Öğretmenlerin ders yükü nasıl belirlenmeli?

Öğretmenlerin haftalık okutacağı ders yükü nasıl belirlenmeli?

Öğretmenlerin ders yükü nasıl belirlenmeli?

12.03.1964

tarih ve 11654 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 439 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığına

Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri İle İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık

Ders Saatleri İle Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun ile öğretmenlerin çalışma saatleri

düzenlenmiş ve kanunun açıklaması olan ilgi 16.12.2006

tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici

ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın "Aylık karşılığı ders görevi" başlıklı 5. maddesi ve "Ek ders görevi"

başlıklı 6. maddesi ve diğer maddeler ile girilecek dersler belirlenmiştir.

16.12.2006

tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici

ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın "Aylık karşılığı ders

görevi" başlıklı 5. maddesinde "(1) Kapsama dahil örgün ve

yaygın eğitim kurumlarında görevli;

a) Örgün ve yaygın eğitim

kurumlarının müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları haftada 6 saat,

b) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri

haftada 18 saat,

c) Genel bilgi ve meslek dersleri

öğretmenleri haftada 15 saat,

ç) Atölye ve laboratuvar öğretmenleri

haftada 20 saat,

ders okutmakla yükümlüdürler. Bu

yükümlülük öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlara ise ihtiyaç

halinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle

yerine getirilir." hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümlerde yönetici ve öğretmenlerin

alanlarında alabilecekleri aylık karşılığı ders sayıları ve alanlarında aylık

karşılığı ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde

ve istekleri üzerine alanları dışında da aylık karşılığı ders verilebileceği

belirtilmiştir.

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ek ders görevi"

başlıklı 6. maddesindeki; "(1)

Kapsama dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli olup, aylık karşılığı

ders görevini tamamlayan;

a) Müdür, müdür başyardımcısı ve

müdür yardımcılarına haftada 6 saate,

b) Genel bilgi ve meslek dersleri

öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate,

c) Atölye ve laboratuvar

öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate,

kadar alanlarında, alanlarında ek

ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve

istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilebilir." hükümleri

bulunmaktadır.

Bu hükümlerde yönetici ve öğretmenlerin

alanlarında alabilecekleri ek ders sayıları ve alanlarında ek ders görevi

verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine

alanları dışında da ek ders verilebileceği belirtilmiştir.

Ders

ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "

Kadrosunun bulunduğu okul ve kurum dışında görevlendirilme" başlıklı 20.

maddesindeki; "(1) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın

eğitim kurumları müdürleri; kendi okul ve kurumlarında görevli öğretmenlere

alanlarındaki dersler ile ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlardaki

dersleri dengeli olarak dağıttıktan sonra, aylık karşılığı ders saatini

dolduramayanlar ile dağıtılamayan alan derslerini en geç 15 gün içinde milli

eğitim müdürlüğüne, (büyükşehir belediyesi bulunan merkezlerde il milli eğitim

müdürlüğüne) yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

(2) Milli eğitim

müdürleri; aylık ve zorunlu ek ders görevi saatlerini kendi okul ve kurumunda

dolduramayan öğretmenleri, öncelikle isteklilerden, istekli bulunmaması

durumunda ise hizmet puanı en az olandan başlamak suretiyle görev yerlerinin bulunduğu

veya ikamet ettikleri belediye sınırları (büyükşehirlerde büyükşehir

belediyesi) içinde kalmak kaydıyla öncelikle alanlarında veya ilgili öğretmenin

girebileceği diğer alanlarda öğretmen ihtiyacı bulunan diğer okul ve kurumlarda

görevlendirmek ve bu görevlendirmenin yerine getirilip getirilmediğini izlemek

zorundadır.(3) Aynı belediye

sınırları içinde alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer

alanlarda aylık karşılığı ders ve ek ders görevi saatlerini dolduramayan

öğretmen varken bu dersler 9 uncu maddede sayılanlara verilemez." hükümlerinde

Öğretmenlere alanlarındaki dersler ile ilgili öğretmenin girebileceği diğer

alanlardaki dersleri dengeli olarak dağıtılacağı, aylık ve zorunlu ek ders

görevi saatlerini kendi okul ve kurumunda dolduramayan öğretmenleri, öncelikle

isteklilerden, istekli bulunmaması durumunda ise hizmet puanı en az olandan

başlamak suretiyle öncelikle alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer

alanlarda öğretmen ihtiyacı diğer okul ve kurumlarda görevlendirme yapılacağı

kayıt altına alınmıştır.

Ayrıca;

1- 07.09.2013

Tarihli ve 28758 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Haftalık ders programı" başlıklı 12. maddesindeki; "(1)

Haftalık ders programı, öğretmenler kurulunda görüşülür ve okul müdürünün

onayına bağlı olarak uygulamaya konulur. Bu programda yönetici ve öğretmenlerin

okutacakları derslerin gün ve saatlere göre dağılımı yapılır ve ilgililere

yazılı olarak imza karşılığı duyurulur.

(2) Haftalık ders programı düzenlenirken:

a) Okulların eğitim ortamı, öğretmen durumu, engelli

öğretmenler, engelli çocuğu bulunanlar, süt izni kullananlar, fiziki şartlar ve

pedagojik esaslar göz önünde bulundurulur.

b) Dersler, özelliklerine göre üst üste veya haftanın

belirli günlerine dengeli olarak dağıtılır. Bayrak törenleri dikkate alınarak

beden eğitimi ve müzik derslerinin haftanın ilk ve son iş gününe konulmasına

özen gösterilir.

c) Uygulamalı meslek dersleri, imkanlar ölçüsünde

birbirini izleyecek şekilde planlanır.

ç) Programda teorik ve uygulamalı derslere aynı günde

yer verilmesi durumunda, teorik derslere öğleden önce, uygulamalı derslere ise

öğleden sonraki saatlerde yer verilmesine özen gösterilir." hükümleirinde haftalık ders programı, öğretmenler kurulunda

görüşülürek öğretmenlerin okutacakları derslerin gün

ve saatlere göre dağılımı yapılıp yazılı olarak imza karşılığı duyurulacagıve diğer detaylar yer almaktadır.

07.09.2013

Tarihli ve 28758 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Koordinatör öğretmen

görevlendirilmesi" başlıklı88.

maddesi 2. fıkrası (a) bendinde; "(2) Koordinatör öğretmen

görevlendirilmesinde aşağıdaki esaslar dikkate alınır:a)

Okuldaki teorik ve "uygulamalı meslek

dersleri, ders bütünlüğü dikkate alınarak öğretmenlere dengeli olarak

dağıtıldıktan sonra işletmelerde meslek eğitimi adı altında ders görevi verilir." hükümlerine görede atölye, laboratuvar ve meslek dersleri

öğretmenlerine de okuldaki teorik ve

uygulamalı meslek dersleri, ders bütünlüğü dikkate alınarak öğretmenlere

dengeli olarak dağıtıldıktan sonra işletmelerde meslek eğitimi ders görevi

verilmektedir.

2- 26.07.2014 Tarihli ve 29072 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli

Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin

"Ders yılı süresi ve haftalık ders programı" başlıklı 5. maddesi 2. fıkrasında; "(2) Haftalık ders programı, öğretim yılı başında ve gerekli hallerde

ders yılı içinde okul yönetimince hazırlanır. Bu programda yönetici ve

öğretmenlerin okutacakları derslerin gün ve saatlere göre öğretmenlerin

mazeretleri de dikkate alınarak dengeli olarak dağılımı yapılır ve ilgililere

imza karşılığı duyurulur." hükümlerine göredeöğretmenlerin mazeretleri de dikkate

alınarak dengeli olarak dağılımı yapılarakders görevi verilmektedir.

Bu bağlamda Anayasanın "Kanun önünde eşitlik" başlıklı

10. maddesi 1. fıkrasındaki; "Herkes,

dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri

sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir." hükümleri ile23.07.1965

tarih ve 12056 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 657 Sayılı Devlet Memurları

Kanununun "Amir Durumda Olan Devlet Memurlarının Görev Ve Sorumlulukları" başlıklı

10. maddesi 2. fıkrasındaki; "Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır.

Amirlik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde

kullanır." hükümleri ve özellikle Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin

Kararın " Kadrosunun bulunduğu okul ve

kurum dışında görevlendirilme" başlıklı 20. maddesi 1. fıkrasındaki;öğretmenlere alanlarındaki dersler ile

ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlardaki dersleri dengeli olarak dağıtmak

zorunluluğu bulunmaktadır.

Ahmet KANDEMİR

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2018, 14:05YORUM EKLE
YORUMLAR
sınıfçı
sınıfçı - 8 ay Önce

ilkokullarda haftada 30 saat hem öğretmen hemde çocuk için gerçek bir zulüm

SIRADAKİ HABER

izmit escort

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması