657 sayılı Kanunun 71. maddesi hükmü kime uygulanır?

657 sayılı Kanunun 71. maddesi hükmü kime uygulanır?
21 Mart 2016 Pazartesi 09:11

Açılan davada, idare mahkemesi, 657 sayılı Kanunun 71. maddesinde yer alan hükmün sadece 657'nin diğer hizmet sınıflarında çalışanları kapsadığını, 657'e tabi olmayanları kapsamadığını belirterek işlemin iptaline karar vermiştir.

657'nin 71. maddesi hükmü şu şekildedir:

"Madde 71 - ...Eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir derece ve kademeden başlamış olup da sınıf değiştirenlerin yeni görevlerindeki ilk ilerleme süreleri eski sınıflarında kazandıkları derece ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatılır ve bu süre tamamlanıncaya kadar kendilerine sınıf değiştirmeleri sırasında bulundukları derecede kademe ilerlemesi verilmez."

Danıştay yaptığı değerlendirmede bu hükme ilave olarak 657 sayılı Kanunun 74. maddesinin son fıkrasında yer alan "13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı  Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasındaki  nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır. Aynı kanunun 4 üncü maddesi kapsamına  giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden,  hizmete giriş dereceleri 36 ncı madde ile tespit edilen giriş derecelerinin  üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine  yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilave  edilir." hükmüne atıfla, DPB işleminde hata olmadığını belirtmiştir.

Bu karara göre, diğer personele kanunlarına tabi olup da 657'e tabi bir göreve atananların, fazladan aldıkları derece ve kadame kadar bekletilmelerinde bir yanlışlık bulunmamaktadır.

İŞTE DANIŞTAY KARARI

T.C.

DANIŞTAY

İkinci Daire

Esas No : 2012/10130

Karar No : 2015/5800

Özeti: 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'na tabi uzman çavuş olarak görev

yapmakta iken bu görevinden ayrıldıktan sonra açıktan şoför kadrosuna atanan

davacının, 657 sayılı Kanun'un 71. maddesi uyarınca fazladan kazanılan derece

ve kademeye tekabül eden süre kadar bekletilmesi işleminde hukuka aykırılık

bulunmadığı hakkında.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı)-.Devlet Personel Başkanlığı KarşıTaraf : ...

İsteğin Özeti : Ankara 11. İdare Mahkemesi'nce verilen

12.04.2012 günlü, E:2011/1242, K:2012/554 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Hürriyet Şahin

Düşüncesi : Mahkeme kararının bozulması gerektiği

düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay ikinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

Dava, Türk Silahlı Kuvvetlerinde uzman çavuş olarak görev yapmakta iken kendi

isteğiyle sözleşmesini feshedip görevinden ayrıldıktan sonra Başbakanlık

Devlet Personel Başkanlığında 5. derecenin 3. kademesindeki şoför

kadrosuna açıktan atanan davacının, halen bulunduğu derecede, fazladan kazanılan

derece ve kademeye tekabül eden süre kadar bekletilmesi, kademe ve derece ilerlemesi

yapılmaması yolunda tesis edilen işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Ankara 11. İdare Mahkemesi'nin 12.04.2012 günlü, E:2011/1242, K:2012/554 sayılı

kararıyla; davalı idarece 657 sayılı Yasa'nın 71. maddesinin son fıkrası

hükmü uyarınca dava konusu işlem tesis edilmiş ise de, bu hükmün ancak,

657 sayılı yasaya tabi olarak sayılan sınıflardan birinde göreve başlayan ve

sonra başka bir sınıfa geçerek memuriyete devam eden kişilerin terfii durumlarım

saptamakta olduğu; davacının ise daha önce 657 sayılı Yasaya tabi olmayıp, uzman

erbaş olarak 01.02.2008 tarihine kadar görev yaptıktan sonra bu tarihte görevden

ayrıldığı ve 657 sayılı Yasaya tabi olan davalı kuruma 07.07.2008 tarihinde

açıktan atandığı, bu nedenle sınıflar arası değişiklikten söz edilemeyeceği,

kademe ilerlemesi yaptırılmaması yolunda amlan 71. maddenin son fıkrası hükmünün

davacıya uygulanmasına olanak bulunmadığı gibi, 3269 sayılı Kanun'un 5/b maddesinin

"uzman erbaşlıkta geçen hizmet süreleri 02.02.2005 tarihli ve 5289 sayılı Kanun

hükümleri dikkate alınmak suretiyle, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri

tavam aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde

değerlendirilir" hükmü karşısında da davacının 5. derecenin 3. kademesinde fazladan

kazanılan derece ve kademeye tekabül eden süre kadar bekletilmesi yönünde tesis

edilen işlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlem iptal

edilmiştir.

Davalı idare, Mahkeme kararının hukuka aykırı olduğunu öne sürmekte ve temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 71. maddesinin son fıkrasında; "Eski

sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir derece

ve kademeden başlamış olup da sımf değiştirenlerin yeni görevlerindeki ilk ilerleme

süreleri eski sınıflarında kazandıkları derece ve kademelere tekabül eden süre

kadar uzatılır ve bu süre tamamlamncaya kadar kendilerine sınıf değiştirmeleri

sırasında bulundukları derecede kademe ilerlemesi verilmez." hükmü yer almış;

Aynı Kanunu'nun 74. maddesinin son fıkrasında ise, 13.12.1960 tarihli ve 160

sayılı Kanun'un 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı

Kanun'a tabi olmayan personelden, hizmete giriş dereceleri 36'ncı madde ile

tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların, ilk ilerleme ve yükselmeleri

için kanuni bekleme sürelerine, bu dereceler arasındaki sürelere tekabül eden

süre kadar ilave edileceği hükme bağlanmışür. Buna göre memuriyette iken sınıf

değiştirenlerin ya da 657 sayılı Yasa kapsamındaki bir göreve, başka kanunlara

tabi bir görevden atananların, 657 sayılı Yasanın 36. maddesinde belirlenen

giriş derecesinden daha yüksek bir dereceyle göreve başlamış olmaları halinde,

iki giriş derecesi arasındaki farka tekabül eden süre kadar terfisinin bekletilmesi

gereklidir.

Dosyanın incelenmesinden, 01.02.1994 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinde uzman çavuş olarak göreve başlayan ve 01.02.2008 tarihinde kendi isteğiyle sözleşmesini feshedip görevinden ayrıldıktan sonra 07.07.2008 tarihinde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığında bulunan 5. derecenin 3. kademesindeki şoför kadrosuna açıktan atanan davacının, bulunduğu derece ve kademede bekletilerek ilerleme yapılmaması üzerine 02.03.2011 tarihli dilekçe ile intibakının yapılması yolundaki başvurusunun, 657 sayılı Kanun'un 36. maddesinde öğrenim durumu itibariyle tespit edilen giriş derece ve kademenin üzerinde bir dereçe ve kademe ile uzman erbaşlık görevine başlatılmış olması nedeniyle daha sonra atanmış olduğu şoför kadrosundaki ilerleme süresinin, fazladan kazanılan derece ve kademeye tekabül eden süre kadar bekletilmesi gerektiği gerekçesiyle 08.04.2011 gün ve 4821 sayılı işlemle reddedilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda; 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'na tabi olarak uzman çavuşluk görevine,

657 sayılı Kanunun 36. maddesinde öğrenim durumuna göre belirlenen başlangıç

derecesinden, daha üst derece ve kademeden başlamış olan davacının, görevini

sürdürdüğü kurumdaki emsallerine göre daha üst bir derece ve kademede bulunması

nedeniyle, yukarıda yer verilen düzenlemelerin amacı göz önüne alındığında,

hakkaniyet ve eşitlik ilkelerinin gereği olarak bulunduğu derecede, fazladan

kazanılan derece ve kademeye tekabül eden süre kadar bekletilmesine ilişkin

dava konusu işlemde hukuka aykırılık, bu işlemin iptali yolundaki İdare

Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile Ankara 11. İdare Mahkemesi'nce verilen 12.04.2012 günlü, E:2011/1242, K:2012/554 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun temyize konu kararın verildiği tarih itibariyle yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanunla değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, tebliğ tarihini izleyen on beş gün içinde Danıştay'a kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 26.05.2015 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

AZLIK OYU

İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuka ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından, anılan kararın onanması gerektiği görüşüyle çoğunluk kararma katılmıyorum.


Etiketler; #

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.