Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik

Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik
01 Ekim 2016 Cumartesi 17:25

3 Ağustos 2016 ÇARŞAMBA

Resmi Gazete

Sayı : 29790

YÖNETMELİK

Milli Eğitim Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, öncelikle kalkınmada

birinci derecede öncelikli yörelerde olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığının

boş öğretmen norm kadrosu bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları

Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen

istihdamına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, öncelikle kalkınmada birinci

derecede öncelikli yörelerde olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığının boş öğretmen

norm kadrosu bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 657 sayılı Kanunun

4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilen sözleşmeli

öğretmenleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları

Kanunu, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli

Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

ile 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe

konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümlerine dayanılarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alan: Öğretmen adaylarının mezun oldukları

yükseköğretim programına bağlı olarak Bakanlık tarafından belirlenen

atanabilecekleri alanları,

b) Bakan: Milli Eğitim Bakanını,

c) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

ç) Eğitim kurumu:

Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki;

okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim faaliyetlerinin

yürütüldüğü örgün eğitim kurumları ve örgün eğitimin yanında veya dışında

eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü yaygın eğitim kurumlarını,

d) Görev yeri: Görevin yapıldığı eğitim kurumunu,

e) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

f) Pedagojik formasyon:

Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği çerçevesinde

açılan ve öğretmenlik mesleğine yönelik derslerin yer aldığı programı,

g) Sözleşmeli öğretmen: Milli Eğitim Bakanlığının

boş öğretmen norm kadrosu bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 657

sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında

Kamu Personel Seçme Sınavı sonucuna göre sözlü sınava çağrılıp başarılı

olanlar arasından süreli olarak istihdam edilenleri,

ğ) Sözlü sınav: Milli Eğitim Bakanlığınca

sözleşmeli öğretmen adaylarına yönelik yapılan merkezi sınavı,

h) Yıl: Göreve başlama tarihine göre geçen bir

yıllık süreyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sözleşmeli

Öğretmen Pozisyonlarına Atamaya İlişkin Hükümler

Başvuru

şartları

MADDE 5 - (1) Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere

başvuruda bulunacaklarda, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen

genel şartların yanında aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Mezun olunan yükseköğretim programının,

Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama

yapılacak alana uygun olması,

b) Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim

programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar

hariç, Bakanlıkça uygun görülen pedagojik formasyon

eğitiminin başarıyla tamamlanmış olması,

c) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun

olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yükseköğrenimlerinin ve/veya

pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki

yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliğinin kabul edilmiş

olması,

ç) KPSS'den, atanacakları

alanlar için belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olması,

d) Devlet memurluğundan veya öğretmenlik

mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza alınmamış olması.

Atama

dönemleri

MADDE 6 - (1) Sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına Şubat

döneminde atama yapılır. Bakanlıkça gerekli görüldüğü hallerde pozisyon imkanları

ve ihtiyaç çerçevesinde bu dönem dışında da atama yapılabilir.

Duyuru

MADDE 7 - (1) Sözleşmeli öğretmenlik için başvuracaklarda

aranacak şartlar, başvuruda bulunacakların nitelikleri, başvuru yeri,

süresi, başvuruda bulunacaklardan istenecek belgeler, sözlü sınav, sınav

sonuçlarının açıklanmasına yönelik süreler, itiraz süreleri ve atama ile

uygulamaya ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça ilan edilecek duyuruda belirtilir.

Başvuru

MADDE 8 - (1) Bu Yönetmelikte öngörülen şartları taşıyanlar,

duyuruda belirtilen süre içinde sözleşmeli öğretmen olarak atanmak üzere

başvuruda bulunabilir. Öğrenimleri birden fazla alana kaynak olanlar, bu

alanlardan yalnızca birisi için başvuruda bulunabilir.

Sözlü

sınav komisyonunun oluşumu

MADDE 9 -

(1) Sözlü sınav komisyonu; Bakan

veya görevlendireceği birim amiri tarafından belirlenen kamu

görevlilerinden oluşacak bir başkan, iki asıl ve ihtiyaç duyulduğunda

değerlendirilmek üzere iki yedek üyeden oluşur. Yedek üyeler, sınav

merkezlerinde oluşturulan yedek üye havuzundan görevlendirilir.

(2) Sözlü sınav komisyonu, üye tam sayısı ile

toplanır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya Komisyon başkanının çağrısı

üzerine yedek üye katılır. Başarı puanı, her üyenin verdiği puanın

aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

(3) Gerek görülmesi halinde aynı usulle birden

fazla sözlü sınav komisyonu kurulabilir.

(4) Sözlü sınav komisyonu başkan ve üyeleri,

boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil)

kan ve kayın hısımlarının ve evlatlıklarının katıldığı sözlü sınavlarda

görev alamaz.

(5) Bakanlıkça, sözlü sınav merkezlerinde

oluşturulan sözlü sınav komisyonlarının koordinasyonlarını sağlamak üzere

Bakanlık merkez teşkilatı yöneticileri arasından görevlendirme yapılabilir.

(6) Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri,

sınav merkezlerinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerince yürütülür.

Sözlü

sınav komisyonunun görevleri

MADDE 10

- (1) Sözlü sınav komisyonunun

görevleri şunlardır:

a) Sözlü sınavları, 11 inci maddede belirtilen

konulardan Bakanlıkça hazırlanan ve sınav merkezlerine gönderilen sorular

üzerinden yapmak ve değerlendirmek.

b) Sözlü sınava ilişkin itirazları sonuçlandırmak.

c) Sözlü sınava ilişkin diğer iş ve işlemlerin

yürütülmesini sağlamak.

Sözlü

sınav konuları ve ağırlıkları

MADDE 11

- (1) Sözlü sınav konuları ve

ağırlıkları şunlardır:

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve

muhakeme gücü: %25,

b) İletişim becerileri, özgüveni ve ikna

kabiliyeti: %25,

c) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı:

%25,

ç) Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik

nitelikleri: %25.

Sözlü

sınav

MADDE 12

- (1) KPSS sonucunda her alan için

oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere,

alanlar için belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava

çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava

çağrılır.

(2) Sözlü sınav, Bakanlıkça sözlü sınav komisyonu

oluşturulması öngörülen sözlü sınav merkezlerinde yapılır.

(3) Sözlü sınava girmek isteyenler, tercihleri de

dikkate alınarak belirlenen sözlü sınav merkezlerinden birinde sözlü sınava

alınır.

(4) Sözleşmeli öğretmenliğe atama için yapılacak

sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sözlü sınav komisyonunca yüz

tam puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan

alanlar başarılı sayılır ve sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih

yapma hakkına sahip olur.

Sözlü

sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz

MADDE 13

- (1) Sözlü sınav sonuçları, tüm

sınavların tamamlanmasını takiben duyuruda belirtilen süre içinde Bakanlıkça

ilan edilir.

(2) Sözlü sınav sonuçlarına, sonuçların

açıklanmasını takiben duyuruda belirtilen süre içinde sınava girilen sınav

merkezinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüğüne itiraz edilebilir. Bu

itirazlar sözlü sınav komisyonunca incelenerek oy çokluğu ile karara

bağlanır. İtiraz sonuçları, ilgili il milli eğitim müdürlüklerince itiraz

sahiplerine duyurulur.

Atama

başvurusu ve tercihler

MADDE 14

- (1) Sözlü sınav sonrasında

sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih hakkı kazananların atama

başvuruları, sözlü sınav sonuçlarının kesinleştiği tarihten itibaren ilan

edilen süre içinde elektronik ortamda alınır.

(2) Sözleşmeli öğretmenliğe atanma isteğinde

bulunanlara en fazla 20 tercih hakkı verilir. Adaylar başvurularında,

tercihleri dışına atanmayı kabul edip etmediklerini de belirtir. Tercihleri

dışında atanmayı kabul etmediğini beyan eden adayların tercihlerine

yerleştirilemedikleri takdirde atamaları yapılmaz.

Atama ve

görev yerinin belirlenmesi

MADDE 15

- (1) Sözlü sınavda 60 ve üzerinde

puan alanlardan sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere başvuruda

bulunanların atamaları, sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre tercihleri de

dikkate alınarak ilan edilen kontenjanlar dahilinde elektronik ortamda

gerçekleştirilir. Puan eşitliği halinde KPSS puanı üstünlüğü dikkate

alınır; eşitliğin devamı halinde atanacak aday bilgisayar kurası ile

belirlenir.

(2) Atamalar, Bakanlıkça il/ilçe veya doğrudan

eğitim kurumlarına yapılır.

(3) Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması

halinde sözleşmeli öğretmenlerin görev yerleri, il/ilçe milli eğitim

müdürlüklerince alanında ihtiyaç bulunan eğitim kurumları olacak şekilde

belirlenir.

(4) Ataması yapılan sözleşmeli öğretmenler ile

ilgili il/ilçe milli eğitim müdürleri arasında sözleşme imzalanır.

(5) İlan edilen kontenjanlardan atama şartlarını

taşımadıklarının anlaşılması nedeniyle atamaların iptal edilmesi, atanılan

göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da

atanma hakkından vazgeçilmesi gibi sebeplerle boşalan pozisyonlara, sözlü

sınav sonuçlarının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak

üzere aynı usulle atama yapılabilir.

Tebligat

ve göreve başlama

MADDE 16

- (1) Ataması yapılanlara, 11/2/1952 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu

hükümlerine göre tebligat yapılır. Atamaları kendilerine tebliğ edilenler,

tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlar.

(2) Göreve başlatılma sırasında taraflar arasında

hizmet sözleşmesi imzalanır. Sözleşme imzalayanlar görev aldıkları eğitim

kurumlarında alanları itibariyle norm kadrolarla ilişkilendirilir.

(3) Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler

olmaksızın süresi içerisinde göreve başlayamayanlar ile belge ile ispatı

mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde

bu kişilerin atamaları iptal edilir. Ataması iptal edilenler ile göreve

başlayıp da dört yıl içinde görevinden ayrılanlar, atamalarının iptal

edildiği veya ayrıldıkları tarihten itibaren bir yıl süreyle sözleşmeli

öğretmenlik pozisyonlarına atanmak üzere başvuruda bulunamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Adaylık, Yer

Değiştirme ve Öğretmen Kadrosuna Atama

Adaylık

MADDE 17

- (1) Sözleşmeli öğretmen olarak

atananlar, 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi

Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer

Değiştirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Bakanlık Öğretmen Yetiştirme

ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce yapılacak planlama doğrultusunda adaylık

eğitimine tabi tutulur.

İhtiyaç

fazlası sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirmeleri

MADDE 18

- (1) Eğitim kurumu ve/veya bölüm

kapanması, program değişikliği, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların

tespitine ilişkin kararıyla bazı derslerin kaldırılması veya istihdam

alanının daralması gibi nedenlerle öğretmen fazlalığı oluşması halinde,

öncelikle sözleşmeli öğretmenler ihtiyaç fazlası öğretmen olarak

değerlendirilir.

(2) İhtiyaç fazlası konumda bulunan sözleşmeli

öğretmenler, istekleri ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atamaya

esas puan üstünlüğüne göre il içinde alanlarına uygun eğitim kurumlarına

valiliklerce atanır. Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri, görev

yaptıkları il içinde alanında ihtiyaç olmaması ya da öğretmenlerin bu

fıkraya göre yapılması öngörülen görev yeri değişikliğini kabul etmemeleri

halinde sona erer.

Öğretmen

kadrosuna atama

MADDE 19

- (1) Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme

gereği dört yıllık çalışma süresini tamamlayarak adaylık sürecinde başarılı

olanlar, talepleri halinde görev yaptıkları eğitim kurumunda öğretmen

kadrolarına atanır. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az iki

yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sözleşmeli

Öğretmenlerin Yükümlülük ve Hakları

Sözleşmeli

öğretmenlerin görev ve sorumlulukları

MADDE 20

- (1) Sözleşmeli öğretmenler, görev

yaptıkları eğitim kurumlarındaki emsali kadrolu alan öğretmenleri için

öngörülen görev ve sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür.

Sözleşmeli

öğretmenlerin mali hakları

MADDE 21

- (1) Sözleşmeli öğretmenlerin

mali hakları ile ilgili iş ve işlemler Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına

İlişkin Esaslar hükümlerine göre yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son

Hükümler

Sözleşmenin

feshi ve sona ermesi

MADDE 22

- (1) Sözleşmeli öğretmenlerden;

a) Bu Yönetmelikte belirtilen şartlardan herhangi

birini taşımadığı sonradan anlaşılanların veya bu şartlardan herhangi

birini görevleri sırasında kaybedenlerin,

b) Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer

Değiştirme Yönetmeliğine göre her yıl yapılacak performans

değerlendirmesinde başarılı olamayanların,

sözleşmeleri tek taraflı olarak feshedilir.

(2) Sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken 65

yaşını dolduranların sözleşmeleri, 65 yaşını doldurdukları tarihte hiçbir

işleme gerek kalmaksızın sona erer.

(3) Sözleşmeli öğretmenler, bir ay önceden yazılı

ihbar ile sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir.

Yeniden

hizmete alınma

MADDE 23

- (1) Doğum ve askerlik sebebiyle

hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli öğretmenlerin pozisyonu saklı

tutulur ve bunlar istekleri halinde ayrıldıkları eğitim kurumunda yeniden

hizmete alınır.

(2) Yeniden hizmete alınacak sözleşmeli

öğretmenlerin;

a) Sözleşmelerinin feshi sebebiyle iş sonu

tazminatı almamış olmaları,

b) Doğum sebebiyle hizmet sözleşmesini

feshedenlerin, doğum izninin bitiminden itibaren en geç bir yıl; askerlik

sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin ise terhis tarihinden itibaren

en geç otuz gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere yazılı talepte

bulunmaları,

gerekir.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasına göre yazılı

talepte bulunanlar, yazılı taleplerini takip eden en geç otuz gün içinde

sözleşmeli öğretmenliğe döndürülür.

(4) Bu madde çerçevesinde yeniden istihdam edilecek

sözleşmeli öğretmenler ile yapılacak sözleşme eski sözleşmenin devamı

niteliğindedir.

(5) Sözleşmeli öğretmenler, hizmet sözleşmesi

esaslarına aykırı hareket etmeleri nedeniyle sözleşmelerinin feshedilmesi

veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde,

fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe sözleşmeli öğretmen olarak

atanmak üzere başvuruda bulunamaz.

İzinler

MADDE 24

- (1) Sözleşmeli öğretmenler

yarıyıl ve yaz tatillerinde izinli sayılır. Bunlara, hastalık ve diğer

mazeret izinleri dışında ayrıca yıllık izin verilmez.

(2) Sözleşmeli öğretmenlerin hastalık ve mazeret

izinleri, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda

belirlendiği şekilde verilir.

Sözleşme

süresi

MADDE 25

- (1) Sözleşmeli öğretmenlerin

sözleşme süreleri bir yıllık yapılır. Bir yılın sonunda sözleşmesi

feshedilmeyenlerin sözleşme süreleri takip eden yıl için de geçerlidir. Bu süre

dört yılı geçemez.

Gerçek

dışı beyan ve usulsüz işlem

MADDE 26

- (1) Sözleşmeli öğretmenlerden

haklarında yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda atamalarına ilişkin

bilgi ve belgeleri gerçeğe uygun olarak düzenlemediği tespit edilenlerin

sözleşmeleri feshedilir ve cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda

bulunulur.

Yürürlük

MADDE 27

- (1) Bu Yönetmelik yayımı

tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28

- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini

Milli Eğitim Bakanı yürütür.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.