Bayan memur hakkında uygunsuz konuşan memur ne ceza alır?

Bayan memur hakkında uygunsuz konuşan memur ne ceza alır?

Bir bayan memur hakkında, ahlaki zaafları olduğu şeklinde konuşmalar yapılması

halinde, buna ne ceza verileceği 657 sayılı kanununda net olarak belirtilmemiştir.

Bu tür durumlarda, 657 sayılı Kanunun 125. maddesinde yer alan torba maddeler

uygulanmaktadır.

Örneğin, 125. maddede,

"ı) Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak

nitelikte davranışlarda bulunmak"

fiiline aylıktan kesme cezası uygulanacağı belirtilmiştir.

Bir kamu kurumunda yaşanan olayda, görev yapan bir bayan hakkında ahlaki noktada

değişik söylentiler olduğu izlenimi uyandıracak şekilde konuşmalar yapılmıştır.

Şikayet üzerine yapılan soruşturmada, konuşmaların yapıldığı tespiti yapılmış

ve konuşmayı yapan memurlara aylıktan kesme cezası uygulanmıştır. Ceza alan

memurların açtığı davalar ise reddolunmuştur.

İŞTE DANIŞTAY KARARI

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

...

T. 26.01.2016

İstemin Özeti :....nde uzman tabip olarak görev yapan davacının, 657 sayılı

Devlet Memurları Kanunu'nun 125 C(ı) maddesi uyarınca 1/8 oranında aylıktan

kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 17.09.2010 gün ve 1333 sayılı işleminiptali istemiyle açılan davada; kurumda görev yapan bir bayan hakkında ahlaki

noktada değişik söylentiler olduğu izlenimi uyandıracak şekilde konuşmalar yapıldığı

ve böylece bu kişi üzerinde ahlaki anlamda psikolojik baskı uygulandığı, davacının

da söz konusu eyleme iştirak ettiği, bu durumda dava konusu işlemde hukuka aykırılık

bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda ... 2. İdare Mahkemesince

verilen 28/12/2011 tarihli ve ... sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması

istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : Fatih Yıldırım

Düşüncesi : İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule

uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından temyiz isteminin

reddi ile anılan kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek

bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde

belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare mahkemesince

verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek

bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına,

temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ

tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak

üzere 26.01.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması