667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Tam Metni

Resmi Gazete yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameyle, 35 sağlık kurumu, bin 43 özel öğretim kurumu, bin 229 vakıf ve dernek, 19 sendika ve 15 vakıf yükseköğretim kurumu kapatıldı.

667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Tam Metni
23 Temmuz 2016 Cumartesi 15:36

Resmi Gazete yayımlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameyle, 35 sağlık kurum ve kuruluşu, bin 43 özel öğretim kurum ve kuruluşuyla özel öğrenci yurdu ve pansiyonu, bin 229 vakıf ve dernek, 19 sendika, federasyon ve konfederasyonla 15 vakıf yükseköğretim kurumu kapatıldı.

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA ALINAN TEDBİRLERE İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

 

Karar Sayısı: KHK/667

Olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması; Anayasanın 121 inci maddesi

ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine

göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nca 22/7/2016

tarihinde kararlaştırılmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, 20/7/2016

tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen

olağanüstü hal kapsamında, darbe teşebbüsü ve terörle mücadele çerçevesinde

alınması zaruri olan tedbirler ile bunlara ilişkin usul ve esasları

belirlemektir.

İKİNCİ BÖLÜM

Olağanüstü Halin Uygulanmasına İlişkin Tedbirler

Kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin tedbirler

MADDE 2 - (1) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı

Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen;

a) Ekli (I) sayılı listede yer alan özel sağlık kurum ve kuruluşları,

b) Ekli (II) sayılı listede yer alan özel öğretim kurum ve kuruluşları ile

özel öğrenci yurtları ve pansiyonları,

c) Ekli (III) sayılı listede yer alan vakıf ve dernekler ile bunların iktisadi

işletmeleri,

ç) Ekli (IV) sayılı listede yer alan vakıf yükseköğretim kurumları,

d) Ekli (V) sayılı listede yer alan sendika, federasyon ve konfederasyonlar,

kapatılmıştır.

(2) Kapatılan vakıfların her türlü taşınır ve taşınmazları ile her türlü mal

varlığı, alacak ve hakları, belge ve evrakı Vakıflar Genel Müdürlüğüne bedelsiz

olarak devredilmiş sayılır. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının sağlık

uygulama ve araştırma merkezleri ve kapatılan diğer kurum ve kuruluşlara ait

olan taşınırlar ile her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak

Hazineye bedelsiz olarak devredilmiş sayılır, bunlara ait taşınmazlar tapuda

resen Hazine adına, her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tescil

edilir. Birinci fıkrada sayılanların her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde

Hazineden bir hak ve talepte bulunulamaz. Devire ilişkin işlemler ilgili tüm

kurumlardan gerekli yardımı almak suretiyle ilgisine göre Maliye Bakanlığı veya

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

(3) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara

ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı belirlenen

ve ekli listelerde yer almayan özel ve vakıf sağlık kurum ve kuruluşları, özel

öğretim kurum ve kuruluşları ile özel öğrenci yurtları ve pansiyonları, vakıflar,

dernekler, vakıf yükseköğretim kurumları, sendikalar, federasyonlar ve konfederasyonlar,

ilgili bakanlıklarda bakan tarafından oluşturulacak komisyonun teklifi üzerine

bakan onayı ile kapatılır. Bu fıkra kapsamında kapatılan kurum ve kuruluşlar

hakkında da ikinci fıkra hükümleri uygulanır.

(4) Kapatılan yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler, Yükseköğretim

Kurulu tarafından Devlet üniversitelerine veya vakıf üniversitelerine yerleştirilir.

Bu şekilde yerleştirilen öğrenciler, mezun oluncaya kadar vakıf yükseköğretim

kurumlarına ödemeleri gereken ücretleri ilgili üniversiteye ödemeye devam ederler.

Bu fıkranın uygulanması ile ilgili olarak usul ve esasları belirlemeye, uygulamayı

yönlendirmeye, her türlü tedbiri almaya ve ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye

Yükseköğretim Kurulu görevli ve yetkilidir.

Yargı mensupları ile bu meslekten sayılanlara ilişkin tedbirler

MADDE 3 - (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli

güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara

üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen

Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun salt çoğunluğunca;

Yargıtay daire başkanı ve üyeleri hakkında Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca;

Danıştay daire başkanı ve üyeleri hakkında Danıştay Başkanlık Kurulunca; hakim

ve savcılar hakkında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunca ve Sayıştay

meslek mensupları hakkında Sayıştay Başkanının başkanlığında, başkan yardımcıları

ile Sayıştay Başkanı tarafından belirlenecek bir daire başkanı ve bir üyeden

oluşan komisyonca meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına

karar verilir. Görevlerine son verilenlerin silah ruhsatları ve hususi damgalı

pasaportları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya

vakıf lojmanlarından onbeş gün içinde tahliye edilir.

(2) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte adli ve idari

yargı hakim ve savcı adayı olarak görev yapanlar, adaylıkta geçirdikleri

süreye bakılmaksızın Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hakimler ve

Savcılar Yüksek Kurulunca mesleğe kabul edilmeleri halinde, hakimlik ve savcılık

mesleğine atanabilirler.

Kamu görevlilerine ilişkin tedbirler

MADDE 4 - (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin

milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya

gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen;

a) 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel

Kanununa tabi personel, ilgili Kuvvet Komutanının teklifi, Genelkurmay

Başkanının inhası, Milli Savunma Bakanının onayı ile kamu görevinden çıkarılır,

b) 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri

Kanununa tabi personel Jandarma Genel Komutanının teklifi, İçişleri Bakanının

onayı ile kamu görevinden çıkarılır,

c) 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununa

tabi personel Sahil Güvenlik Komutanının teklifi ve İçişleri Bakanının onayı

ile kamu görevinden çıkarılır,

ç) Milli Savunma Bakanına bağlı personel Milli Savunma Bakanının onayı

ile kamu görevinden çıkarılır,

d) 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa

tabi personel, Yükseköğretim Kurulu Başkanının teklifi üzerine Yükseköğretim

Kurulunun kararıyla kamu görevinden çıkarılır,

e) Mahalli idareler personeli, valinin başkanlığında toplanan ve vali

tarafından belirlenen kurulun teklifi üzerine İçişleri Bakanının onayıyla

kamu görevinden çıkarılır,

f) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu Kanun

Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinde belirtilenler hariç diğer

mevzuata tabi her türlü kadro, pozisyon ve statüde (işçi dahil) istihdam edilen

personel, ilgili kurum veya kuruluşun en üst yöneticisi başkanlığında bağlı,

ilgili veya ilişkili bakan tarafından oluşturulan kurulun teklifi üzerine ilgisine

göre ilgili bakan onayıyla kamu görevinden çıkarılır,

g) Bir bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili olmayan diğer kurumlarda her türlü

kadro, pozisyon ve statüde (işçi dahil) istihdam edilen personel, birim amirinin

teklifi üzerine atamaya yetkili amirin onayıyla kamu görevinden çıkarılır.

(2) Birinci fıkra uyarıca görevine son verilenler bir daha kamu hizmetinde

istihdam edilemez, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler;

görevinden çıkarılanların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul,

komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri

de sona ermiş sayılır. Bu fıkrada sayılan görevleri yürütmekle birlikte kamu

görevlisi sıfatını taşımayanlar hakkında da bu fıkra hükümleri uygulanır.

(3) Bu maddeye göre görevlerine son verilenlerin silah ruhsatları ve pilot

lisansları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf

lojmanlarından onbeş gün içinde tahliye edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin

kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar.

(4) Bu madde kapsamında kamu görevi sona erdirilen personele ait kadro ve pozisyonlara,

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve diğer mevzuattaki kısıtlamalara tabi olmaksızın

Bakanlar Kurulunca belirlenecek sayıda kadro ve pozisyon için atama yapılabilir.

Yürütülen soruşturmalarda alınacak tedbirler

MADDE 5 - (1) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum

veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı

nedeniyle haklarında idari işlem tesis edilenler ile aynı gerekçeyle

haklarında suç soruşturması veya kovuşturması yürütülenler, işlemi yapan kurum

ve kuruluşlarca ilgili pasaport birimine derhal bildirilir. Bu bildirim

üzerine ilgili pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilir.

Soruşturma ve kovuşturma işlemleri

MADDE 6 - (1) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci

Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan

suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren

suçlar ve toplu işlenen suçlar bakımından, olağanüstü halin devamı süresince;

a) Gözaltı süresi, şüphelinin yakalama yerine en yakın hakim veya mahkemeye

gönderilmesi için zorunlu süre hariç, yakalama anından itibaren otuz günü geçemez.

b) Yakalanan asker kişiler adli kolluk görevlilerine teslim edilir.

c) Yürütülen soruşturmalar kapsamında görev ve unvan ayrımı yapılmaksızın kamu

görevlileri de dahil olmak üzere bütün şüpheli, mağdur ve tanık ifadeleri adli

kolluk görevlileri tarafından da alınabilir.

ç) Asker kişiler hakkında verilen tutuklama kararları, 13/12/2004 tarihli ve

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 111 inci

maddesinde belirtilen ceza infaz kurumlarında yerine getirilir.

d) Tutuklu olanların avukatları ile görüşmelerinde, toplumun ve ceza infaz

kurumunun güvenliğinin tehlikeye düşürülmesi, terör örgütü veya diğer suç örgütlerinin

yönlendirilmesi, bunlara emir ve talimat verilmesi veya yorumlarıyla gizli,

açık ya da şifreli mesajlar iletilmesi ihtimalinin varlığı halinde, Cumhuriyet

savcısının kararıyla, görüşmeler teknik cihazla sesli veya görüntülü olarak

kaydedilebilir, tutuklu ile avukatın yaptığı görüşmeleri izlemek amacıyla görevli

hazır bulundurulabilir, tutuklunun avukatına veya avukatın tutukluya verdiği

belge veya belge örnekleri, dosyalar ve aralarındaki konuşmalara ilişkin tuttukları

kayıtlara elkonulabilir veya görüşmelerin gün ve saatleri sınırlandırılabilir.

Tutuklunun yaptığı görüşmenin, belirtilen amaçla yapıldığının anlaşılması halinde,

görüşmeye derhal son verilerek, bu husus gerekçesiyle birlikte tutanağa bağlanır.

Görüşme başlamadan önce, taraflar bu hususta uyarılır. Tutuklu hakkında, tutanak

tutulması halinde, Cumhuriyet savcısının istemiyle tutuklunun avukatlarıyla

görüşmesi sulh ceza hakimliğince yasaklanabilir. Yasaklama kararı, tutuklu ile

yeni bir avukat görevlendirilmesi için derhal ilgili baro başkanlığına bildirilir.

Baro tarafından bildirilen avukatın değiştirilmesi Cumhuriyet savcısı tarafından

istenebilir. Görevlendirilen avukata, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza

Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesine

göre ücret ödenir.

e) Tutuklu olanlar, belgelendirilmesi koşuluyla sadece eşi, ikinci dereceye

kadar kan ve birinci derece kayın hısımları ile vasisi veya kayyımı tarafından

ziyaret edilebilir. Adalet Bakanlığı ile Cumhuriyet başsavcılığının yetkileri

saklıdır. Tutuklular telefonla haberleşme hakkından ancak onbeş günde bir ve

bu bentte sayılan kişilerle sınırlı olarak on dakikayı geçmemek üzere faydalanabilirler.

f) Tutuklu olanların bulunduğu ceza infaz kurumlarında görev yapan kamu görevlileri

tarafından düzenlenen tutanaklara, ilgili görevlinin açık kimliği yerine sadece

sicil numarası yazılır. Kurum görevlilerinin ifadesine başvurulması gerektiği

hallerde çıkarılan davetiye veya çağrı kağıdı görevlinin işyeri adresine tebliğ

edilir. Bu kişilere ait ifade ve duruşma tutanaklarında işyeri adresi gösterilir.

g) Yürütülen soruşturmalarda, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi

Kanununun 149 uncu maddesine göre seçilen veya aynı Kanunun 150 nci maddesine

göre görevlendirilen müdafi, hakkında bu maddede sayılan suçlar nedeniyle soruşturma

ya da kovuşturma bulunması halinde müdafilik görevini üstlenmekten yasaklanabilir.

Cumhuriyet savcısının yasaklamaya ilişkin talebi hakkında, sulh ceza hakimliği

tarafından gecikmeksizin karar verilir. Yasaklama kararı, şüpheliye ve yeni

bir müdafi görevlendirilmesi için ilgili baro başkanlığına derhal bildirilir.

ğ) Yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda, ifade alma ve sorgu sırasında veya

duruşmada en çok üç avukat hazır bulunabilir.

h) Ceza mahkemelerinde duruşmanın başlamasından önce iddianame veya iddianame

yerine geçen belge okunur ya da özetlenerek anlatılır.

ı) Tutukluluğun incelenmesi, tutukluluğa itiraz ve tahliye talepleri dosya

üzerinden karara bağlanabilir.

i) Hakim veya mahkemenin uygun gördüğü durumlarda, aynı anda görüntülü ve sesli

iletişim tekniğinin kullanılması suretiyle şüpheli veya sanığın sorgusu yapılabilir

veya duruşmalara katılmasına karar verilebilir.

Vazife malulü aylığı bağlanması ve diğer haklar

MADDE 7 - (1) 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve

terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını

kaybeden veya malul olan sivillere 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21

inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamında bağlanacak aylıklarının

hesabında aynı fıkranın (h) bendi hükümleri esas alınır ve kendileri ile hak

sahipleri, söz konusu (h) bendi kapsamında bulunanlara ilgili mevzuatında sağlanan

diğer haklardan aynı şekilde yararlandırılır. Ancak, dul ve yetimlerine bağlanacak

aylığın toplam tutarı, malulün ya da ölenin kendisine bağlanacak aylıktan az

olamaz. Ayrıca, bunlar ile bu eylemler sebebiyle yaralananlar hakkında 3/11/1980

tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun nakdi

tazminat hükümleri uygulanır. Bu şekilde bağlanacak aylıklarda, genel sağlık

sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin borç olmama şartı aranmaz.

(2) Birinci fıkra kapsamına giren ve 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye

Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu kapsamında emeklilik ikramiyesine müstahak

olanların emeklilik ikramiyeleri, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge

dahil) 115 katından az olmamak üzere, 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin

birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri esas alınarak ödenir. Birinci fıkra kapsamına

girmekle birlikte emeklilik ikramiyesine müstahak olmayan sivillerden yaşamak

için gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç

olacak derecede malul olanların kendileri ile ölenlerin kanuni mirasçılarına

en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 170 katı, diğer malullere

ise en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 115 katı tutarında

ek tazminat, nakdi tazminata ilişkin esas ve usuller çerçevesinde ilgili kurumlar

tarafından ödenir.

İrtifak ve intifa hakları ile kira sözleşmelerinin iptali

MADDE 8 - (1) Mülkiyeti 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali

Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri

ile özel bütçe kapsamındaki idarelere, düzenleyici ve denetleyici kurumlara,

sosyal güvenlik kurumlarına, mahalli idarelerle bu idareler tarafından kurulan

birlik ve işletmelere, özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul

ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları, müessese

ve işletmeleri ile sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklara

ve vakıflara ait olan her türlü taşınmazın yararlanıcıları ile kiracılarının,

milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara

ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatının değerlendirilmesi

halinde irtifak ve intifa hakları ile kira sözleşmeleri ilgili kurum ve kuruluş

tarafından resen iptal edilir.

Sorumluluk

MADDE 9 - (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamında karar alan ve görevleri

yerine getiren kişilerin bu görevleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai

sorumluluğu doğmaz.

Yürürlüğün durdurulması

MADDE 10 - (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamında alınan kararlar

ve yapılan işlemler nedeniyle açılan davalarda yürütmenin durdurulmasına karar

verilemez.

Yürürlük

MADDE 11 - (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe

girer.

Yürütme

MADDE 12 - (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu

yürütür.

Listeler için TIKLAYINIZ


Etiketler; #

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.