeki diğer eğitim kurumlarından alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim

kurumlarına valiliklerce atanacaktır.

39- Yer değiştirme başvuruları 15-21 Haziran 2017 tarihleri arasında alınacak;

atamalar 23 Haziran 2017 tarihinde yapılacak; ataması yapılanların ilişik kesme

işlemleri ise 28 Haziran 2017 tarihinden itibaren başlatılacaktır.

40- Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il milli eğitim

müdürlüklerince giderilecek; bu şekilde giderilemeyen tereddütler ise Bakanlığa

bildirilecektir. Yukarıda belirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda Milli

Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili hükümleri

esas alınacaktır.

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
yavuz - 5 ay önce
adaylık sınavlarını geçtim ama daha hala adaylığım kalkmadı 21 Hazirana kadar kalkmazsa tayin isteyebilirmitim