Danıştay: İl Müdürü doğrudan disiplin cezası verebilir

Danıştay, il müdürünün, en üst disiplin amiri sıfatıyla doğrudan disiplin cezası verebileceğine karar verdi.

Danıştay: İl Müdürü doğrudan disiplin cezası verebilir

Danıştay, il müdürünün, en üst disiplin amiri sıfatıyla doğrudan disiplin cezası

verebileceğine karar verdi.

/DANIŞTAY/

ONİKİNCİ DAİRE

E. 2012/3757

K. 2016/53

T. 20.01.2016

İstemin Özeti : İstanbul 8. İdare Mahkemesince verilen 28/10/2011 tarihli ve E:2010/2098; K:2011/1657 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Dava; .. Sağlık Grup Başkanlığı'nda sağlık memuru olarak görev yapan davacının,

657 sayılı Devlet memurları Kanunu'nun 125/A-a maddesi uyarınca "uyarma cezası"

ile cezalandırılmasına ilişkin 19.03.2010 günlü ve 6626 sayılı işlemin iptali

istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, davacının .... Sağlık Grup Başkanlığı'nda sayman mutemedi

olarak görev yaptığı dönemde görevi gereği 02.01.2009-09.03.2009 tarihleri

arasında tahsil ettiği 2940,00.- lirayı 07.04.2009 tarihine kadar iki kısım

halinde bankaya yatırdığının tespiti üzerine uyarma cezası ile cezalandırılmasına

ilişkin işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığının anlaşıldığı,

davacıya verilen disiplin cezasının Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

eki (II) sayılı listede belirtilen yetkili disiplin amiri yerine yetkisiz

sağlık müdürü ve üst disiplin amirince verildiği görüldüğünden, işlemdeyetki yönünden hukuka uygunluk görülmediği gerekçesiyle iptaline karar verilmiştir.

Davalı idare tarafından, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 124. maddesinde, disiplin amirlerinin;

kurumların kuruluş ve görev özellikleri dikkate alınarak Devlet Personel Başkanlığı'nın

görüşüne dayanılarak özel yönetmeliklerinde tayin ve tesbit edilecek amirler

olduğu hükmüne yer verilmiş, aynı Kanunun 126. maddesinde uyarma, kınama

ve aylıktan kesme cezalarının disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin

durdurulması cezasının, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı

alındıktan sonra atamaya yetkili amirler, il disiplin kurullarının kararlarına

dayanan hallerde valiler tarafından verileceği, özel kanunların disiplin cezası

vermeye yetkili amir ve kurullarla ilgili hükümlerinin saklı olduğu hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, disiplin cezası vermeye yetkili mercilerce disiplin suçu sayılacak eylemlerin işlenildiğinin öğrenilmesi halinde, bu kişiler hakkında soruşturma emri verilerek, soruşturmacı görevlendirilmesiyle başlatılacak soruşturmada, varsa iddia sahipleri ile olayın açıklığa kavuşması için gerekli tanık ve davacının ifadeleri alınarak yapılacak araştırma ve inceleme ile soruşturma sonucunda olayın değerlendirilmesi, adli, idari ve disiplin yönünden soruşturulan hakkında soruşturmacı kanaat teklifinin de yer aldığı soruşturma raporunun hazırlanması, olayın şüpheye yer vermeyecek şekilde somut delillerle ortaya konulması, isnat edilen suç konusu eylem, işlem, tutum ve davranışların tek tek bildirilerek savunmasının alınması ve bunlardan sonra yetkili amirler ve kurullarca yukarıda sıralanan bilgi ve belgelerin bulunduğu soruşturma dosyasının incelenerek karar verilmesi gerekmektedir.

Küçükçekmece Sağlık Grup Başkanlığı'nda sağlık memuru olarak görev yapan davacının, döner sermaye mutemedi olarak görev yaptığı 02.01.2009-20.03.2009 tarihleri arası dönemde tahsilatı yapılan tutarı Döner Sermaye İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 67/g-3 maddesi hükmüne aykırı olarak bankaya yatırdığı iddiasıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/A-a maddesi uyarınca "uyarma cezası" ile cezalandırılmasına dair 19.03.2010 günlü ve 6626 sayılı işleme karşı yaptığı itirazın İstanbul Valisi'nce 07.05.2010 tarihinde reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

657 sayılı Yasanın yukarıda yer verilen 124. maddesi uyarınca kamu kurum ve

kuruluşlarınca hazırlanan disiplin amirleri ve disiplin kurulları hakkındaki

yönetmeliklerde belirlenen üst disiplin amirinin, alt disiplin amirinin yerine

geçmek suretiyle memur hakkında doğrudan ceza vermesinde yetki yönünden hukuka

aykırılık bulunmamaktadır.

İdare mahkemesince, davacının birinci disiplin amiri tarafından cezalandırılması

gerekirken, bir üst disiplin amiri tarafından cezalandırılmasında yetki yönünden

hukuka uygunluk görülmediği gerekçesiyle işlemin iptali yolunda verilen kararında

hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın İdare Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 20.01.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Haberler
Personel Sağlık
Personel Meb
Hemşire Forması