BT rehber öğretmenleri hizmet içi eğitim faaliyeti ek dersi alabilecek

BT rehber öğretmenleri hizmet içi eğitim faaliyeti ek dersi alabilecek

BT rehber öğretmenleri hizmet içi eğitim faaliyeti ek dersi alabilecek
27 Nisan 2016 Çarşamba 09:27

MEB, "BT REHBER ÖĞRETMENLERİ 18 SAAT DIŞINDA EK DERSİ ALAMAZ DEMİŞTİ"

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü; Yönetici ve Öğretmenlerin

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ders görevinin yapılmış

sayılacağı haller" başlıklı 16. maddesi 2. fıkrasındaki; "(Bakanlık merkez

teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan

veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere

görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek

üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenler,

Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler

için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla,

yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi ile

görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına

bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders

görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu

kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı,

görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda

ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek

ders ücreti ödenmez. Öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders okutmak

üzere diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilmeleri bu fıkra kapsamında

değerlendirilmez." hükümlerine atıfta bulunarak;

1- "BT öğretmeni olarak görevlendirilen öğretmen bu görevi dışındaki diğer ek derslerini alır mı?" haberimizde yer verdiğimiz Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 18.01.2016 tarih ve 576183 sayılı yazıları ile, bilişim teknolojileri rehber öğretmeni olarak görevlendirilen geçici görev karşılığında haftada 18 saat ek ders ücretinden yararlandırılan öğretmenlere destekleme ve yetiştirme kursunda ders okutarak karşılığında ayrıca ek ders ücretinden yararlanamayacağını bildirmişti.

2- "ARGE ve İLSİS projelerinde görevlendirilenler yetiştirme kursunda görev alamayacak" haberimizde yer verdiğimiz Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 14.12.2015 tarih ve 12865537 sayılı yazıları ile, geçici olarak başka görevleri yürütmek üzere görevlendirilen ve bu görevine bağlı olarak haftada 18 saat ek ders Ücretinden yararlandırılan ilgililerin, söz konusu geçici görevleri süresince destekleme ve yetiştirme kurslarında ders okutmalarının mümkün bulunmadığını bildirmişti.

BİZ MEB BU KAFAYLA GÖREVLENDİRECEK ÖĞRETMEN BULAMAZ DEMİŞTİK

Biz yukarıdaki haberlerimizde ise "Bu görüş yazılarını aslında şu şekilde anlamak gerekmektedir. Öğretmenin görevlendirildiği gün ve saatler içindeki asli görevi nedeniyle öngörülen ek ders ücreti ödenmez. Yani Öğretmen görevlendirildiği gün ve saatler içinde başka bir görevde bulunamaz ve karşılığında ek ders ücreti alamaz ve o günkü asli görevi nedeniyle ek ders ücretini de alamaz görevlendirildiği gün ve saatler için sadece 18 saat ek ders ücreti alabilir." demiş son söz olarak ise MEB'in bu kafayla görüş yazarsa görevlendirilecek öğretmen bulamayacağını belirtmiştik.

MEB GÖRÜŞÜNÜ DEĞİŞTİRDİ "BT REHBER ÖĞRETMENLERİ HİZMET İÇİ EĞİTİM FAALİYETİ EK DERSİ ALIR" DEDİ

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 19.04.2016 tarih ve

4414254 sayılı yazıları ile şu yeni açıklamayı yapmıştır:

"30/12/2015

tarih ve 30706984 yazısında belirtilen Fatih Projesi BT rehberliği görevlendirme

esaslarının 10. maddesinde; "Görevlendirilen öğretmenlere Fatih Projesi

BT rehberliği görevi olduğu günler eğitim öğretim saatleri içinde Ek-1'de belirtilen

görevlerin dışında nöbet görevi dahil başka bir görev verilmeyecektir. Görevlendirilen

öğretmenler eğitim öğretim saatleri dışında mevzuatı doğrultusunda belletmenlik

vb. görevleri yapabileceklerdir". denilmektedir. İlgili maddede de belirtildiği

gibi "Fatih Projesi Bilişim Teknolojileri Rehberliği" görevi eğitim öğretim

saatleri içerisinde yapılan bir görevdir ve eğitim öğretim saatleri dışında

yapılacak olan başka eğitim faaliyetlerinin de kendi mevzuatı doğrultusunda

yapılabileceği açıkça ifade edilmektedir."

"Bu çerçevede, bilişim teknolojileri rehberliği görevini yürütmek üzere

geçici olarak görevlendirildikleri ve bu görevlerine bağlı olarak haftada 18

saat ek ders ücretinden yararlandırıldıkları belirtilen öğretmenlerden hizmet

içi eğitim kapsamında ayrıca ders verenlerin, verdikleri dersin geçici görevleri

gereği yapmak durumunda oldukları görevlerin kapsamında bulunması halinde buna

bağlı olarak ayrıca ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı;

verdikleri dersin geçici görevleri gereği yapmak durumunda oldukları görevlerin

kapsamında bulunmaması halinde ise Yönetici ve Öğretmenlerinin

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Hizmet içi eğitim faaliyetleri"

başlıklı 7. maddesindeki; "(1) Bakanlık veya verilen yetki uyarınca valilikler

tarafından açılan hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde, aday memurların temel

ve hazırlayıcı eğitimlerinde ders vermekle görevlendirilenlere, fiilen derse

girmeleri kaydıyla haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilebilir. Bu faaliyetler

için alınacak onayda ek ders görevi verilen personelin adı, unvanı, girecekleri

dersler ile saat sayısı gibi hususlar belirtilir." hükümleri çerçevesinde ayrıca

ek ders ücretinden yararlandırılmaları gerektiği değerlendirilmektedir."

 

 

BU MİNVALDE BT REHBER ÖĞRETMENLERİNİN GÖREV SÜRESİ DIŞINDAKİ TÜM GÖREVLERİNE EK DERS ÖDENİR

Bu minvalde 30/12/2015 tarih ve 30706984 yazısında belirtilen Fatih Projesi BT rehberliği görevlendirme esaslarının 10. maddesinde; "Görevlendirilen öğretmenlere Fatih Projesi BT rehberliği görevi olduğu günler eğitim öğretim saatleri içinde Ek-1'de belirtilen görevlerin dışında nöbet görevi dahil başka bir görev verilmeyecektir. Görevlendirilen öğretmenler eğitim öğretim saatleri dışında mevzuatı doğrultusunda belletmenlik vb. görevleri yapabileceklerdir". denilmektedir. İlgili maddede de belirtildiği gibi "Fatih Projesi Bilişim Teknolojileri Rehberliği" görevi eğitim öğretim saatleri içerisinde yapılan bir görevdir ve eğitim öğretim saatleri dışında yapılacak olan başka eğitim faaliyetlerinin de kendi mevzuatı doğrultusunda yapılabileceğinden hareketle öğretmenler görevlendirildiği gün ve saatler dışında Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller" başlıklı 16. maddesi 2. fıkrası dışında diğer maddelerine göre yapmış oldukları görevlere karşılık ek ders ücretlerini alacaklardır.

Şöyle ki

Görevlendirilen Öğretmenler Yetiştirme Kurslarında Görev Alabileceklerdir.

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Aylık karşılığı ders görevi" başlıklı 5. maddesi, 1. fıkrasındaki; "(1)Kapsama dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli; c) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri haftada 15 saat, ders okutmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlara ise ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirilir." hükümleri,

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ek ders görevi" başlıklı 6. maddesi, 1. fıkrasındaki; "(1)Kapsama dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli olup, aylık karşılığı ders görevini tamamlayan; b) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate, kadar alanlarında, alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilebilir." hükümleri ışığında öğretmenler görevlendirildiği gün ve saatler dışında 10 saat olmak üzere Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev alabilecektir.

Görevlendirilen Öğretmenlere, sınıf öğretmenliği görevine binaen ayrıca 2 saat ek ders ödenmesine devam edilecek.

Ayrıca, Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ek ders görevi" başlıklı 6. maddesi, 5. fıkrasındaki; "(5) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenler hariç olmak üzere, örgün eğitim kurumlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin bu görevlerinin haftada 2 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler, ders dağıtım çizelgesinde "Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri" adıyla gösterilir. Bu kapsamda aynı kişiye hem danışman öğretmenlik hem de sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilmesi halinde sadece bir görev için ek ders ücreti ödenir." hükümlerince,

Görevlendirilen Öğretmenlere, fiilen okuttukları her 10 saat ders için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenmesine devam edilecek.

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara "Hazırlık ve planlama görevi" başlıklı 11. maddesindeki; "(1) Bu Kararın 10 uncu maddesinde sayılanlar hariç, müdür yetkili öğretmenler dahil, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek üzere Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda aylık ve ücret karşılığı fiilen okuttukları her 10 saat ders için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenir." hükümlerince Öğretmenler ayrıca 2 saat sınıf öğretmenliği ve 3 saat ders dışı hazırlık görevlerine binaen extra 5 saat ek ders ücreti alabilmektedir. Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının 10 saat dersi için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenmeyecektir.

Görevlendirilen Öğretmenlere, belleticilik görevine binaen ayrıca ek ders ücreti ödenmesine devam edilecek.

Ayrıca; Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Belleticilik görevi" başlıklı 13. maddesindeki; "(1) Yatılı ve pansiyonlu okullarda öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim - öğretim ve benzeri hizmetlerinin yürütülmesinde belletici olarak görevlendirilen öğretmenlere her belleticilik görevi için 4 saat ek ders ücreti ödenir. Bunlardan 24 saat süreyle nöbet tutanlara ilave olarak 2 saat daha ek ders ücreti ödenir. Ancak, bir günde 3'ten fazla belletici görevlendirilemez ve bunlara ayda ödenecek ek ders ücreti 48 saati geçemez.

(2) Vekaleten atananlar dahil yöneticilere, ek ders ücreti karşılığı belleticilik görevi verilmez." hükümleri,

3. Dönem Toplu Sözleşmesinin, İkinci Bölümü Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşmesinin "Belleticilik görevi verilen öğretmenlerin ek ders ücreti" başlıklı 13. maddesindeki; "(1) 2006/11350 sayılı Kararın 13 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında diğer örgün ve yaygın eğitim kurumlarından belletici olarak görevlendirilenlerden gece nöbet tutanlar da söz konusu fıkrada öngörülen 2 saatlik ilave ek ders ücretinden yararlandırılır." hükümlerince belleticilik görevlerine binaen extra ek ders ücreti alabilecektir.

Görevlendirilen Öğretmenlere, ders dışı eğitim çalışmaları görevine binaen ayrıca ek ders ücreti ödenmesine devam edilecek.

Yine, Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ders dışı eğitim çalışmaları" başlıklı 17. maddesindeki; " (1) Ders dışı izcilik, beden eğitimi ve spor çalışmaları, halk oyunları ve güzel sanatlarla ilgili (Değişik: 25/07/2010 tarihli ve 27652 sayılı R.G. Yayımlanan BKK ile) dallar ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) koordinesinde ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak yürütülen bilim olimpiyatları ve proje çalışmaları kapsamında fiilen çalışma yaptıran öğretmenlere; aylık karşılığı ders, ek ders ve hazırlık ve planlama görevi saati sayısına bakılmaksızın, her bir saat çalışma karşılığında gündüz ücreti üzerinden, haftada azami 6 saati geçmemek üzere, her bir ders saati başına 1 saat ek ders ücreti ödenir. Ancak, bir ders yılında bu kapsamda ödenecek toplam ek ders saati sayısı, okulun bir ders yılındaki toplam ders saati sayısının %5'ini geçemez. Bu etkinliklerde görev alacak öğretmenlerde aranacak nitelikler, her bir etkinlik için aranılacak en az öğrenci sayısı ile benzeri diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir. Etkinlik programları okul müdürlüklerince hazırlanır ve milli eğitim müdürlüklerince onaylanır.

(2) Vekaleten atananlar dahil yöneticilere, bu madde kapsamında ek ders görevi verilmez." hükümlerince,

3. Dönem Toplu Sözleşmesinin, İkinci Bölümü Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşmesinin "Ders dışı eğitim çalışmaları" başlıklı 3. maddesindeki; "(1) 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 17 nci maddesinde yer alan "%5" sınırı, "%6" olarak uygulanır." hükümlerince yapılacak görevlerine binaen ek ders ücretini extra alabileceklerdir.

Kısacası bir öğretmen hafta içi toplamda 30 saat ders ve kursa ve hafta sonu 10 saat kursa girdiğinde sınıf öğretmenliği ve DDH olmak üzere toplamda 30 saat ek ders ücreti alabilecektir. Akabinde zamanı uygun olduğunda belleticilik görevini yerine getirdiğinde bu görevine ait ek ders görevini ve ders dışı eğitim faaliyeti görevi olması halinde de bu görevine ait ek ders ücretlerini ekstra alabilecektir.

Görevlendirilen Öğretmenlere, hafta içi bir gün nöbet görevine binaen ayrıca ek ders ücreti ödenmesine devam edilecek.

Yine 3. Dönem Toplu Sözleşmesinin, İkinci Bölümü Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşmesinin "Örgün eğitim kurumlarında ek ders ücreti" başlıklı 22. maddesindeki; "(1) Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, 2016 yılında haftada 2 saati ve 2017 yılında ise haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir." hükümleri uyarınca da öğretmenler ekstra olarak hafta içi bir gün nöbet görevine binaen ek ders ücreti alabilecektir.

Görevlendirilen Öğretmenlere, merkezi sınavlardaki görevine binaen ayrıca sınav ücreti ödenmesine devam edilecek.

Yine 3. Dönem Toplu Sözleşmesinin, İkinci Bölümü Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşmesinin "Milli Eğitim Bakanlığınca hafta sonu yapılan merkezi sınavlarda görev alanlara ödenecek sınav ücretleri" başlıklı 18. maddesindeki; "(1) 2006/11350 sayılı Kararın 12 nci maddesinin beşinci fıkrasında sayılan sınavlardan hafta sonu tatillerinde yapılan merkezi sınavlarda fiilen görev yapanlara, 2006/11350 sayılı Karar uyarınca herhangi bir ek ders ücreti ödenmemek kaydıyla, 18/1/2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslara göre sınav ücreti ödenir. Ücreti döner sermayeye yatırılmak suretiyle yapılan sınavlar için bu kapsamda yapılacak ödemeler döner sermaye bütçesinden karşılanır." hükümleri uyarınca da öğretmenler kurs görevinin olduğu gün dışında ders sınav görevine binaen sınav ücretini extra alabilecektir.

Görevlendirilen Öğretmenlere, ders sınav görevine binaen ayrıca ek ders ücreti ödenmesine devam edilecek.

Yine, Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ders Sınav görevi" başlıklı 12. maddesindeki hükümlerince,

3. Dönem Toplu Sözleşmesinin, İkinci Bölümü Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşmesinin "Sınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü" başlıklı 4. maddesindeki; "(1) 2006/11350 sayılı Kararın 12 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan sınavlar için aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde sınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü görevlerine yönelik öngörülen sınırlamalar uygulanmaz." hükümlerince,

3. Dönem Toplu Sözleşmesinin, İkinci Bölümü Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşmesinin "Yabancı dil dersi yazılı ve sözlü sınavlarında görev alan sınav komisyonu üyeleri" başlıklı 19. maddesindeki; "(1) 2006/11350 sayılı Kararın 12 nci maddesinin birinci fıkrasının uygulanmasında, bu fıkrada öngörülen sorumluluk sınavları kapsamında yapılan yabancı dil dersi sınavlarında görev alan sınav komisyonu üyelerinin yazılı ve sözlü sınav komisyon üyelikleri ayrı ayrı değerlendirilir." hükümlerince sınav görevlerine bağlı olarak öğretmenlere ek ders ücretleri ekstra ödenecektir.

Ahmet KANDEMİR


Etiketler; #

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.