Atatürk'e Hakaretten Eğitim-Bir-Sen'e Suç Duyurusu

TÜRK EĞİTİM-SEN: ATATÜRK’E HAKARET EDEN SENDİKACIYA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK

Atatürk'e Hakaretten Eğitim-Bir-Sen'e Suç Duyurusu
Eğitim Bir-Sen (EBS) Genel Başkan Yardımcısı Atilla OLÇUM adlı şahıs, Burdur ilinde katıldığı bir toplantıda, “Yaklaşık 100 yıl boyunca bu ülkenin özellikle de eğitim alanında sirayet etmiş Kemalist ruhu, Kemalist ideolojiyi müfredatımızdan ciddi bir şekilde arındırıp medeniyet değerlerini içselleştirmiş bir müfredatı bu ülkenin en büyük sivil toplum teşkilatı olarak ortaya koymamız gerekiyor. Bakanlık ve siyaset üzerinde ciddi bir baskı unsuru olarak da bunu takip edip üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor ve inşallah içimize yolculuk konusunda da ulaşabileceğimiz bütün alanlara ulaşıp bu mücadeleyi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullanarak alenen suç işlemiştir. Bu ülkede hiç kimsenin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün manevi şahsını, Türk Milletinin milli ve manevi değerlerini karşısına alarak hakaret etmeye ya da küçük düşürmeyi amaçlayan beyanatlarda bulunmaya hakkı yoktur. Türk Eğitim Sen (TES) olarak, bu şahıs hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunarak suç teşkil eden eyleminden dolayı cezalandırılmasını talep ettik.

ANKARA NÖBETÇİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

MÜŞTEKİ :
Türk Eğitim Sen (TES)

(Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

VEKİLİ : Av. Dilek ATAK

Talatpaşa Bulvarı No:160 Kat:6 Cebeci Çankaya/ANKARA

ŞÜPHELİ :Atilla OLÇUM
Eğitim Bir-Sen (EBS) Genel Başkan Yardımcısı

Oğuzlar Mahallesi Av. Özdemir Özok Sokak No:5A

Balgat/ANKARA

SUÇ KONUSU : Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret, 5816 sayılı Kanun’a muhalefet, Kanunlara uymamaya tahrik, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama

SUÇ TARİHİ : 26 Mart 2016

AÇIKLAMALAR :

Şüpheli Atilla OLÇUM, Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı
Eğitim Bir-Sen (EBS) (Eğitimciler Birliği Sendikası)’nda Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Sendikasının 26.03.2016 tarihinde Burdur Öğretmenevi’nde gerçekleştirdiği Burdur il divan toplantısında, “Yaklaşık 100 yıl boyunca bu ülkenin özellikle de eğitim alanında sirayet etmiş Kemalist ruhu, Kemalist ideolojiyi müfredatımızdan ciddi bir şekilde arındırıp medeniyet değerlerini içselleştirmiş bir müfredatı bu ülkenin en büyük sivil toplum teşkilatı olarak ortaya koymamız gerekiyor. Bakanlık ve siyaset üzerinde ciddi bir baskı unsuru olarak da bunu takip edip üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor ve inşallah içimize yolculuk konusunda da ulaşabileceğimiz bütün alanlara ulaşıp bu mücadeleyi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullanarak suç işlemiş, bu ifadeler ulusal ve yerel basın yayın organlarında da yer almıştır. Bazı haberlerden örnekler ektedir.

Şüpheli, kullandığı ifadelerde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ü ve manevi şahsını, Anayasa’da yer alan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temelini oluşturan kuruluş ilkelerini açıkça hedef almakta, Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk İlke ve İnkılâplarının Türk Milli Eğitim müfredatından çıkarılmasını amaçlamakla, halkı Anayasa ve kanunlara uymamaya açıkça tahrik ve teşvik etmekte, bunun yerine sözde “..medeniyet değerlerini içselleştirmiş bir müfredatı..” hedeflediğini belirterek ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temelinde yer alan Atatürk İlke ve İnkılâplarının “medeniyet dışı” olduğunu açıkça ima ederek, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılamakta, Türk Milletinin milli ve manevi değerlerini alenen karşısına alarak hakaret etmektedir.

T.C. ANAYASASI’nın Başlangıç kısmında; “Türk Vatanı ve Milletinin ebedî varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü belirleyen bu Anayasa, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Atatürk’ün belirlediği milliyetçilik anlayışı ve O’nun inkılâp ve ilkeleri doğrultusunda;… Hiçbir faaliyetin Türk millî menfaatlerinin, Türk varlığının, Devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihî ve manevî değerlerinin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılâpları ve medeniyetçiliğinin karşısında korunma göremeyeceği ve lâiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din duygularının, Devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılamayacağı; fikir, inanç ve kararıyla anlaşılmak, sözüne ve ruhuna bu yönde saygı ve mutlak sadakatle yorumlanıp uygulanmak üzere, Türk Milleti tarafından, demokrasiye âşık Türk evlatlarının vatan ve millet sevgisine emanet ve tevdi olunur.”

“Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi” başlıklı 42. Maddesinin 3. Fıkrasında; “Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz.”

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun;

“Türk Milli Eğitiminin Amaçları” başlıklı 1. Bölümünün; “Genel amaçlar” başlıklı; Madde 2 – “Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini, 1. (Değişik: 16/6/1983 - 2842/1 md.) Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;”

“Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri” başlıklı 2. Bölümünün; “Atatürk İnkılap ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği” başlıklı: Madde 10 – (Değişik: 16/6/1983 - 2842/2 md.) (1) Eğitim sistemimizin her derece ve türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk inkılap ve ilkeleri ve Anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği temel olarak alınır. Milli ahlak ve milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine ve öğretilmesine önem verilir. (2) Milli birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak Türk dilinin, eğitimin her kademesinde, özellikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine önem verilir; çağdaş eğitim ve bilim dili halinde zenginleşmesine çalışılır ve bu maksatla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile işbirliği yapılarak Mili Eğitim Bakanlığınca gereken tedbirler alınır.” denilmiştir.

5816 SAYILI ATATÜRK ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR HAKKINDA KANUN;

Madde 1 – “Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk'ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir.

Yukarıdaki fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi cezalandırılır.

Madde 2 – Birinci maddede yazılı suçlar; iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak veya umumi veya umuma açık mahallerde yahut basın vasıtasiyle işlenirse hükmolunacak ceza yarı nispetinde artırılır.Birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlar zor kullanılarak işlenir veya bu suretle işlenmesine teşebbüs olunursa verilecek ceza bir misli artırılır.

Madde 3 – Bu kanunda yazılı suçlardan dolayı Cumhuriyet savcılıklarınca re'sen takibat yapılır.” şeklindedir.

TÜRK CEZA KANUNU’NUN;

“Kanunlara uymamaya tahrik” başlıklı;

Madde 217- (1) Halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik eden kişi, tahrikin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

“Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama (1)” başlıklı;

Madde 301- (Değişik: 30/4/2008-5759/1 md.)

(1) Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Devletin askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

(3) Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.

(4) Bu suçtan dolayı soruşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır.”

“Anayasayı ihlal” başlıklı;

Madde 309- (1) Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs edenler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılırlar.

(2) Bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur.

(3) Bu maddede tanımlanan suçların işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Diğer yandan;

DANIŞTAY 8. DAİRESİNİN 2010/4617 E., 2014/8686 K. SAYILI VE 13.11.2014 TARİHLİ KARARINDA DA İFADE EDİLDİĞİ ÜZERE;

“..Anayasamızın başlangıç kısmında ve 1739 sayılı Kanunda belirtilen amaçlar doğrultusunda, Türk Devletini ve Milletini ebediyete kadar yaşatacak, çağdaş uygarlığın ve medeniyetin ortağı ve öncüsü yapacak, Türk Milletinin bütün fertlerinin, Atatürk İnkılap ve İlkelerine bağlı olarak yetiştirilmesi milli eğitim sistemimizin temel amacıdır..”

Şüpheli, yöneticisi olduğu sendikanın ülkenin en büyük sivil toplum teşkilatı olduğunu iddia ederek, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluş ideolojisine ve temelinde yer alan ilkelere, milli eğitimin temel amaçlarına adeta savaş açtıklarını, başta eğitim olmak üzere her alanda bu ilkeleri ortadan kaldırmayı kendilerine misyon edindiklerini açıkça ifade ederek yukarıda yer alan suçları işlemiş, Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün manevi şahsiyetine, Türk Milletinin şanlı tarihine, milli ve manevi değerlerine hakaret etme cüretkarlığını göstermiştir. Bu sebeple cezalandırılması gerekmektedir.

HUKUKİ SEBEPLER : TCK, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun vs ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER : Suça ilişkin basında yer alan haber çıktıları, Danıştay kararı vs yasal deliller

SONUÇ VE TALEP :Yukarıda arz ve izah ettiğimiz ve soruşturma sırasında elde edilecek sebeplerle; şüphelinin suç teşkil eden eylemi nedeniyle hakkında soruşturma başlatılmasını ve cezalandırılmasını saygılarımla arz ederim.

MÜŞTEKİ (TÜRK EĞİTİM SEN) VEKİLİ

AV. DİLEK ATAKYORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması