OHAL iadelerinde 15 gün sıkıntısı

OHAL iadelerinde 15 gün sıkıntısı

7075 sayılı Kanunun 10. maddesine göre, hakkında iade kararı alınan memurun,

Devlet Personel Başkanlığınca 15 gün içinde göreve iade edilmesi gerekmektedir.

Ancak Kanunda yer alan 15 gün uygulamasına, idari işleyişte uyulamayabiliyor. İlgili forum başlığı için tıklayınız.

7075 sayılı Kanun ilgili hükmü şu şekildedir:"Madde 10 - (1) Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan

çıkarılan ya da ilişiği kesilenlere ilişkin başvurunun kabulü halinde karar

Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bu şekilde bildirilen personelin atama

teklifleri; statüleri, unvanları ve yürüttükleri görevler itibarıyla başka kurumlarda

görevlendirilmeleri mümkün olmayanlar hariç olmak üzere daha önce istihdam

edildikleri kurumlar dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında eski statülerine

ve unvanlarına uygun kadro ve pozisyonlara Devlet Personel Başkanlığı tarafından

ikamet ettikleri il dikkate alınarak onbeş gün içinde yapılır. Bu fıkra

kapsamında kamu görevine iade edilmesine karar verilenlerden, yöneticilik görevinde

bulunmakta iken kamu görevinden çıkarılmış olanların atamalarında, yöneticilik

görevinden önce bulundukları kadro ve pozisyon unvanları dikkate alınır. Bu

kapsamda yer alan personele ilişkin kadro ve pozisyonlar; atama teklifi gerçekleştirilen

kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgililere ilişkin atama onaylarının alındığı

tarih itibarıyla diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme

gerek kalmaksızın ihdas, tahsis ve vize edilmiş sayılır. İhdas, tahsis ve vize

edilmiş sayılan kadro ve pozisyonlar 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel

Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin ilgili bölümüne

eklenmiş sayılır. Yükseköğretim kurumlarında kamu görevinden çıkarılan öğretim

elemanlarına ilişkin kamu görevine iade kararı alınması halinde karar, Yükseköğretim

Kurulu Başkanlığına bildirilir. Bunların atama teklifleri; Ankara, İstanbul,

İzmir illeri dışında ve 2006 yılından sonra kurulan yükseköğretim kurumlarına

öncelik verilmek kaydıyla, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kamu görevinden

çıkarıldığı yükseköğretim kurumu haricinde tespit edilecek yükseköğretim kurumlarından

birine önceki kadro unvanlarına uygun olarak onbeş gün içinde yapılır. Bu fıkra

kapsamında yükseköğretim kurumlarına ataması yapılanların kadroları, başka birişleme gerek kalmaksızın atama işleminin tamamlandığı tarih itibarıyla ihdas

edilerek 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının

Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin ilgili yükseköğretim

kurumlarına ait bölümlerine eklenmiş sayılır.

(2) Kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvurunun kabulü halinde ilgili

kanun hükmünde kararname hükümleri, söz konusu kurum ve kuruluş bakımından tüm

hüküm ve sonuçlarıyla birlikte söz konusu kanun hükmünde kararnamenin yayımı

tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. Buna ilişkin işlemler

ilgisine göre İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı veya Vakıflar

Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

(3) Komisyonun karara bağladığı dosyaya ilişkin olarak Komisyonda bulunan tüm

evrak, birinci fıkra kapsamına giren dosyalarda ilgilinin son görev yaptığı

kurum veya kuruluşa, ikinci fıkra kapsamına giren dosyalarda ilgili kurum

veya kuruluşa, diğer dosyalarda ise ek 1 inci maddeye göre husumetin yöneltileceği

kurum veya kuruluşa devredilir."

DEĞERLENDİRME

Kanundaki hükmü gereğince, OHAL Komisyonunun erdiği karar sonrasında, ilgili

kişiyi bir kamu kurumuna atama yetkisi Devlet Personel Başkanlığındadır. Yine

kanun hükmüne göre, iade kararının tebliğinden itibaren 15 gün içinde atama

teklifinin yapılması gerekmektedir.

Ancak, KHK ile yapılan iadelerde aynı kuruma iade yapılmakta iken, OHAL Komisyonunun

verdiği iade kararlarında, her unvan için olmasa da, başka kuruma iade yapılması

mümkün olabilmektedir. Bu da sorunlara neden olmaktadır.

Memurlar.net whatsapp hattına gelen bildirimlere göre, kurumca kendisine tebligat

yapılmış olmasına rağmen, 1 aydır atama bekleyen personel bulunmaktadır.

Yaşanan sorunun çözülebilmesi için, iade kararı alan memura eski kurumunda

çalışmak isteyip istemediği sorulmalıdır. Eski kurumunda çalışmak isteyen, direkt

olara eski kurumuna atanmalıdır. Bu haliyle, en az KHK ile iade kararı alanlar

kadar masum ve temiz olanlar, başka bir kuruma atanmakla bir kez daha mağdur

edilmiş olacaktır.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2018, 08:37YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması