MEB 2016 Haziran Mesleki Çalışmalar Resmi Yazı

MEB 2016 Haziran Mesleki Çalışmalar resmi Yazı

MEB 2016 Haziran Mesleki Çalışmalar Resmi Yazı
27 Mayıs 2016 Cuma 13:32

 T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 52532194-774.01.02-E.5850450     26.05.2016

Konu : Meslekî Çalışmalar (Haziran-2016)

...VALİLİĞİNE

İlgi: a) Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim   Kurumlan Yönetmeliği

b) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliği

İlgi (a) yönetmeliğin 38 maddesinde, okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin, ilgi (b) yönetmeliğin 87. maddesinde de Ortaöğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin, derslerin kesimi tarihinden temmuz ayının ilk iş gününe, eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıç tarihine kadar geçen sürelerde meslekî çalışmalar yapacağı vurgulanmaktadır. Bu çalışmalarda, yönetici ve öğretmenlerin genel kültür, özel alan ve pedagojik formasyon konularında, bilgilerini arttırıcı faaliyetler yapması, yeni beceriler kazanması, eğitim ve öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm yollan bulmaya, öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçlarına göre plan ve programlar hazırlamaya yönelik faaliyetler yapması, öğretim programları, mevzuat ve uygulamalarla ilgili inceleme ve değerlendirme yapmaları, öğretmenler kurulu, zümre öğretmenler kurulu toplantılarıyla bunlarla ilgili iş ve işlemler yapmaları; eğitim ve öğretim yılı değerlendirmesiyle yeni öğretim yılında uygulanacak yıllık çalışma programı, iş takvimi ve iş bölümüyle ilgili hazırlıklar yapmaları gerektiği ifade edilmektedir.

 

İlgi (b) yönetmeliğin 87. maddesinde, Bakanlığın ilgili birimlerince hazırlanan plana göre farklı meslekî çalışma programlarının da uygulanabileceği ve meslekî çalışma programının, okul müdürlüğünce yönetici ve öğretmenlere bir hafta önceden duyurulacağı vurgulanmaktadır. Ayrıca, ilgili yönetmeliklerde, yönetici ve öğretmenlerin ders kesiminden sonra yapılan mesleki çalışmanın ikinci haftası ve sonraki günlerinde il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince hazırlanan programa göre belli merkez/merkezlerde alanları ile ilgili meslekî eğitime tabi tutulabileceği, istemeleri hâlinde öğretmenlerin bu eğitimi farklı ü/ilçelerde de alabilecekleri; farklı il/ilçelerdeki çalışmalara katılacak öğretmenlerin katılacakları il/ilçeyi önceden okullarına dilekçe ile bildirmek ve katıldığı mesleki çalışmayı belgelendirmek zorunda oldukları da belirtilmektedir.

 

Bu itibarla, Genel Müdürlüğümüzce önceki yıllarda olduğu gibi, bu sene de temel eğitim ve ortaöğretim kuramlarındaki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Seçmeli Arapça dersi öğretmenleri ile Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokullarında görev yapan bütün branş öğretmenlerine yönelik “Haziran 2016 Dönemi Meslekî Çalışmalar Programı” hazırlanmıştır.

 

Yazımız ekinde yer alan “Haziran 2016 Meslekî Çalışmalar Programı”nın, ilinizde din öğretiminden sorumlu birim tarafından koordine edilerek ivedilikle bütün temel eğitim ve ortaöğretim kurumlan ile Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokullarına duyurulması, çalışmaların belirtilen uygulama esaslarına göre planlanması, uygulanması ve raporlannın hazırlanması hususunda gereğini rica ederim.

Yusuf BÜYÜK

Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı

 

Ek :Haziran 2016 Meslekî Çalışmalar Programı Dağıtım:

Gereği : B Planı Bilgi:

 

- Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

- Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

- Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

- Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Seçmeli Arapça Dersi Öğretmenleri, İmam Hatip Ortaokulu ve Anadolu İmam Hatip Liselerindeki Bütün Branşlardaki Öğretmenler İçin “HAZİRAN 2016 DÖNEMİ MESLEKÎ ÇALIŞMALAR” PROGRAMI

A. MESLEKÎ ÇALIŞMALAR

Genel Müdürlüğümüzce “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği” çerçevesinde Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokullarında görev yapan bütün branş öğretmenleri ile temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan Dîn Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Arapça öğretmenlerini kapsayan “Haziran 2016 Dönemi Meslekî Çalışmaları” planlanmıştır. Amacımız;

1. Eğitimin niteliğini geliştirmek ve derslerin öğretimindeki verimliliği artırmak,

2. Alan bilgisi ve öğretimi konusunda öğretmenlerimizin meslekî gelişimlerine katkı sağlamak,

3. Derslerin işlenişinde uygulanan yöntem ve teknikler, kullanılan öğretim materyalleri ile ölçme değerlendirme kriterlerinde öğretmenlerimizin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmalarını sağlamak,

4. Derslerin işlenişinde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek,

5. Eğitim-öğretimde iyi örneklerin paylaşılmasını sağlamak ve özgün çalışmaları teşvik etmek,

6. Eğitim-öğretim sürecinin sistemli bir şekilde değerlendirmesini yaparak gelecek eğitim öğretim yılı için ön hazırlık çalışmalarına zemin hazırlamaktır.

 

B. MESLEKÎ ÇALIŞMALARIN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

1. Meslekî çalışmalar, 20-30 Haziran 2016 tarihlerinde iki (2) hafta, otuz altı (36) saat olarak planlanmıştır. Çalışma takvimi, Tablo-1, 2 ve 3’te verilmiştir.

2. Haziran 2016 Meslekî Çalışmaları, belirlenen ana temaların okullarda müzakere edilmesi ve değerlendirilmesi üzerinden planlanmıştır.

3. Meslekî çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde uygulanması hususunda il/ilçe millî eğitim müdürlükleri ve okul müdürlükleri sorumludur. Bu konuda gerekli tedbirler alınarak çalışmalar için uygun mekânlar hazırlanacaktır.

4. Meslekî çalışmalar; Tablo-1, 2 ve 3’te belirtilen çalışma takvimine uygun olarak gerçekleştirilecektir.

5. Meslekî çalışmalarda okullarda oluşturulan her bir çalışma grubu için bir (1) oturum başkanı ve bir (1) de raportör belirlenecektir. Oturum başkanı her bir konunun belirtildiği başlık altında müzakere edilmesinden sorumludur. Raportörler ise, yapılan müzakere ve değerlendirmeleri, görüş ve önerileri maddeler halinde belirlenen başlıklar altında kayda geçecektir.

6. Tablo-1, 2 ve 3’ te belirtilen konuların müzakerelerinin yapılacağı oturumlara katılacak öğretmen sayısı, en fazla elli (50)’dir. Bu sayıyı geçen çalışma grupları ikiye bölünür. Bu durumda, aynı konular farklı çalışma gruplarında müzakere edilir. Burada asıl amaç olabildiğince fazla öğretmenimizin görüş belirterek konuların müzakere edilmesidir.

7. Müzakere ve değerlendirme sonuçlarının tamamı okulun adı verilen tek bir dosyada toplanacaktır. Birden fazla çalışma grubunda müzakere edilen konular raportörler tarafından aynı başlıklar korunarak tek bir word dosyasında birleştirilecektir.

8. Okulun adı verilen dosyada, en başa oturum başkanları ve raportörlerin isimleri ile iletişim bilgileri ve görev yaptıkları okullar mutlaka yazılacaktır.

9. Okullardan gelen bu dosyalar ilçe ve il müdürlüklerinde, aşağıda adı verilen üç (3) ayrı dosyada toplanacaktır. Her okuldan gelen müzakere ve değerlendirme metinleri herhangi bir müdahale yapmadan, aynen olduğu gibi korunarak aşağıda belirtilen ve kendi türünde açılan dosyada birleştirilecektir:

a) Anadolu İmam Hatip Liseleri Haziran 2016 Mesleki Çalışma Dosyası

b) imam Hatip Ortaokulları Haziran 2016 Meslekî Çalışma Dosyası

c) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve/veya Seçmeli Arapça Dersi Haziran 2016 Meslekî Çalışma Dosyası

10. Üç ayrı dosyada toplanan müzakere metinleri ait olduğu ilin adı verilen bir klasöre 3 ayrı dosya olarak toplanacak ve elektronik ortamda dogm.egitim@meb.gov.tr adresi üzerinden Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

11. Öğretmenlerimiz tarafından iyi hazırlanan ve başarılı bulunan raporlar. Genel Müdürlüğümüz tarafından eğitim amaçlı olarak yayımlanabilecek veya öğretmenlerimizin istifadesine sunulabilecektir.

12. Nitelikli rapor hazırlayan okullarımızın yönetici ve öğretmen kadrosundan Genel

Müdürlüğümüzce düzenlenen başka çalışmalarda da yararlanılacaktır.

13. Temel Eğitim ve Ortaöğretim kurumlarında görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Arapça öğretmenleri Tablo-3’te bildirilen konuları müzakere ederek raporlarını hazırlayacaklardır. Öğretmenlerimiz bulundukları okuldaki öğretmenler kurulu toplantısını aksatmayacak şekilde belirlenen konuları başka bir gün müzakere edeceklerdir.

14. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Arapça öğretmenleri tabloda belirtilen çalışmayı okullarında yapacaktır. Okulunda tek olan öğretmenler, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin koordinesi ile uygun görülen bir başka okulda bir araya gelerek çalışma yapacaktır. Bu bağlamda en az üç öğretmenin bir araya gelmesi sağlanacaktır.

15. Haziran 2016 Meslekî Çalışma Programı Genel Müdürlüğümüzün web adresinden temin edilebilecektir.

 

 İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.